KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Scandinavian Private Equity A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

24.01.2020 klo 15:54 Scandinavian Private Equity A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 18 2019/20

København, den 24. januar 2020

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Scandinavian Private Equity A/S i likvidation afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 19. februar 2020, kl. 10.00 på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (Gorrissen Federspiel).

Dagsorden

Aflæggelse af likvidators beretning.Forelæggelse af endeligt og revideret likvidationsregnskab til godkendelse.Godkendelse af udlodning af likvidationsprovenu.Beslutning om endelig likvidation af selskabet.Eventuelt

Fuldstændige forslag

Ad pkt. 1 – Aflæggelse af likvidators beretning

Ad pkt. 2 – Forelæggelse af endeligt og revideret likvidationsregnskab til godkendelse
Likvidator foreslår, at det endelige likvidationsregnskab godkendes.

Det endelige likvidationsregnskab er tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.speas.dk og er vedlagt indkaldelsen, der er udsendt som selskabsmeddelelse.

Ad pkt. 3 – Godkendelse af udlodning af likvidationsprovenu
Likvidator foreslår, at likvidationsprovenuet udloddes til aktionærerne. I henhold til likvidationsregnskabet, forventes likvidationsprovenuet at udgøre kr. 994,65 pr. aktie. Det endelige beløb vil blive oplyst på generalforsamlingen.

Ad pkt. 4 – Beslutning om endelig likvidation af selskabet

Likvidator foreslår, at selskabet endeligt likvideres og opløses.

Vedtages likvidationen, vil handlen i selskabets aktie på Nasdaq Copenhagen A/S blive suspenderet umiddelbart efter generalforsamlingen. Likvidationsprovenuet forventes udbetalt den 21. februar 2020. Efter udbetaling af likvidationsprovenuet vil likvidator tillige anmode Erhvervsstyrelsen om at registrere, at selskabet er opløst, samt Nasdaq Copenhagen A/S om endeligt at slette selskabet fra handel.

Ad pkt. 5 – Eventuelt

 ---

Vedtagelseskrav

Dagsordenens punkt 4 kræver tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpelt stemmeflertal.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.486.000, fordelt på aktier à DKK 1.000 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 1.000 giver én stemme.

Registreringsdatoen onsdag den 12. februar 2020.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort

Adgangskort kan bestilles senest fredag den 14. februar 2020 på følgende måder:

ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf,ved at sende en e-mail til info@speas.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager ellerved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 93.

Fuldmagt

Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand senest fredag den 14. februar 2020.

Fuldmagt kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Fuldmagtsblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest tirsdag den 18. februar 2020 kl. 12.00.

Brevstemme kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Brevstemmeblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv.

Følgende oplysninger er fra den 24. januar 2020 tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.speas.dk: Indkaldelsen med dagsordenen med de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, revideret likvidationsregnskab samt fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller skriftlige stemmer.

Spørgsmål fra aktionærer

Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Persondata

For nærmere information om, hvordan Scandinavian Private Equity A/S indsamler og behandler personoplysninger henvises til selskabets hjemmeside (http://speas.dk/ir-politik/generalforsamling/), hvor selskabets politik for behandling af personoplysninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger er tilgængelig.

På vegne af Scandinavian Private Equity A/S i likvidation

Likvidator, Anders Ørjan Jensen, +45 33 41 41 41

Attachments

Indkaldelse og fuldstændige forslag Bilag revideret likvidationsregnskab

GlobeNewswire