KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET / PÖRSSITIEDOTTEET

KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

07.04.2020 klo 16:20 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INVESTORS HOUSE OYJ

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PÖRSSITIEDOTE 7.4.2020 KLO 16.20


KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.4.2020 klo 13.00 yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Pasilan Asema-aukio 1, A-aula, 5.kerros, Helsinki.

Koronapandemiasta johtuen yhtiö on ryhtynyt varotoimiin mahdollistaakseen yhtiökokouksen pitämisen suunnitellusti 28.4.2020, sekä varmistaakseen osakkeenomistajien ja yhtiön henkilöstön turvallisuuden.

Osakkeenomistajia pyydetään tartuntariskin pienentämiseksi ja kokouksen pitämisen mahdollistamiseksi huomioimaan paikalle tulemisen sijaan mahdollisuus seurata kokousta etäyhteydellä. Osakkaat voivat tilata yhtiökokoukseen henkilökohtaisen linkin 28.4.2020 klo 13.00 mennessä. Linkki tilauslomakkeeseen löytyy yhtiön internetsivuilta yhtiökokousmateriaaleista. Tilaaminen vaatii tunnistautumisen henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi tilata linkkiä. Etäyhteyden kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä sitä kautta voi esittää puheenvuoroja eikä äänestää.

Äänioikeutensa käyttämiseksi osakkeenomistajalla on mahdollisuus valtuuttaa haluamansa henkilö edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaansa. Kokouksessa läsnä olevan henkilömäärän minimoimiseksi yhtiön hallitus suosittelee käyttämään yhtiön maksuttomasti tarjoamaa mahdollisuutta valtuuttaa Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n lakimies edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa kokouksessa puolestaan. Valtakirja äänestysohjeineen sekä tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä löytyvät yhtiön internetsivuilta yhtiökokousmateriaaleista.

Yhtiö on saanut suurimmilta osakkeenomistajiltaan Maakunnan Asunnot Oy:ltä, Royal House Oy:ltä ja Core Capital Oy:ltä ilmoituksen, että ne tulevat osallistumaan kokoukseen valtakirjoilla sekä kannattamaan kaikkia kokouskutsussa esitettyjä ehdotuksia. Edellä mainitut tahot edustavat yhteensä noin 57 prosenttia kaikista äänistä.

Yhtiö ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin riskien välttämiseksi yhtiökokouksessaan:

Hallitus, johtoryhmä sekä tilintarkastaja eivät tule olemaan läsnä kokouksessa.Kokouksen esitykset ovat lyhennettyjä.Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt esitellään diaesityksen avulla.Tilaisuudessa ei ole tarjoilua.

Yhtiö suosittelee paikalle tulemisen sijaan käyttämään hyväksi edellä mainittua etäyhteyttä ja valtuuttamismahdollisuutta.


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksen avaaminenKokouksen järjestäytyminenPöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminenKokouksen laillisuuden toteaminenLäsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminenVuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen   

Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminenTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden 2019 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2019 perusteella jaetaan voittovaroista osinkoa 0,13 euroa osakkeelta eli yhtiökokouskutsun päivämääränä ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella kokonaisosinkona ehdotetaan jaettavaksi yhteensä enintään 778.470,16 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.4.2020. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.5.2020 alkaen.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enimmillään 0,12 euron voittovaroista jaettavasta osakekohtaisesta lisäosingosta siten, että valtuutus on voimassa 31.12.2020 saakka. 

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalleToimielinten palkitsemispolitiikan käsittelyHallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 18.000 euroa/vuosi ja hallituksen jäsenet 15.000 euroa/vuosi minkä lisäksi maksetaan matkakulut. Hallituspalkkiot voidaan maksaa rahana tai maksimissaan 50 %:sti yhtiön hallussa olevina osakkeina niiden kulloisenkin kurssin mukaisella arvostuksella.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valinta

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan Taina Ahvenjärvi, Tapani Rautiainen, Joonas Rautiainen ja Petri Roininen. Ahvenjärvi, Tapani Rautiainen ja Joonas Rautiainen ovat yhtiöstä riippumattomia. Ahvenjärvi ja Joonas Rautiainen ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. KPMG on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Timo Nummi.

      16.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
             
            Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 5.000.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.
             
      17.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
             
            Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 600.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voitaisiin hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättäisi kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus korvaisi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.1.2019 annetun valtuutuksen, joka on voimassa 30.4.2020 asti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.
             
             
      18.   Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, palkitsemispolitiikka sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä Investors House Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.investorshouse.fi viimeistään 7.4.2020 alkaen.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut yhtiökokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 12.5.2020 alkaen.

            C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

                              1.       Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 23.4.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) puhelimitse numeroon +358 50 518 9999;

b) sähköpostitse osoitteeseen eija.tammiaro@investorshouse.fi; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Investors House Oyj, Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Investors House Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 16.4.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.4.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

      3.       Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kuva- tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen eija.tammiaro@investorshouse.fi tai alkuperäisinä osoitteeseen Investors House Oyj, Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Myös postitse toimitettujen valtakirjojen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

      4.       Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä ulkona olevia osakkeita 5.988.232, jotka tuottavat yhteensä 5.988.232 ääntä. Yhtiön kokonaisosakemäärä on 6.182.287, jotka tuottavat yhteensä 6.182.287 ääntä. Yhtiön omassa hallussa olevilla 194.055 osakkeella ei kuitenkaan voi äänestää yhtiökokouksessa.  Yhtiön hallituksella on yhtiökokouksen 11.4.2019 antama valtuutus päättää yhtiön hallussa olevien osakkeiden käytöstä.

Helsinki 07.04.2020

INVESTORS HOUSE OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.investorshouse.fi

Liite: Palkitsemispolitiikka

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.

Liite

Investors House Oyj Palkitsemispolitiikka

GlobeNewswire