KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET / PÖRSSITIEDOTTEET

Admicom Oyj: PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2019: Admicomin kasvu jatkui vakaana (Liikevaihto +40 %, EBITDA 46 %)

05.07.2019 klo 10:00 Admicom Oyj: PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2019: Admicomin kasvu jatkui vakaana (Liikevaihto +40 %, EBITDA 46 %)Admicom Oyj -konserni: Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2019 (Tilintarkastamaton)

ADMICOMIN KASVU JATKUI VAKAANA: LIIKEVAIHTO +40 %, EBITDA 46 % LIIKEVAIHDOSTA

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 5.7.2019 KLO 10:00

Tammi-kesäkuun 2019 yhteenveto (vertailujakso 1.1.2018 - 30.6.2018)
 * Katsauskauden liikevaihto oli 7,664 miljoonaa euroa (5,473), kasvua +40 %
  edellisvuodesta. Kasvusta pääosa tuli uusasiakkaista, minkä lisäksi
  nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos auttoi kasvua +5 % yksikköä.
  Tämä vaikutus arvioitiin vielä huhtikuun neljännesvuositulostiedotteessa
  lähelle nollaa prosenttia mutta asiakkaidemme kasvu on ollut ennakoitua
  vahvempaa.
 * Käyttökate eli EBITDA kasvoi 56 % ja oli 3,512 miljoonaa euroa (2,246) eli
  46 % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITDA% ilman tasauslaskutuksen
  muutosvaikutusta oli 44 % liikevaihdosta.
 * Liikevoitto kasvoi 61 % ja oli 3,228 miljoonaa euroa (1,989), eli 42 %
  liikevaihdosta. Nettotulos kasvoi 85 % ja oli 2,581 miljoonaa euroa
  (vertailuvuosi 1,399 miljoonaa euroa sisältäen kertaluonteisia
  listautumiskuluja 0,261 miljoonaa euroa).
 * Vuoden 2019 taloudellinen ohjeistus säilyy ennallaan, mikä tarkoittaa yli
  30 % liikevaihdon kasvua sekä 35-45 % EBITDA:a.
 * Ensimmäisellä puolivuotiskaudella tehtiin Adminettiin kaikkiaan neljä
  isompaa päivitystä, joissa lisättiin uusia toimialakohtaisia
  erityispiirteitä, paranneltiin vanhoja ominaisuuksia ja uudistettiin
  ulkoasua.

Avainluvut
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|ADMICOM KONSERNI         |1-6/2019|1-6/2018|Muutos-%|   2018    |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|Liikevaihto, 1 000 euroa     | 7 664 | 5 473 | 40 % |   11 456   |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|EBITDA, 1 000 euroa       | 3 512 | 2 246 | 56 % |   4 796   |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|% liikevaihdosta         | 46 % | 41 % |     |   42 %    |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|Liikevoitto, 1 000 euroa     | 3 228 | 1 989 | 62 % |   4 291   |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|% liikevaihdosta         | 42 % | 36 % |     |   37 %    |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|Tilikauden tulos, 1 000 euroa  | 2 581 | 1 399 | 85 % |   3 252   |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|% liikevaihdosta         | 34 % | 26 % |     |   28 %    |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|Oman pääoman tuotto, % *     | 45 % | 44 % |     |   45 %    |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|Sijoitetun pääoman tuotto, % *  | 56 % | 63 % |     |   59 %    |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|Omavaraisuusaste, %       | 77 % | 88 % |     |   82 %    |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|Nettovelkaantumisaste, %     |  -  |  -  |     |    -    |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|Osakekohtainen tulos, EPS EUR   | 0,53 | 0,31 |     |   0,71    |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|Osakekohtainen tulos, EPS EUR   | 0,53 | 0,36 |     |   0,76    |
|(oikaistu**)           |    |    |    |         |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|Taseen loppusumma, 1 000 euroa  | 15 122 | 10 780 |     |   13 776   |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|Henkilöstömäärä jakson lopussa  | 129  | 102  |     |    113    |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|Osakkeiden lukumäärä jakson   | 4 838 | 4 838 |     |   4 838   |
|lopussa, 1 000 kpl        |    |    |    |         |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
|Osakkeiden lukumäärä jaksolla  | 4 838 | 4 579 |     |   4 579   |
|keskimäärin, 1000 kpl      |    |    |    |         |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-----------------+
 * Tunnusluvuissa tulos on jaettu katsauskauden kuukausien lukumäärällä (6) ja
 kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa
 ** Oikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos + kertaluontoiset kulut /
 osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin.


Toimitusjohtaja Antti Seppä:

"Alkuvuonna 2019 olemme onnistuneet ylittämään tavoitellun operatiivisen yli 30
% kasvutahdin, sillä liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu ilman
tasauslaskutusten vaikutusta oli jaksolla +35 %. Vahvinta uusmyynti oli
rakentamisen toimialalla ja myös teollisuustoimialan uusmyynnit kasvoivat
jaksolla noin 17 %. Adminet Lite -palvelukonsepti on päässyt toiminnassaan
kypsään vaiheeseen ja täyttää alle 10 henkilön yritysten tarpeet tehokkaasti
rakentamisen ja talotekniikan toimialoilla.

Nykyasiakkaiden vuositasauslaskutus oli kaudella lähes 0,8 miljoonaa euroa, mikä
kertoo paitsi asiakastoimialojen hyvästä suhdanteesta niin myös Adminet-
asiakkaiden kovasta kasvuhakuisuudesta. Tätä vaikutusta emme budjetoineet 2019
tavoitteisiimme ja ennustimme ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella sen
päätyvän lähelle viime vuotta eli 0,5 miljoonaan euroon. Kun noin 2/3
asiakkaiden tilikausista päättyi vuoden vaihteessa, uskomme vaikutuksen olevan
merkittävimmältä osin nyt nähty.

Kansallisen tulorekisterin voimaantulo vuoden vaihteessa sai monet pk-yritykset
miettimään talousprosessejaan, mikä näkyi lisääntyneenä kiinnostuksena etenkin
Adminetin automatiikkaa kohtaan. Tämä huomattiin etenkin tilitoimistoiden
kasvaneessa kiinnostuksessa Adminettiä kohtaan. Myös Adminetin ulkoasu-uudistus
otettiin jaksolla positiivisesti vastaan. Admicom jatkaa aktiivista
tuotekehitystä kasvattaakseen etumatkaa kilpailijoihin ja vähentääkseen
taloushallinnon rutiinitöihin menevää aikaa. Yhtiö ei aio leikata
kehityspanostuksia jatkossakaan sillä yhtiön markkinaosuus on vasta noin 10-15 %
luokkaa, kun tavoitteena on selkeä ja kiistaton markkinajohtajuus. Rakennusalan
mahdollinen hiljeneminen vaikuttaa kehityksen painopisteisiin siten, että
Adminetistä saadaan kannattavuuden hallintaan entistä parempia työkaluja."

Taloudellinen ohjeistus

Aiempi vuoden 2019 ohjeistuksemme säilyy ennallaan. Tavoitteenamme on yli 30 %
liikevaihdon kasvu ja 35-45 % käyttökate eli EBITDA.

Yhtiön liikevaihto ja taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto jaksolla 1.1.2019 - 30.6.2019 oli 7,664 miljoonaa euroa
(5,473). Liikevaihto kasvoi 40 % vuoden 2018 vastaavaan jaksoon verrattuna.
Liikevaihtoa kasvatti erityisesti uusasiakashankinta, mutta noin 5 %-yksikköä
liikevaihdon kasvusta tuli nykyasiakkaiden vuositasauslaskutuksen
nettomuutoksena. Vuositasauslaskutuksen osuus liikevaihdosta oli 0,8 miljoonaa
euroa (0,5).

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla
3,512 miljoonaa euroa, ollen 46 % liikevaihdosta (2,246, 41 %). Käyttökate
kasvoi 56 % verrattuna vuoden 2018 vastaavaan jaksoon.

Liikevoitto ajalta 1.1. - 30.6.2019 oli 3,228 miljoonaa euroa eli 42 %
liikevaihdosta (1,989, 36 %) ja tilikauden tulos katsauskaudelta oli 2,581
miljoonaa euroa (1,399). Vertailukauden tulosta rasittivat First North
-listautumisen yhteydessä syntyneet kertaluontoiset kulut yhteensä 0,261
miljoonaa euroa.

Yhtiön tase, rahoitus ja kassavirta

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2019 oli 15,122 miljoonaa euroa (10,780).
Konsernin oman pääoman määrä tarkastelukauden lopussa oli 11,600 miljoonaa euroa
ja omavaraisuusaste oli 77 % (88 %). Omavaraisuusasteen laskua viime vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna selittää myyntisaamisten esittämistapa; viime
vuonna kesäkuussa ennakkoon laskutetut heinäkuun sopimusveloitukset oli
eliminoitu taseesta pois netottamalla myyntisaamiset ja siirtovelat keskenään.
30.6.2019 tilanteessa vastaavaa eliminointia ei ole tehty, joka näkyy
myyntisaamisten sekä siirtovelkojen ja näin ollen myös taseen loppusumman
kasvuna.

Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana. Likvidit rahavarat kasvoivat
tarkastelukaudella 1,205 miljoonaa euroa, ollen 11,980 miljoonaa euroa kauden
lopussa. Konsernilla ei ole lainkaan lyhyt- tai pitkäaikaisia korollisia
velkoja. Liiketoiminnan rahavirta oli 3,589 miljoonaa euroa (1,761). Emoyhtiö
jakoi osinkoa osakkeenomistajilleen 2,322 miljoonaa euroa. Osingon maksupäivä
oli 14.2.2019.

Investoinnit ja poistot

Tarkastelukauden investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat
0,062 miljoonaa euroa (0,079). Investoinnit koostuvat pääsääntöisesti kalusto-
ja palvelinhankinnoista sekä ohjelmistolisensseistä. Yhtiö ei ole aktivoinut
taseeseen tarkastelukaudella lainkaan tuotekehitysmenoja.

Tarkastelujakson poistot olivat suuruudeltaan 0,284 miljoonaa euroa (0,256).
Poistoista yli 3/4 osaa koostuu aineettomien hyödykkeiden kuten
tuotekehitysmenojen, ohjelmistolisenssien sekä konserniliikearvon poistoista.
Näiden erien osalta poistosuunnitelmat päättyvät suurimmalta osin vuoden 2022
loppuun mennessä. Koneiden ja kaluston poistot olivat hieman alle neljännes.

Yhtiön vuokravastuiden määrä on noussut 2,634 miljoonaan euroon (2,154). Yhtiö
on tarkastelukaudella laajentanut toimitilojaan sekä Jyväskylässä että
Vantaalla.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstömäärä 30.6.2019 oli 129 henkilöä (31.12.2018 henkilöstömäärä 102) ja
avoimia paikkoja oli täyttämättä yhteensä seitsemän. Admicom hakee parhaillaan
mm. ruotsinkielisiä osaajia tarjotakseen yhä kohdennetumpia ja laadukkaampia
palveluita myös kaksikielisille asiakkailleen. Lisäksi osaavien taloushallinnon
sekä tuotekehityksen tekijöiden rekrytointi on lähes jatkuvaa.

Admicomin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Antti Seppä, talousjohtaja
Kari Kalmukoski, tuotekehitysjohtaja Simo Huvila, Palvelujohtaja Ari Aarniovuori
sekä toimialajohtajat Antti Noronen, Simo Ratilainen, Ilkka Uusi-Maahi ja Jarmo
Räihä.

Yhtiön hallituksessa toimivat Matti Häll (puheenjohtaja), Timo Häll, Pasi
Aaltola, Simo Huvila, Pekka Neittaanmäki, Antti Noronen, Simo Ratilainen sekä
Jarmo Suonpää.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma
Yhtiön osakemäärä 30.6.2019 oli 4 840 108 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli
kesäkuun 2018 lopussa 106 000 euroa. Katsauskauden päättyessä Admicomin hallussa
oli 2 520 omaa osaketta.
Kaupankäynti osakkeella
Admicom Oyj osakkeen päätöskurssi 28.6.2019 oli 42,40 euroa ja yhtiön markkina-
arvo siten 205,221 miljoonaa euroa. Osakevaihtoa kiihdytti jaksolla isohkot
blokkikaupat, kun omistuksiaan hallitusti kevensivät yrityksen sisäpiiristä
Matti Häll, Simo Huvila, Antti Noronen, Simo Ratilainen ja Ilkka Uusi-Maahi.
Merkittävimmin omistuksiaan kasvattivat hallintarekisterien takana olevat
omistajatahot. Osakevaihdon volyymi oli hyvällä tasolla koko puolivuotiskauden
ja Admicomin osake nostettiin mukaan Nasdaqin First North 25 (FN25) indeksiin
alkaen 1.7.2019.
Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokous myönsi 1.2.2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle
osakeantivaltuutuksen (voimassa 31.1.2020) käytettäväksi henkilöstöanteihin
(enintään 2 % osakekannasta) sekä yritysjärjestelyihin (enintään 18 %
osakekannasta). Yhtiö jatkaa strategiatyötä uusien kasvulähteiden
kartoittamiseksi Suomesta ja ulkomailta.

Tytäryhtiöllä on voimassa olevia lunastusvaltuutuksia 849 078 kappaleeseen
työntekijöiden omistamia Admicom Oyj:n osakkeita työsuhteen
päättymistilanteessa.
Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli 30.6.2019 yhteensä 1 743 omistajaa ja osakkeista vapaasti
vaihdettavissa oleva (free float) osuus oli 30 %. Suurin omistusosuus oli Matti
Hällillä (38,1 %), toisena Nordeaan hallintarekisteröity omistus (12,4 %) ja
kolmantena SEB:iin hallintarekisteröity omistus (3,85 %).

Varsinainen yhtiökokous 1.2.2019

Varsinainen yhtiökokous päätti 1.2.2019 Jyväskylässä hallituksen esityksen
mukaisesti maksaa 2018 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa helmikuussa yhteensä
0,48 eur per osake. Yhtiökokous myönsi hallitukselle myös osakeantivaltuutuksen
(voimassa 31.1.2020) käytettäväksi henkilöstöanteihin (enintään 2 %
osakekannasta) sekä yritysjärjestelyihin (enintään 18 % osakekannasta).

Lisäksi yhtiökokous nimesi tilintarkastajayhteisöksi KPMG:n, ja päävastuullisena
tilintarkastajana Anna-Riikka Maunulan, hallitukseen valittiin uusina jäseninä
Pekka Neittaanmäki ja Simo Ratilainen sekä Antti Kuukkanen vapautettiin
hallituksesta.

Riskit ja epävarmuustekijät

Makrotalouden riskit ovat kohonneet ja Suomen talouskasvun taittumisen
ennakoidaan alkavan kuluvana vuotena. Tämä onkin jo näkynyt mm. uusien
rakennusten aloitusten vähenemisenä, minkä vuoksi rakennustoimialalle povataan
laskua 2019. Korjausrakentaminen on osittain paikannut kysyntää toistaiseksi
eivätkä rakennusalan konkurssit ole toistaiseksi voimakkaasti kasvaneet. Yhtiö
seuraa luottotappioita aktiivisesti ja on toistaiseksi onnistunut pitämään ne
maltillisina.

Varsinaisen liiketoiminnan merkittävimpinä riskeinä yhtiö on listannut:
 * Keskittymisen tietyille asiakastoimialoille, mikä voi lisätä
  suhdanneherkkyyttä. Riskiä pyritään pienentämään kehittämällä asiakkaiden
  kannattavuuden hallintaan parempia työkaluja Adminetissä.
 * Maineriski, johon kytkeytyy olennaisesti teknologia ja tietoturvariskit.
  Yhtiö on tiedostanut tietoturvariskien kohonneen listautumisen myötä, kun
  yhtiön huomioarvo nousi myös hyökkääjien silmissä. Yhtiö kehittää
  prosessejaan jatkuvasti ja tiedostaa kriittisimmät teknologia- ja
  tietoturvauhkat.
 * Riskit immateriaalioikeuksiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen liittyen. Yhtiö
  tekee aktiivisesti toimenpiteitä etenkin jälkimmäisen riskin hallitsemiseksi
  keinoinaan mm. henkilöstöomistajuus sekä panostukset johtamisjärjestelmiin.
 * Kilpailijakentän muutoksiin liittyvät riskit, mitä selvittämään yhtiö on
  nimittänyt kilpailijatyöryhmän. Vuoden 2019 aikana nähtyjen kilpailijoiden
  omistajavaihdosten mahdollisista vaikutuksista ei ole toistaiseksi vielä
  selvää kuvaa.
 * Mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, jotka ovat tyypillisiä
  liiketoimintoja ostettaessa tai integroitaessa.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä
noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on
laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First
North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on
pyöristetty tarkoista luvuista.

Kaikki katsauksessa esitetyt luvut ovat Admicom-konsernin lukuja.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Yhtiöllä ei ole olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia
katsauskauden jälkeen.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee Q3 neljännesvuositulostiedotteen 4.10.2019 ja
tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2019 arviolta 17.01.2020.

Admicom Oyj
HALLITUS


Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointipäällikkö
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden
järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja
tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-
toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan
kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti
kirjanpitoon asti. Yhtiöllä on yli 130 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla,
Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa:
www.admicom.fi


JAKELU


Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Konsernin tuloslaskelma

 1 000 EUR                     1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
-------------------------------------------------------------------------------
  LIIKEVAIHTO                    7 664  5 473  11 456

  Liiketoiminnan muut tuotot              2    9    13

  Materiaalit ja palvelut               -270   -211   -437

  Henkilöstökulut                  -2 977  -2 312  -4 734

  Poistot ja arvonalentumiset             -284   -256   -505

  Liiketoiminnan muut kulut              -907   -713  -1 502
-------------------------------------------------------------------------------
  LIIKEVOITTO (-TAPPIO)               3 228  1 989   4 291

  Rahoitustuotot ja -kulut

   Muut korko- ja rahoitustuotot            8    0    15

   Korkokulut ja muut rahoituskulut          0    -230   -230
-------------------------------------------------------------------------------
 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA    3 236  1 759   4 076
 VEROJA

  Tuloverot                      -655   -360   -823
-------------------------------------------------------------------------------
  TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)             2 581  1 399   3 252
Konsernin tase
 1 000 EUR           6/2019  6/2018  12/2018
----------------------------------------------------------
 VASTAAVAA

 PYSYVÄT VASTAAVAT

 Aineettomat hyödykkeet

 Kehittämismenot        665   856    760

 Aineettomat oikeudet      311   467    372

 Muut aineettomat hyödykkeet        1

 Konserniliikearvo       242   318    280

 Aineelliset hyödykkeet

 Koneet ja kalusto       112   130    140

 PYSYVÄT VASTAAVAT       1 330  1 772   1 552
 YHTEENSÄ
----------------------------------------------------------


 VAIHTUVAT VASTAAVAT

 Vaihto-omaisuus

 Aineet ja tarvikkeet      22    14    15

 Lyhytaikaiset saamiset

 Myyntisaamiset        1 648   323   1 285

 Muut saamiset          40    20    46

 Siirtosaamiset         103    97    103

 Rahat ja pankkisaamiset    11 980  8 555  10 775


----------------------------------------------------------
 VAIHTUVAT VASTAAVAT      13 792  9 009  12 224
 YHTEENSÄ
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
 VASTAAVAA YHTEENSÄ      15 122  10 780  13 776
----------------------------------------------------------

 1 000 EUR               6/2019  6/2018  12/2018
-------------------------------------------------------------------
 VASTATTAVAA

 OMA PÄÄOMA

 Osake- ja muu vastaava pääoma      106   106    106

 Muut rahastot             7 471  7 665   7 665

 Edellisten tilikausien voitto/tappio  1 441   317    317

 Tilikauden voitto/tappio        2 581  1 399   3 252
-------------------------------------------------------------------
 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ          11 600  9 487  11 341
-------------------------------------------------------------------


 VIERAS PÄÄOMA

 Lyhytaikainen vieras pääoma

 Ostovelat                141    32    132

 Muut velat               778   544    528

 Siirtovelat              2 603   717   1 775
-------------------------------------------------------------------
 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ         3 522  1 293   2 435
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ          15 122  10 780  13 776
-------------------------------------------------------------------


Oman pääoman muutokset
 1 000 EUR                1-6/2019  1-6/2018  1-12/2018
---------------------------------------------------------------------------
 SIDOTTU OMA PÄÄOMA

 Osakepääoma                106    106     106


---------------------------------------------------------------------------
 SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHT.          106    106     106
---------------------------------------------------------------------------


 VAPAA OMA PÄÄOMA

 Sijoitetun vapaan oman pääoman
 rahasto tilikauden alussa         7 665   2 676    2 676

 Listautumisanti                    4 989    4 989

 Varojen jako SVOP -rahastosta       -194
---------------------------------------------------------------------------
 Sijoitetun vapaan oman pääoman
 rahasto tilikauden lopussa        7 471   7 665    7 665 Edellisten tilikausien voitto (tappio)
 tilikauden alussa             3 570    321     321

 Omien osakkeiden hankinta                -4     -4

 Osingonjako                -2 129
---------------------------------------------------------------------------
 Edellisten tilikausien voitto (tappio)
 tilikauden lopussa            1 441    317     317 Tilikauden voitto / tappio        2 581   1 399    3 252


---------------------------------------------------------------------------
 VAPAA OMA PÄÄOMA YHT.           11 494   9 381   11 235
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            11 600   9 487   11 341
---------------------------------------------------------------------------


Konsernin rahavirtalaskelma
 1 000 EUR              6/2019  6/2018  12/2018
-----------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnan rahavirta

 Voitto (tappio) ennen
 tilinpäätössiirtoja ja veroja    3 236  1 759   4 076

 Oikaisut:

 Suunnitelman mukaiset poistot     284   256    505

 Rahoitustuotot ja -kulut        -8   230    215
-----------------------------------------------------------------
 Rahavirta ennen käyttöpääoman
 muutosta               3 512  2 246   4 796

 Käyttöpääoman muutos:

 Lyhytaikaisten korottomien liike-
 saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)  -349   -54   -1 039

 Vaihto-omaisuuden lisäys (-)
 / vähennys (+)             -6    -4    -6

 Lyhytaikaisten korottomien
 velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)   715   164   1 243
-----------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnan rahavirta ennen
 rahoituseriä ja veroja        3 872  2 352   4 994

 Maksetut korot ja rahoituskulut         -230   -230

 Saadut osingot liiketoiminnasta              15

 Saadut korot liiketoiminnasta     0

 Maksetut välittömät verot       -283   -360   -769
-----------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnan rahavirta (A)     3 589  1 761   4 010
-----------------------------------------------------------------


 Investointien rahavirta

 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin hyödykkeisiin      -62   -79   -108
-----------------------------------------------------------------
 Investointien rahavirta (B)      -62   -79   -108
-----------------------------------------------------------------


 Rahoituksen rahavirta:

 Maksullinen oman pääoman lisäys        4 989   4 989

 Omien osakkeiden hankinta            -4    -4

 Maksetut osingot ja muu voitonjako  -2 322
-----------------------------------------------------------------
 Rahoituksen rahavirta (C )      -2 322  4 985   4 985
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
 Rahavarojen muutos (A+B+C)
 lisäys (+) / vähennys (-)      1 205  6 667   8 887
-----------------------------------------------------------------


 Rahavarat tilikauden alussa     10 775  1 888   1 888

 Rahavarat tilikauden lopussa     11 980  8 555  10 775
-----------------------------------------------------------------
 Rahavarojen muutos          1 205  6 667   8 887
-----------------------------------------------------------------Konsernin vastuut

 1 000 EUR          6/2019  6/2018  12/2018
---------------------------------------------------------
 Toimitilojen vuokravastuut

 Vuokravastuut        2 634  2 154   2 328

 Vuokravakuustilit       40    20    41
---------------------------------------------------------
 Yhteensä           2 675  2 175   2 369
---------------------------------------------------------Laskentakaavat
                 Oma pääoma + / -
                 vähemmistöosuus
 Omavaraisuusaste, % =     --------------------------------  x 100
                 Taseen loppusumma - saadut
                 ennakot                 Korolliset velat - rahat ja
 Nettovelkaantumisaste, % =   pankkisaamiset           x 100
                --------------------------------
                 Oma pääoma


                 Tilikauden tulos
                --------------------------------
 Oman pääoman tuotto, % =    Oma pääoma keskimäärin + / -  x 100
                 vähemmistöosuus


 Oman pääoman tuottoa kuvaavassa tunnusluvussa ylärivi on jaettu
 tarkastelukauden kuukausien
 lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.


                 Voitto tai tappio ennen
                 tilinpäätössiirtoja ja veroja
                 + nettorahoituskulut
 Sijoitetun pääoman tuotto, % = --------------------------------  x 100
                 Taseen loppusumma keskimäärin
                 - korottomat velat keskimäärin


 Sijoitetun pääoman tuottoa kuvaavassa tunnusluvussa ylärivi on jaettu
 tarkastelukauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen
 laskentaa.                 Liikevoitto + poistot ja
 EBITDA, % liikevaihdosta =   arvonalentumiset          x 100
                --------------------------------
                 Liikevaihto                 Liikevoitto
 Liikevoitto, % liikevaihdosta =--------------------------------  x 100
                 Liikevaihto                 Tilikauden tulos + / -
                 vähemmistöosuus
 Osakekohtainen tulos (EPS), EUR =--------------------------------
                 Tilikauden keskimääräinen
                 osakeantioikaistu
                 osakkeiden lukumäärä                   Tilikauden tulos + / - vähemmistöosuus +
                   / - kertaluontoiset erät
 Oik. osakekohtainen tulos (EPS), EUR =------------------------------------------
                   Tilikauden keskimääräinen
                   osakeantioikaistu
                   osakkeiden lukumääräAdmicom Oyj - Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2019 (Tilintarkastamaton):
http://hugin.info/174799/R/2246842/888031.pdfThis announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation
clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content,
accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Admicom Oyj via GlobeNewswire
https://www.admicom.fi/
GlobeNewswire