KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Sievi Capital Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

07.04.2020 klo 09:15 Sievi Capital Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 7.4.2020 klo 9.15

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.4.2020 klo 10.00 Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 20, 7. kerros, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jako aloitetaan klo 9.45.

Sievi Capital Oyj on koronaviruspandemian vuoksi päättänyt tietyistä varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvistä ennaltaehkäisevistä toimista. Lisätietoja näistä toimista löytyy yhtiökokouskutsun kohdasta C.4. ja yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2020/. Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti seuraamaan yhtiökokousta verkossa sekä hyödyntämään keskitettyä asiamiespalvelua äänioikeutensa käyttämiseksi. Sievi Capital Oyj tarkkailee koronavirustilanteen kehittymistä, noudattaa viranomaisten suosituksia ja päätöksiä ja päivittää tarvittaessa tietoja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä yhtiön verkkosivuille.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,04 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.5.2020 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.5.2020.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiön palkitsemispolitiikan esittäminen sekä yhtiökokouksen neuvoa-antava päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä. Yhtiön palkitsemispolitiikka on tämän kokouskutsun liitteenä sekä nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.400 euroa/kk (ennen 3.000 euroa) ja hallituksen jäsenille kullekin 2.200 euroa/kk (ennen 2.000 euroa) ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Jussi Capital Oy, joka 31.3.2020 edusti noin 73 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Jussi Capital Oy, joka 31.3.2020 edusti noin 73 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Kati Kivimäki, Asa-Matti Lyytinen, Tuomo Lähdesmäki, Taru Narvanmaa ja Klaus Renvall.

Jussi Capital Oy, joka 31.3.2020 edusti noin 73 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittely on nähtävissä Sievi Capital Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, palkitsemispolitiikka, tämä kokouskutsu sekä vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla Sievi Capital Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2020/. Hallituksen ehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 13.5.2020.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään 22.4.2020 klo 16.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen tiina.grondahl@sievicapital.fi,
b) puhelimitse numeroon 040 846 0860 tai
c) postitse osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Tiina Gröndahl, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen, lakisääteisen edustajan tai avustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.4.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.4.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkintää osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useille arvo-osuustileille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Jotta yhtiökokouksessa paikalla olevien henkilöiden määrä voitaisiin minimoida, osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti antamaan valtakirja keskitettyä asiamiespalvelua hyödyntäen. Asiamiespalvelun käyttämisestä ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia. Asiamiespalvelua koskevat tarkemmat ohjeet ja valtakirjamalli ovat saatavilla Sievi Capital Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2020/.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä sähköpostitse osoitteeseen tiina.grondahl@sievicapital.fi tai postitse osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Tiina Gröndahl, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki.

4. Koronavirustilanteeseen liittyvät ennaltaehkäisevät toimet

Sievi Capital Oyj on koronaviruspandemian vuoksi päättänyt tietyistä varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvistä ennaltaehkäisevistä toimista. Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja hyödyntämään edellä kohdassa C.3. kuvattua keskitettyä asiamiespalvelua äänioikeutensa käyttämiseksi. Yhtiökokous ja siinä esitettävä toimitusjohtajan katsaus pidetään mahdollisimman lyhyinä. Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen jäsenten ja johdon määrä on rajoitettu mahdollisimman pieneksi. Yhtiökokouksessa ei ole tarjoilua eikä jaettavaa materiaalia. Kokouspaikalla olevien osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan viranomaismääräysten noudattamiseksi.

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta videoyhteydellä. Videolinkin tilaus on henkilökohtainen ja vaatii tunnistautumisen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Videolinkki aktivoituu niillä osakkeenomistajilla, jotka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Videoyhteyden kautta yhtiökokousta seuraavia osakkeenomistajia ei lueta kokouksen osallistujiksi eivätkä he voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai osallistua äänestyksiin videoyhteyden kautta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi tilata videolinkkiä.

Rekisteröitymislinkki yhtiökokouksen videoyhteyttä varten on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2020/. Rekisteröityminen päättyy tiistaina 28.4.2020 klo 10.

5. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Koronavirustilanteen vuoksi osakkeenomistajat voivat myös esittää ennakkoon kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista perjantaihin 24.4.2020 klo 16 saakka lähettämällä kysymykset sähköpostitse osoitteeseen tiina.grondahl@sievicapital.fi tai postitse osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Tiina Gröndahl, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Kysymyksiin vastataan yhtiökokouksessa tai sen jälkeen osakeyhtiölain mukaisesti.

Sievi Capital Oyj:llä on kokouskutsun julkaisupäivänä 7.4.2020 yhteensä 57 974 409 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 7.4.2020

SIEVI CAPITAL OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Liite

SC palkitsemispolitiikka_2020

GlobeNewswire