KURSSIT JA MARKKINAT / TYÖKALUT

Suhdanneindikaattorit

Kuluttajaluottamus

Kuluttajaluottamus kertoo, miten kuluttajat näkevät oman taloutensa. Indeksistä näkee esimerkiksi, miten työllisyys ja inflaatio vaikuttavat kuluttajiin.

Lähde: Euroopan komissio (Suomen pankki)

Teollisuusluottamus

Teollisuusluottamus kertoo, miten yritykset näkevät oman tilanteensa. Indeksi kuvaa tilauskantojen tilannetta ja kapasiteetin käyttöastetta.

Lähde: Euroopan komissio (Suomen pankki)

Inflaatio

Inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos. Se kuvaa Suomessa asuvien kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä.

Lähde: Tilastokeskus, kuukausittain

BKT

BKT eli bruttokansantuote on kansantalouden kokonaistuotannon mittari. BKT kertoo, mikä on kotimaassa tuotettujen lopputuotteiden rahamääräinen summa. Kuviossa esitetään mittarin muutosprosentti edellisen vuoden vastaavan neljänneksen lukuun. Nouseva käyrä kuvaa kasvavaa kansantaloutta, laskeva käyrä kuvaa että talouskasvu on hiipumassa (taantuma), negatiiviset arvot kuvaat sitä, että talouskasvu on pysähtynyt (lama).

Lähde: Tilastokeskus, vuosineljänneksittäin muutos %

Asuntojen hinnat

Asuntojen hintaindeksi kuvaa vanhojen kerrostalojen nimellishintojen prosentuaalista muutosta indeksin alkuhetkestä lähtien (vuosi 2005 = 100). Liukuva 12 kk muutos kuvaa nimellis- ja reaalihintojen prosentuaalista vuosimuutosta. Reaalihintojen muutos saadaan kun nimellishintojen muutoksessa huomioidaan inflaation vaikutus.

Lähde: Tilastokeskus, neljännesvuosittain

Ansiotasoindeksi

Palkansaajien säännölliseltä työajalta saamien palkkojen kehitys (vuosi 2000 = 100). Indeksi pitää sisällään myös kertaluonteiset erät kuten tulospalkkiot. Ylitöistä maksetut palkat eivät ole mukana. Liukuva 12 kk muutos kuvaa nimellispalkkojen prosentuaalista vuosimuutosta. Reaalipalkkojen muutos saadaan kun nimellispalkkojen muutoksessa huomioidaan inflaation vaikutus.

Lähde: Tilastokeskus, neljännesvuosittain

Työttömyys

Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus 15?74 ikäisestä työvoimasta. Työvoima on 15?74 -vuotiaiden työllisten ja työttömien summa.

Lähde: Tilastokeskus, kuukausittain

Raaka-aineet

Sivulla näytetään saatavilla olevia raaka-ainehintoja (kulta, öljy, sähkö, jne.).

Lähde: IDMS, päivittäin

Vaihtotase

Vaihtotase on ulkomaisiin liiketoimiin liittyvien juoksevien tulojen ja ? menojen erotus tietyn ajanjakson kuluessa. Positiivinen eli ylijäämäinen vaihtotase merkitsee sitä, että maa on saanut ulkomaisista liiketoimistaan enemmän maksuja kuin se on samaan aikaan suorittanut maksuja ulkomaille. Ylijäämäinen vaihtotase pienentää kansantalouden nettovelkaa.

Kuukausiarvoista näkee kausivaihtelut. 12 kuukauden liukuva summa kuvaa pidemmän aikavälin muutosta ja se kertoo myös vaihtotaseen kumulatiivisen vuosisumman.

Vaihtotasetta (sekä tuloja ja menoja) verrataan usein Bruttokansantuotteeseen. Suomen osalta liukuva 12 kk suhdeluku on ollut viimeiset vuodet noin 4 %, mitä voi pitää kansainvälisesti verrattuna hyvänä arvona.

Lähde: Suomen Pankki, kuukausittain

Kauppatase

Kauppatase on tavaraviennin ja tavaratuonnin erotus tiettynä ajankohtana.

Lähde: Suomen Pankki, kuukausittain

Arvopaperisijoitukset

Arvopaperisijoitukset tase kertoo ulkomaisten sijoittajien tekemät sijoitukset Suomeen (velka) ja suomalaisten sijoittajien tekemät sijoitukset ulkomaille (saaminen). Näiden nettosumma (saamiset ? velat) kertoo pääomaliikkeen suunnan. Nettosumma on pitkään ollut negatiivinen eli ulkomaisten sijoittajien tekemät sijoitukset Suomeen ovat olleet suuremmat kuin suomalaisten sijoittajien tekemät sijoitukset ulkomaille.

Nettovienti kuvaa sijoitusvirran kehitystä tarkastelukuukautena. Kun velan määrä pienenee, niin silloin ulkomaista pääomaa palautuu ulkomaille. Tämä on ollut viimeisin kehityssuunta.

Sijoituskannan arvon muutos sisältää myös markkinahintojen muutokset. Kurssien laskiessa myös kannan arvo pienenee.

Tilastoinnissa on mukana osakkeet, joukkovelkakirjalainat ja rahamarkkinasijoitukset, myös rahastojen kautta sijoitettuna.

Lähde: Suomen Pankki, kuukausittain

Talletuskanta

Luvuissa on mukana euromääräiset talletukset sekä kotimaisista että ulkomaisista lähteistä. Koko talletuskanta pitää sisällään kaikki vastaanotetut talletukset. Kotitalouksien talletuskantaan on laskettu mukaan kotitalouksien, maatilataloudenharjoittajien ja elinkeinoharjoittajien tekemät talletukset. Yritysten talletuskanta pitää sisällään julkisten ja yksityisten yritysten ja asuntoyhteisöjen tekemät talletukset.

Lähde: Suomen Pankki, kuukausittain

Järjestämättömät saamiset

Järjestämättömät saamiset tarkoittavat sopimusrikkomusta. Jos saamisen korko on ollut erääntyneenä tai maksamatta 90 päivää, koko pääoma on merkittävä järjestämättömäksi.

Lähde: Rahoitustarkastus