KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET / PÖRSSITIEDOTTEET

Loxam S.A.S. aloittaa Ramirent Oyj:n hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksensa kaikista Ramirent Oyj:n osakkeista 19.6.2019(GlobeNewswire)

18.06.2019 klo 15:50 Loxam S.A.S. aloittaa Ramirent Oyj:n hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksensa kaikista Ramirent Oyj:n osakkeista 19.6.2019

Ramirent Oyj
Pörssitiedote
18.6.2019 klo 15.50 EEST

EI  JULKISTETTAVAKSI  TAI  LEVITETTÄVÄKSI,  KOKONAAN  TAI  OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI,  KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA
TAI  MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA  MISSÄ TARJOUS OLISI  SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.
LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA "TÄRKEÄÄ TIETOA".

Loxam S.A.S. aloittaa Ramirent Oyj:n hallituksen suositteleman vapaaehtoisen
julkisen käteisostotarjouksensa kaikista Ramirent Oyj:n osakkeista 19.6.2019

Loxam  S.A.S. ("Loxam" tai  "Tarjouksentekijä") ja Ramirent  Oyj ("Ramirent" tai
"Yhtiö")        ilmoittivat       10.6.2019 allekirjoittaneensa       10.6.2019
yhdistymissopimuksen  ("Yhdistymissopimus"),  jonka  mukaan  Loxam on sitoutunut
tekemään  vapaaehtoisen hallituksen  suositteleman julkisen käteisostotarjouksen
kaikista Ramirentin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka
eivät ole Ramirentin tai sen tytäryhtiöiden hallussa ("Ostotarjous").

Tarjouksentekijä on tänään julkistanut seuraavat tiedot:

Finanssivalvonta  on tänään hyväksynyt  Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan
("Tarjousasiakirja").  Ostotarjouksen  hyväksymisaika  alkaa 19.6.2019 klo 9:30
(Suomen  aikaa) ja  päättyy 18.7.2019 klo  16:00 (Suomen aikaa) ("Tarjousaika").
Tarjouksentekijä  varaa itselleen oikeuden  pidentää Tarjousaikaa Ostotarjouksen
ehtojen mukaisesti.

Tarjousasiakirja   on   saatavilla   19.6.2019 alkaen   Loxamin   pääkonttorissa
osoitteessa  89, avenue  de  la  Grande  Armée,  75219 Paris  Cedex  16, Ranska,
Handelsbanken  Capital Markets konttorissa, Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki,
Finland  ja Nasdaq Helsinki  Oy:ssä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki.
Tarjousasiakirjan  sähköinen versio on  saatavilla 19.6.2019 alkaen internetissä
osoitteissa            www.loxamgroup.com/loxam-offer-for-ramirent,           ja
www.handelsbanken.fi/ostotarjous  sekä englanninkielisenä käännöksenä 19.6.2019
alkaen  internetissä osoitteessa www.loxamgroup.com/loxam-offer-for-ramirent, ja
www.handelsbanken.fi/ostotarjous.

Tarjottava  vastike  on  9,00 euroa  käteisenä  jokaisesta Ramirentin osakkeesta
("Tarjousvastike").  Suunnitellulla  5 848 341 Ramirentin  osakkeen osakeannilla
Stavdal  AB:n  ("Stavdal")  osakkeenomistajille  Ramirentin 8.4.2019 julkistaman
Stavdalin  yritysoston  toteuttamisen  yhteydessä  ("Stavdal  Osakkeet") ei tule
olemaan  vaikutusta  Tarjousvastikkeeseen.  Tarjousvastiketta  voidaan kuitenkin
muuttaa  minkä tahansa muun uuden osakkeiden antamisen yhteydessä, mukaan lukien
uudelleenluokittelu,  osakkeiden  jakaminen  (osakesplit),  käänteinen jakaminen
(reverse  split) ja  Ramirentin osakepohjaisten  kannustinjärjestelmien mukainen
osakeanti.  Tarjousvastike on  lisäksi ehdollinen  osingon- tai muun varojenjaon
(sisältäen  vuoden  2018 tilinpäätöksen  perusteella  maksettavan osingon toisen
erän  suuruudeltaan 0,23 euroa  osakkeelta, joka  perustuu Ramirentin 14.3.2019
pidetyn  varsinaisen  yhtiökokouksen  tekemään  päätökseen) mukaisille maksuille
ennen  Ostotarjouksen toteuttamista tai jos  täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä
mainitun osalta tulee ennen Ostotarjouksen toteuttamista.

Ramirentin   hallitus   on   yksimielisesti   päättänyt   suositella  Ramirentin
osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä.

Ramirentin  suuret osakkeenomistajat  Nordstjernan AB  ja Oy  Julius Tallberg Ab
("Suuret Osakkeenomistajat") sekä Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka ja
talousjohtaja  Jukka Havia ("Johdon  Osakkeenomistajat") ovat eräin tavanomaisin
ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen.

Lisäksi  Stavdalin osakkeenomistajat  Hammarviken Företagsutveckling  AB, Mikael
Olsson,  R A  Research AB,  Magnus Hellberg,  Magnus Hellberg Konsult AB, Dakota
Finans  AB, Richard Asp AB ja Regestad Invest AB, jotka edustavat 100 prosenttia
Stavdal  Osakkeista  ja  noin  5,1 prosenttia  Ramirentin osakkeista (huomioiden
suunniteltu      5 848 341 Ramirentin      osakkeen      osakeanti     Stavdalin
osakkeenomistajille   Ramirentin   8.4.2019 julkistaman   Stavdalin  yritysoston
toteuttamisen   yhteydessä),  ovat  sitoutuneet  peruuttamattomasti  hyväksymään
Ostotarjouksen   eräin  tavanomaisin  ehdoin  tai  myymään  omistamansa  Stavdal
Osakkeet   Tarjouksentekijälle   Ostotarjouksen  ulkopuolella  Tarjousvastikkeen
hinnalla    ehdollisena    Ostotarjouksen   toteuttamiselle.   Yhdessä   Suurten
Osakkeenomistajien  ja  Johdon  Osakkeenomistajien peruuttamattomien sitoumusten
kanssa  peruuttamattomat  sitoumukset  edustavat  yhteensä  noin 35,4 prosenttia
Ramirentin ulkona olevista osakkeista ja äänistä (huomioiden suunniteltu Stavdal
Osakkeiden osakeanti).

Ostotarjouksen   toteuttaminen   on  Ostotarjouksen  ehtojen  mukaan  ehdollinen
tietyille  edellytyksille,  joiden  tulee  täyttyä (ellei Tarjouksentekijä luovu
näistä) sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa
Ostotarjouksen  lopullisen  tuloksen.  Edellytykset sisältävät Tarjouksentekijän
saavan  omistukseensa yli 90 prosenttia Ramirentin ulkona olevista osakkeista ja
äänistä  täysi  laimennusvaikutus  huomioiden  laskettuna tämän pörssitiedotteen
Liitteen  1 mukaisten Ostotarjouksen  ehtojen mukaisesti.  Näin ollen Ramirentin
osakkeenomistajien  tulisi varmistua, että hyväksymislomakkeet toimitetaan ennen
Tarjousajan  päättymistä 18.7.2019, mikäli he  haluavat hyväksyä Ostotarjouksen,
muutoin   Tarjouksentekijä   voi   päättää   olla   toteuttamatta  Ostotarjousta
Tarjousasiakirjan   ehdoissa  esitetyn  mukaisesti  mukaan  lukien,  mikäli  90
prosentin toteuttamisedellytys ei täyty.

Suunniteltu     yrityskauppa     tulee     notifioida    Puolan    ja    Venäjän
kilpailuviranomaisille.    Tarjouksentekijä   ei   odota   kilpailulainsäädännön
aiheuttavan   haasteita   kummallakaan  lainkäyttöalueella  eikä  Ostotarjouksen
toteuttaminen    ole    ehdollinen    näiden    viranomaisten    hyväksynnöille.
Tarjouksentekijän  tiedossa  ei  ole  sääntelyviranomaisia, jonka valtuutukselle
Ostotarjouksen toteuttaminen olisi riippuvainen.

Useimpien suomalaisten tilinhoitajien odotetaan lähettävän asiakkainaan oleville
Euroclear  Finland  Oy:n  ylläpitämään  Ramirentin  osakasluetteloon merkityille
osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja
hyväksymislomakkeen.  Ramirentin  osakkeenomistajat,  jotka  eivät saa tällaisia
ohjeita  tai hyväksymislomaketta tilinhoitajaltaan,  voivat ensisijaisesti ottaa
yhteyttä  tilinhoitajaansa.  Toissijaisesti  Ramirentin osakkeenomistajat voivat
ottaa   yhteyttä   Handelsbanken  Capital  Marketsiin  lähettämällä  sähköpostia
osoitteeseen     tenderoffer@handelsbanken.fi,     josta     tällaiset    Yhtiön
osakkeenomistajat  voivat  saada  tiedot  hyväksyntöjen  antamista  koskien. Jos
tällaiset    osakkeenomistajat    ovat   Yhdysvaltain   kansalaisia   tai   ovat
sijoittautuneet    Yhdysvaltojen    alueelle,    he    voivat   ottaa   yhteyttä
arvopaperivälittäjiinsä     saadakseen     tarvittavat     tiedot.    Ramirentin
osakkeenomistajien,  joiden osakkeet  on hallintarekisteröity  ja jotka haluavat
hyväksyä   Ostotarjouksen,   tulee  antaa  hyväksyntänsä  hallintarekisteröinnin
hoitajan    antamien    ohjeiden    mukaisesti.   Tarjouksentekijä   ei   lähetä
hyväksymislomaketta  tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tällaisille
Ramirentin osakkeenomistajille.

Tarjouksentekijä    ilmoittaa   Ostotarjouksen   alustavan   tuloksen   arviolta
ensimmäisenä    (1.)    Tarjousajan    päättymistä   seuraavana   pankkipäivänä.
Tarjouksentekijä   ilmoittaa   alustavan   tuloksen   julkistamisen   yhteydessä
jatketaanko   Tarjousaikaa  ja  toteutetaanko  Ostotarjous  lopullisen  tuloksen
julkistamispäivänä,   mikäli   toteuttamisedellytykset   täyttyvät   tai  niistä
luovutaan.  Tarjouksentekijä ilmoittaa  lopullisen tuloksen  arviolta kolmantena
(3.)   Tarjousajan  päättymistä  seuraavana  pankkipäivänä.  Lopullista  tulosta
koskevassa  ilmoituksessa  vahvistetaan  (i)  niiden  osakkeiden prosenttimäärä,
joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi
peruutettu, sekä (ii) toteutetaanko Ostotarjous.

Tarjouksentekijä  voi  Suomen  lainsäädännön  ja  muiden  soveltuvien lakien tai
säännösten  sallimissa rajoissa  ostaa Ramirentin  osakkeita myös Ostotarjouksen
ulkopuolella Nasdaq Helsinki Oy:ssä tai muuten ennen Tarjousajan tai mahdollisen
jatketun Tarjousajan tai jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä.

Ostotarjouksen  ehdot  on  liitetty  kokonaisuudessaan tähän pörssitiedotteeseen
(Liite 1).

Loxam  on  nimittänyt  Deutsche  Bank AG:n taloudelliseksi pääneuvonantajakseen.
Handelsbanken  Capital Markets  toimii Loxamin  taloudellisena neuvonantajana ja
Ostotarjouksen järjestäjänä Yhdysvaltojen ulkopuolella. Cleary, Gottlieb Steen &
Hamilton  LLP sekä Roschier Asianajotoimisto  Oy toimivat Loxamin oikeudellisina
neuvonantajina Ostotarjoukseen liittyen.

Lazard  AB toimii  Ramirentin taloudellisena  neuvonantajana ja  Hannes Snellman
Asianajotoimisto    Oy    toimii    Ramirentin   oikeudellisena   neuvonantajana
Ostotarjoukseen liittyen.

Lisätietoja sijoittajille:

Patrick Bourmaud / Maëg Videau, Loxam S.A.S.
Puh. +33 (0)158 440 400
ir@loxamgroup.com

Ulf Lundahl, hallituksen puheenjohtaja, Ramirent Oyj
Puh. +46 70 820 4648
ulflundahl03@gmail.com

Agnès Catineau / Bénie Igiraneza, Brunswick Group
Puh. +33 (0)1 53 96 83 83
loxam@brunswickgroup.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Sylvie Passat, viestintäpäällikkö, Loxam S.A.S.
Puh. +33 158 440 400
sylvie.passat@loxam.com

Ulf Lundahl, hallituksen puheenjohtaja, Ramirent Oyj
Puh. +46 70 820 4648
ulflundahl03@gmail.com

Jukka Havia, talousjohtaja, Ramirent Oyj
Puh. +358 50 355 3757
jukka.havia@ramirent.com

TIETOA LOXAMISTA

Loxam on johtava konevuokrausyhtiö Euroopassa vuoden 2018 konsolidoidulla 1 483
miljoonan euron liikevaihdolla ja arviolta 8 000 työntekijällä. Loxamin yli 766
konevuokraamon  verkosto ulottuu 13 Euroopan  valtion (Ranska, Saksa, Yhdistynyt
Kuningaskunta,   Irlanti,   Belgia,   Sveitsi,   Espanja,  Portugal,  Luxemburg,
Alankomaat,   Tanska,   Norja   ja  Italia)  lisäksi  Lähi-Itään,  Marokkoon  ja
Brasiliaan.

TIETOA RAMIRENTISTÄ

Ramirent  on johtava palveluyritys, joka vuokraa koneita rakentamiseen ja muulle
teollisuudelle.   Autamme   asiakkaitamme   työskentelemään   turvallisesti   ja
tehokkaasti   vuokraamalla   juuri  heille  sopivia  koneita  sekä  palvelemalla
sujuvasti  ja positiivisella asenteella.  Ramirentillä on 2 900 työntekijää 294
konevuokraamossa  yhdeksässä  Pohjois-  ja  Itä-Euroopan  maassa.  Vuonna  2018
Ramirent-konsernin  liikevaihto  oli  712 miljoonaa  euroa. Ramirent on listattu
Nasdaq Helsinki Oy:ssä (RAMI).

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ  TIEDOTETTA EI SAA  JULKAISTA TAI MUUTOIN  LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN  TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN,  JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI
HONGKONGIIN   TAI   MILLEKÄÄN  SELLAISELLE  ALUEELLE,  JOLLA  OSTOTARJOUS  OLISI
SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ  TIEDOTE EI OLE  TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN  MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA  TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ  TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ
TAI  TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ  TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ
OSTOTARJOUKSEN  LAAJENNUS KANADAAN,  JAPANIIN, AUSTRALIAAN,  ETELÄ-AFRIKKAAN TAI
HONGKONGIIN.   SIJOITTAJIEN   TULEE   HYVÄKSYÄ   OSAKKEITA  KOSKEVA  OSTOTARJOUS
YKSINOMAAN  TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN  POHJALTA. TARJOUKSIA EI
TEHDÄ  SUORAAN  TAI  VÄLILLISESTI  ALUEILLE,  JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN
OSALLISTUMINEN    OLISI    LAINVASTAISTA    TAI    MIKÄLI   ALUEELLA   VAADITAAN
TARJOUSASIAKIRJAN  JULKISTAMISTA TAI  REKISTERÖINTEJÄ TAI  TARJOUKSEN TEKEMISEEN
KOHDISTUU  MUITA  VAATIMUKSIA  SUOMESSA  OSTOTARJOUKSEEN  LIITTYVIEN VAATIMUSTEN
LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA   EI   TEHDÄ  SUORAAN  TAI  VÄLILLISESTI  ALUEELLE,  MISSÄ  SE  ON
LAINVASTAINEN,  EIKÄ,  KUN  JULKAISTU,  TARJOUSASIAKIRJAA  JA  SIIHEN  LIITTYVIÄ
HYVÄKSYMISLOMAKKEITA  JAETA  EIKÄ  SAA  JAKAA,  LEVITTÄÄ  EDELLEEN  TAI VÄLITTÄÄ
ALUEELLE  TAI ALUEELTA, JOSSA SE  ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI
TEHDÄ  SUORAAN  TAI  VÄLILLISESTI,  POSTIPALVELUJEN  KAUTTA  TAI  MILLÄÄN MUULLA
VÄLINEELLÄ  (SISÄLTÄEN  MUTTA  EI  RAJOITTUEN,  FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ
INTERNETIN)   TAI   MINKÄÄN   KANSALLISEN  ARVOPAPERIPÖRSSIN  KAUTTA  KANADASSA,
JAPANISSA,  AUSTRALIASSA,  ETELÄ-AFRIKASSA  TAI  HONGKONGISSA.  OSTOTARJOUSTA EI
VOIDA  HYVÄKSYÄ,  SUORAAN  TAI  VÄLILLISESTI,  MILLÄÄN  SELLAISELLA  TAVALLA TAI
VÄLINEELLÄ   EIKÄ   KANADASTA,   JAPANISTA,  AUSTRALIASTA,  ETELÄ-AFRIKASTA  TAI
HONGKONGISTA. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE
JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

TÄTÄ  PÖRSSITIEDOTETTA TAI  MUITA OSTOTARJOUKSEEN  LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA  EI OLE
TEHNYT  TAI  HYVÄKSYNYT  AUKTORISOITU  HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN
2000 RAHOITUSPALVELU-  JA  MARKKINALAIN  (FINANCIAL  SERVICES  AND  MARKETS ACT)
("FSMA")  ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA.  VASTAAVASTI TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA
TAI  MUITA  OSTOTARJOUKSEN  ASIAKIRJOJA  TAI  MATERIAALEJA  EI  JAELLA, EIKÄ SAA
VÄLITTÄÄ,  YLEISÖLLE YHDISTYNEESSA  KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN  PÖRSSITIEDOTTEEN JA
MUIDEN  OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EI RAJOITA FSMA:N
ARTIKLAN  21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN  RAJOITUKSET, KOSKA  KYSEESSÄ ON YHTIÖN
TEKEMÄ  TAI  YHTIÖN  PUOLESTA  TEHTY  TIEDOTE,  JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA
HANKITAAN  YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN  KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA
TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU-
JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION ORDER) ARTIKLA 62:N MUKAISESTI.

TÄMÄ  PÖRSSITIEDOTE ON  VALMISTELTU SUOMEN  LAIN, NASDAQ  HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA
HELSINGIN   OSTOTARJOUSKOODIN   MUKAISESTI  JA  TÄSSÄ  ESITETTY  INFORMAATIO  EI
VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU
SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille  osakkeenomistajille  ilmoitetaan,  että  Ramirentin osakkeet
eivät  ole rekisteröitynä Yhdysvaltain  vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen
("Arvopaperilaki") mukaisesti ja että Ramirentiä eivät koske Yhdysvaltain vuoden
1934 arvopaperipörssilain,      muutoksineen      ("Pörssilaki")     vaatimukset
säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan,
eikä  toimita,  mitään  sen  mukaisia  raportteja  Yhdysvaltain  arvopaperi-  ja
pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC").

Ostotarjous on avoinna Yhdysvalloissa asuville Ramirentin osakkeenomistajille ja
tehdään  samoin  ehdoin  kuin  kaikille  muille  Ramirentin osakkeenomistajille,
joille  tarjous tehdään.  Kaikki asiakirjat,  mukaan lukien  tämä pörssitiedote,
annetaan  yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla,  joka on verrattavissa
menetelmään,   jolla   tällaiset   asiakirjat   toimitetaan   Ramirentin  muille
osakkeenomistajille.

Ostotarjous   odotetaan   tehtävän  Yhdysvalloissa  Pörssilain  kohdan  14(e) ja
Regulation  14E -säännöksen  mukaisesti  "Tier  II" -ostotarjouksena, ja muutoin
Suomen  lainsäädännön vaatimusten  mukaisesti. Ostotarjoukseen  sovelletaan näin
ollen  muun muassa peruuttamisoikeuksia, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä
ja    maksujen    ajoitusta    koskevia    tiedonantovelvollisuus-    ja   muita
menettelymääräyksiä,      jotka      eroavat      Yhdysvaltain     kansallisista
ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Loxam  ja  sen  lähipiiriyhtiöt  tai  välittäjät  (toimiessaan  Loxamin  tai sen
lähipiiriyhtiöiden   asiamiehinä)   voivat   ajoittain  soveltuvien  lakien  tai
määräysten,  mukaan lukien  Pörssilain Rule  14e-5, sallimissa rajoissa, suoraan
tai  välillisesti,  ostaa  tai  järjestää  ostavansa Ostotarjouksen ulkopuolella
Ramirentin  osakkeita tai mitä tahansa  arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa
tai  muunnettavissa tällaisiksi Ramirentin osakkeiksi, edellyttäen että kyseisiä
ostoja   tai   järjestelyjä   ostaa   Ostotarjouksen   ulkopuolella   ei   tehdä
Yhdysvalloissa   Tarjouksentekijän   tai  sen  lähipiiriyhtiöiden  toimesta  tai
puolesta  taikka Tarjousvastiketta  korkeampaan hintaan.  Siinä laajuudessa kuin
tieto   ostoista   tai   järjestelyistä   ostaa   julkistetaan  Suomessa,  tieto
julkistetaan   lehdistötiedotteella   tai   muulla  sellaisella  tavalla,  jolla
tällaisen   tiedon   voidaan   kohtuudella   arvioida   tavoittavan   Ramirentin
osakkeenomistajat   Yhdysvalloissa.   Loxamin  taloudelliset  neuvonantajat  tai
taloudellisten   neuvonantajien   lähipiiriyhtiöt   voivat   lisäksi  harjoittaa
Ramirentin   arvopapereilla   tavanomaista   kaupankäyntiä,  joka  voi  käsittää
tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

SEC  tai mikään Yhdysvaltain osavaltion  arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai
hylännyt     Ostotarjousta    eikä    lausunut    mitenkään    Tarjousasiakirjan
oikeellisuudesta    tai    täydellisyydestä.    Tämän   vastainen   lausuma   on
rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.
                                                                         Liite 1

 4. OSTOTARJOUKSEN EHDOT
4.1                    Ostotarjouksen kohde

Loxam   ("Tarjouksentekijä")  tarjoutuu  hankkimaan  vapaaehtoisella  julkisella
käteisostotarjouksella  arvopaperimarkkinalain  (746/2012,  muutoksineen, "AML")
11 luvun  ja tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki liikkeeseen lasketut ja
ulkona  olevat Ramirent Oyj:n ("Yhtiö"  tai "Ramirent") osakkeet ("Osakkeet" tai
kukin erikseen "Osake"), jotka eivät ole Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa,
sisältäen kaikki Osakkeet, jotka Yhtiö laskee liikkeeseen Stavdal AB:ta koskevan
("Stavdal")   yrityskaupan   toteutumisen   johdosta  ennen  Tarjousajan  (kuten
määritelty  alla)  päättymistä  tai  pidennetyn Tarjousajan päättymistä ("Ulkona
olevat osakkeet") ("Ostotarjous").

Tarjouksentekijä  ja Yhtiö ovat 10.6.2019 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen
("Yhdistymissopimus"), jonka mukaisesti Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen.

4.2                    Tarjousvastike

Tarjouksentekijä  julkisti Ostotarjouksen 10.6.2019. Tarjottava vastike kustakin
Osakkeesta,  jonka  osalta  Ostotarjous  on  pätevästi hyväksytty Ostotarjouksen
ehtojen  mukaisesti,  on  9,00 euroa  käteisenä,  ehdollisena muutoksille, kuten
esitetty alla ("Tarjousvastike").

Mikäli  Yhtiö päättää  jakaa osinkoa,  mukaan lukien  vuoden 2018 tilinpäätöksen
perusteella päätetyn osingon toisen erän suuruudeltaan 0,23 euroa, joka perustuu
Ramirentin  varsinaisen  yhtiökokouksen  14.3.2019 tekemään  päätökseen,  taikka
lisäosinkoa  tai muita  varoja missä  tahansa muodossa,  ja kyseinen varojenjako
maksetaan  Yhtiön  osakkeenomistajille  ennen  Selvityspäivää  (kuten määritelty
alla)  tai jos täsmäytyspäivä  minkä tahansa edellä  mainitun osalta tulee ennen
Selvityspäivää,    Tarjousvastiketta    alennetaan    vastaavasti   euro-eurosta
periaatteella.   Jos   Ulkona   olevien   osakkeiden   määrä  tai  laji  muuttuu
Yhdistymissopimuksen   päivämäärän   ja   Selvityspäivän  välissä  rahastoannin,
uudelleenluokittelun,  osakkeiden  jakamisen  (osakesplit), käänteisen jakamisen
(reverse  split),  osakkeiden  yhdistämisen  tai  vaihdon  johdosta,  tai  uuden
osakeannin  (muun  kuin  suunnitellun  5 848 341 Ramirentin  osakkeen osakeannin
Stavdalin    osakkeenomistajille   Ramirentin   8.4.2019 julkistaman   Stavdalin
yritysoston  toteuttamisen yhteydessä  ("Stavdal Osakkeet"))  tai muun vastaavan
laimentavan  vaikutuksen  omaavan  toimenpiteen  seurauksena,  Tarjousvastiketta
voidaan muuttaa vastaavasti ottamaan kyseinen toimenpide huomioon.

4.3                    Tarjousaika

Ostotarjouksen  tarjousaika alkaa  19.6.2019 klo 9:30 (Suomen  aikaa) ja päättyy
18.7.2019 klo  16:00 (Suomen  aikaa),  ellei  tarjousaikaa jatketa alla esitetyn
mukaisesti ("Tarjousaika").

Tarjouksentekijä    voi    jatkaa    Tarjousaikaa    (i)   aika   ajoin   kunnes
Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty jäljempänä) ovat täyttyneet tai niiden
täyttymisvaatimuksesta  on luovuttu, (ii)  kaikkien kilpailevien ostotarjouksien
yhteydessä   AML   11 luvun  17 pykälän  mukaisesti,  ja  (iii)  Jälkikäteisellä
Tarjousajalla  (kuten määritelty jäljempänä)  Ostotarjouksen lopullisen tuloksen
julkistamisen  yhteydessä, jolloin Tarjouksentekijä myös julistaa Ostotarjouksen
ehdottomaksi,  soveltuvan lainsäädännön  mukaisesti, mukaan  lukien Yhdysvaltain
Pörssilain  kohta 14(e) sekä  sen nojalla  annettu Regulation 14E -säännös, sekä
kuten esitetty jäljempänä.

Tarjouksentekijä     tiedottaa     mahdollisesta     Tarjousajan    jatkamisesta
pörssitiedotteella viimeistään 19.7.2019. Tarjouksentekijä tiedottaa jo jatketun
Tarjousajan   mahdollisesta   jatkamisesta   viimeistään   jatketun  Tarjousajan
päättymistä  seuraavana pankkipäivänä.  Tarjousajan tai  jo jatketun Tarjousajan
kaikki  mahdolliset jatkot kestävät  vähintään kaksi (2)  viikkoa päivästä, jona
Tarjouksentekijä tiedotti kyseisestä jatkosta.

Jos  Tarjouksentekijä jatkaa Tarjousaikaa, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän
asettamana  uutena päättymisajankohtana, ellei jatkettua Tarjousaikaa keskeytetä
alla  esitetyn mukaisesti. Tarjousajan enimmäispituus (mukaan lukien mahdollinen
Tarjousajan  jatko)  on  kymmenen  (10)  viikkoa. Mikäli Toteuttamisedellytykset
(kuten  määritelty jäljempänä) eivät kuitenkaan ole täyttyneet erityisen esteen,
kuten   todettu   Finanssivalvonnan  määräyksissä  ja  ohjeissa  9/2013 Julkinen
ostotarjous     ja     tarjousvelvollisuus     (muutoksineen)     kuten     muun
sääntelyviranomaisen   hyväksynnän   odottamisen  vuoksi,  Tarjouksentekijä  voi
pidentää  Tarjousaikaa kymmenen  (10) viikon  yli, kunnes  este on  poistunut ja
Tarjouksentekijällä   on   ollut   kohtuullinen   aika   reagoida  tilanteeseen.
Tarjousaikaa  voidaan  myös  jatkaa,  mikäli  soveltuva lainsäädäntö näin vaatii
(esimerkiksi   Tarjousvastikkeen  muutoksen  yhteydessä).  Jatketun  Tarjousajan
päättymispäivä  julkistetaan tällöin vähintään kaksi  (2) viikkoa ennen kyseistä
päättymispäivää.    Lisäksi   Jälkikäteistä   Tarjousaikaa   (kuten   määritelty
jäljempänä) voidaan pidentää yli kymmenen (10) viikon.

Tarjouksentekijä    voi    keskeyttää    jatketun    Tarjousajan,   jos   kaikki
Toteuttamisedellytykset   (kuten  määritelty  jäljempänä)  ovat  täyttyneet  tai
Tarjouksentekijä  on  luopunut  vaatimasta  niiden  täyttymistä  ennen  jatketun
Tarjousajan  päättymistä,  sekä  toteuttaa  alla  olevan  kohdan  " - Osakkeiden
maksuehdot  ja selvitys" mukaisesti  niiden Osakkeiden myynnin  ja oston, joiden
osalta  Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä tätä hyväksymistä ole pätevästi
peruutettu.    Jos    Tarjouksentekijä    keskeyttää    jatketun    Tarjousajan,
Tarjouksentekijä  ilmoittaa  sitä  koskevasta  päätöksestään  pörssitiedotteella
mahdollisimman  pian  sen  jälkeen,  kun  päätös  on  tehty, ja joka tapauksessa
viimeistään   kaksi   (2)  viikkoa  ennen  keskeytettävän  jatketun  Tarjousajan
päättymistä.  Jos  Tarjouksentekijä  keskeyttää  jatketun  Tarjousajan, jatkettu
Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän ilmoittamana aikaisempana ajankohtana.

Tarjouksentekijä  pidättää myös  itsellään oikeuden  jatkaa Tarjousaikaa samassa
yhteydessä,  kun Tarjouksentekijä  ilmoittaa Ostotarjouksen  lopullisen tuloksen
kohdan  " -  Ostotarjouksen tuloksen  ilmoittaminen" alla mukaisesti (tällaiseen
jatkettuun  Tarjousaikaan  viitataan  "Jälkikäteisenä Tarjousaikana"). Tällaisen
Jälkikäteisen   Tarjousajan   tilanteessa   Jälkikäteinen   Tarjousaika  päättyy
Tarjouksentekijän  Ostotarjouksen  lopullisen  tuloksen julkistamisen yhteydessä
ilmoittamana  ajankohtana.  Jälkikäteisen  Tarjousajan päättymisestä ilmoitetaan
vähintään kaksi (2) viikkoa ennen Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä.

4.4                    Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset

Tarjouksentekijän  velvollisuus hyväksyä  Ulkona olevat  osakkeet, joiden osalta
Ostotarjous   on   hyväksytty,   maksettaviksi  sekä  toteuttaa  Ostotarjous  on
ehdollinen seuraavien ehtojen täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on,
sikäli   kuin   tämä  on  sovellettavien  lakien  mukaan  mahdollista,  luopunut
vaatimasta  seuraavien  ehtojen  täyttymistä (yhdessä "Toteuttamisedellytykset")
ennen   Tarjouksentekijän   julkistaman   Ostotarjouksen   lopullisen   tuloksen
päivämäärää  tai sen päivämääränä AML 11 luvun 18 pykälän mukaisesti (lopullisen
tuloksen julkistamispäivämäärä "Tuloksen julkistamispäivämäärä"):

 1. Yhtiön hallitus on antanut suosituksen, että Yhtiön osakkeenomistajat
    hyväksyvät Ostotarjouksen ja suositus on edelleen voimassa, eikä sitä ole
    peruutettu tai peruttu tai muutoin muokattu tai muutettu siten, että se
    olisi vahingollinen Tarjouksentekijälle ja/tai Ostotarjoukselle;
 2. Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten ulkona olevien osakkeiden
    (mukaan lukien Stavdal Osakkeet siinä määrin kuin ne ovat ulkona olevia ja
    pätevästi tarjottu Ostotarjoukseen) osalta, jotka edustavat yhteensä,
    yhdessä kaikkien muiden Tarjouksentekijän hallussa muutoin ennen Tuloksen
    julkistamispäivämäärää olevien ulkona olevien osakkeiden ja Stavdal
    Osakkeiden (sikäli kun ne eivät ole ulkona olevia ja pätevästi tarjottu
    Ostotarjoukseen ja Tarjouksentekijällä on peruuttamaton oikeus hankkia ne
    Stavdalin osakkeenomistajilta) kanssa, yli yhdeksääkymmentä prosenttia (90
    %) Yhtiön yhteenlasketuista Osakkeista ja äänioikeuksista täysi
    laimennusvaikutus huomioiden (laskettuna liikkeeseen laskettujen ja ulkona
    olevien Osakkeiden lukumäärän perusteella lisättynä kaikilla Yhtiön
    osakkeilla, joiden liikkeeseen laskemisesta Yhtiö on sopinut tai jotka ovat
    laskettavissa liikkeeseen kenen tahansa henkilön käyttäessä uusia osakkeita
    tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia optioita, warrantteja,
    vaihtovelkakirjoja tai osto-, merkintä tai allokaatio-oikeuksia)[1];
 3. kaikkien tarvittavien lupien, kuten hyväksyntöjen, suostumusten, lupien,
    lisenssien, päätösten, luopumisilmoitusten, poikkeusten, valtuutusten ja
    määräysten (pois lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät Puolassa ja
    Venäjällä) saaminen, sekä se, että (siltä osin kuin sovellettavissa) kaikki
    ehdot ja velvoitteet, jotka sisältyvät edellä mainittuihin valtuutuksiin ja
    ovat välttämättömiä Ostotarjouksen toteuttamiseksi, on täytetty tai mitä on
    noudatettu tarpeellisissa määrin;
 4. mitään lakia tai Päätöstä (kuten määritelty alla) (mukaan lukien
    rajoituksetta Päätös, jonka Finanssivalvonta on antanut) ei ole säädetty,
    annettu, hyväksytty, pantu täytäntöön tai tällaiseen ole ryhdytty, joka
    olisi voimassa ja tekee laittomaksi, pidättää, kieltää, tai muutoin estää
    Ostotarjouksen toteuttamisen Yhdistymissopimuksen mukaisesti;
 5. Olennaista Haitallista Vaikutusta (kuten määritelty alla) ei ole ilmennyt
    Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen;
 6. Tarjouksentekijä ei ole saanut Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän
    jälkeen sille aiemmin julkaisematonta tietoa, joka muodostaisi Olennaisen
    Haitallisen Vaikutuksen;
 7. Yhtiö ei ole saattanut julkiseksi tai julkistanut Tarjouksentekijälle
    tietoa, joka olisi olennaisesti epätarkkaa, epätäydellistä, tai
    harhaanjohtavaa, ja Yhtiö ei ole jättänyt julkaisematta mitään tietoa, joka
    sen olisi pitänyt julkaista soveltuvien lakien, mukaan lukien Nasdaq
    Helsingin säännöt, mukaisesti, edellyttäen, että kussakin tapauksessa
    julkiseksi saatettu, julkaistu tai julkaisematon tieto tai julkaisemisen
    laiminlyönti muodostaa Olennaisen Haitallisen Vaikutuksen;
 8. Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu, ja se on edelleen kokonaan voimassa
    kaikkine vaikutuksineen; sekä
 9. jokaisen suuren osakkeenomistajan ja johdon osakkeenomistajien sitoumukset
    hyväksyä ja tarjota heidän Osakkeensa Ostotarjouksen mukaisesti pysyvät
    ehtojensa mukaan kokonaan voimassa kaikkine vaikutuksineen, ja eivät tule
    peruutetuksi tai perutuksi tai muutoin muokatuksi tai muutetuksi siten, että
    se olisi vahingollista Tarjouksentekijälle ja/tai Ostotarjoukselle.
"Olennainen Haitallinen Vaikutus" tarkoittaa

(A)  mitä tahansa Yhtiön,  sen konserniyhtiöiden tai  sen yhteisyritysten kaiken
omaisuuden   tai   sen   olennaisen   osan   myyntiä  tai  uudelleenjärjestelyä,
kokonaisuutena  tarkastellen, Yhdistymissopimuksen  allekirjoituspäivän jälkeen;
tai

(B)   mitä  tahansa  tosiseikkaa,  tilaa,  tapahtumaa,  olosuhdetta,  kehitystä,
muutosta  tai ilmiötä (kaikkiin  viitataan sanalla "Vaikutus"),  jolla yksin tai
yhdessä  muiden  Vaikutusten  kanssa  on  tai  voitaisiin kohtuullisesti olettaa
olevan  olennainen haitallinen  vaikutus Yhtiön,  sen konserniyhtiöiden  tai sen
yhteisyritysten     liiketoiminnassa,     varoissa,     toiminnan    tuloksessa,
taloudellisessa  asemassa, tai tulevaisuudennäkymissä, kokonaisuutena arvioiden,
pois lukien:

 1. mahdolliset Vaikutukset yleisessä poliittisessa, taloudellisessa,
    toimialalla vallitsevassa, yleistaloudellisessa tai sääntely-ympäristön
    tilanteessa paitsi siinä määrin kuin tällaisella Vaikutuksella olisi
    olennaisesti epäsuhtainen vaikutus Yhtiöön kokonaisuutena tarkastellen
    verrattuna muihin samalla toimialalla oleviin toimijoihin;
 2. mahdolliset Vaikutukset, jotka aiheutuvat tai johtuvat
    luonnonkatastrofeista, merkittävien vihamielisyyksien puhkeamisesta taikka
    sotatoimista tai terrorismista paitsi siinä määrin kuin tällaisella
    Vaikutuksella on olennainen epäsuhtainen vaikutus Yhtiöön verrattuna muihin
    samalla toimialalla oleviin toimijoihin;
 3. mahdolliset Vaikutukset sellaisista Yhtiön toimista, joihin on ryhdytty
    Tarjouksentekijän nimenomaisesta pyynnöstä tai kirjallisesta ohjeistuksesta;
 4. mahdolliset Vaikutukset, jotka johtuvat (i) Tarjouksentekijän
    Ostotarjoukseen liittyvästä toimenpiteestä tai laiminlyönnistä, (ii)
    Ostotarjouksen julkistamisesta tai toteuttamisesta (mukaan lukien
    määräysvallan vaihtumista koskevien tai vastaavien lausekkeiden vaikutukset
    Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden solmimissa sopimuksissa mutta vain siinä
    määrin kuin tällaiset sopimukset tai lausekkeet on Ilmoitettu
    asianmukaisesti (kuten määritelty alla) Tarjouksentekijälle osana due
    diligence -tarkastusta); tai
 5. mahdolliset seikat, jotka on Ilmoitettu asianmukaisesti osana due diligence
    -tarkastusta, mukaan lukien mikä tahansa tieto, jonka Yhtiö on julkaissut
    internetsivuillaan pörssi- tai lehdistötiedotteella 7.6.2019 tai sitä ennen.
"Päätös"  tarkoittaa  mitä  tahansa  päätöstä,  tuomiota,  ratkaisua, määräystä,
kieltotuomiota  tai  turvaamistointa,  jonka  tuomioistuin,  hallinto-  tai  muu
viranomainen taikka välimies tai välitystuomioistuin on antanut.

"Ilmoitettu    asianmukaisesti"    tarkoittaa    tosiseikan   tai   kohtuullisen
todennäköisen    tapahtuman   ilmaisemista   annetuissa   tiedoissa,   sisältäen
virtuaalisessa  datahuoneessa annetut tiedot  sekä kaikki tieto,  jonka Yhtiö on
julkaissut  sen internetsivuilla  pörssi- tai  lehdistötiedotteella 7.6.2019 tai
sitä ennen, riittävän selvällä ja yksityiskohtaisella tavalla, joka mahdollistaa
ammattimaisen  ja järkevän tarjouksentekijän,  suoritettuaan annettujen tietojen
läpikäynnin    yhdessä   ammattimaisten   neuvonantajien   kanssa,   kohtuudella
identifioida   kyseisen   tosiseikan   tai   tapahtuman   luonne,  laajuus  sekä
vaikutukset.

Tarjouksentekijä   varaa  oikeuden  peruuttaa  Ostotarjouksen,  jos  jokin  yllä
mainituista Toteuttamisedellytyksistä ei ole täyttynyt.

Tarjouksentekijä  voi  vedota  johonkin Toteuttamisedellytyksistä Ostotarjouksen
keskeyttämiseksi,  raukeamiseksi tai peruuttamiseksi  vain, mikäli olosuhteilla,
jotka  antavat  oikeuden  vedota  kyseessä  olevaan Toteuttamisedellytykseen, on
olennaista   merkitystä   Tarjouksentekijälle   Ostotarjouksen  kannalta,  kuten
viitattu  Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 9/2013 Julkinen ostotarjous
ja tarjousvelvollisuus (mahdollisine muutoksineen ja kumoavine määräyksineen) ja
Ostotarjouskoodissa.

Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset on esitetty tässä kohdassa tyhjentävästi.

Suunniteltu     yrityskauppa     tulee     notifioida    Puolan    ja    Venäjän
kilpailuviranomaisille.    Tarjouksentekijä   ei   odota   kilpailulainsäädännön
aiheuttavan   haasteita   kummallakaan  lainkäyttöalueella  eikä  Ostotarjouksen
toteuttaminen    ole    ehdollinen    näiden    viranomaisten    hyväksynnöille.
Tarjouksentekijän   tiedossa   ei   ole   yhtäkään  sääntelyviranomaista,  jonka
valtuutukselle Ostotarjouksen toteuttaminen olisi riippuvainen.

Tarjouksentekijä  pidättää itsellään oikeuden luopua,  siinä määrin kuin tämä on
soveltuvien    lakien   ja   sääntelyn   mukaan   mahdollista,   mistä   tahansa
Toteuttamisedellytyksestä,     joka     ei    ole    täyttynyt.    Jos    kaikki
Toteuttamisedellytykset   ovat   täyttyneet  tai  Tarjouksentekijä  on  luopunut
kaikkien  tai  joidenkin  niistä  täyttymisen  vaatimisesta  ilmoittamalla siitä
pörssitiedotteella     viimeistään     Ostotarjouksen     lopullisen    tuloksen
julkistamishetkellä,   Tarjouksentekijä  toteuttaa  Ostotarjouksen  sen  ehtojen
mukaisesti Tarjousajan päätyttyä hankkimalla Ostotarjouksessa pätevästi tarjotut
Osakkeet  omistukseensa ja maksamalla Tarjousvastikkeen Ostotarjouksen pätevästi
hyväksyneille osakkeenomistajille.

Ostotarjous   toteutetaan   kaikkien   Ostotarjouksen   pätevästi  hyväksyneiden
Ramirentin  osakkeenomistajien osalta Tarjousajan päättymisen jälkeen jäljempänä
kohdassa" - Osakkeiden maksuehdot ja selvitys" todetun mukaisesti.

4.5                    Korotus- ja hyvitysvelvollisuus

Tarjouksentekijä   pidättää  itsellään,  siinä  määrin  kuin  se  on  soveltuvan
lainsäädännön  ja sääntelyn, mukaan lukien Yhdysvaltain Pörssilain kohta 14e-5,
mukaan  sallittua,  oikeuden  hankkia  Osakkeita  Tarjousaikana  (mukaan  lukien
mahdollinen  jatkettu Tarjousaika), Jälkikäteisenä  Tarjousaikana ja näitä ennen
tai  näiden  jälkeen  julkisessa  kaupankäynnissä  Nasdaq Helsingissä tai muulla
tavoin Ostotarjouksen ulkopuolella.

Jos  Tarjouksentekijä  tai  muu  AML  11 luvun  5 §:ssä tarkoitettu taho hankkii
Ostotarjouksen  julkistamisen jälkeen ja ennen Tarjousajan päättymistä Osakkeita
Tarjousvastiketta  korkeammalla  hinnalla  tai  muutoin  Ostotarjousta  paremmin
ehdoin,   Tarjouksentekijän   on   AML  11 luvun  25 §:n  mukaisesti  muutettava
Ostotarjoustaan   vastaamaan   tätä   paremmin   ehdoin  tapahtunutta  hankintaa
(korotusvelvollisuus).  Tarjouksentekijän  tulee  tällöin välittömästi julkistaa
korotusvelvollisuuden  syntyminen  ja  suorittaa  Ostotarjousta  paremmin ehdoin
tapahtuneen  hankinnan  ja  Ostotarjouksessa  tarjotun vastikkeen välinen erotus
Tarjousvastikkeen  maksamisen yhteydessä tai, jos Tarjousvastike on jo maksettu,
viipymättä.

Jos  Tarjouksentekijä tai  muu AML  11 luvun 5 §:ssä  tarkoitettu yksissä tuumin
toimiva  taho hankkii Tarjousajan päättymistä  seuraavien yhdeksän (9) kuukauden
kuluessa   Osakkeita   Tarjousvastiketta   korkeammalla   hinnalla  tai  muutoin
Ostotarjousta  paremmin  ehdoin,  Tarjouksentekijän  tulee  AML  11 luvun 25 §:n
mukaisesti hyvittää Ostotarjouksen hyväksyneille arvopaperinhaltijoille paremmin
ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen ero
(hyvitysvelvollisuus).  Tarjouksentekijän  tulee  tällöin välittömästi julkistaa
hyvitysvelvollisuuden  syntyminen  ja  suorittaa  Ostotarjousta  paremmin ehdoin
tapahtuneen  hankinnan  ja  Ostotarjouksessa  tarjotun vastikkeen välinen erotus
yhden   (1)   kuukauden   kuluessa   hyvitysvelvollisuuden  syntymisestä  niille
arvopaperinhaltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.

AML  11 luvun 25 §:n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny
siinä  tapauksessa, että Tarjousvastiketta korkeamman hinnan maksaminen perustuu
Osakeyhtiölain  mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että Tarjouksentekijä tai
muu  AML 11 luvun 5 §:ssä  tarkoitettu taho ei  ole ennen välimiesmenettelyä tai
sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin.

4.6                    Ostotarjouksen hyväksymismenettely

Ostotarjouksen    voi   hyväksyä   osakkeenomistaja,   joka   on   Tarjousaikana
rekisteröitynä  Ramirentin osakasluetteloon, lukuun ottamatta Ramirenttiä ja sen
tytäryhtiöitä. Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti.
Hyväksynnän  antavalla Yhtiön osakkeenomistajalla  on oltava käteistili Suomessa
tai  ulkomailla  toimivassa  rahalaitoksessa  (katso  myös kohdat " - Osakkeiden
maksuehdot  ja  selvitys"  ja  "Tärkeää  tietoa"). Osakkeenomistaja voi hyväksyä
Ostotarjouksen  ainoastaan ehdoitta  ja kaikkien  Osakkeiden osalta,  jotka ovat
hyväksymislomakkeessa   mainitulla   arvo-osuustilillä   sinä  hetkenä,  jolloin
Osakkeita  koskeva  kauppa  toteutetaan.  Tarjousaikana  annettu hyväksyminen on
voimassa myös mahdollisen jatketun Tarjousajan loppuun asti.

Useimpien suomalaisten tilinhoitajien odotetaan lähettävän asiakkainaan oleville
Euroclear   Finland  Oy:n  ("Euroclear")  ylläpitämään  Yhtiön  osakasluetteloon
merkityille   osakkeenomistajille   ilmoituksen   Ostotarjouksesta  sekä  siihen
liittyvät  ohjeet  ja  hyväksymislomakkeen.  Ramirentin osakkeenomistajat, jotka
eivät  saa tällaisia  ohjeita tai  hyväksymislomaketta tilinhoitajaltaan, voivat
ensisijaisesti    ottaa   yhteyttä   tilinhoitajaansa.   Toissijaisesti   Yhtiön
osakkeenomistajat   voivat   ottaa  yhteyttä  Handelsbanken  Capital  Marketsiin
lähettämällä   sähköpostia   osoitteeseen   tenderoffer@handelsbanken.fi,  josta
tällaiset  osakkeenomistajat voivat saada tiedot hyväksyntöjen antamista koskien
tai,  jos  tällaiset  osakkeenomistajat  ovat  Yhdysvaltain kansalaisia tai ovat
sijoittautuneet    Yhdysvaltojen    alueelle,    he    voivat   ottaa   yhteyttä
arvopaperivälittäjiinsä saadakseen tarvittavat tiedot.

Yhtiön  osakkeenomistajien,  joiden  Osakkeet  on  hallintarekisteröity ja jotka
haluavat      hyväksyä     Ostotarjouksen,     tulee     antaa     hyväksyntänsä
hallintarekisteröinnin  hoitajan antamien  ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä
ei  lähetä hyväksymislomaketta  tai muita  Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja
tällaisille Yhtiön osakkeenomistajille.

Yhtiön  osakasluetteloon merkityn Yhtiön osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä
Ostotarjouksen,  tulee  täyttää,  allekirjoittaa  ja  palauttaa hyväksymislomake
osakkeenomistajan   arvo-osuustiliä   hoitavalle  tilinhoitajalle  sen  antamien
ohjeiden  mukaisesti  ja  sen  asettaman  aikarajan  kuluessa  tai, jos kyseinen
tilinhoitaja   ei   vastaanota   hyväksymislomakkeita  (esimerkiksi  Euroclear),
tällainen  osakkeenomistaja voi  ensisijaisesti ottaa  yhteyttä omaan pankkiinsa
hyväksyäkseen  Ostotarjouksen omistamiensa Osakkeiden osalta, tai toissijaisesti
ottaa   yhteyttä   Handelsbanken  Capital  Marketsiin  lähettämällä  sähköpostia
osoitteeseen      tenderoffer@handelsbanken.fi      saadakseen      lisätietoja.
Hyväksymislomake  tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan tai,
jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatketun Tarjousajan kuluessa huomioiden kuitenkin
tilinhoitajan    antamat    ohjeet.    Jälkikäteisen   Tarjousajan   tilanteessa
hyväksymislomake  tulee  toimittaa  siten,  että se vastaanotetaan Jälkikäteisen
Tarjousajan kuluessa huomioiden kuitenkin tilinhoitajan antamat ohjeet.

Pantattujen    Osakkeiden    osalta   Ostotarjouksen   hyväksyminen   edellyttää
pantinhaltijan   suostumusta.   Suostumuksen   hankkiminen  on  Yhtiön  kyseisen
osakkeenomistajan  vastuulla. Pantinhaltijan  suostumus toimitetaan kirjallisena
tilinhoitajalle.

Osakkeenomistaja   toimittaa  hyväksymislomakkeen  haluamallaan  tavalla  omalla
vastuullaan  ja  hyväksymislomake  katsotaan  toimitetuksi  vasta  silloin,  kun
asianomainen    tilinhoitaja    on    sen    tosiasiallisesti    vastaanottanut.
Tarjouksentekijä   pidättää   itsellään   oikeuden   hylätä  virheellisesti  tai
puutteellisesti  tehdyt hyväksynnät.  Tarjouksentekijällä on  oikeus hylätä myös
sellainen  hyväksyntä, joka koskee vain  osaa samalla arvo-osuustilillä olevista
osakkeenomistajan omistamista Osakkeista.

Hyväksymällä Ostotarjouksen Yhtiön osakkeenomistaja valtuuttaa arvo-osuustiliään
hoitavan     tilinhoitajan     kirjaamaan     arvo-osuustililleen     Osakkeiden
luovutusrajoituksen  tai  myyntivarauksen  sen  jälkeen, kun osakkeenomistaja on
toimittanut    Ostotarjouksen    hyväksymislomakkeen.   Lisäksi   Ostotarjouksen
hyväksynyt  osakkeenomistaja valtuuttaa arvo-osuustiliään hoitavan tilinhoitajan
suorittamaan  muut  tarvittavat  kirjaukset  ja  ryhtymään muihin Ostotarjouksen
teknisen  toteuttamisen  kannalta  tarpeellisiin  toimiin  sekä  myymään  kaikki
kyseisen  osakkeenomistajan Ostotarjouksen toteutuskauppojen hetkellä kyseisellä
arvo-osuustilillä  olevat  Osakkeet  Tarjouksentekijälle  Ostotarjouksen ehtojen
mukaisesti.

Osakkeenomistaja,  joka  on  Ostotarjouksen  ehtojen mukaan pätevästi hyväksynyt
Ostotarjouksen  eikä  ole  pätevästi  peruuttanut  hyväksyntäänsä Ostotarjouksen
ehtojen  mukaisesti, ei saa myydä tai  muutoin määrätä niistä Osakkeista, joiden
osalta  Ostotarjous  on  hyväksytty.  Asianomaiselle arvo-osuustilille kirjataan
Osakkeita   koskeva   luovutusrajoitus  sen  jälkeen,  kun  osakkeenomistaja  on
toimittanut  Ostotarjouksen hyväksymislomakkeen. Jos  Ostotarjousta ei toteuteta
tai  osakkeenomistaja peruuttaa  pätevästi hyväksyntänsä  Ostotarjouksen ehtojen
mukaisesti,  Osakkeita  koskeva  luovutusrajoitus  poistetaan  arvo-osuustililtä
mahdollisimman  pian  ja  arviolta  kolmen  (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun
Ostotarjouksesta  luopumisesta on ilmoitettu tai Ostotarjouksen ehtojen mukainen
peruutusilmoitus on vastaanotettu.

Osakkeenomistajilla, jotka ovat oikeushenkilöitä, tulee olla voimassa oleva LEI-
tunnus (Legal Entity Identifier), kun ne hyväksyvät Ostotarjouksen.

4.7                    Peruutusoikeudet

Ostotarjouksen  ehtojen mukaisesti  pätevästi tehty  Ostotarjouksen hyväksyminen
voidaan  AML  11 luvun  16 §:n  1 momentin  mukaisesti peruuttaa milloin tahansa
Tarjousajan  kuluessa  tai,  jos  Tarjousaikaa  on  jatkettu, tällaisen jatketun
Tarjousajan   kuluessa,   kunnes   Tarjouksentekijä   on   ilmoittanut  kaikkien
Toteuttamisedellytysten   täyttyneen   tai  että  Tarjouksentekijä  on  luopunut
oikeudestaan   vedota   niihin,  julistaen  siten  Ostotarjouksen  ehdottomaksi.
Tällaisen  ilmoituksen jälkeen  jo annettua  Ostotarjouksen hyväksymistä  ei ole
enää mahdollista peruuttaa hyväksyttyjen Osakkeiden osalta, paitsi mikäli kolmas
taho  julkistaa kilpailevan julkisen  ostotarjouksen Osakkeista ennen Osakkeiden
myynnin  toteuttamista jäljempänä mainitun  kohdan " -  Osakkeiden maksuehdot ja
selvitys"   mukaisesti.   Osakkeiden  haltijat,  joiden  osalta  Ostotarjous  on
pätevästi  hyväksytty, voivat peruuttaa hyväksymisensä Tarjousajan kuluessa, jos
Tarjousaika  on  kestänyt  yli  kymmenen  (10)  viikkoa  ja Ostotarjousta ei ole
toteutettu.

Ostotarjouksen  hyväksymisen pätevä  peruuttaminen edellyttää,  että kirjallinen
peruutusilmoitus  toimitetaan  sille  tilinhoitajalle,  jolle kyseisiä Osakkeita
koskeva    Ostotarjouksen    hyväksymislomake    toimitettiin.   Jos   kyse   on
hallintarekisteröidyistä   arvopapereista,   Osakkeiden  haltijan  tulee  pyytää
hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruutusilmoitus.

Jos  Osakkeiden haltija, jonka Osakkeet on rekisteröity arvo-osuusjärjestelmään,
peruuttaa   Ostotarjouksen   hyväksyntänsä  Ostotarjouksen  ehtojen  mukaisesti,
Osakkeita  koskeva  arvo-osuustilille  rekisteröity  luovutusrajoitus poistetaan
mahdollisimman  pian  ja  arviolta  kolmen  (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun
Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu.

Niiden  Osakkeiden,  joiden  osalta  Ostotarjouksen  hyväksyminen on peruutettu,
osalta  voidaan Ostotarjous hyväksyä uudelleen milloin tahansa ennen Tarjousajan
tai,  jos Tarjousaikaa on  jatkettu, ennen jatketun  Tarjousajan päättymistä tai
mahdollisen  Jälkikäteisen  Tarjousajan  aikana  noudattaen  edellä kohdassa " -
Ostotarjouksen hyväksymismenettely" kuvattua hyväksymismenettelyä.

Arvo-osuustiliä  hoitava  tilinhoitaja  tai  hallintarekisteröinnin  hoitaja voi
periä peruuttamisesta maksun oman hinnastonsa mukaisesti.

Mahdollisen  Jälkikäteisen Tarjousajan aikana  annettu Ostotarjouksen hyväksyntä
on  sitova  eikä  sitä  voi  peruuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta
johdu.

4.8                    Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen

Tarjouksentekijä    ilmoittaa   Ostotarjouksen   alustavan   tuloksen   arviolta
ensimmäisenä   (1.)   Tarjousajan  tai,  mikäli  Tarjousaikaa  on  jatkettu  tai
Tarjousaika  on keskeytetty,  jatketun tai  keskeytetyn Tarjousajan, päättymistä
seuraavana   pankkipäivänä.   Tarjouksentekijä   ilmoittaa  lopullisen  tuloksen
arviolta  kolmantena (3.) Tarjousajan  tai, mikäli Tarjousaikaa  on jatkettu tai
Tarjousaika  on keskeytetty,  jatketun tai  keskeytetyn Tarjousajan, päättymistä
seuraavana    pankkipäivänä.   Lopullista   tulosta   koskevassa   ilmoituksessa
vahvistetaan  (i) niiden Osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta Ostotarjous on
pätevästi  hyväksytty  eikä  hyväksyntää  ole  pätevästi  peruutettu,  sekä (ii)
toteutetaanko Ostotarjous.

Jälkikäteisen  Tarjousajan tapauksessa  Tarjouksentekijä ilmoittaa Jälkikäteisen
Tarjousajan  aikana pätevästi  tarjottujen Osakkeiden  alustavan prosenttimäärän
arviolta  ensimmäisenä  (1.)  Jälkikäteisen  Tarjousajan  päättymistä seuraavana
pankkipäivänä   ja   lopullisen   prosenttimäärän   arviolta   kolmantena   (3.)
Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä.

4.9                    Osakkeiden maksuehdot ja selvitys

Osakkeiden,  joiden  osalta  Ostotarjous  on  Ostotarjouksen  ehtojen mukaisesti
pätevästi   hyväksytty   eikä   hyväksyntää  ole  pätevästi  peruutettu,  kaupat
toteutetaan  arviolta  neljäntenä  (4.)  Tarjousajan,  tai  jos  Tarjousaikaa on
jatkettu tai se on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä
seuraavana  pankkipäivänä  ("Toteuttamispäivä").  Osakkeiden  kaupat toteutetaan
Nasdaq   Helsingissä   edellyttäen,   että  arvopaperien  kaupankäyntiin  Nasdaq
Helsingissä    sovellettavat    säännöt   sen   sallivat.   Muutoin   Osakkeiden
toteutuskaupat toteutetaan Nasdaq Helsingin ulkopuolella.

Yllä  mainittujen kauppojen selvityspäivä  ("Selvityspäivä") on Toteuttamispäivä
tai  seuraava suomalainen pankkipäivä  Toteuttamispäivän jälkeen. Tarjousvastike
maksetaan  Selvityspäivänä  osakkeenomistajan  arvo-osuustilin  hoitotilille tai
niiden   osakkeenomistajien  osalta,  joiden  omistus  on  hallintarekisteröity,
arvopaperisäilyttäjän   tai   hallintarekisteröinnin   hoitajan  määrittelemälle
pankkitilille.   Tarjousvastiketta   ei   missään  tapauksessa  tulla  maksamaan
pankkitilille,   joka   sijaitsee  Kanadassa,  Japanissa,  Australiassa,  Etelä-
Afrikassa   tai   Hongkongissa  tai  millään  muulla  lainkäyttöalueella,  jossa
Ostotarjousta   ei   tehdä   (ks.   kohta   "Tärkeitä   tietoja"),   ja   kaikki
arvopaperisäilyttäjien    tai   hallintarekisteröinnin   hoitajien   tällaisilla
lainkäyttöalueilla  sijaitseviin  pankkitileihin  liittyvät ohjeistukset tullaan
hylkäämään.  Osakkeenomistajan  varsinainen  maksun vastaanottoajankohta riippuu
kaikissa  tilanteissa  rahalaitosten  välisen  maksuliikenteen  aikatauluista ja
haltijan  ja  tilinhoitajan,  arvopaperisäilyttäjän  tai  hallintarekisteröinnin
hoitajan välisistä sopimuksista.

Mahdollisen  Jälkikäteisen  Tarjousajan  tilanteessa  Tarjouksentekijä julkistaa
sitä  koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden
Osakkeiden   osalta,   joiden   osalta   Ostotarjous   on  hyväksytty  tällaisen
Jälkikäteisen  Tarjousajan aikana.  Ostotarjouksen ehtojen  mukaisesti pätevästi
tarjottujen   Osakkeiden   toteutuskaupat   Jälkikäteisen   Tarjousajan   aikana
suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein.

Tarjouksentekijä    pidättää   itsellään   oikeuden   lykätä   Tarjousvastikkeen
maksamista,  mikäli  suoritus  estyy  tai  keskeytyy  ylivoimaisen esteen "force
majeure"   vuoksi.   Tarjouksentekijä   suorittaa  maksun  kuitenkin  heti,  kun
suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu.

Mikäli    kaikki   Ostotarjouksen   Toteuttamisedellytykset   eivät   täyty   ja
Tarjouksentekijä  ei  luovu  Ostotarjouksen  Toteuttamisedellytyksistä tai jatka
Tarjousaikaa,  Ostotarjousta ei  toteuteta, eikä  vastiketta makseta Osakkeista,
joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty.

4.10                 Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus  Osakkeisiin, joiden  osalta Ostotarjous  on pätevästi hyväksytty,
siirtyy  Tarjouksentekijälle  osakkeenomistajalle  maksettavaa Tarjousvastiketta
vastaan.

4.11                 Varainsiirtovero ja muut maksut

Tarjouksentekijä  maksaa Osakkeiden  myyntiin ja  ostoon liittyvät mahdollisesti
perittävät varainsiirtoverot Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä.

Kukin     osakkeenomistaja     vastaa    tilinhoitajien,    omaisuudenhoitajien,
hallintarekisteröinnin  hoitajien tai muiden  tahojen veloittamista mahdollisten
vakuuksien  vapauttamiseen tai  mahdollisten muiden  Osakkeiden myynnin estävien
rajoitusten  poistamiseen  liittyvistä  maksuista,  kuin  myös  maksuista, jotka
liittyvät osakkeenomistajan tarjouksen peruutukseen kohdan " - Peruutusoikeudet"
mukaisesti.   Tarjouksentekijä  vastaa  muista  tavanomaisista  kuluista,  jotka
aiheutuvat  Ostotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Ostotarjouksen
perusteella  ostettujen  Osakkeiden  myynnistä  ja ostosta tai Tarjousvastikkeen
maksamisesta.

Käteisen  vastaanottaminen Ostotarjouksen  perusteella saattaa  olla soveltuvien
verolakien,  mukaan lukien osakkeenomistajan  asuinvaltion verolait, verotettava
tapahtuma    osakkeenomistajalle.    Kukin    osakkeenomistaja   vastaa   niistä
mahdollisista      veroseuraamuksista,      jotka      aiheutuvat     kyseiselle
osakkeenomistajalle   käteisen  vastaanottamisesta  Ostotarjouksen  perusteella.
Kaikkia  osakkeenomistajia  kehotetaan  kääntymään  riippumattoman ammattimaisen
neuvonantajansa  puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin
liittyen.

4.12                 Muut asiat

Tähän   Tarjousasiakirjaan   ja   Ostotarjoukseen   sovelletaan   Suomen  lakia.
Ostotarjouksesta  mahdollisesti aiheutuvat  tai siihen  liittyvät erimielisyydet
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Tarjouksentekijä  pidättää itsellään oikeuden  muuttaa Ostotarjouksen ehtoja AML
11 luvun  15 §:n 2 momentin mukaisesti, Yhdistymissopimuksen ehtojen asettamissa
rajoissa.

Tarjouksentekijä  pidättää  itsellään  Yhdistymissopimuksen  ehtojen asettamissa
rajoissa  oikeuden jatkaa Tarjousaikaa ja  muuttaa Ostotarjouksen ehtoja (mukaan
lukien  Ostotarjouksen mahdollinen raukeaminen)  AML 11 luvun 17 §:n mukaisesti,
jos   kolmas   osapuoli   julkistaa   Osakkeita  koskevan  kilpailevan  julkisen
ostotarjouksen Tarjousaikana tai mahdollisena jatkettuna Tarjousaikana.

Tarjouksentekijällä  on  oikeus  päättää  harkintansa mukaisesti kaikista muista
Ostotarjoukseen     liittyvistä    asioista    soveltuvan    lainsäädännön    ja
Yhdistymissopimuksen ehtojen asettamissa rajoissa.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Toteuttamisedellytys huomioi, lasketaanko Stavdal Osakkeet liikkeeseen ennen
Tarjousajan  päättymistä vai sen jälkeen, tai  ei lainkaan. Jos Stavdal Osakkeet
annetaan  ennen  tai  jälkeen  Tarjousajan  päättymistä,  lasketaan 90 prosentin
toteuttamisedellytys  nykyisen  Ramirentin  107 763 876 ulkona  olevan  osakkeen
(olettaen,  että muuta laimennusvaikutusta ei  synny) ja suunnitellun 5 848 341
liikkeeseen  laskettavan  Stavdal  Osakkeen  yhteismäärän  perusteella (yhteensä
113 612 217 Ramirentin   osaketta).   Mikäli  Stavdal  Osakkeet  annetaan  ennen
Tarjousajan päättymistä, ne lasketaan 90 prosentin toteuttamisedellytykseen, jos
ne   tarjotaan   Ostotarjoukseen  (Stavdal  Osakkeenomistajat  ovat  sitoutuneet
tarjoamaan  osakkeensa  Ostotarjoukseen  Stavdal  Peruuttamattomien  Sitoumusten
mukaisesti,  jotka voidaan  irtisanoa tiettyjen  edellytysten täyttyessä, mukaan
lukien  mikäli  Toteuttamisedellytykset  eivät  täyty).  Mikäli Stavdal Osakkeet
annetaan  tarjousajan  päättymisen  jälkeen,  ne  lasketaan  mukaan 90 prosentin
toteuttamisedellytystä   arvioitaessa,   jos   Stavdal   Osakkeenomistajat  ovat
velvollisia  myymään ne Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ulkopuolella (Stavdal
Osakkeenomistajat     ovat     sitoutuneet     myymään     Stavdal    Osakkeensa
Tarjouksentekijälle  Tarjousvastikkeen hinnalla,  jos Stavdal  Osakkeet annetaan
Tarjousajan  päättymisen jälkeen;  Stavdal Peruuttamattomat  Sitoumukset voidaan
irtisanoa    tiettyjen    edellytysten   täyttyessä,   mukaan   lukien,   mikäli
Toteuttamisedellytykset    eivät   täyty).   Mikäli   Stavdal   yritysostoa   ei
toteutettaisi    lainkaan    (kaupan   ennakkoehtojen   jäämättä   täyttymättä),
laskettaisiin    90 prosentin    toteuttamisedellytys    nykyisten    Ramirentin
107 763 876 ulkona  olevien osakkeiden  perusteella, sillä  Stavdal Osakkeita ei
lainkaan  annettaisi.  90 prosentin  toteuttamisedellytyksen  laskemista  varten
Tarjouksentekijä   olettaa,  että  Stavdal  yritysosto  toteutetaan  ja  Stavdal
Osakkeet tullaan antamaan, ellei Ramirent ole viimeistään Tarjousajan päättyessä
julkisesti  tiedottanut,  että  Stavdal  yritysostoa  ei  tulla toteuttamaan sen
ehtojen mukaisesti.
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation
clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content,
accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Ramirent Oyj via GlobeNewswire
http://www.ramirent.com/portal/fi/etusivu/
GlobeNewswire