KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET / PÖRSSITIEDOTTEET

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2019

27.02.2020 klo 09:00 HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2019

HONKARAKENNE OYJ                                TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 27.2.2020 klo 9:00

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2019

Honkarakenteelta merkittävä tulosparannus, rahoitusasema pysyi vahvana.

YHTEENVETO

Honkarakenteen liikevoitto parani 1,8 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 3,4 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa vuonna 2018). Vuoden 2019 liikevaihto oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna ja oli 47,5 miljoonaa euroa. Rahoitusasema säilyi vahvana, omavaraisuusaste oli 56 %, vuotta aikaisemmin se oli 61 %. Vuoden 2019 alussa tulleen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisen laskentatavan vaikutus avaavan taseen omavaraisuusasteeseen oli –7 prosenttiyksikköä. Tilauskanta oli vuoden 2019 lopussa 11 prosenttia korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden päättyessä.

Tammikuu - joulukuu 2019

Honkarakenne-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa (48,9 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 3 %.Liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa (1,6). Merkittäviä oikaisueriä ei ollut, joten oikaistu liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa (1,6).Tulos ennen veroja oli 3,2 miljoonaa euroa (1,5).Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,20).

Heinäkuu - joulukuu 2019

Honkarakenne-konsernin heinä-joulukuun liikevaihto oli 25,8 miljoonaa euroa (29,1 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 11 %.Liiketulos oli 2,6 miljoonaa euroa (2,3). Merkittäviä oikaisueriä ei ollut, joten oikaistu liiketulos oli 2,6 miljoonaa euroa (2,3).Tulos ennen veroja oli 2,4 miljoonaa euroa (2,3).Osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,38).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,12 euroa osakkeelta.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2020 liikevaihto ja tulos ennen veroja ovat edellisvuoden tasolla.

Konsernin tilauskanta oli joulukuun lopussa 27,6 miljoonaa euroa, joka on 11 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavan ajan tilauskanta 24,8 miljoonaa euroa. Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspäivämäärä on seuraavan 24 kuukauden sisällä. Osassa tilauksia saattaa olla rahoitus- tai rakennuslupaehto.

AVAINLUVUT 7–12/
2019 7–12/
2018 1-12/
2019 1-12/
2018           Liikevaihto, MEUR 25,8 29,1 47,5 48,9 Liikevoitto/-tappio, MEUR 2,6 2,3 3,4 1,6 Oikaistu liikevoitto/-tappio, MEUR 2,6 2,3 3,4 1,6 Voitto/tappio ennen veroja, MEUR 2,4 2,3 3,2 1,5 Oikaistu voitto/tappio ennen veroja, MEUR 2,4 2,3 3,2 1,5 Henkilöstön määrä keskimäärin 156 150 155 147 Henkilöstön määrä henkilötyövuosina keskimäärin 142 139 139 130 Tulos/osake, euroa 0,31 0,38 0,40 0,20 Omavaraisuusaste, %     56 61 Oman pääoman tuotto, %     20 12 Oma pääoma/osake, euroa     2,14 1,73 Nettovelkaantumisaste, %     -15 -23

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

”Honkarakenteen tulos ja liikevoitto paranivat merkittävästi. Suomen kannattavuus parani toteutettujen kehittämistoimien ansiosta selvästi. Venäjän liikevaihdon laskua kompensoivat hienot onnistumiset Japanissa ja Kiinassa. Karstulan tehtaallamme teimme merkittäviä strategisia investointeja tuotantoprosessin tehostamiseksi. Investoinneista huolimatta rahoitusasemamme säilyi vahvana.

Suomessa liikevaihtomme oli edellisvuoden tasoa ja kotimaan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 66 prosenttia. Kotimaassa kasvatimme myyntiverkostoa ja kehitimme edelleen myynnin toimintamalleja.  Tilaus-toimitusketjun ja myynnin osalta otimme käyttöön uudistettuja prosesseja. Lisäksi kehitimme asiakaskokemuksen seurantaa ja kytkimme sen yhä tiiviimmin johtamiseen. Suomessa kilpailutilanne oli koko vuoden haasteellinen ja jatkoimme kannattavuuden parantamiseen tähtäävää kustannussäästöohjelmaa.

Russia & CIS -liiketoiminta-alueella liikevaihtomme oli ennakoitua huonompi, mutta tilauskantamme oli vuoden lopussa parempi kuin vuotta aikaisemmin. Venäjällä Honkarakenne pyrkii keskittymään projekteihin ja aluerakentamiskohteisiin.

Global Markets - liiketoiminta-alueella liikevaihtomme kehittyi suotuisasti. Global Markets -alueella jatkoimme panostuksia projektimyyntiin ja projektimyynnissä saavutettiinkin onnistumisia. Japanissa avautui heinäkuussa Asama Prince Hotel -lomakylä, jonne toimitimme kylpylän päärakennuksen ja lomaosakehuviloita. Kiinassa allekirjoitimme yhteistyösopimuksen Dujiangyanin kunnan aluehallinnon kanssa. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on edistää kulttuurikeskuksen rakentamista yhdessä Dujiangyanin ystävyyskaupungin Ähtärin kanssa. Keski-Euroopan toimintojen uudelleen organisointi etenee suunnitelman mukaisesti. Analysoimme jälleenmyyntiverkostomme ja sen pohjalta teimme alueellisen suunnitelman myynnin tehostamiseksi.”

LIIKEVAIHTO

Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto laski 3 prosenttia 47,5 miljoonaan euroon (48,9). Konsernin vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon liikevaihto laski 11 prosenttia 25,8 miljoonaan euroon (29,1).

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma:

LIIKEVAIHDON KEHITYS          Liikevaihdon jakauma, % 1-12
/2019 1-12
/2018     Finland 66 % 63 %     Russia & CIS 11 % 15 %     Global Markets 24 % 21 %     Yhteensä 100 % 100 %               Liikevaihto, milj. euroa 7-12
/2019 7-12
/2018 % muutos 1-12
/2019 1-12
/2018 % muutos Finland 16,8 17,9 -6 % 31,3 31,0 1 % Russia & CIS 3,6 5,0 -29 % 5,1 7,6 -33 % Global Markets 5,5 6,3 -13 % 11,2 10,3 9 % Yhteensä 25,8 29,1 -11% 47,5 48,9 -3 %

Finland sisältää myös aihiomyynnin ja prosessissa syntyneen sivutuotteiden myynnin kierrätykseen.

Russia & CIS sisältää seuraavat maat: Venäjä, Azerbaidžan, Kazakstan ja muut IVY-maat.

Global Markets sisältää muut kuin edellä mainitut maat.

Konsernin tilauskanta oli joulukuun lopussa 11 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden lopun tilauskanta oli 27,6 miljoonaa euroa ja edellisenä vuonna vastaavaan aikaan se oli 24,8 miljoonaa euroa.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Liiketulos heinä-joulukuulta oli 2,6 miljoonaa euroa (2,3) ja tulos ennen veroja oli 2,4 miljoonaa euroa (2,3).

Liiketulos koko vuodelta 2019 oli 3,4 miljoonaa euroa (1,6) ja tulos ennen veroja oli 3,2 miljoonaa euroa (1,5).

Vuonna 2019 ei ollut merkittäviä oikaisueriä.

Konsernin liiketulokseen vaikutti positiivisesti edellisvuotta parempi kannattavuus Suomessa, Global Markets -alueen liikevaihdon ja kannattavuuden parantuminen, yhtiössä toteutetut tehostamistoimenpiteet ja hyvä kustannusten hallinta.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskauden lopussa Honkarakenteen rahoitusasema oli vahva, konsernin omavaraisuusaste oli 56 % (61 %). Nettovelkaantumisaste (gearing) oli negatiivinen ja oli -15 % (-23 %). Konsernin nettorahoitusvelat olivat -1,9 (-2,3) miljoonaa euroa eli konsernin likvidit varat ylittivät rahoitusvelat. Likvidien varojen määrä oli 7,1 miljoonaa euroa (4,1). Tämän lisäksi konsernilla on 4,5 (4,5) miljoonan euron shekkitililimiitti, joka ei ollut käytössä tämän tilikauden lopussa kuten ei ollut edellisen tilikauden lopussakaan.

Vuonna 2019 yhtiö panosti voimakkaasti tuotantolinjastonsa uudistamiseen ja se näkyi investoinneissa. Toukokuussa Honkarakenne tiedotti investoivansa 5,2 miljoonaa euroa tuotantolinjastonsa uudistamiseen Karstulan tehtaalla. Investointi on osa yhtiön uudistettua strategiaa ja jatkoa jo aikaisemmin päätetyille ja aloitetuille tuotannon kehittämishankkeille. Vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla aloitettu investointiohjelma jatkuu vuoteen 2020 asti ja Honkarakenne investoi tänä aikana tuotantonsa kehittämiseen yhteensä 7,3 miljoonaa euroa. Toteutettavat investoinnit tehostavat tehtaan tuotantoprosesseja ja lisäävät yhtiön kapasiteettia erityisesti kaupunki- ja projektirakentamisessa. Investointiohjelmalla pyritään vaikuttamaan Honkarakenteen kilpailukykyyn niin Suomessa kuin viennissäkin. Investoinneilla on lisäksi positiivinen vaikutus sekä ympäristöön että työturvallisuuteen. Uusitun linjaston arvioidaan olevan tehokkaassa tuotantokäytössä syksyllä 2020. Toukokuussa päätettyyn investointiin on saatu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto -ohjelmasta.

Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2019 olivat 3,2 miljoonaa euroa (1,1). Suurimmat investoinnit kohdistuivat tuotantoon ja lisäksi yhtiö kehitti useita toiminnan tehostamiseen tähtääviä järjestelmiä. Osa järjestelmistä otettiin käyttöön vuonna 2019 ja osan oletetaan olevan käytössä vuoden 2020 aikana.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Finland-liiketoiminta-alueella koko vuoden liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, mutta kannattavuus parani. Liiketoiminta-alueen sisällä julkis- ja toimitilarakentamisen sisältävä projektiliiketoiminta ja rakennuttamispalvelut kehittyivät suotuisasti. Vuoden 2019 aikana kotimaan myyntiverkostoa kasvatettiin ja myynnin toimintamalleja kehitettiin edelleen. Uudistettuja prosesseja otettiin käyttöön sekä tilaus-toimitusketjun että myynnin osalta. Lisäksi asiakaskokemuksen seurantaa kehitettiin ja se kytkettiin yhä tiiviimmin johtamiseen. Suomessa kilpailutilanne oli koko vuoden haasteellinen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävää kustannussäästöohjelmaa jatkettiin. Mallistosuunnittelu eteni strategian mukaisesti. Vuoden 2019 aikana työstimme kotimaan omakotitalo- ja vapaa-ajan kampanjamallistoja julkaistavaksi alkuvuonna 2020. Mallistoja kehitettiin systemaattisesti valittujen asiakasprofiilien tarpeiden ja toiveiden mukaisiksi.  

Russia & CIS -liiketoiminta-alueella liikevaihto oli ennakoitua huonompi, mutta tilauskanta vuoden lopussa oli parempi kuin vuotta aikaisemmin. Venäjän haastavassa markkina- ja taloustilanteessa Honkarakenne keskittyy projekteihin ja aluerakentamiskohteisiin. Vuonna 2019 lanseerattiin Venäjällä uusi, moderni arkkitehtuuri ja aktivoitiin myyntikampanja edistämään uusien mallien myyntiä. Lisäksi järjestettiin Honka House Day Road Show -kiertue, joka kiersi Venäjällä kolme kaupunkia, Novosibirsk, Kazan ja Perm, sekä pysähtyi myös Kazakhstanin Almatyssa. Hongan paikallisen yhteistyökumppanin kanssa toteutetut kylähankkeet voittivat useita palkintoja vuoden aikana.

Global Markets - liiketoiminta-alueella liikevaihto kehittyi suotuisasti. Global Markets -alueella yhtiö jatkoi panostuksia projektimyyntiin ja projektimyynnissä saavutettiinkin onnistumisia. Japanissa avautui heinäkuussa Asama Prince Hotel -lomakylä, jonne Honkarakenne toimitti kylpylän päärakennuksen ja lomaosakehuviloita. Japanin tytäryhtiön organisaatiota vahvistettiin vastaamaan paremmin sekä jälleenmyyjien että projektiasiakkaiden tarpeita. Kiinassa Honkarakenne allekirjoitti yhteistyösopimuksen Dujiangyanin kunnan aluehallinnon kanssa. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on edistää kulttuurikeskuksen rakentamista yhdessä Dujiangyanin ystävyyskaupungin Ähtärin kanssa. Keski-Euroopan toimintojen uudelleen organisointi etenee suunnitelman mukaisesti. Jälleenmyyntiverkosto analysoitiin ja tehtiin alueellinen suunnitelma myynnin tehostamiseksi. 

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Honkarakenne toimi alalla, jossa on havaittavissa kausiluonteisuutta. Etenkin kotimaassa rakentaminen painottuu kesäkaudelle ja siksi toimituksia on enemmän kesällä ja syksyllä kuin talvikaudella. Yhtiö pyrkii tasaamaan kausiluonteisuutta erilaisilla markkinointitoimenpiteillä, kuten markkinointikampanjoilla ja antamalla talvirakentajille alennuksia.

Vuonna 2019 yhtiö kävi alalle tyypillisiin kausivaihteluihin varautuakseen yhteistoimintaneuvotteluita, joiden perusteella yhtiö sopi, että työntekijät siirtyvät tekemään lyhennettyä työviikkoa ja että toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä voidaan lomauttaa maksimissaan yhteensä 90 päivää.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehitystoiminta kohdistui pääosin julkisrakentamisen kohteiden teknisten ratkaisujen kehittämiseen sekä Honka Frame -tuotteen edelleen kehittämiseen.

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-joulukuussa 0,5 % liikevaihdosta (0,5 %). Konserni ei ole tilikaudella aktivoinut kehitysmenoja.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina mitattuna oli vuoden aikana yhteensä 139 (130) henkilöä. Lisäystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 9 henkilöä. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 155 (147) henkilöä vuonna 2019. Vuoden päättyessä konsernin palveluksessa oli 158 (147) henkilöä.

JOHTORYHMÄ

Joulukuussa 2019 yhtiö vahvisti johtoryhmäänsä ja nimitti markkinointijohtaja Sanna Huovisen johtoryhmän jäseneksi. Honkarakenteen johtoryhmän muodostavat: toimitusjohtaja Marko Saarelainen, talousjohtaja Leena Aalto, tuotantojohtaja Jari Fröberg, markkinointijohtaja Sanna Huovinen ja Suomen liiketoimintajohtaja Jari Noppa.

HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2019 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Honkarakenteen Tuusulan toimipisteessä 12.4.2019. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2018. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Timo Kohtamäki, Arimo Ristola, Helena Ruponen, Kari Saarelainen ja Kyösti Saarimäki. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Ristola. Samassa kokouksessa hallitus päätti, että se ei perusta valiokuntia.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous päätti 12.4.2019, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia B-osakkeita enintään 400.000 kappaletta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. Nämä molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OMAT OSAKKEET

Katsauskaudella Honkarakenne Oyj:n osakemäärä on yhteensä 6.211.419 osaketta, josta A-lajin osakkeita on 300.096 ja B-lajin osakkeita 5.911.323 kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut ja oli 9.897.936,00 euroa. Kukin B-lajin osake tuottaa yhden (1) äänen ja A-lajin osake kaksikymmentä (20) ääntä, joten Honkarakenteen kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä katsauskaudella oli yhteensä 11.913.243 ääntä.

Honkarakenteen B-lajin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla kaupankäyntitunnuksella HONBS. Noteeratun B-osakkeen ylin kurssi oli 4,28 euroa, alin 1,98 euroa ja katsauskauden päätöskurssi oli 4,20 euroa. B-osakkeen vaihdon arvo oli 5,8 miljoonaa euroa ja vaihdon määrä oli 2,1 miljoonaa osaketta.

Honkarakenne ei ole hankkinut katsauskaudella omia osakkeitaan. Katsauskauden lopussa konsernin hallussa on omia B-sarjan osakkeita 364.385 kappaletta hankintahinnaltaan 1.381.750,23 euroa. Näiden osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on 5,87 % ja kaikista äänistä 3,05 %. Osakkeiden hankintameno on konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Vuonna 2019 Honkarakenne Oyj noudatti Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä saa lisää tietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.honka.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Honkarakenteen tuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys, valuuttakurssit ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa sekä toimialan kilpailu. Mikäli kysyntä putoaa voimakkaasti, niin sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia yhtiön tuloskehitykseen.

Teollisuusliiton tammikuussa 2020 aloittama työtaistelu pysäytti työt yhtiön Karstulan tehtaalla. Lakko aiheuttaa viivästyksiä ja siirtymiä yhtiön toimituksiin kevääseen saakka. Lakolla voi olla negatiivista vaikutusta yhtiön ensimmäisen puolen vuoden ja koko vuoden tulokseen.

Koronaviruksen leviäminen voi aiheuttaa epävarmuutta markkinoilla ja sillä voi olla vaikutusta Honkarakenteen liiketoimintaan.

Venäjä on yksi Honkarakenteen merkittävä liiketoiminta-alue. Ukrainan tilanteeseen liittyvät pakotteet ja yleinen taloudellinen tilanne Venäjällä aiheuttaa epävakautta Venäjän markkinoilla. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia myös Honkarakenteen liiketoimintaan.

Taseessa olevien erien arvostus perustuu johdon tämän hetken arvioihin. Mikäli näihin arvioihin tulee muutoksia, saattaa sillä olla vaikutuksia yhtiön tulokseen.

RAPORTOINTI

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä johdon tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi.

Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu ja katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM).  Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tämän vuoksi aikaisemman ilmaisun ”ilman kertaeriä” sijasta käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

Tämä tiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Tiedotetta tulee lukea yhdessä vuoden 2018 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstä 2019 laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2018 lukuun ottamatta 1.1.2019 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja.

Honkarakenne otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 soveltaen yksinkertaistettua menettelytapaa standardin käyttöönotossa, jolloin käyttöönoton vaikutus näytetään 1.1.2019 avaavassa taseessa eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja oikaista.

IFRS 16 muuttaa erityisesti aikaisemmin muiksi vuokrasopimuksiksi luokiteltujen sopimusten kirjanpitokäsittelyä, sillä standardi edellyttää vuokralle ottajilta lähtökohtaisesti kaikkien vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen. Taseeseen kirjataan sopimuksen alkamisajankohtana käyttöoikeusomaisuuserä ja vuokrasopimusvelka, joiden arvo on määritetty vuokranmaksujen nykyarvoon perustuen. Laajaan tuloslaskelmaan kirjataan vuokrakulujen sijaan käyttöoikeusomaisuuserien poistot ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvat korkokulut.

Käyttöönoton seurauksena kirjattiin 1.1.2019 taseen varoihin käyttöoikeusomaisuuseriin ja vastaavasti velkoihin vuokrasopimusvelaksi 2,1 miljoonaa euroa. Muutoksen seurauksena Honkarakenteen omavaraisuusaste heikkeni 7 prosenttiyksikköä, nettovelkaantumisaste heikkeni 21 prosenttiyksikköä ja sijoitetun pääoman tuotto heikkeni yhden prosenttiyksikön. Tasevaikutuksen lisäksi standardin käyttöönotolla on vaikutusta Honkarakenteen laajaan tuloslaskelmaan. Vuoden 2019 alusta alkaen vuokrakulujen sijaan laajaan tuloslaskelmaan kirjataan käyttöoikeusomaisuuserästä aiheutuva poisto, joka vaikuttaa liikevoittoon ja vuokrasopimusvelasta aiheutuva korkokulu, joka vaikuttaa rahoituseriin. Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta Honkarakenteen tulokseen, mutta muutoksen johdosta Honkarakenteen liikevoitto paranee ja rahoituskulut kasvavat.

IFRS 16-standardin käyttöönotto muuttaa myös rahavirran esittämistä, sillä aikaisemmin vuokranmaksut sisältyivät kokonaisuudessaan liiketoiminnan rahavirtaan ja standardin käyttöönoton jälkeen liiketoiminnan rahavirrassa esitetään vain vuokrasopimuksiin liittyvät korot. Loppuosa vuokranmaksusta merkitään taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osalta vuokravelan maksuksi, jotka esitetään osana rahoituksen kassavirtaa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotosta, soveltamisesta ja vaikutuksista on kerrottu tarkemmin taulukko-osan liitetiedoissa kohdassa Laadintaperiaatteet.

Muut 1.1.2019 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet merkittävästi katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Raportointi vuonna 2020

Honkarakenne muuttaa raportointiansa ja esittää vuoden 2020 alusta lähtien liikevaihtotiedot jaoteltuna kahteen osaan. Aikaisemmin omina maantieteellisinä myyntialueina esitetyt Russia & CIS ja Global Markets yhdistetään. Liikevaihtotiedot raportoidaan jatkossa jaolla Suomi ja Vienti.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Honkarakenteella ei ole merkittäviä tilikauden jälkeisiä raportoitavia tapahtumia.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja, mutta emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 2,1 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto emoyhtiössä on 3,5 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,12 euroa osakkeelta.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2020 liikevaihto ja tulos ennen veroja ovat edellisvuoden tasolla.

NÄKYMÄN PERUSTEET

Yhtiön näkemys vuoden 2020 kehityksestä perustuu olemassa olevaan tilauskantaan ja näkemykseen markkinan kehittymisestä sekä yhtiössä tehtyihin kehittämistoimenpiteisiin.

YHTIÖKOKOUS

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 24.4.2020 klo 14.00 Tuusulassa.

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com tai
talousjohtaja Leena Aalto, puh. 040 769 4590, leena.aalto@honka.com

Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internetsivulta www.honka.fi/fi/sijoittajat/.

Honkarakenne julkaisee viimeistään viikolla 14 yhtiön verkkosivuilla www.honka.fi hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 kokonaisuudessaan sekä erillisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Vuoden 2020 puolivuotiskatsaus julkaistaan 20.8.2020.

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.honka.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 34 %. www.honka.fiKONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA         Tilintarkastamaton 7-12/2019 7-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 Milj. euroa                   Liikevaihto 25,8 29,1 47,5 48,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,4 0,3 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -1,5 -1,0 -0,2 -0,6 Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,0 0,1 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -14,9 -18,4 -30,0 -32,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4,0 -3,8 -8,3 -7,6 Poistot -1,0 -0,6 -1,8 -1,2 Arvonalentumiset 0,0 -0,1 0,0 -0,1 Liiketoiminnan muut kulut -2,0 -3,0 -4,2 -5,8 Liikevoitto/-tappio 2,6 2,3 3,4 1,6 Rahoitustuotot 0,0 0,1 0,1 0,1 Rahoituskulut -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,1 0,1 0,0 0,1 Voitto/tappio ennen veroja 2,4 2,3 3,2 1,5 Tuloverot -0,6 -0,1 -0,9 -0,3 Katsauskauden voitto/tappio 1,8 2,2 2,3 1,2           Muut laajan tuloksen erät:         Muuntoerot 0,0 0,0 0,1 0,1 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 1,8 2,2 2,4 1,3           Katsauskauden tuloksen jakautuminen           Emoyhtiön omistajille 1,8 2,2 2,3 1,2   Määräysvallattomille
  omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0   1,8 2,2 2,3 1,2 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen           Emoyhtiön omistajille 1,8 2,2 2,4 1,3   Määräysvallattomille
  omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0   1,8 2,2 2,4 1,3 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta katsauskauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:         laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,31 0,38 0,40 0,20 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,31 0,38 0,40 0,20

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa A-laji ja B-laji, joilla on erilainen oikeus osinkoon. B-lajin osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta päältäpäin 0,20 euroa ja sen jälkeen maksetaan A-lajin osakkeille samoin 0,20 euroa, jonka jälkeen jäljellä oleva voitto jaetaan tasan kaikkien osakkeiden kesken.  

          

KONSERNITASE

Tilintarkastamaton 31.12.2019 31.12.2018 Milj. euroa           Varat     Pitkäaikaiset varat     Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11,6 8,1 Liikearvo 0,1 0,1 Muut aineettomat hyödykkeet 0,3 0,2 Osuudet osakkuusyrityksissä 0,3 0,3 Saamiset 0,1 0,1 Laskennalliset verosaamiset 1,6 2,0   14,0 10,8 Lyhytaikaiset varat     Vaihto-omaisuus 4,4 4,6 Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,4 2,1 Rahavarat 7,1 4,1   13,9 10,8 Varat yhteensä 27,9 21,6       Oma pääoma ja velat 31.12.2019 31.12.2018       Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma     Osakepääoma 9,9 9,9 Ylikurssirahasto 0,5 0,5 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8,0 8,0 Omat osakkeet -1,4 -1,4 Muuntoerot 0,2 0,1 Kertyneet voittovarat -4,7 -7,0   12,5 10,1 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 Oma pääoma yhteensä 12,5 10,1       Pitkäaikaiset velat     Laskennallinen verovelka 0,1 0,1 Varaukset 0,2 0,2 Rahoitusvelat 4,4 1,3   4,7 1,6 Lyhytaikaiset velat     Ostovelat ja muut velat 9,6 9,0 Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat verovelat 0,1 0,3 Varaukset 0,2 0,2 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 0,8 0,5   10,7 9,9 Velat yhteensä 15,4 11,5 Oma pääoma ja velat yhteensä 27,9 21,6KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
lyhennetty

Tilintarkastamaton    1000 eur Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma       a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yht. Oma pääoma
1.1.2018 9898 520 8034 5 -1382 -8123 8953 4 8957 Tilikauden tulos           1176 1176 0 1176 Muuntoero       96     96   96 Uusien standardien käyttöönotto           -99 -99   -99 Oma pääoma 31.12.2018 9898 520 8034 102 -1382 -7046 10126 5 10131                           Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma       a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yht. Oma pääoma
1.1.2019 9898 520 8034 102 -1382 -7046 10126 5 10131 Tilikauden tulos           2321 2321   2321 Muuntoero       63     63   63 Vähemmistöosuuden lunastus           5 5 -5 0 Osakepalkkioiden vaikutus           24 24   24 Oma pääoma 31.12.2019 9898 520 8034 164 -1382 -4696 12539 0 12539

a) Osakepääoma
b) Ylikurssirahasto
c) Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
d) Muuntoerot
e) Omat osakkeet
f) Kertyneet voittovarat
g) Määräysvallattomien omistajien osuus

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
lyhennetty

Tilintarkastamaton 1.1.-
31.12.2019 1.1.-
31.12.2018 Milj. euroa      
Liiketoiminnasta 5,0 3,8 Investoinneista, netto -3,1 -1,0 Rahoituksesta yhteensä 1,1 -1,8   Lainojen nostot 2,0 0,0   Lainojen takaisinmaksut -0,5 -1,8   Vuokravelan takaisinmaksut -0,4 -0,0       Rahavarojen muutos 3,0 1,0 Rahavarat tilikauden alussa 4,1 3,1 Rahavarat tilikauden lopussa 7,1 4,1

KATSAUKSEN LIITETIEDOT                                                 

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Tilinpäätöstiedotetta tulee lukea yhdessä vuoden 2018 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2018 lukuun ottamatta 1.1.2019 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja. Uusien standardien ja tulkintojen vaikutus on kuvattu myöhemmin kohdassa ”Uudet standardit ja tulkinnat”.

Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu ja esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Segmentit

Vuonna 2019 Honkarakenteella oli kolme maantieteellistä toimintasegmenttiä, jotka on yhdistelty yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Maantieteellisesti myynti jakautui seuraavasti: Finland, Russia & CIS ja Global Markets. Johdon sisäinen raportointi vastaa IFRS-raportointia ja tästä syystä erillisiä täsmäytyksiä ei esitetä.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM).  Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tämän vuoksi aikaisemman ilmaisun ”ilman kertaeriä” sijasta käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Honkarakennetta koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Honkarakenteen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä. Oman pääoman tuotto, omavaraisuusaste, nettorahoitusvelat ja nettovelkaantumisaste (gearing) esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat yhtiön näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita Honkarakenteen kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. Lisäksi bruttoinvestoinnit ja tutkimus- ja kehitysmenot antavat lisätietoja Honkarakenteen liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.

Uudet standardit ja tulkinnat

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi astui voimaan 1.1.2019. Standardi sisältää periaatteet vuokrasopimusten kirjaamiselle, arvostamiselle, esittämistavalle ja annettaville tilinpäätöstiedoille. Uusi standardi korvaa IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat ja aiheuttaa merkittäviä muutoksia etenkin vuokralleottajille.

Honkarakenne otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 soveltaen yksinkertaistettua menettelytapaa standardin käyttöönotossa, jolloin käyttöönoton vaikutus näytetään 1.1.2019 avaavassa taseessa eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja oikaista. Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely säilyy suurelta osin vanhan IAS 17 -standardin mukaisena eikä standardin käyttöönotolla ole näin ollen vaikutusta niiden vuokrasopimusten käsittelyyn, joissa Honkarakenne toimii vuokralle antajana.

Ennen IFRS 16 -standardin käyttöönottoa vuokrasopimukset luokiteltiin joko rahoitusleasingsopimuksiksi tai operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimus luokiteltiin rahoitusleasingsopimukseksi, jos omaisuuserän omistamiselle ominaiset riskit ja hyödyt siirtyivät olennaisin osin vuokralle ottajalle. Rahoitusleasingsopimuksista aiheutuneet vastuut merkittiin velaksi sopimuksen sisäisellä korolla diskontattuna ja vastaava erä merkittiin aineelliseksi käyttöomaisuudeksi. Vastaavasti vuokranmaksut jaettiin rahoituskuluksi ja velan lyhennykseksi. Muista kuin rahoitusleasingsopimuksista aiheutuvat vuokranmaksut kirjattiin aikaisemmilla tilikausilla IAS 17 -standardin mukaisesti laajaan tuloslaskelmaan vuokrakuluiksi.

IFRS 16 muuttaa erityisesti aikaisemmin muiksi vuokrasopimuksiksi luokiteltujen sopimusten kirjanpitokäsittelyä, sillä standardi edellyttää vuokralle ottajilta lähtökohtaisesti kaikkien vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen. Taseeseen kirjataan sopimuksen alkamisajankohtana käyttöoikeusomaisuuserä ja vuokrasopimusvelka, joiden arvo on määritetty vuokranmaksujen nykyarvoon perustuen. Laajaan tuloslaskelmaan kirjataan vuokrakulujen sijaan käyttöoikeusomaisuuserien poistot ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvat korkokulut.

Merkittävä osa Honkarakenteen vuokrasopimuksista on luokiteltu aikaisemmin IAS 17:n mukaisiksi operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi. Operatiivisina vuokrasopimuksina on käsitelty Honkarakenteen vuokraamia toimitiloja, autoja ja toimistolaitteita.
Honkarakenne on kirjannut IFRS 16 -standardin käyttöönoton yhteydessä näistä vuokrasopimuksista velan, joka perustuu 1.1.2019 voimassa olevien vuokrasopimusten jäljellä olevien maksamattomien vuokrien nykyarvoon, joka on diskontattu käyttäen siirtymähetken lisäluoton korkoa. Käyttöoikeusomaisuuseräksi kirjataan määrä, joka on yhtä suuri kuin vuokrasopimusvelka standardin käyttöönottohetkellä, jolloin käyttöönotolla ei ole vaikutusta Honkarakenteen omaan pääomaan. Honkarakenteella ei ole myöskään ennakkoon maksettuja tai jaksotettuja vuokranmaksuja, jotka vaikuttaisivat siirtymähetken käyttöoikeusomaisuuserän suuruuteen.

Honkarakenteella on toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia erityisesti toimitiloihin liittyen. Toistaiseksi voimassa olevien toimitilasopimusten osalta vuokrakauden pituus perustuu Honkarakenteen johdon arvioon vuokrakauden pituudesta ottaen huomioon muun muassa vuokrasopimuksen päättämiseen liittyvät menot sekä kohdeomaisuuserän tärkeys Honkarakenteen toimintojen kannalta. Siirtymähetkellä johdon arvio vuokrakauden pituudesta suureen osaan toistaiseksi voimassa olevissa toimitilojen vuokrasopimuksissa oli kahdesta neljään vuotta.

Honkarakenne on soveltanut kahta standardin sisältämää kirjaamista koskevaa helpotusta. Honkarakenne ei ole kirjannut käyttöoikeusomaisuuserää ja vuokrasopimusvelkaa niistä vuokrasopimuksista, joiden vuokra-aika on enintään 12 kuukautta tai, joiden kohteena olevan hyödykkeen arvo on vähäinen. Lisäksi yksinkertaistettuun siirtymämenetelmään liittyen Honkarakenne on käyttänyt käytännön helpotusta, jonka mukaan vuokralle ottaja ei kirjaa taseeseen käyttöönottohetkestä 12 kuukauden kuluessa päättyviä vuokrasopimuksia, jos niihin ei sisälly osto-optiota. Lisäksi Honkarakenne soveltaa helpotusta, joka mahdollistaa sen, että standardia ei sovelleta aineettomia hyödykkeitä koskeviin vuokrasopimuksiin.

Käyttöönoton seurauksena kirjattiin 1.1.2019 taseen varoihin käyttöoikeusomaisuuseriin ja vastaavasti velkoihin vuokrasopimusvelaksi 2,1 miljoonaa euroa. Muutoksen seurauksena Honkarakenteen omavaraisuusaste heikkeni 7 prosenttiyksikköä, nettovelkaantumisaste heikkeni 21 prosenttiyksikköä ja sijoitetun pääoman tuotto heikkeni yhden prosenttiyksikön. Tasevaikutuksen lisäksi standardin käyttöönotolla on vaikutusta Honkarakenteen laajaan tuloslaskelmaan. Vuoden 2019 alusta alkaen vuokrakulujen sijaan laajaan tuloslaskelmaan kirjataan käyttöoikeusomaisuuserästä aiheutuva poisto, joka vaikuttaa liikevoittoon ja vuokrasopimusvelasta aiheutuva korkokulu, joka vaikuttaa rahoituseriin. Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta Honkarakenteen tulokseen, mutta muutoksen johdosta Honkarakenteen liikevoitto paranee ja rahoituskulut kasvavat.
IFRS 16-standardin käyttöönotto muuttaa myös rahavirran esittämistä, sillä aikaisemmin vuokranmaksut sisältyivät kokonaisuudessaan liiketoiminnan rahavirtaan ja standardin käyttöönoton jälkeen liiketoiminnan rahavirrassa esitetään vain vuokrasopimuksiin liittyvät korot. Loppuosa vuokranmaksusta merkitään taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osalta vuokravelan maksuksi, jotka esitetään osana rahoituksen kassavirtaa.

Uudet laskentaperiaatteet

Vuokrasopimusvelka

Honkarakenne arvostaa sopimuksen alkamisajankohtana vuokrasopimusvelan niiden vuokrien nykyarvoon, joita ei kyseisenä päivänä ole maksettu. Vuokrasopimusvelan arvoon sisällytettävät vuokrat koostuvat kohdeomaisuuserän käyttöoikeudesta vuokra-aikana suoritettavista maksuista, joita ei sopimuksen alkamisajankohtana ole suoritettu. Maksuihin sisällytetään kiinteät vuokrat vähennettyinä mahdollisilla saatavilla vuokrasopimukseen liittyvillä kannustimilla ja muuttuvat vuokrat, jotka riippuvat indeksistä tai hintatasosta ja jotka alun perin määritetään sopimuksen alkamisajankohdan indeksin tai hintatason perusteella. Sopimuksiin saattaa liittyä myös vuokrasopimuksen päättämisestä aiheutuvia sanktioita. Honkarakenne huomioi vuokrasopimuksen päättämisestä aiheutuvan maksun osana vuokranmaksuja, jos se on ottanut vuokra-ajassa huomioon päättämisoption käyttämisen. Arvonlisäveroa ei sisällytetä vuokrasopimusvelan määrään.

Vuokrat diskontataan vuokrasopimuksen sisäisellä korolla, jos kyseinen korko on helposti määriteltävissä. Mikäli sisäinen korko ei ole helposti määriteltävissä voidaan käyttää lisäluoton korkoa. Lisäluoton korko määritellään standardin mukaan koroksi, jota vuokralle ottaja maksaisi lainatessaan vastaavaksi ajaksi ja vastaavanlaisin vakuuksin varat, jotka tarvittaisiin käyttöoikeusomaisuuserän hankintamenoa arvoltaan vastaavan omaisuuserän hankkimiseen vastaavanlaisessa taloudellisessa ympäristössä.

Standardin käyttöönottohetkellä Honkarakenteen voimassaolleiden vuokrasopimusten sisäinen korko ei ollut helposti määriteltävissä, joten tulevat vähimmäisvuokrat diskontattiin käyttäen arvioitua lisäluoton korkoa. Yhtiö arvioi lisäluoton koron kerran vuodessa tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä ja soveltaa tätä lisäluoton korkoa seuraavaan tilinpäätökseen asti. Honkarakenne on arvioinut standardin käyttöönottohetken lisäluoton koroksi 2,5 prosenttia. Tilinpäätöksen 2019 yhteydessä yhtiö arvioi lisäluoton koroksi 2,5 prosenttia. Seuraavan kerran Honkarakenne arvioi lisäluoton koron vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä.

Käyttöoikeusomaisuuserä

Honkarakenne kirjaa vuokrasopimuksesta aiheutuvan käyttöoikeusomaisuuserän sopimuksen alkamisajankohtana eli päivänä, jolloin vuokralle antaja antaa kohdeomaisuuserän Honkarakenteen käytettäväksi. Honkarakenne arvostaa käyttöomaisuuserän hankintamenoon, josta vähennetään kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot ja jota oikaistaan vuokrasopimusvelan uudelleen määrittämisestä johtuvilla erillä. Alkuperäisen arvostamisen mukaiseen hankintamenoon sisällytetään vuokrasopimusvelan alkuperäisen arvostuksen mukainen määrä, alkamisajankohtaan mennessä maksetut vuokrat vähennettynä saaduilla kannustimilla ja sopimuksesta alkuvaiheessa koituneilla välittömillä menoilla. Lisäksi Honkarakenne ottaa huomioon hankintamenossa mahdolliset kohdeomaisuuserän ennallistamiskulut.

Vähäarvoiset kohdeomaisuuserät ja lyhytaikaiset vuokrasopimukset

Honkarakenne ei kirjaa IFRS 16:n mukaisia vähäarvoisia kohdeomaisuuseriä sisältäviä sopimuksia taseeseen, vaan Honkarakenne kirjaa nämä vuokrasopimukset ajan kulumisen perusteella laajaan tuloslaskelmaan vuokrakuluksi.

Honkarakenne ei kirjaa alle 12 kuukauden pituisia eli IFRS 16:n määrittämiä lyhytaikaisia vuokrasopimuksia taseeseen. Honkarakenne kirjaa nämä vuokrasopimukset ajan kulumisen perusteella laajaan tuloslaskelmaan vuokrakuluksi. Honkarakenteen arvioidessa täyttääkö sopimus lyhytaikaisen sopimuksen kriteerit, Honkarakenne arvioi sopimuksen pituuden samalla tavalla kuin muutkin sopimukset, eli huomioiden mahdolliset jatkamis- ja päättämisoptiot ja onko niiden käyttäminen kohtuullisen varmaa. Jos vuokrasopimus sisältää osto-option, Honkarakenne ei käsittele sitä lyhytaikaisena vuokrasopimuksena.

Merkittävät oletukset

Vuokralle ottajan on IFRS 16 -standardin mukaan määritettävä vuokra-aika siten, että se on ajanjakso, jona vuokrasopimus ei ole purettavissa ottaen huomioon myös mahdolliset jatko- tai päättämisoptiot, jos niiden käyttäminen on arvioitu kohtuullisen varmaksi. Honkarakenne on arvioinut sopimuskohtaisesti jatko-optioiden huomioimisen osana vuokrakautta.

Honkarakenteella on toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia erityisesti toimitiloihin liittyen. Toistaiseksi voimassa olevien toimitilojen osalta vuokrakauden pituus perustuu Honkarakenteen johdon arvioon vuokrakauden pituudesta. Arviossa otetaan huomioon esimerkiksi sopimuksen voimassaoloaikana vuokrakohteeseen tehdyt merkittävät parannustyöt, vuokrasopimuksen päättämiseen liittyvät menot sekä kohdeomaisuuserän tärkeys Honkarakenteen toimintojen kannalta ottaen huomioon kohdeomaisuuserän erityislaatuisuuden, sijaintipaikan ja sopivien vaihtoehtojen saatavuuden. Johto arvioi kohteiden vuokrakauden pituutta jatkossa varmistaakseen, että vuokrakausi vastaa tarkasteluhetken olosuhteita.

IFRS 16 -oikaistu avaava tase

KONSERNITASE       VARAT 31.12.2018 IFRS 16 käyttöönotto 1.1.2019         Pitkäaikaiset varat       Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8,1 2,1 10,2 Aineettomat hyödykkeet 0,3   0,3 Laskennalliset verosaamiset 2,0   2,0 Muut pitkäaikaiset varat 0,4   0,4 Pitkäaikaiset varat yhteensä 10,8 2,1 12,9         Lyhytaikaiset varat yhteensä 10,8   10,8         Varat yhteensä 21,6 2,1 23,7         OMA PÄÄOMA JA VELAT               Oma pääoma yhteensä 10,1   10,1         VELAT               Pitkäaikaiset velat       Rahoitusvelat 1,3 1,7 3,0 Muut velat 0,3   0,3 Pitkäaikaiset velat yhteensä 1,6 1,7 3,3         Lyhytaikaiset velat     0,0 Ostovelat ja muut velat 9,0   9,0 Rahoitusvelat 0,5 0,4 0,9 Muut velat 0,4   0,4 Lyhytaikaiset velat yhteensä 9,9 0,4 10,3         Velat yhteensä 11,5 2,1 13,6         Oma pääoma ja velat yhteensä 21,6 2,1 23,7  

 

SILTALASKELMA IFRS 16 -MUUTOKSESTA           Vuokravastuut 31.12.2018 0,2   Lyhytaikaiset sopimukset 0,0   Vähäarvoiset sopimukset 0,0   Rahoitusleasing-velka (IAS 17) 0,0   Vuokrakauden määrittely 2,3   Diskonttotekijä -0,3   Vuokrasopimusvelka 1.1.2019 2,1  

Muut uudet standardit ja tulkinnat

Muut 1.1.2019 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Muut liitetiedot

Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakkuusyrityksistä sekä yhtiön johdosta ja heidän vaikutusvaltayhtiöistään sekä Saarelaisten osakassopimuksen piiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän määräysvaltayhtiöistään. Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja yhtiön johtoryhmästä. Tavaroiden ja palveluiden hinnoittelu lähipiiriin kuuluvien kanssa perustuu markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

Tilikauden aikana on tehty tavanomaisia liiketoimia lähipiiriin kuuluvien kanssa seuraavasti: lähipiirille on myyty 0,2 miljoonalla eurolla (0,2) ja lähipiiriltä on ostettu 0,5 miljoonalla eurolla (0,4) tavaroita ja palveluita. Tilinpäätös sisältää lähipiiriin kuuluville velkaa 0,0 miljoonaa euroa (0,0) ja saatavia lähipiiriin kuuluvilta 0,0 miljoonaa euroa (0,0). Lähipiiriin kuuluvista ei ole kirjattu luottotappioita vuonna 2019 tai vuonna 2018.

Emoyhtiö Honkarakenne Oyj on vuosina 2010 ja 2011 myöntänyt Honka Management Oy:lle yhteensä 0,9 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan. Tästä lainasta tehtiin vuonna 2018 emoyhtiössä arvonalennuskirjaus 0,3 miljoonaa euroa, mutta alaskirjaus peruttiin vuonna 2019. Alaskirjauksella tai sen peruutuksella ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Konsernin aineelliset hyödykkeet
      Tilintarkastamaton     Milj. euroa 31.12.2019 31.12.2018       Hankintameno 1.1. 49,1 48,6 Lisäykset 5,4 0,9 Vähennykset -6,9 -0,4 Hankintameno 31.12. 47,5 49,1       Kertyneet poistot 1.1. -41,0 -40,0 Vähennysten kertynyt poisto 6,9 0,3 Tilikauden poisto -1,8 -1,3 Kertyneet poistot 31.12. -35,9 -41,0       Kirjanpitoarvo 1.1. 8,1 8,5 Kirjanpitoarvo 31.12. 11,6 8,1

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto on vaikuttanut konsernin aineellisiin hyödykkeisiin. Standardin käyttöönottoa ja sen vaikutuksia on kuvattu tarkemmin kohdassa ”Uudet standardit ja tulkinnat”.

Omat osakkeet

Honkarakenne ei ole ostanut katsauskaudella omia osakkeitaan. Katsauskauden lopussa konsernin hallussa on omia B-lajin osakkeita 364.385 kappaletta hankintahinnaltaan 1.381.750,23 euroa. Katsauskauden lopussa näiden osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on 5,87 % ja kaikista äänistä 3,05 %. Osakkeiden hankintameno on konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.

Konsernin vastuusitoumukset               Tilintarkastamaton 31.12.2019 31.12.2018   Milj. euroa       Omista veloista       - Kiinnitykset 8,1 7,6   - Muut takaukset 2,5 2,5   Taseen ulkopuoliset vuokravastuut 0,0 0,2    

 

Konsernin tunnusluvut           1-12/ 1-12/ Tilintarkastamaton   2019 2018         Tulos/osake euro 0,40 0,20         Oman pääoman tuotto % 20 12         Omavaraisuusaste % 56 61         Oma pääoma/ osake euro 2,14 1,73         Nettorahoitusvelat MEUR -1,9 -2,3         Nettovelkaantumisaste % -15 -23         Bruttoinvestoinnit MEUR 3,2 1,1   % liikevaihdosta 7 2         Tilauskanta MEUR 27,6 24,8         Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 87 79   Työntekijät 66 67   Yhteensä 155 147         Henkilöstö keskimäärin
henkilötyövuosina Toimihenkilöt 83 76   Työntekijät 57 54   Yhteensä 139 130         Osakkeiden oikaistu lukumäärä (’000) Katsauskauden lopussa 5847 5847   Keskimääräinen tilikaudella 5847 5847

Bruttoinvestoinnit on esitetty ilman IFRS 16 -standardin mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä.

Osakemäärät eivät sisällä konsernin hallussa olevia osakkeita.

Tunnuslukujen laskentakaavat           Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto / tappio   Tulos/osake: ---------------------------------------------------------------------     Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin           Katsauskauden voitto / tappio   Oman pääoman tuotto-%: --------------------------------------------------------------------- x 100   Oma pääoma yhteensä, keskiarvo           Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   Oma pääoma/osake: --------------------------------------------------------------------     Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden
lopussa           Oma pääoma yhteensä   Omavaraisuusaste, %: -------------------------------------------------------------------- x 100   Taseen loppusumma - saadut ennakot         Nettorahoitusvelat: Rahoitusvelat – rahavarat           Rahoitusvelat – rahavarat   Nettovelkaantumisaste, -------------------------------------------------------------------- x 100 % (gearing): Oma pääoma yhteensä        


GlobeNewswire