KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Efore Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2019 – 31.12.2019

25.02.2020 klo 08:30 Efore Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2019 – 31.12.2019

Efore Oyj      Tilinpäätöstiedote        25.2.2020        klo 8:30

Efore Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2019 – 31.12.2019

Tämä tiedote on tiivistelmä Efore Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2019. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.efore.com.

Heinä-joulukuu 2019 lyhyesti, Jatkuvat toiminnot
- Liikevaihto oli 20,3 milj. euroa (17,2 milj. euroa)
- Liikevoitto oli -1,5 milj. euroa (-2,1 milj. euroa)
- Oikaistu liikevoitto oli -1,5 milj. euroa (-1,6 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos (jatkuvat toiminnot) oli 0,0 euroa (-0,04 euroa)
- Osakekohtainen tulos  -0,01 (-0,06)

Koko tilikausi 2019 lyhyesti, Jatkuvat toiminnot
- Liikevaihto oli 43,3 milj. euroa (33,7 milj. euroa)
- Liikevoitto oli -2,6 milj. euroa (-3,8 milj. euroa)
- Oikaistu liikevoitto oli -2,4 milj. euroa (-3,3 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos (jatkuvat toiminnot) oli -0,01 euroa (-0,08 euroa)
- Osakekohtainen tulos oli -0,01 (-0,14)
- Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta


Tiedotteen luvut on esitetty jatkuvien toimintojen osalta. Konsernin 2019 lukuihin sisältyy IFRS 16 -standardin mukaisia muutoksia. Vuoden 2018 vertailulukuja ei ole oikaistu. IFRS 16 -vaikutus on esitetty laadintaperiaatteissa.

  7-12/19 7-12/18 1–12/19 1–12/18 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 6kk 6kk 12kk 12 kk Jatkuvat toiminnot         Liikevaihto 20,3 17,2 43,3 33,7 Oikaistu EBITDA (käyttökate) 0,2 -0,2 1,2 -0,6 EBITDA (käyttökate) 0,2 -0,7 1,1 -1,1 Oikaistu liikevoitto/tappio -1,5 -1,6 -2,4 -3,3 Liikevoitto/tappio -1,5 -2,1 -2,6 -3,8 Tulos ennen veroja -1,7 -2,8 -2,7 -4,8 Tilikauden tulos -1,6 -2,3 -2,6 -4,1           Osakekohtainen tulos, EUR -0,01 -0,06 -0,01 -0,14 Osakekohtainen tulos jatkuvat toiminnot, EUR 0,00 -0,04 -0,01 -0,08 Omavaraisuusaste, % 11,5 20,6 11,5 20,6 Nettovelkaantumisaste, % 342,1 100,6 342,1 100,6 Liiketoiminnan rahavirta -2,6 2,5 -0,5 -2,8


 

          Lukuja puolivuosittain, MEUR 7-12/19
6 kk 1-6/19
6 kk 7-12/18
6 kk 1-6/18
6 kk Jatkuvat toiminnot:         Liikevaihto 20,3 23,0 17,2 16,5 Oikaistu EBITDA (käyttökate) 0,2 1,0 -0,2 -0,4 EBITDA (käyttökate) 0,2 0,9 -0,7 -0,4 Oikaistu liikevoitto/tappio -1,5 -0,9 -1,6 -1,7 Liikevoitto/tappio -1,5 -1,1 -2,1 -1,7          

 

JATKUVAT TOIMINNOT 7-12/19 7-12/18 1–12/19 1–12/18 OIKAISTU LIIKEVOITTO/TAPPIO, MEUR 6kk 6kk 12kk 12 kk Liikevoitto/tappio -1,5 -2,1 -2,6 -3,8 Oikaisut liikevoittoon/tappioon         Powernet International osakkeiden hankinnan kulut   0,3   0,3 Neuvonantokulut liittyen toteutumattomiin projekteihin   0,1   0,1 Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut   0,1 0,1 0,1 Tuotannon järjestelykulut 0,2   0,2   Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen -0,2   -0,2   Efore 2.0 suunnitteluun liittyvät kulut 0,1   0,1   Oikaisut liikevoittoon/tappioon yhteensä 0,0 0,5 0,2 0,5 Oikaistu liikevoitto/tappio yhteensä -1,5 -1,6 -2,4 -3,3                     JATKUVAT TOIMINNOT 7-12/19 7-12/18 1–12/19 1–12/18 OIKAISTU EBITDA (käyttökate), MEUR 6kk 6kk 12kk 12 kk EBITDA 0,2 -0,7 1,1 -1,1 Oikaisut EBITDA         Powernet International osakkeiden hankinnan kulut   0,3   0,3 Neuvonantokulut liittyen toteutumattomiin projekteihin   0,1   0,1 Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut   0,1 0,1 0,1 Tuotannon järjestelykulut 0,2   0,2   Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen -0,2   -0,2   Efore 2.0 suunnitteluun liittyvät kulut 0,1   0,1   Oikaisut EBITDA yhteensä 0,0 0,5 0,2 0,5 Oikaistu EBITDA yhteensä 0,2 -0,2 1,2 -0,6

                                                                                                           

Arvio tilikauden 2020 ja 2021 taloudellisesta kehityksestä  

Yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon, liikevoiton (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) ja käyttökatteen (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) paranevan vuodesta 2019. Liikevoiton arvioidaan kuitenkin jäävän tappiolliseksi vuonna 2020. Vuoden 2021 tuloksen arvioidaan olevan positiivinen.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Odotamme liikevaihdon kasvavan myös vuodesta 2021 eteenpäin ja vuotuisen käyttökatteen (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) nousevan tasolle 8-10% liikevaihdosta ja liikevoiton (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) olevan 2-5% liikevaihdosta.

Vesa Leino, toimitusjohtaja:

”Vuosipuoliskon jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 20,3 MEUR jossa on kasvua 3,1 miljoonaa euroa vuoden takaisesta vertailukaudesta mutta laskua 2,6 miljoonaa euroa vuoden 2019 ensimmäisestä vuosipuoliskosta. Liikevaihdon kasvuun vertailukaudesta vaikuttaa osaltaan vuoden 2018 lopussa toteutunut Powernet yritysosto.

Jatkuvien liiketoimintojen toisen vuosipuoliskon liikevaihto jäi odotuksistamme. Tähän vaikutti erityisesti haasteet Tunisian tehtaan toimituskyvyssä, Systems tuotannon uudelleenjärjestelyjen aiheuttamat väliaikaiset toimitusvaikeudet sekä junaliiketoiminnan odotettua hitaampi piristyminen vuoden toisen puoliskon aikana.

Aloitimme syksyn 2019 aikana Systems -tuotteiden moduulituotannon keskittämisen Tunisian tehtaalta sopimusvalmistajalle Viroon. Tämän siirron tavoitteena on keskittää koko Tunisian tuotanto puhtaasti Italian tuotteisiin, tuoda Systems -tuotteiden koko tuotanto lähemmäksi päämarkkinoita ja valmistautua vuoden 2020 aikana tavoiteltuun liikevaihdon ja tuotannon kasvuun.

Katsauskauden tulos oli edelleen tappiollinen. Koko vuoden osalta saavutimme markkinoille annetun ohjeistuksen mutta liikevaihdon kehitys jäi haarukan alalaitaan. Käyttökate (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) oli selvästi positiivinen mutta jäi omia odotuksiamme alhaisemmaksi.

Efore konsernin liiketoiminnan rahavirta oli vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon aikana -2,6 milj.euroa, josta -2,7 milj.euroa liittyi lopetettuihin toimintoihin. Negatiiviseen liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti erityisesti Telekommunikaatioliiketoiminnan kaupan pitkittyminen vuoden loppuun sekä haasteet jatkuvien liiketoimintojen tuotteiden toimituskyvyssä ja junatuotteiden kysynnän hitaassa piristymisessä.

Muiden kuin junatuotteiden kysyntä jatkui toisella vuosipuoliskolla hyvällä tasolla mutta emme pystyneet täysin vastaamaan tähän kysyntään. Tunisian tehtaan toimituskykyä saatiin parannettua toisen vuosipuoliskon loppua kohden varsinkin tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvillä korjaavilla toimenpiteillä. 

Varsinkin uuden sukupolven korkean hyötysuhteen tasasuuntaajatuotteen (MHE, Modular High Efficiency) ja tämän pohjalta tehtyjen Systems ratkaisujen sekä korkeatehoisen LED Driverin (DLD1500) kysyntä toisen vuosipuoliskon aikana oli hyvä. Vuoden 2018 lopussa markkinoille tuodun MHE tuotteen tuotanto käynnistyi Tunisiassa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. DLD1500 tuotteen myynti alkoi vuoden 2019 alussa ja sen kysyntä ja asiakaskiinnostus on kasvanut positiivisesti. Molemmat näistä tuotteista tulevat olemaan tärkeä osa vuoden 2020 liikevaihdon kehitystä.

Junatuotteiden kysyntä piristyi ensimmäisestä vuosipuoliskosta mutta odotettua hitaammin. Muutoksen ja kasvun nopeuttamiseksi teimme korjaavia toimenpiteitä solmimalla yhteistyösopimuksen puhtaasti Keski-Eurooppan juna-asiakkaisiin keskittyvän yhteistyökumppanin kanssa. Vuoden loppua kohden tilanne näytti jo selkeitä piristymisen merkkejä ja sama on jatkunut myös vuoden 2020 alkupuolella. Juna-asiakkailta saadut tilaukset ja odotukset uusista tilauksista vaikuttavat tällä hetkellä lupaavilta.

Pitkään työn alla olleet Telekommunikaatioliiketoiminnan rakennejärjestelyt kiinalaisten teholähdevalmistajien kanssa saatiin päätökseen kun Eforen hallitus hyväksyi 31.7.2019  Shenzhen Kexin Communication Technologies Co. Ltd:n tekemän ostotarjouksen Eforen telekommunikaatioliiketoiminnasta. Kauppa toteutui 28.11.2019.

Vuosi 2019 oli kokonaisuudessaan erittäin tapahtumarikas. Vuoden aikana tehtyjen järjestelyjen tavoitteena oli rakentaa pohjaa tulevaan, johon olemme viitanneet työnimellä ”Efore 2.0”. Yhtiön henkilöstön osaaminen, uudet tuotteet ja asiakkaiden kiinnostus niitä kohtaan antavat hyvät eväät jatkaa vuoteen 2020. Efore 2.0:n tulevaisuus täysin teollisuusliiketoimintaan keskittyvänä yrityksenä näyttää lupaavalta.”

Jatkuvien toimintojen heinä-joulukuun liikevaihto, liikevoitto ja oikaistu liikevoitto

Heinä-joulukuun liikevaihto oli 20,3 milj. euroa (17,2 milj. euroa). 

Heinä-joulukuun liikevoitto heikkeni ensimmäisestä vuosipuoliskosta ollen -1,5 milj. euroa mutta oli parempi kuin vertailukaudella 2018 (-2,1 milj. euroa). Liikevoiton paranemiseen vaikutti ennen kaikkea liikevaihdon korkeampi taso ja alentuneet kiinteät kulut.  Oikaistu liikevoitto oli -1,5 milj.euroa (-1,6 milj. euroa)
                              
Jatkuvien toimintojen tilikauden liikevaihto, liikevoitto ja oikaistu liikevoitto

Tilikauden liikevaihto oli 43,3 milj. euroa (33,7 milj. euroa). Uudet tuotteet ja etenkin korkeamman teholähteen led-driverit sekä Powernet yritysosto joulukuussa 2018 vaikuttivat kasvuun positiivisesti. Toisaalta heikentynyt toimituskyky toisella vuosipuoliskolla heikensi liikevaihdon kasvua.

Tilikauden liikevoitto oli -2,6 milj. euroa (-3,8 milj. euroa). Liikevoiton paranemiseen vaikutti ennen kaikkea liikevaihdon kasvu ja alentuneet kiinteät kulut. Tilikauden oikaistu liikevoitto oli -2,4 milj.euroa (-3,3 milj. euroa). Liikevoitto sisältää 0,2 milj. euroa aktivoitujen tuotekehityskustannusten alaskirjausta.

Teollisuusliiketoiminnan kehitys

2018 lopulla Digital Power & Light -tuotevalikoimaa laajennettiin uusilla tuotelanseerauksilla ja myynti lähti hyvin käyntiin vuonna 2019. Uusi 1500W led driver, joka lanseerattiin 2018 kasvatti liikevaihtoa erittäin hyvin. Näitä tuotteita käytetään mm. urheilustadionien ja lentokenttien valaistuksessa. Kiinnostus korkeamman tehon tuotteita kohtaan on selkeästi lisääntynyt, mikä tukee strategiaa ja luo pohjaa liikevaihdon kasvulle. Strato EVO –tuoteperheen toimitukset lähtivät hyvin käyntiin 2019. Erityisesti sisätiloihin, arkkitehtonisiin kohteisiin ja ulkovalaistukseen suunnitellut Strato EVO-tuotteet ovat jatkoa aiemmin kehitetylle, menestyksekkäälle Strato-perheelle.

Uuden sukupolven korkean hyötysuhteen tasasuuntaajatuotteen (MHE, Modular High Efficiency) kysyntä toisen vuosipuoliskon aikana oli hyvä. 2018 lopussa markkinoille tuodun MHE tuotteen tuotanto käynnistyi Tunisiassa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Systems tuotteiden moduulituotannon siirto Tunisian tehtaalta sopimusvalmistajalle Viroon toisen vuosipuoliskon aikana aiheutti kuitenkin väliaikaisia toimitusvaikeuksia.

Powernetin oston mukana Eforeen tulleiden raideliikenneratkaisujen kysyntä oli erityisesti vuoden alun osalta hienoinen pettymys. Alkukevään jälkeen tämän liiketoiminnan näkymät kuitenkin piristyivät ja saimme uusia tilauksia, jotka antavat merkkejä kysynnän käänteestä.    

Markkinanäkymät

Teollisuusliiketoiminnassa LED-valaistuksen, mittalaitteiden, terveydenhuollon laitteiden ja infrastruktuurin teholähteet tarjoavat edelleen useita kasvumahdollisuuksia. Yhtiö panostaa asiakassegmentteihin, joissa korkea luotettavuus sekä tuotteiden pitkät elinkaaret ovat määrääviä tekijöitä.


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yleinen talouskehitys saattaa vaikuttaa yhtiön liiketoimintaympäristöön. Liiketoiminnan luonteeseen kuuluen Eforeen kohdistuu reklamaatioita, joiden lopullista ratkaisua ei voida ennustaa. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella näillä reklamaatioilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. Yhtiöllä on keskeneräinen kauppahinnan oikaisun neuvottelu liittyen telekommunikaatioliiketoiminnan myyntiin.

Merkittävimmät liiketoimintariskit liittyvät avainasiakkaiden tuotteiden menestykseen markkinoilla. Eforen tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu osittain asiakkaiden omien projektien aikatauluista. Lisäksi markkinoille tyypillinen kysynnän vaihtelu aiheuttaa nopeita muutoksia Eforen liiketoimintaan.

Yhtiön tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat osittain pitkiä ja tiettyjen komponenttien saatavuudessa voi olla ajoittain vaikeuksia, mikä saattaa vaikuttaa toimituskykyyn. Koronaviruksen vaikutuksia yhtiön käyttämien komponenttivalmistajien toimitusketjuihin ei vielä kyetä arvioimaan, mutta sillä voi olla väliaikaista vaikutusta erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon komponenttien ja ostettavien tuotteiden saatavuuteen. Yhtiöllä ei enää ole omia tuotantolaitoksia Kiinassa.

Eteneminen järjestelmätuotteisiin teollisuusliiketoiminnassa voi tarkoittaa tuotevastuuriskin lisääntymistä.

Rahoituksen riittävyyteen liittyy riskejä, joita yhtiö pyrkii hallitsemaan aktiivisella eri vaihtoehtojen suunnittelulla ja implementoinnilla.

Telekommunikaatioliiketoiminnan divestointi

Eforen hallitus hyväksyi 31.7.2019 Shenzhen Kexin Communication Technologies Co. Ltd:n tekemän ostotarjouksen Eforen telekommunikaatioliiketoiminnasta. Tarjouksen hyväksyminen päätti Eforen käynnissä olleet neuvottelut yhteistyöyrityksen perustamiseksi toisen kiinalaisen teholähdekumppanin kanssa. Kauppa toteutui 28.11.2019.
Kaupan kohteena oli Eforen koko telekommunikaatioliiketoiminta mukaan lukien asiakkaille toimitettavat tuotteet sekä Efore brändi ja nimi. Kaupan myötä 73 Eforen työntekijää Suomessa, Kiinassa ja Ruotsissa siirtyi uuden omistajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Ostaja jatkoi kaupan jälkeen telekommunikaatioliiketoimintaa Wuxissa ja Suzhoussa Kiinassa sekä Eforen Espoon ja Tampereen toimipisteissä, joiden kaikkien vuokrasopimukset siirtyivät ostajalle.

Myytävän liiketoiminnan velaton kauppahinta (yritysarvo) oli 6,0 miljoonaa euroa ja osakkeiden arvioitu kauppahinta 3,5 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta maksettiin käteisellä 3,1 milj. euroa. Osapuolet sopivat myös kauppahinnan escrow järjestelystä, jossa osakkeiden kauppahinnasta 0,4 miljoonaa euroa on escrow tilillä vuoden ajan kaupan toteutumisesta. Kaupasta kirjattiin 0,6 miljoonan euron kertaluonteinen myyntitappio sisältäen järjestelystä aiheutuneet myyntiin liittyvät kulut. Tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa on esitetty lisätietoja lopetettujen toimintojen vaikutuksesta tilikauden tulokseen ja rahavirtaan.

Hallituksen esitys osingonjaosta

Hallitus esittää 24.4.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Efore Oyj on 3.2.2020 kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään osakkeiden yhdistämisestä, uudesta nimestä, kotipaikasta ja osakepääoman alentamisesta. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 25.2.2020.

EFORE OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa 25.2.2020 klo 14:00-15:00 toimitusjohtaja Vesa Leino,
puh. +358 40 759 8956.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen konserni. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen myynti-, markkinointi- sekä tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Joulukuussa 2019 päättyneellä tilikaudella konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 43,3 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 388 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä

Sijoittajakalenteri

Vuosikertomus 2019 julkaistaan viikolla 13/2020
Varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2020. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.
Puolivuosikatsaus 2020 (1.1.2020 – 30.6.2020): 13.8.2020

www.efore.com


 

Liite

200224_Tilinpäätöstiedote_2019_final

GlobeNewswire