KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari – september 2019

23.10.2019 klo 09:00 Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari – september 2019

 

Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
23.10.2019 kl. 9.00


 

Delårsrapport för perioden januari – september 2019

"Vi kompletterar nu ett bra första halvår med ett starkt tredje kvartal där rörelseresultatet är det högsta för ett enskilt kvartal någonsin. Under kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med att erbjuda hållbara produkter och tjänster genom att lansera Finlands första Svanenmärkta räntefond. Därutöver ingick Ålandsbanken ett samarbetsavtal med ICA Banken, Söderberg & Partners samt Ikano Bank om att skapa ett nytt gemensamt hypoteksbolag i Sverige. Ålandsbanken och vårt dotterbolag Crosskey tillhandahåller plattformslösningen för det nya hypoteksbolaget och bidrar med befintlig kunskap om bolånehantering.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari – september 2019 jämfört med januari – september 2018

Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 24,1 miljoner euro (21,3).

Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 14 procent till 19,1 miljoner euro (16,7).

Räntenettot minskade med 3 procent till 39,9 miljoner euro (41,2).

Provisionsnettot ökade med 3 procent till 41,7 miljoner euro (40,4).

Kostnaderna minskade med 2 procent till 72,0 miljoner euro (73,2).

Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 1,4 miljoner euro (0,9) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,05 procent (0,03).

Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 10,5 procent (9,6).

Resultatet per aktie uppgick till 1,23 euro (1,08).Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,3 procent (13,0 den 31 december 2018).

Reviderade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2019 kommer att vara bättre än eller i nivå med 2018. 

Tredje kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet 2018

Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 9,5 miljoner euro (7,7).

Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 25 procent till 7,6 miljoner euro (6,1).

Räntenettot var på oförändrad nivå och uppgick till 13,3 miljoner euro (13,3).

Provisionsnettot ökade med 9 procent till 13,8 miljoner euro (12,7).

Kostnaderna ökade med 2 procent till 22,5 miljoner euro (22,1).

Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,8 miljoner euro (0,3) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,08 procent (0,03).

Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 12,3 procent (10,3).

Resultatet per aktie uppgick till 0,49 euro (0,39).

Finansiell sammanfattning

Koncernen Kv3
2019 Kv2
2019  % Kv3
2018 % 1.1-30.9.
2019 1.1-30.9.
2018 % miljoner euro                 Resultat                  Räntenetto 13,3 13,4 0 13,3 0 39,9 41,2 -3 Provisionsnetto 13,8 13,8 0 12,7 9 41,7 40,4 3 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 1,6 0,8   -0,1   2,8 1,3   Övriga intäkter 4,2 4,3 -3 4,1 3 13,1 12,5 5 Summa intäkter 32,9 32,3 2 30,0 10 97,5 95,4 2                   Personalkostnader -13,4 -14,5 -8 -13,2 1 -42,4 -42,8 -1 Övriga kostnader -6,3 -6,0 5 -7,0 -10 -21,1 -24,9 -15 Avskrivningar -2,9 -2,8 1 -1,8 57 -8,5 -5,5 55 Summa kostnader -22,5 -23,4 -4 -22,1 2 -72,0 -73,2 -2                   Resultat före nedskrivningar 10,4 8,9 16 7,9 31 25,5 22,2 15                   Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto -0,8 -0,2   -0,3   -1,4 -0,9 56 Rörelseresultat 9,5 8,7 9 7,7 24 24,1 21,3 13                   Inkomstskatt -1,9 -1,8 9 -1,6 22 -5,0 -4,5 9 Rapportperiodens resultat 7,6 6,9 9 6,1 25 19,1 16,7 14 Hänförligt till:                  Aktieägarna i Ålandsbanken Abp 7,6 6,9 9 6,1 25 19,1 16,7 14                   Volymer                 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 3 985 4 001 0 3 978 0       Depositioner från allmänheten och offentlig sektor 3 288 3 225 2 3 085 7       Aktivt förvaltat kapital 1 5 788 5 637 3 5 849 -1       Eget kapital  247 242 2 237 4       Balansomslutning 5 555 5 514 1 5 484 1       Riskexponeringsbelopp 1 571 1 577 0 1 565 0                         Nyckeltal                 Avkastning på eget kapital, % (ROE) 2 12,3 11,5   10,3   10,5 9,6   Avkastning på eget kapital, % (ROE),
rullande tolv månader till periodens slut 10,5 10,0   9,4         K/I-tal 3 0,69 0,72   0,74   0,74 0,77   Kreditförlustnivå, % 4 0,08 0,01   0,03   0,05 0,03   LCR, % 5 163 165   131         Loan/deposit ratio, % 6 121 124   129         Core funding ratio, % 7 88 89   91         Soliditet, % 8 4,4 4,4   4,3         Kärnprimärkapitalrelation, % 9 13,3 13,3   13,2         Resultat per aktie, euro 10 0,49 0,45 9 0,39 24 1,23 1,08 14 Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,49 0,45 10 0,39 25 1,23 1,08 14 Resultat per aktie, euro,
rullande 12 månader till periodens slut 1,63 1,54 6 1,42 15       Eget kapital per aktie, euro 11 15,86 15,59 2 15,30 4       Eget kapital per aktie efter utspädning, euro 15,83 15,54 2 15,22 4       Aktiekurs A-aktie, euro 14,70 14,60 1 14,70         Aktiekurs B-aktie, euro 14,85 14,55 2 13,85 7       Antal aktier tusen st 15 551 15 525 0 15 472 1       Antal aktier efter utspädning tusen st 15 587 15 595 0 15 580 0       Arbetad tid omräknad till heltidstjänster 713 702 2 702 2 698 689 1

1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
3 Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från fordringar på allmänheten / Fordringar på allmänheten vid periodens ingång
5 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
6 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Depositioner från allmänheten och offentlig sektor
7 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten och offentlig sektor samt emitterade säkerställda obligationer
8 Eget kapital / Balansomslutning
9 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
10 Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
11 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari – september 2019. Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden januari – september 2019 finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-sep_19.pdf

Mariehamn den 23 oktober 2019

STYRELSEN

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505.

--

Om du inte längre vill ha någon marknadsföring från oss kan du välja att helt bli borttagen från vårt register för direkt marknadsföring. Skicka ett mail till kundservice@alandsbanken.fi och skriv i meddelandet att du inte vill ha marknadsföring från Ålandsbanken. Länk till vår integritetspolicy: https://www.alandsbanken.fi/integritet-villkor/integritetspolicy


 


 

Bilaga

alandsbanken_sw_resultat_jan-sep_19

GlobeNewswire