KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Sievi Capitalin ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

29.01.2020 klo 15:00 Sievi Capitalin ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 29.1.2020 klo 15.00

Sievi Capitalin ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Sievi Capital Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 29.1.2020 Helsingissä. Yhtiökokous päätti seuraavista asioista hallituksen ehdotusten mukaisesti:

Lisäosinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan lisäosinkona 0,15 euroa kutakin osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.1.2020 ja osingonmaksupäivä 12.2.2020.

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11.400.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja valtuutus sisältää siten hallituksen oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.700.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen pääoman kuuluvilla varoilla ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.

Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.  

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.sievicapital.fi/sijoittajat viimeistään 12.2.2020.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

GlobeNewswire