KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Ramirent Oyj:n hallituksen lausunto Loxam S.A.S.:n tekemästä vapaaehtoisesta julkisesta käteisostotarjouksesta

14.06.2019 klo 09:05 Ramirent Oyj:n hallituksen lausunto Loxam S.A.S.:n tekemästä vapaaehtoisesta julkisesta käteisostotarjouksestaRamirent Oyj                     Pörssitiedote                     14.6.2019 klo
9.05 EEST

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA
TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.
LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA "TÄRKEÄÄ TIETOA".

Loxam S.A.S. ("Loxam" tai "Tarjouksentekijä") ja Ramirent Oyj ("Ramirent" tai
"Yhtiö") ovat 10.6.2019 tiedottaneet, että Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen
hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Ramirentin
liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole
Ramirentin tai sen tytäryhtiöiden hallussa ("Osakkeet") ("Ostotarjous").

Ramirentin hallitus ("Hallitus") antaa täten seuraavan lausunnon
Ostotarjouksesta arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 13 §:n
edellyttämällä tavalla.

Ostotarjous lyhyesti

Ramirent ja Loxam ovat 10.6.2019 solmineet yhdistymissopimuksen
("Yhdistymissopimus"), joka sisältää muun muassa ehdot, joiden mukaisesti
Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen.

Ostotarjouksessa noudatettavat ehdot perustuvat tarjousasiakirjaan
("Tarjousasiakirja"), jonka Tarjouksentekijän odotetaan julkistavan arviolta
19.6.2019.

Tarjottava vastike kustakin Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi
hyväksytty, on 9,00 euroa käteisenä, ehdollisena muutoksille Ostotarjouksen
ehdoissa kuvatun mukaisesti. Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:

  * 65,4 prosenttia verrattuna Ramirentin osakkeen päätöskurssiin Nasdaq
    Helsinki Oy:ssä ("Nasdaq Helsinki") 7.6.2019 eli viimeisenä
    kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista; sekä
  * 56,0 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Ramirentin
    osakkeen keskikurssiin Nasdaq Helsingissä Ostotarjouksen julkistamispäivää
    edeltävällä 3 kuukauden ajanjaksolla.
Tarjottavaan vastikkeeseen sovelletaan Ostotarjouksen ehtoja. Ostotarjouksen
ehtojen mukaisesti, mikäli muun muassa Yhtiö päättää jakaa osinkoa missään
muodossa ja kyseinen jako (mukaan lukien Ramirentin vuoden 2019 varsinaisen
yhtiökokouksen päättämän vuosittaisen osingon toisen 0,23 euron suuruisen
osakekohtaisen maksuerän maksaminen) maksetaan Yhtiön osakkeenomistajille ennen
Ostotarjouksen toteutuspäivää tai jos sellaisen osingon tai varojen jakamisen
täsmäytyspäivä on ennen Ostotarjouksen toteutuspäivää, tarjousvastiketta
vähennetään vastaavasti euro-eurosta periaatteella.

Tarjouksentekijä julkaisi Ostotarjouksen arvopaperimarkkinalain 11 luvun
mukaisesti 10.6.2019.

Eräät Ramirentin suuret osakkeenomistajat, Nordstjernan AB ja Oy Julius Tallberg
Ab, sekä Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka ja talousjohtaja Jukka
Havia, ovat eräin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään
Ostotarjouksen. Nämä peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 31,9
prosenttia Ramirentin Osakkeista.

Lisäksi Stavdal AB:n suuri osakkeenomistaja Hammarviken Företagsutveckling AB,
joka edustaa noin 62,9 prosenttia Stavdal Osakkeista (kuten määritelty
jäljempänä) ja noin 3,2 prosenttia Ramirentin Osakkeista (ottaen huomioon
odotettu 5 848 341 Ramirentin osakkeen liikkeeseenlasku Stavdal AB:n
osakkeenomistajille ("Stavdal Osakkeet") Ramirentin 8.4.2019 julkistaman Stavdal
AB:n yritysoston toteuttamisen yhteydessä), on peruuttamattomasti sitoutunut
hyväksymään Ostotarjouksen eräin tavanomaisin ehdoin tai myymään Stavdal
Osakkeensa Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ulkopuolella tarjousvastiketta
vastaavalla hinnalla ehdollisena Ostotarjouksen toteuttamiselle.

Ostotarjouksen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 19.6.2019 ja päättyvän
arviolta 18.7.2019. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa
tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että tietyt ehdot ovat täyttyneet tai
että Tarjouksentekijä luopuu niiden täyttymisen vaatimisesta sinä päivänä tai
siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen
lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa, että Ostotarjous on pätevästi
hyväksytty Osakkeiden (mukaan lukien 5 848 341 Stavdal Osakkeet siinä määrin
kuin ne ovat ulkona olevia ja pätevästi tarjottu Ostotarjoukseen) osalta, jotka
edustavat yhteensä, yhdessä kaikkien muiden Tarjouksentekijän hallussa muutoin
ennen Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamispäivämäärää olevien
Osakkeiden ja Stavdal Osakkeiden, sikäli kun niitä ei ole pätevästi tarjottu
Ostotarjoukseen ja Tarjouksentekijällä on peruuttamaton oikeus hankkia ne
Stavdal AB:n osakkeenomistajilta, kanssa, yli yhdeksääkymmentä prosenttia (90 %)
Yhtiön yhteenlasketuista osakkeista ja äänioikeuksista täysi laimennusvaikutus
huomioiden.

Tarjouksentekijän aikomuksena on aloittaa osakeyhtiölain (624/2006,
muutoksineen) mukainen pakollinen lunastusmenettely hankkiakseen Yhtiön
Osakkeet, jotka eivät ole Tarjouksentekijän hallussa, ja poistaa Yhtiön osakkeet
Nasdaq Helsingin pörssilistalta Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen niin pian
kuin se on sallittua ja käytännössä mahdollista soveltuvien lakien ja määräysten
mukaisesti.

Ostotarjouksen julkistamishetkellä 10.6.2019 Tarjouksentekijän tai sen
konserniyhtiöiden hallussa ei ollut Osakkeita tai äänioikeuksia Ramirentissä.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja Ostotarjousta koskevat lisätiedot
tulevat sisältymään Tarjousasiakirjaan.

Ostotarjouksen rahoittaminen

Tarjouksentekijä suunnittelee rahoittavansa Ostotarjouksen ulkopuolisella
velkarahoituksella sekä omilla käteisvaroillaan. Velkarahoitusta on sitä
koskevien bridge facilities agreements -rahoitussopimusten perusteella
nostettavissa yhteensä enintään 1,5 miljardia euroa. Velkarahoituksen nostaminen
on ehdollinen tavanomaisille "certain funds" -perusteisille ehdoille sekä
ehdoille, joiden täyttyminen on Tarjouksentekijän määräysvallassa.
Ostotarjouksen toteuttaminen ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle eikä
Tarjouksentekijä tarvitse kenenkään kolmannen osapuolen suostumusta
Ostotarjouksen rahoittamiseksi.

Lausunnon taustaa

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 §:n mukaan Hallituksen tulee julkistaa
Ostotarjousta koskeva lausunto. Lausunnon tulee sisältää perusteltu arvio
Ostotarjouksesta Ramirentin ja sen osakkeenomistajien kannalta sekä arvio
Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa esittämistä strategisista suunnitelmista
ja niiden todennäköisistä vaikutuksista Ramirentin toimintaan ja työllisyyteen
Ramirentissä.

Tämän lausunnon antamista varten Tarjouksentekijä on toimittanut Ramirentin
hallitukselle Tarjousasiakirjan luonnoksen siinä muodossa, jossa
Tarjouksentekijä on sen jättänyt Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi 11.6.2019.

Valmistellessaan lausuntoa Hallitus on käyttänyt tietoja, jotka Tarjouksentekijä
on esittänyt Tarjousasiakirjan luonnoksessa, eikä ole itsenäisesti tarkistanut
siihen sisältyviä tietoja. Tästä syystä Hallituksen arvioon Ostotarjouksen
vaikutuksista Ramirentin liiketoimintaan tai työntekijöihin on suhtauduttava
varauksella.

Arvio Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa esittämistä strategisista
suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista Ramirentin toimintaan ja
työllisyyteen Ramirentissä

Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa antamat tiedot

Hallitus on arvioinut Tarjouksentekijän strategisia suunnitelmia Yhtiön ja
Tarjouksentekijän Ostotarjousta koskevissa 10.6.2019 julkistetuissa tiedotteissa
ja Tarjousasiakirjan luonnoksessa esitettyjen lausuntojen perusteella.

Tarjousasiakirjan luonnoksen mukaan Loxam on suurin konevuokrausyhtiö Euroopassa
1 483 miljoonan euron liikevaihdolla ja 501 miljoonan euron käyttökatteella
vuonna 2018. Loxamin palveluksessa on arviolta 8 000 työntekijää ja sillä on
766 konevuokraamon verkosto yli 13 maassa Euroopassa sekä Lähi-Idässä,
Brasiliassa, Kolumbiassa ja Marokossa. Loxam on vahvan taloudellisen asemansa ja
kestävän liiketoiminnan avulla toteuttanut yli 20 yrityskauppaa viimeisen 10
vuoden aikana, mikä on osoitus sen integraatiokyvystä ja osallistavasta
yrityskulttuurista.

Loxamin lausuntojen mukaan yhdistämällä Ramirentin tärkeä markkina-asema
Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa sekä Loxamin vahva markkina-asema Länsi- ja
Etelä-Euroopassa luodaan ainutlaatuisesti asemoitunut, mittakaavaltaan,
joustavuudeltaan sekä kansainväliseltä saavutettavuudeltaan laajentunut yhtiö,
joka pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä monipuolisemmin, sitouttamaan
työntekijänsä entistä houkuttelevammin ja tuottamaan hyötyä taloudellisille
sidosryhmilleen. Yhteenlasketulla 2,2 miljardin euron liikevaihdolla yhdistynyt
yhtiö nousisi myös kansainvälisesti yhdeksi johtavista konevuokraajista.

Loxam odottaa, että sen mukautuvan sekä kokeneen integraatiokyvyn tukemana
ehdotettu Ramirentin yrityskauppa edustaa merkittävää edistysaskelta konsernin
strategiassa luoden Euroopan johtavan konevuokraajan, monipuolisen
liiketoiminnan ja asiakkaiden yhdistelmän sekä tarjoaa alustan tulevalle
kasvulle.

Loxamin antamien lausuntojen mukaan se lisäksi arvostaa Ramirentin
organisaatiota, sen kokenutta johtoryhmää ja työntekijöitä, ja odottaa
suunnitellun yritysjärjestelyn olevan positiivinen asia Ramirentille ja sen
työntekijöille.

Tarjousasiakirjan luonnoksen mukaan Loxam ei odota Ostotarjouksen
toteuttamisella olevan siinä kuvatun ja Tarjousvastikkeen maksamisen lisäksi
muita olennaisia vaikutuksia Ramirentin päivittäiseen liiketoimintaan,
Ramirentin johdon asemaan, työntekijöihin tai sen toimipaikkoihin.

Hallituksen arvio

Hallitus katsoo, että Tarjousasiakirjan luonnoksessa esitetyt tiedot
Tarjouksentekijän Ramirenttiä koskevista strategisista suunnitelmista ovat
yleisluonteisia. Tarjouksentekijän lausuntojen perusteella Hallitus kuitenkin
uskoo, että Tarjouksentekijän Ostotarjouksen mukaiset strategiset suunnitelmat
eivät yleisesti ottaen vaikuttaisi merkittävästi Ramirentin liiketoimintaan tai
toimipaikkoihin.

Hallitus jakaa Loxamin näkemyksen siitä, että yhdistyneellä yhtiöllä on
edellytykset laajentaa tarjontaansa asiakkailleen, tarjota uusia mahdollisuuksia
sen työntekijöille ja tarjota alusta tulevalle kasvulle yleiseurooppalaisen
toimijan luomiseksi. Hallitus katsoo lisäksi, että Tarjousvastike ja Loxamin
uskottavuus sijoittajana yhdistettynä sen näyttöön yrityskauppojen
suorittamisesta, tukevat Tarjouksentekijän kyvykkyyttä saavuttaa yli 90
prosentin määräysvalta osakkeista ja näin onnistuneesti toteuttaa Ostotarjous ja
integroida yhtiöt.

Hallitus huomioi kuitenkin, että Ostotarjous saattaa vaikuttaa Yhtiön
työllisyyteen päällekkäisten toimintojen osalta. Hallitus uskoo, että
integraation lopullisia ja pitkän aikavälin vaikutuksia voidaan arvioida vasta
Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.

Hallitus ei ole tämän lausunnon päivämääränä saanut Ramirentin työntekijöiltä
muodollisia lausuntoja Ostotarjouksen vaikutuksista työllisyyteen Ramirentissä.

Hallituksen arvio Ostotarjouksesta Ramirentin ja sen osakkeenomistajien
näkökulmasta

Johdanto

Arvioidessaan Yhdistymissopimusta ja Ostotarjousta, analysoidessaan Ramirentin
vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja päättäessään tästä lausunnosta Hallitus on
ottanut huomioon useita tekijöitä, kuten Ramirentin viimeaikaisen taloudellisen
suorituskyvyn, nykyisen aseman ja tulevaisuuden näkymät sekä Ramirentin osakkeen
kaupankäyntihinnan historiallisen kehityksen.

Hallituksen arviointi Ramirentin liiketoiminnan jatkamismahdollisuuksista
itsenäisenä yhtiönä on perustunut kohtuullisiin tulevaisuuteen suuntautuneisiin
arvioihin, jotka sisältävät useita epävarmuustekijöitä, kun taas
Tarjouksentekijän Ostotarjouksessa tarjoama tarjousvastike ja sen sisältämä
preemio eivät ole ehdollisia muille epävarmuustekijöille kuin Ostotarjouksen
toteuttamisedellytysten täyttymiselle.

Ostotarjousta koskevan arviointinsa tueksi Hallitus on saanut Ramirentin
taloudelliselta neuvonantajalta Lazard AB:lta 10.6.2019 päivätyn
asiantuntijalausunnon Ostotarjouksen kohtuullisuudesta ("Fairness Opinion
-lausunto"). Fairness Opinion -lausunto on tämän lausunnon liitteenä 1.

Hallituksen arvio

Hallitus arvioi sen Ostotarjouksen arvioinnin kannalta olennaisina pitämien
seikkojen ja osatekijöiden perusteella, että Tarjouksentekijän Ostotarjouksessa
tarjoama vastike on Ramirentin osakkeenomistajien näkökulmasta kohtuullinen.
Näihin seikkoihin ja osatekijöihin kuuluvat muun muassa:

  * Osakkeista tarjottu vastike ja preemio (huomioon ottaen myös Ostotarjouksen
    ehtojen mukaiset mahdolliset muutokset tarjousvastikkeeseen);
  * tieto siitä, että vastike maksetaan kokonaisuudessaan käteisenä;
  * Ramirentin osakkeen historiallinen kaupankäyntihinta;
  * tiedot ja olettamukset Ramirentin liiketoiminnoista ja taloudellisesta
    asemasta tämän lausunnon ajankohtana ja niiden oletettu kehitys
    tulevaisuudessa;
  * Hallituksen tekemät ja tilaamat valuaatiot ja analyysit sekä ulkopuolisten
    taloudellisten neuvonantajien kanssa käydyt keskustelut;
  * transaktiovarmuus ja se, että Ostotarjouksen ehdot ovat kohtuullisia ja
    tavanomaisia;
  * mahdollisuus vastata mahdollisiin kolmannen osapuolen ehdotuksiin, jos se on
    tarpeen, jotta hallitus voi täyttää huolellisuus- ja
    lojaliteettivelvoitteensa;
  * muut Ostotarjouksen ehdot;
  * Tiettyjen Yhtiön suurten osakkeenomistajien sitoumukset hyväksyä Ostotarjous
    edellä viitatuin tavoin; ja
  * Fairness Opinion -lausunto.
Hallitus on tutkinut ja ottanut huomioon markkinoiden sekä toimialan trendejä ja
eräitä Ramirentin käytössä olevia strategisia vaihtoehtoja. Näihin
vaihtoehtoihin kuuluvat esimerkiksi itsenäisenä julkisena osakeyhtiönä pysyminen
sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Hallitus on huomioinut myös kyseisiin
vaihtoehtoihin liittyvät riskit ja epävarmuustekijät.

Kokonaisharkintaan perustuen ja ottaen huomioon muun muassa edellä kuvatut
tekijät hallitus on todennut, että Ostotarjous on Ramirentin osakkeenomistajille
suotuisampi vaihtoehto verrattuna liiketoiminnan jatkamiseen itsenäisenä yhtiönä
tai verrattuna Ramirentin käytössä oleviin, muihin mahdollisiin strategisiin
vaihtoehtoihin.

Hallituksen suositus

Hallitus on huolellisesti arvioinut Ostotarjousta ja sen ehtoja
Tarjousasiakirjan luonnoksen, Fairness Opinion -lausunnon ja muun käytettävissä
olevan tiedon perusteella.

Edellä esitetyn perusteella Hallitus katsoo, että Ostotarjous ja Loxamin
Osakkeista tarjoama vastike ovat Ramirentin osakkeenomistajille kohtuullisia.
Hallitus toteaa myös, että Osakeanti tarjoaa välitöntä arvoa Ramirentin
osakkeenomistajille.

Yllä mainittujen seikkojen perusteella Hallitus suosittelee yksimielisesti, että
Ramirentin osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen.

Hallitus perustaa tämän lausuntonsa arviointiin seikoista ja osatekijöistä,
joita se on pitänyt olennaisena Ostotarjouksen arvioinnissa, mukaan luettuna
muun muassa tiedot ja olettamukset Ramirentin liiketoiminnoista ja
taloudellisesta asemasta tämän lausunnon ajankohtana ja niiden oletettu kehitys
tulevaisuudessa.

Muut asiat

Neljä kuudesta Hallituksen jäsenestä on osallistunut tätä lausuntoa koskevaan
päätöksentekoon. Hallituksen jäsenet Tobias Lönnevall ja Kaj-Gustaf Bergh eivät
osallistuneet tähän päätökseen. Hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi on
saatavilla Ramirentin internetsivuilla.

Hallitus toteaa, että yritysjärjestelyyn saattaa liittyä ennalta-arvaamattomia
riskejä, mikä on yleistä tämänkaltaisissa yritysjärjestelyissä.

Hallitus toteaa myös, että Ramirentin osakkeenomistajien tulisi myös ottaa
huomioon Ostotarjouksen hyväksymättä jättämiseen liittyvät mahdolliset riskit.
Mikäli Osakkeiden ja äänten yli 90 prosentin osuutta koskevasta
toteuttamisedellytyksestä luovuttaisiin, Ostotarjouksen toteuttaminen vähentäisi
Ramirentin osakkeenomistajien määrää sekä niiden osakkeiden, jotka muutoin
olisivat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä, lukumäärää. Ostotarjouksessa
pätevästi tarjottujen Osakkeiden lukumäärästä riippuen tällä voisi olla
haitallinen vaikutus Ramirentin osakkeiden likviditeettiin ja arvoon.

Osakeyhtiölain 18 luvun mukaan osakkeenomistaja, joka omistaa yli 90 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä on oikeutettu lunastamaan, ja muiden
osakkeenomistajien vaatimuksesta on myös velvoitettu lunastamaan, muiden
osakkeenomistajien omistamat osakkeet. Mikäli Loxam saa omistukseensa mainitun
määrän Osakkeita, niiltä Ramirentin osakkeenomistajilta, jotka eivät hyväksy
Ostotarjousta, voidaan lunastaa Osakkeet osakeyhtiölain mukaisessa
vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyssä osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin.

Ramirent on sitoutunut noudattamaan julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista
menettelytavoista annettua arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua
Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa ostotarjouskoodia.

Tämä Hallituksen lausunto ei ole sijoitus- tai veroneuvontaa, eikä Hallitus
arvioi tässä lausunnossa erityisesti Osakkeiden yleistä hintakehitystä tai
niihin liittyviä riskejä yleisesti ottaen. Ramirentin Osakkeenomistajien tulee
päättää Ostotarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä itsenäisesti, ja
Osakkeenomistajien tulisi ottaa huomioon kaikki heidän käytettävissään olevat
asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien Tarjousasiakirjassa ja tässä lausunnossa
esitetyt tiedot sekä muut Osakkeiden arvoon vaikuttavat seikat.

Ramirentin taloudellisena neuvonantajana toimii Lazard AB ja oikeudellisena
neuvonantajana Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.

Helsingissä, 14.6.2019

Ramirent Oyj:n hallitus

Liite 1: Fairness Opinion -lausunto

Lisätietoja:
Ulf Lundahl, hallituksen puheenjohtaja, Ramirent Oyj
Puh. +46 70 820 4648
ulflundahl03@gmail.com

Jukka Havia, talousjohtaja, Ramirent Oyj
Puh. +358 50 355 3757
jukka.havia@ramirent.com

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.comTIETOA RAMIRENTISTA

Ramirent on johtava palveluyritys, joka vuokraa koneita rakentamiseen ja muulle
teollisuudelle. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja
tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla
sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentillä on 2 900 työntekijää 294
konevuokraamossa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018
Ramirent-konsernin liikevaihto oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on listattu
Nasdaq Helsingissä (RAMI).


TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI
HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI
SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ
TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ
OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI
HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS
YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI
TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN
OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN
TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN
KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN
LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON
LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ
HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ
ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI
TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA
VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ
INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA KANADASSA,
JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI
VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI
VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI
HONGKONGISTA. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE
JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA EI OLE
TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN
2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT)
("FSMA") ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA
TAI MUITA OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI JAELLA, EIKÄ SAA
VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSA KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN JA
MUIDEN OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EI RAJOITA FSMA:N
ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN
TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY TIEDOTE, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA
HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA
TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU-
JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION ORDER) ARTIKLA 62:N MUKAISESTI.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA
HELSINGIN OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI
VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU
SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Ramirentin osakkeet
eivät ole rekisteröitynä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen
("Arvopaperilaki") mukaisesti ja että Ramirentiä eivät koske Yhdysvaltain vuoden
1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen ("Pörssilaki") vaatimukset
säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan,
eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja
pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC").

Ostotarjous on avoinna Yhdysvalloissa asuville Ramirentin osakkeenomistajille ja
tehdään samoin ehdoin kuin kaikille muille Ramirentin osakkeenomistajille,
joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tämä pörssitiedote,
annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa
menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Ramirentin muille
osakkeenomistajille.

Ostotarjous odotetaan tehtävän Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja
Regulation 14E -säännöksen mukaisesti "Tier II" -ostotarjouksena, ja muutoin
Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin
ollen muun muassa peruuttamisoikeuksia, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä
ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita
menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista
ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Loxam ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan Loxamin tai sen
lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain soveltuvien lakien tai
määräysten, mukaan lukien Pörssilain Rule 14e-5, sallimissa rajoissa, suoraan
tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Ostotarjouksen ulkopuolella
Ramirentin osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa
tai muunnettavissa tällaisiksi Ramirentin osakkeiksi, edellyttäen että kyseisiä
ostoja tai järjestelyjä ostaa Ostotarjouksen ulkopuolella ei tehdä
Yhdysvalloissa Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden toimesta tai
puolesta taikka Tarjousvastiketta korkeampaan hintaan. Siinä laajuudessa kuin
tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto
julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla
tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Ramirentin
osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Loxamin taloudelliset neuvonantajat tai
taloudellisten neuvonantajien lähipiiriyhtiöt voivat lisäksi harjoittaa
Ramirentin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää
tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai
hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään Tarjousasiakirjan
oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on
rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.


Fairness Opinion:
http://hugin.info/174040/R/2246085/887404.pdfThis announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation
clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content,
accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Ramirent Oyj via GlobeNewswire
http://www.ramirent.com/portal/fi/etusivu/
GlobeNewswire