KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Martela Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2019

07.02.2020 klo 07:30 Martela Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2019


Tammi-joulukuun 2019 liikevaihto parani hieman edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja liiketulos pysyi samalla tasolla.


Loka-joulukuu 2019

Liikevaihto oli 29,9 MEUR (27,8), muutos 7,3 % Liiketulos oli 0,6 MEUR (-0,2)Liikevoittoprosentti oli 1,9 % (-0,8 %)Tilikauden tulos parani ja oli 0,5 MEUR (-0,1)Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (-0,02)


Tammi-joulukuu 2019

Liikevaihto oli 106,2 MEUR (103,1), muutos 3,0 % Vertailukelpoinen liiketulos oli -1,6 MEUR (-2,1)IFRS mukainen liiketulos oli -2,0 MEUR (-2,1)Liikevoittoprosentti oli -1,9 % (-2,0 %)Tilikauden tulos oli -2,5 MEUR (-2,4)Osakekohtainen tulos oli -0,61 euroa (-0,57)


Näkymät

Näkymät vuodelle 2020 

Martela-konsernin koko vuoden 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan hieman edellisvuotisesta. Perinteisesti konsernin liiketulos on kertynyt normaalista kausivaihteluista johtuen toisella vuosipuoliskolla.


Avainluvut, Meur

  2019 2018 Muutos 2019 2018 Muutos   10-12 10-12 % 1-12 1-12 % Liikevaihto 29,9 27,8 7,3 % 106,2 103,1 3,0 % Liiketulos 0,6 -0,2   -2,0 -2,1   Liiketulos % 1,9 % -0,8 %   -1,9 % -2,0 %   Tulos ennen veroja 0,4 -0,2   -2,7 -2,5   Tilikauden tulos 0,5 -0,1   -2,5 -2,4                 Tulos/osake, eur 0,11 -0,02   -0,61 -0,57                 Sijoitetun pääoman tuotto % 8,4 -1,1   -6,4 -4,9   Oman pääoman tuotto % 10,9 -2,5   -14,7 -11,4   Omavaraisuusaste %       30,6 39,2 -21,9 % Nettovelkaantumisaste %       31,5 0,7 4726,9 %Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi:

”Liikevaihtomme kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 7,3% edelliseen vuoteen verrattuna ja tämä nosti tammi-joulukuun liikevaihdon 106,2 milj. euroon kasvaen 3,0% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Olen tyytyväinen liikevaihdon kehitykseen Norjassa (49,5%) ja Ruotsissa (51,4%). Vaikka julkisen sektorin liikevaihto laski Suomessa, onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme kaikissa muissa Suomen asiakassegmenteissä.

Uudet tilaukset laskivat hieman vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Voimakkainta lasku oli Suomen julkisella sektorilla.

Liikevoitto parani vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,8 miljoonaa euroa ja oli 0,6 milj. euroa (-0,2). Tähän vaikutti liikevaihdon kasvu sekä hieman parantunut myyntikate. Neljännen vuosineljänneksen liiketulos sisälsi myös yksittäisen 0,4 milj. euron luottotappion liittyen erään jälleenmyyjämme konkurssiin. Tammi-joulukuun liiketulos jäi tappiolle ja oli -2,0 milj. euroa (-2,1). Tämä oli toinen perättäinen vuosineljännes, kun pystyimme parantamaan liikevoittoamme verrattuna edellisvuoteen.

Markkinatilanne jatkui haastavana ja katetaso on pysyvästi laskenut. Tekemämme tehostamistoimenpiteet kannattavuuden ja myynnin parantamiseksi tuottivat tulosta toisella vuosipuoliskolla. Näiden tehtyjen toimenpiteiden lisäksi jatkamme aikaisemmin ilmoitetun neljän miljoonan euron säästöohjelman läpiviemistä ja tuottavuutemme parantamista. 

Myynnin tuottavuuden lisäämiseksi ja digitaalisten toiminnallisuksien parantamiseksi tulemme päivittämään myynnin järjestelmiämme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tällä saattaa olla vaikutuksia siihen, miten liikevaihto jakaantuu ensimmäisen ja toisen vuosipuoliskon välillä.

Markkinatilanne tulee lähitulevaisuudessa pysymään erittäin haasteellisena, mutta uskomme edelleen vahvasti siihen, että strategian perustana oleva työ- ja oppimisympäristöjen muutos jatkuu, vahvistuu ja laajenee pohjoismaissa. Työ- ja oppimisympäristöjen on pystyttävä mukautumaan vastuullisesti ja aiempaa selvästi nopeammalla syklillä, tarpeiden ja tilanteiden muuttuessa. Tämä edellyttää kyvykkyyttä seurata ja ymmärtää tilojen käyttöä ja käyttäjien tarpeita sekä uudistaa ja optimoida tiloja niiden mukaan. ”


Markkinatilanne

Yksityisen sektorin markkinatilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia aiempaan verrattuna. Sen sijaan Suomen julkisen sektorin markkinatilanne on edelleen kiristynyt ja hinnat laskeneet. Martelan kysyntään vaikuttavat olennaisesti myös yleinen taloudellinen kehitys, yritysten ja julkisen sektorin tarve tehostaa tilojensa käyttöä ja uudistaa työympäristöään aikaisempaa toimivammaksi johtamisen välineeksi.


Liikevaihto ja tulos

Loka-joulukuun 2019 liikevaihto ja tulos

Loka-joulukuun liikevaihto oli 29,9 milj. euroa (27,8) ja oli 7,3 % edellisvuotista parempi. Edellisvuoteen verrattuna Norjan liikevaihto parani 178,3 %, Ruotsin 135,9 % ja ryhmän Muut 56,4 %. Suomen liikevaihto heikkeni 10,5 %.

Konsernin liiketulos loka-joulukuussa oli 0,6 milj. euroa (-0,2).

Loka-joulukuun tulos ennen veroja oli 0,4 milj. euroa (-0,2) ja tulos verojen jälkeen oli 0,5 (-0,1). 

Tammi-joulukuun 2019 liikevaihto ja tulos

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 106,2 milj. euroa (103,1) ja oli 3,0 % edellisvuotista parempi. Edellisvuoteen verrattuna Ruotsin liikevaihto parani 51,4 % ja Norjan 49,5 %. Suomen liikevaihto heikkeni 3,5 % ja ryhmän Muut 0,8 %.

Konsernin vertailukelpoinen liiketulos tammi-joulukuussa oli -1,6 milj. euroa (-2,1). IFRS mukainen liiketulos tammi-joulukuussa oli -2,0 milj. euroa (-2,1), jota rasitti 0,4 milj. euron kertaluontoiset henkilöstövähennyksistä johtuvat kulut.

Tammi-joulukuun vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli -2,3 milj. euroa (-2,5) ja tulos verojen jälkeen oli -2,1 (-2,4). IFRS mukainen tammi-joulukuun tulos ennen veroja oli -2,7 milj. euroa (-2,5) ja tulos verojen jälkeen oli -2,5 (-2,4).


TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Martela-konserni alensi vuoden 2019 liiketulosohjeistustaan pörssitiedotteella 15.1.2020.

Tammi-joulukuun jälkeisiin tapahtumiin ei liity muita olennaisia tiedotettavia asioita ja toiminta on jatkunut suunnitelmien mukaisesti.


LÄHIAJAN RISKIT

Suurin riski tuloskehitykselle liittyy yleiseen talouden epävarmuuteen ja sen myötä Martelan liiketoimintaympäristön kokonaiskysynnän kehittymiseen. Toimialan projektiluonteisuudesta johtuen lähiajan ennustettavuus on haasteellista.


HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 ei makseta osinkoa. Hallitus arvioi mahdollisuutta ehdottaa osingonmaksua ylimääräiselle yhtiökokoukselle myöhemmin tänä vuonna.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.3.2020 klo 15:00 Martela-talossa, Helsingissä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisenä tiedotteena 7.2.2020.


TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle pidetään perjantaina 7.2.2020 kello 11:30 – 12:30 Martelatalossa osoitteessa Takkatie 1, Helsinki. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Matti Rantaniemi.

Vuoden 2019 vuosikertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla viikolla 10/2020.Martela Oyj
Hallitus

Matti Rantaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194
Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh 0400 539 968

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme  Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Liite

2020_0207 tilinpäätöstiedote

GlobeNewswire