KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET / PÖRSSITIEDOTTEET

Saga Furs Oyj:n yhtiökokouskutsu

08.04.2020 klo 10:00 Saga Furs Oyj:n yhtiökokouskutsu

Saga Furs Oyj, pörssitiedote 8.4.2020 klo 10.00


YHTIÖKOKOUSKUTSU

Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.4.2020 alkaen klo 10:00 yhtiön tiloissa, osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo. 9:30.

Yhtiökokous järjestetään koronavirusepidemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen. Saga Furs kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan yhtiökokouksesta poisjäämistä. Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan valtuuttamalla yhden keskitetyistä asiamiehistä. Erikoisjärjestelyt selostetaan tarkemmin kutsun kohdassa D.

Osakkeenomistajia pyydetään omalta osaltaan noudattamaan vallitsevia viranomais­määräyksiä ja -ohjeita. Ennaltaehkäisevillä toimilla pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus huomioiden.

A.    YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen avaaminen

2.    Kokouksen järjestäytyminen

3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.    Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.    Tilikauden 1.11.2018–31.10.2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7.    Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.    Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2018–31.10.2019 osinkoa ei makseta. Sen lisäksi yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään myöhemmin enintään 0,50 euron osingosta osaketta kohden. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

9.    Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan.

Toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com viimeistään 8.4.2020 lähtien.

11.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön palkitsemisvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat entisen suuruiset kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot. Kuukausipalkkiona maksetaan:

hallituksen puheenjohtajalle 2 800 euroa kuukaudessa,hallituksen varapuheenjohtajalle 1 400 euroa kuukaudessa,muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamus­henkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan Verohallinnon päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja vara­puheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kahdeksan (8).

13. Hallituksen jäsenten ja heidän varamiestensä valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehiksensä valitaan yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisesti seuraavat henkilöt:

Kenneth Ingman Uusikaarlepyyn kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Ulf Eriksson Uusikaarlepyyn kaupungista;

Jari Isosaari Kokkolan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Kari Manninen Kalajoen kaupungista;

Lasse Joensuu Kalajoen kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Markku Kujanen Kauhavan kaupungista;

Anders Kulp Vöyrin kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Daniel Blomqvist Uusikaarlepyyn kaupungista;

Virve Kuusela Helsingin kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Pertti Fallenius Helsingin kaupungista;

Isto Kärkäinen Ypäjän kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Mikko Nordberg Eurajoen kunnasta;

Hannu Sillanpää Vetelin kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Jorma Eilonen Evijärven kunnasta;

Rainer Sjöholm Pietarsaaren kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Marcus Nordmyr Korsnäsin kunnasta.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala, toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

16.  Kokouksen päättäminen

B.    YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu, Saga Furs Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä toimielinten palkitsemispolitiikka ovat saatavilla viimeistään 8.4.2020 yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja jäljennökset mainituista asiakirjoista toimitetaan niitä pyytävälle osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.5.2020 alkaen.

C.    OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.    Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 17.4.2020 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään perjantaina 24.4.2020 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)    puhelimitse numeroon (09) 8498 313/ Anna Saloranta; tai

b)    sähköpostitse osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Saga Furs Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2.    Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan käyttämään äänioikeuttaan valtuuttamalla yksi keskitetyistä asiamiehistä. Lisätietoja keskitettyjen asiamiesten valtuuttamiseen liittyen löytyy kutsun kohdasta D.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com viimeistään perjantaina 24.4.2020 kello 10.00 mennessä.

3.    Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiö­kokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallinta­rekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiö­kokouksen täsmäytyspäivänä 17.4.2020. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 24.4.2020 ennen klo 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena yhtiö­kokoukseen. Hallinta­rekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuuden­hoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4.    Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 6.4.2020 yhteensä 900.000 A-osaketta, jotka tuottavat yhteensä 10.800.000 ääntä, sekä yhteensä 2.700.000 C-osaketta, jotka tuottavat yhteensä 2.700.000 ääntä. Yhteensä yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 3.600.000 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 13.500.000 ääntä.

D.    ERIKOISJÄRJESTELYT VIRANOMAISMÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMISEKSI

Viranomaismääräysten noudattamiseksi kokouspaikalla olevien osallistujien määrää joudutaan rajoittamaan, jotta yhdessä huoneessa samaan aikaan olevien henkilöiden määrä on enimmillään kymmenen. Paikalla olevat osakkeenomistajat jaetaan tarvittaessa erillisiin tiloihin, joista he voivat seurata yhtiökokousta.

Saga Furs kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan yhtiökokouksesta poisjäämistä ja huomioimaan ja noudattamaan seuraavia kokoukseen liittyviä ohjeita.

Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan valtuuttamalla yhden keskitetyistä asiamiehistä (yksityiskohtaiset ohjeet alla).Tilaisuudessa ei ole mitään tarjoilua.Yhtiökokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä.Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin.Ohjeet suoran verkkolähetyksen seuraamiseksi

Osakkeenomistaja, joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina 24.4.2020 kello 10.00 mennessä, voi seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Linkki verkkolähetykseen ja salasana ilmoitetaan osakkaille ennen yhtiökokouksen alkamista. Yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta seuraavien ei katsota osallistuvan kokoukseen, eikä lähetyksen kautta voi esittää kysymyksiä eikä äänestää.

Keskitettyjen asiamiesten valtuuttaminen

Äänestysmahdollisuutensa varmistamiseksi osakkeenomistajien toivotaan käyttävän mahdollisuutta valtuuttaa joko Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajajan Henrik Hautamäen tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n toiminnanjohtajan Marja Tiuran tai heidän jommankumman määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään äänivaltaa tämän puolesta kokouksessa. Osakkeenomistajan tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen tämän kutsun mukaisesti voidakseen hyödyntää valtuutuspalvelua. Keskitettyjen asiamiesten valtuuttaminen on osakkeenomistajille maksutonta.

Valtakirjalomakkeet äänestysohjeineen ovat saatavilla osoitteessa www.sagafurs.com. Valtakirjat palautetaan täytettyinä osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com viimeistään perjantaina 24.4.2020 kello 10.00 mennessä.

Ohjeet ennakkokysymysten esittämiseksi

Osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista tiistaihin 28.4.2020 klo 16:00 saakka lähettämällä kysymyksensä sähköpostitse osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com. Puheenvuorot laaditaan mahdollisuuksien mukaan siten, että niissä vastataan ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin.

Saga Furs Oyj tarkkailee koronavirustilanteen kehittymistä, noudattaa Suomen viranomaisten suosituksia ja päätöksiä sekä päivittää tässä kutsussa kuvattuja toimenpiteitä tarvittaessa. Yhtiökokoukseen osallistujia pyydetään seuraamaan yhtiön internetsivua www.sagafurs.com mahdollisen lisäohjeistuksen tai muutosten varalta.

Vantaalla 6. huhtikuuta 2020

SAGA FURS OYJ

Hallitus


Liitteet

Saga Furs Oyj - Valtakirja äänestysohjeilla_Hautamäki Saga Furs Oyj - Valtakirja äänestysohjeilla_Tiura Saga_Furs_Palkitsemispolitiikka

GlobeNewswire