KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

OLVI-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TAMMI-JOULUKUU 2019

27.02.2020 klo 09:00 OLVI-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TAMMI-JOULUKUU 2019

OLVI OYJ                TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 27.2.2020 klo 9.00

OLVI-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TAMMI-JOULUKUU 2019

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN PÄÄKOHDAT

Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuoden 2019 aikana. Konsernin myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto paranivat neljättä vuotta peräkkäin. Vakavaraisuus ja kokonaismarkkina-asema vahvistuivat edelleen. Hallitus ehdottaa osingoksi 1,00 (0,90) euroa/osake.

Lähiajan näkymät

Olvin tilikauden 2020 liikevoiton odotetaan pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

  10-12/ 2019 10-12/ 2018 Muutos % /
%-yks. 1-12/ 2019 1-12/ 2018 Muutos % / %-yks. Myyntivolyymi, Mltr 159,3 150,3 6,0 718,3 701,3 2,4 Liikevaihto, MEUR 93,6 86,2 8,5 408,7 384,3 6,4 Käyttökate, MEUR 14,3 11,2 27,7 76,7 70,8 8,4 % liikevaihdosta 15,2 12,9   18,8 18,4   Liikevoitto, MEUR 7,6 5,7 32,9 52,5 50,1 4,7 % liikevaihdosta 8,1 6,6   12,8 13,0   Tilikauden tulos, MEUR 6,9 5,1 35,3 42,2 41,1 2,7 % liikevaihdosta 7,4 5,9   10,3 10,7   Tulos/osake, EUR 0,33 0,25 32,0 2,02 1,97 2,5 Investoinnit, MEUR 6,9 10,0 -31,4 31,0 34,2 -9,5 Oma pääoma/osake, EUR       12,58 11,31 11,2 Omavaraisuusaste, %       66,4 64,9 1,5 Velkaantumisaste, %       -11,6 -6,0 5,6

LIIKETOIMINNAN KEHITYS
TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi-konsernin koko vuoden liiketoiminnan kehittyminen jatkui hyvänä. Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia ja liikevoitto nousi 52,5 miljoonaan euroon kasvaen 4,7 prosenttia. Hyvän kehityksen taustalla ovat toimintamaiden vahvat markkinaosuudet, innovatiivinen tuotekehitys ja sitä kautta onnistuneet tuotelanseeraukset sekä operatiivisen tehokkuuden jatkuva kehittyminen. Ydinliiketoiminnan osalta kasvu ja liiketoiminnan kehitys onnistuivat hyvin. Lisäksi keskityimme tulevaisuuden kasvuun investoimalla vesiliiketoimintaan, kapasiteetin lisäämiseen ja hankittujen uusien liiketoimintojen kehittämiseen Suomessa.

Neljännen kvartaalin suoriutuminen parani selvästi edelliseen vuoteen. Liikevaihto kasvoi kaikissa toimintamaissa ja oli 8,5 prosenttia edellistä vuotta suurempi. Tuotteiden kysyntä jatkui vahvana, ja sitä vahvisti syksyn uutuuksien lanseeraukset. Konsernin liikevoitto oli 32,9 prosenttia edellisvuotta parempi. Olvi-konserni on pystynyt parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta myös sesongin ulkopuolisina kuukausina.

Suomessa liiketoiminta kehittyi suotuisasti koko vuoden ajan. Myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti mietojen alkoholijuomien kysyntä pysyi vahvana, jonka seurauksena markkina-asema vahvistui entisestään. Neljännen kvartaalin myyntivolyymi ja liikevaihto kehittyivät suotuisasti. Liikevoitto jäi edellisestä vuodesta, koska vertailukauden liikevoittoon sisältyi kertaluonteinen 0,8 miljoonan euron vakuutuskorvaus. Tämän lisäksi juomatoimialan yhteisestä kierrätysjärjestelmästä jäi vuonna 2019 palautumatta kierrätysmaksujen palautuksia, jotka olivat
vertailukaudella 0,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiö jatkoi investointeja kapasiteetin ja toimitusvarmuuden parantamiseen sekä päätti uusista investoinneista vuodelle 2020 sisältäen uuden täyttölinjan.  

Virossa koko vuoden liiketoiminnan kehitykseen vaikutti suotuisasti heinäkuun alussa tehty mietojen alkoholijuomien veronalennus. Veromuutos elvytti kotimaista kysyntää, kun Latvian rajakauppaa siirtyi takaisin Viron puolelle. Suomen ja Viron välinen rajakauppa piristyi myös. Liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia toisella vuosipuoliskolla, kun taas ensimmäisellä vuosipuoliskolla lasku oli ollut 12,4 prosenttia. Liikevoitto parani toisella vuosipuoliskolla 17,5 prosenttia. Sen myötä vuoden 2019 tuloskin kääntyi 2,2 prosenttia edellistä vuotta paremmaksi. A. Le Coq -brändi jatkoi vahvaa kehitystä ja yhtiö on markkinajohtaja useimmissa tuotekategorioissa. A. Le Coq on selvästi Viron eniten juomia myyvä yhtiö. Vuoden lopussa yhtiö sai myös ensimmäistä kertaa tunnustuksen ”Most valuable company in Estonia” muiden palkintojen rinnalle. 

Latviassa liiketoimintaan vaikutti merkittävästi erilaiset alkoholiverojen muutokset niin kotimaassa kuin naapurimaassa Virossa. Kotimainen alkoholiverotus muuttui väkeviä juomia suosivammaksi mikä laski koko olutmarkkinaa 13 prosenttia vuositasolla. Viron verojen alennuksen seurauksena Latvian rajakauppa puolittui. Nämä muutokset aiheuttivat Cēsu Aluksen myyntivolyymin lievän pienentymisen. Toisaalta kotimarkkinoilla onnistuttiin kasvattamaan myynnin arvoa premium-tuoteportfoliolla, joten liikevaihto väheni vain 2,4 prosenttia kokonaisuutena. Yhtiö onkin myynnin arvoltaan Latvian suurin juoma-alan yritys. Tuloksellisesti haastetta aiheutti lisäksi vuonna 2020 voimaan tulevat veromuutokset sekä kiristynyt kilpailu vahvojen juomasekoitusten osalta. Hyvänä saavutuksena voidaan tässä tilanteessa pitää, että liikevoitto säilyi lähes samalla tasolla euromääräisesti ja parani suhteellisesti liikevaihtoon verrattuna.

Liettuassa vuonna 2019 onnistuttiin saamaan markkinoilta hyvä asema ja vahvistamaan markkinaosuuksia kaikissa tuotekategorioissa. Volfas Engelman on kasvanut Liettuan toiseksi suurimmaksi juoma-alan toimijaksi edustamissaan juomakategorioissa. Myös vienti kehittyi hyvin kasvaen 30 prosenttia. Päävientimarkkinat ovat Venäjä ja Etelä-Korea. Tuoteportfoliota pystyttiin kehittämään premium-tuotteisiin erityisesti erikoisoluiden osalta. Kokonaisuutena myyntivolyymi kasvoi lähes 13 prosenttia ja liikevaihto 14,5 prosenttia. Liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla huolimatta uuden vesiliiketoiminnan lanseerauksesta. Vesituotannon käyntiin saattaminen ja uuden brändin lanseeraus vaikuttivat kannattavuuteen noin puoli miljoonaa euroa. Tämä on tärkeä investointi alkoholittomien juomien osuuden kasvattamiseen tuoteportfoliossa sekä oman vesiliiketoiminnan aloittamiseen.

Valko-Venäjällä vuosi oli liiketoiminnallisesti hyvä. Volyymi kasvoi 2,2 prosenttia. Hyvän myynnin johtamisen ja tuoteportfoliokehityksen ansiosta liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia ja liikevoitto 23,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös suhteellinen tulos nousi 12,6 prosentista 14,1 prosenttiin. Tulosparannusta tapahtui niin kotimaan myynnissä kuin viennissäkin. Tuotantokustannusten kehitys on saatu pidettyä maltillisena tuotannon tehokkuuden kehittyessä. Valuuttakurssi on pysynyt vuoden aikana suhteellisen tasaisena, mikä edesauttoi tuloskehitystä myös euromääräisesti mitattuna.

Olvi-konserni jatkoi voimakasta investointia tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämiseen. Investoinnit olivat vuositasolla yhteensä 31 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja ovat olleet kapasiteetin lisäykset Suomessa oluenvalmistukseen ja Virossa mehujen tuotantoon sekä Liettuassa oman luonnonmineraalivesitehtaan käynnistäminen. 

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS 
 
Vuonna 2019 Olvi-konsernin myyntivolyymi oli kaikkien aikojen paras 718,3 (701,3) miljoonalla litralla. Kasvua edellisvuoteen kertyi 17,0 miljoonaa litraa eli 2,4 prosenttia.

Konsernin myyntivolyymi kasvoi Valko-Venäjällä ja Suomessa, mutta suurin muutos oli Liettuassa kotimaan markkinaosuuksien kasvaessa ja viennin kehittyessä voimakkaasti.

Konsernin myyntivolyymi kasvoi neljännellä kvartaalilla 6,0 prosenttia parantaessa koko vuoden trendin mukaisesti.  

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa 10-12/ 2019 10-12/ 2018 Muutos % 1-12/ 2019 1-12/ 2018 Muutos % Suomi 53,3 51,4 3,8 219,3 213,2 2,8 Viro 23,3 23,4 -0,4 109,5 110,7 -1,1 Latvia 14,9 15,2 -2,0 70,9 75,6 -6,2 Liettua 25,3 20,4 24,2 107,6 95,4 12,8 Valko-Venäjä 47,0 43,9 7,2 233,1 228,2 2,2 Eliminoinnit -4,6 -3,9   -22,0 -21,8   Yhteensä 159,3 150,3 6,0 718,3 701,3 2,4

Konsernin liikevaihto kasvoi koko vuonna 6,4 prosenttia ja oli 408,7 (384,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvua syntyi lähes kaikista maantieteellisistä segmenteistä Latviaa lukuun ottamatta.

Konsernin liikevaihdon kasvu vahvistui neljännellä kvartaalilla erityisesti Liettuan ja Valko-Venäjän liiketoiminnan hyvän kehityksen jatkuessa. Positiivista kuitenkin on huomata, että kaikki toimintamaat pystyivät parantamaan liikevaihtoaan.

Liikevaihto, miljoonaa euroa 10-12/ 2019 10-12/ 2018 Muutos % 1-12/ 2019 1-12/ 2018 Muutos % Suomi 41,2 39,5 4,3 169,1 159,3 6,2 Viro 15,2 14,7 2,8 71,3 70,4 1,3 Latvia 8,2 8,1 1,2 38,9 39,8 -2,4 Liettua 11,6 9,4 24,2 49,3 43,1 14,5 Valko-Venäjä 19,7 17,2 15,0 90,8 82,1 10,6 Eliminoinnit -2,3 -2,7   -10,6 -10,3   Yhteensä 93,6 86,2 8,5 408,7 384,3 6,4

TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto kasvoi tammi-joulukuussa 4,7 prosenttia ja oli 52,5 (50,1) miljoonaa euroa, mikä on 12,8 (13,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto parani Latviaa lukuun ottamatta kaikissa maissa.

Neljännellä kvartaalilla konsernin liikevoitto oli 7,6 (5,7) miljoonaa euroa. Kaikki toimintamaat paransivat tulostaan reilusti lukuun ottamatta Suomea, jonka vertailuvuoden liikevoittoon sisältyi 0,8 miljoonan euron kertaluontoinen erä vakuutuskorvauksesta johtuen.

Liikevoitto, miljoonaa euroa 10-12/ 2019 10-12/ 2018 Muutos % 1-12/ 2019 1-12/ 2018 Muutos % Suomi 2,5 3,2 -23,6 18,7 18,5 0,8 Viro 2,5 1,8 36,2 14,3 14,0 2,2 Latvia 0,5 0,2 133,5 4,3 4,3 -1,6 Liettua 0,6 0,2 182,1 3,7 3,7 0,9 Valko-Venäjä 1,9 0,7 166,8 12,8 10,3 23,8 Eliminoinnit -0,4 -0,5   -1,2 -0,7   Yhteensä 7,6 5,7 32,9 52,5 50,1 4,7

Konsernin vuoden 2019 tulos kasvoi 2,7 prosenttia ja oli 42,2 (41,1) miljoonaa euroa. Konsernin nettotulos oli
neljännellä kvartaalilla 6,9 (5,1) miljoonaa euroa. Nettotulosta edelliseen vuoteen heikentää noin 1,6 miljoonaa euroa lisääntyneestä sisäisestä osingon jaosta kasvaneet verot.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos kasvoi tammi-joulukuussa ja oli 2,02 (1,97) euroa. Neljännen kvartaalin tulos per osake oli 0,33 (0,25) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Olvi-konsernin taseen loppusumma joulukuun 2019 lopussa oli 397,4 (365,4) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli vuoden 2019 lopussa 12,58 (11,31) euroa. Omavaraisuusaste oli 66,4 (64,9) prosenttia ja velkaantumisaste -11,6 (-6,0) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, oli 1,3 (1,1). Vakavaraisuus on edelleen vahvistunut.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 67,3 (63,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta vahvistui ja investoinnit olivat yrityshankintojen verran edellisvuotta pienemmät.

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit vuonna 2019 olivat 31,0 (34,2) miljoonaa euroa. Investoinneista 14,2 miljoonaa euroa kohdistui Suomen yhtiöihin, 12,9 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 3,9 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin. Olvi-konserni on investoinut
tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja monipuolistamiseen sekä tuotantotilojen modernisointiin.

IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET

Olvi on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019 oikaisematta vertailukausia. Käyttöönoton seurauksena taseelle aktivoitiin 1.1.2019 vuokrattuja käyttöomaisuushyödykkeitä yhteensä 941 tuhatta euroa ja vastaava määrä vuokrasopimusvelkojen kasvua. Vuonna 2019 liiketoiminnan muut kulut olivat standardin käyttöönotosta johtuen 741 tuhatta euroa pienemmät ja poistot 700 tuhatta euroa suuremmat. Muutoksella on positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan, sillä osa vuokrasopimuksiin liittyvistä maksuista esitetään nyt rahoituksen rahavirrassa vuokrasopimusvelkojen poismaksuna.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-joulukuussa keskimäärin 1 837 (1 797) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä nousi 2,2 prosentilla.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

  10-12/ 2019 10-12/ 2018 Muutos % 1-12/ 2019 1-12/ 2018 Muutos % Suomi 365 367 -0,5 386 371 4,0 Viro 305 291 4,8 311 301 3,3 Latvia 183 184 -0,5 195 194 0,5 Liettua 226 220 2,7 230 215 7,0 Valko-Venäjä 719 707 1,7 715 716 -0,1 Yhteensä 1 798 1 769 1,6 1 837 1 797 2,2

HALLITUS JA JOHTO

Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous

Olvi Oyj:n 16.4.2019 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 0,90 (0,80) euroa tilivuodelta 2018. Osinko maksettiin kahdessa erässä 9.5.2019 ja 9.9.2019.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset ovat nähtävissä 16.4.2019 julkistetussa tiedotteessa.

Konsernirakenteen muutokset

Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2019 aikana.

Olvin omistusosuudet tytäryhtiöistä ovat:

  31.12.2019 31.2. 2018 Muutos AS A. Le Coq, Viro 100,00 100,00 - A/S Cēsu Alus, Latvia 99,88 99,88 - AB Volfas Engelman, Liettua 99,66 99,58 0,08 OAO Lidskoe Pivo, Valko-Venäjä 96,36 95,87 0,49 Servaali Oy, Suomi 80,00 80,00 - The Helsinki Distilling Company, Suomi 67,00 67,00 -

Olvi Oyj omistaa 50 prosenttia Arctic Silence Oy:stä. Yhtiöllä ei ole ollut operatiivista toimintaa vuoden 2019 aikana. Lisäksi Olvi Oyj:n tytäryrityksillä on yhtiöomistuksia. A. Le Coq –yhtiöllä on 49,0 prosentin omistusosuus AS Karme ja 20,0 prosentin osuus Verska Mineraalvee OÜ -yhtiöistä Virossa. AB Volfas Engelmanilla on 100 prosentin omistusosuus UAB Lamatesta. OAO Lidskoe Pivo omistaa 100-prosenttisesti Trade House Lidskoe Pivon.

Osakeperusteiset maksut

Olvi Oyj:ssä alkoi vuoden alussa avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Kannustinjärjestelmästä on tarkempi selvitys tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 4.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnan tehtävänä on toimia ennakoivasti ja luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liiketoiminnassa

Olvi-konsernin osalta merkittävin liiketoiminnan ennustettavuutta heikentävä tekijä liittyy Valko-Venäjään ja sen lähivuosien taloudellisiin ja poliittisiin näkymiin. Lisäksi Venäjän talouden muutokset voivat aiheuttaa haasteita Valko-Venäjän toimintaympäristöön.

Valko-Venäjän toimintaan liittyy valuuttakurssiriskejä, jotka syntyvät ulkomaan valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirroista sekä Valko-Venäjän tytäryhtiöön tehdystä sijoituksesta ja tytäryhtiön tuloslaskelman ja tase-erien muuntamisesta euroiksi. Konsernin muita valuuttakurssiriskejä voidaan pitää vähäisenä.

Muut lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen taloustilanteen kehitykseen, kilpailutilanteen muutokseen ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin yhtiön toiminnassa. Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internet-sivujen osiossa Sijoittajille/Hallinto/Hallinnointiperiaatteet/Sisäinen valvonta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtunut merkittäviä raportoitavia muutoksia.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Olvin tilikauden 2020 liikevoiton odotetaan pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiö Olvi Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 89,4 (70,3) miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 37,7 (35,2) miljoonaa euroa.

Olvi Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:

1) osinkona jaetaan 1,00 (0,90) euroa vuodelta 2019 sekä K- että A-sarjan osakkeelle eli yhteensä 20,7 (18,6) miljoonaa euroa. Osinko on 49,6 (45,7) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksetaan 8.5.2020 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 14.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Toinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksetaan 8.9.2020 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 1.9.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Olvin omille osakkeille ei makseta osinkoa.

2) emoyhtiön vapaaseen omaan pääomaan jätetään 68,7 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2020

Olvi-konsernin vuosikertomus julkaistaan viikolla 12. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.—31.12.2019. Samalla julkaistaan selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä Palkat ja palkkiot -raportti tilivuodelta 2019.

Kutsu Olvi Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8.4.2020 Iisalmessa, julkaistaan viikolla 12. Tilinpäätös, toimintakertomus ja yhtiökokouskutsu ovat luettavissa Olvi Oyj:n internet-sivuilta samana päivänä.

Vuoden 2020 osavuosikatsausten julkaisuajankohdat:

osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 30.4.2020,
osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 18.8.2020 ja
osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 29.10.2020.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- tilinpäätöstiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

OLVI-KONSERNI     TAULUKKO 1           LAAJA TULOSLASKELMA         1 000 EUR           10-12/
2019 10-12/
2018 1-12/
2019 1-12/
2018           Liikevaihto 93 579 86 217 408 706 384 302 Liiketoiminnan muut tuotot 166 963 1 417 2 144 Liiketoiminnan kulut -79 490 -76 021 -333 423 -315 694 Poistot ja arvonalentumiset -6 677 -5 456 -24 186 -20 602 Liikevoitto 7 578 5 703 52 514 50 150           Rahoitustuotot 377 101 1488 432 Rahoituskulut -126 -184 -492 -1 429 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 13 23 13 23           Tulos ennen veroja 7 842 5 643 53 523 49 176 Tuloverot *) -960 -557 -11 293 -8 039 TILIKAUDEN VOITTO 6 882 5 086 42 230 41 137           Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:             Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot -2 774 -476 2 887 -2 844 Käyvän arvon muutos, muut sijoitukset 369 0 369 0 Eriin liittyvät verot 67 23 -130 131 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4 544 4 633 45 356 38 424           Tilikauden voiton jakautuminen:       - emoyhtiön omistajille 6 816 5 132 41 760 40 809 - määräysvallattomille omistajille 66 -46 470 328           Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      - emoyhtiön omistajille 4 552 4 691 44 814 38 169  - määräysvallattomille omistajille -8 -58 542 255           Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta     laskettu tulos/osake, EUR         -  laimentamaton 0,33 0,25 2,02 1,97 -  laimennettu 0,33 0,25 2,02 1,97          

*) Tuloverot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta.

OLVI-KONSERNI     TAULUKKO 2         TASE       1 000 EUR   31.12.2019 31.12.2018 VARAT       Pitkäaikaiset varat       Aineelliset hyödykkeet   208 701 195 599 Liikearvo   26 360 26 134 Muut aineettomat hyödykkeet   10 598 11 481 Osuudet osakkuusyrityksissä   1 016 1 016 Muut sijoitukset   836 543 Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset   967 235 Laskennalliset verosaamiset   475 558 Pitkäaikaiset varat yhteensä   248 953 235 566         Lyhytaikaiset varat       Vaihto-omaisuus   43 056 39 882 Myyntisaamiset ja muut saamiset   70 685 71 038 Tuloverosaaminen   871 440 Rahavarat   33 832 18 520 Lyhytaikaiset varat yhteensä   148 444 129 880 VARAT YHTEENSÄ   397 397 365 446         OMA PÄÄOMA JA VELAT       Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Osakepääoma   20 759 20 759 Muut rahastot   1 387 1 092 Omat osakkeet   -503 -956 Muuntoerot   -43 987 -46 746 Kertyneet voittovarat   282 895 259 864     260 551 234 013 Määräysvallattomien omistajien osuus   3 318 3 165 Oma pääoma yhteensä   263 869 237 178         Pitkäaikaiset velat       Rahoitusvelat   2 337 1 167 Muut velat   4 777 4 765 Laskennalliset verovelat   7 859 8 085         Lyhytaikaiset velat       Rahoitusvelat   1 325 3 554 Ostovelat ja muut velat   117 100 110 222 Tuloverovelka   130 475 Velat yhteensä   133 528 128 268 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   397 397 365 446


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA           1 000 EUR Osake-
pääoma Muut
rahastot Omien
osakkeiden
rahasto Käyvän arvon rahasto Muunto-
erot Voitto-
varat Määräys-vallattomien
omistajien osuus Yhteensä Oma pääoma 1.1.2018 20 759 1 092 -228  

0 -44 106 238 242 1 228 216 987 Laaja tulos:                   Tilikauden tulos         40 809 328 41 137   Muut laajan tuloksen erät:                 Muuntoerot         -2 640   -73 -2 713 Tilikauden laaja tulos yhteensä       -2 640 40 809 255 38 424 Liiketoimet omistajien kanssa:                 Osingonmaksu           -16 574 -200 -16 774   Omien osakkeiden hankinta   -1 770         -1 770   Omien osakkeiden liikkeeseenlasku henkilöstölle  1 042     -1 042   0   Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo       391   391   Aikaisempia kausia koskeva oikaisu       37 2 39 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -728     -17 188 -198 -18 114 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:             Määräysvallattomien omistajien osuuden lunastusvelvoite     -1 999   -1 999   Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos         1 880 1 880 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä       -1 999 1 880 -119 Oma pääoma 31.12.2018 20 759 1 092 -956  

0 -46 746 259 864 3 165 237 178 1 000 EUR Osake-
pääoma Muut
rahastot Omien
osakkeiden
rahasto Käyvän arvon rahasto Muunto-
erot Voitto-
varat Määräys-vallattomien
omistajien osuus Yhteensä Oma pääoma 1.1.2019 20 759 1 092 -956  

0 -46 746 259 864 3 165 237 178 Laaja tulos:                   Tilikauden tulos         41 760 470 42 230   Muut laajan tuloksen erät:                 Muuntoerot         2 759   72 2 831   Käyvän arvon muutos, muut sijoitukset   295       295 Tilikauden laaja tulos yhteensä     295 2 759 41 760 542 45 356 Liiketoimet omistajien kanssa:                 Osingonmaksu           -18 640 -137 -18 777   Omien osakkeiden hankinta   -726         -726   Omien osakkeiden myynti henkilöstölle  1 179         1 179   Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo       539   539   Aikaisempia kausia koskeva oikaisu       -667   -667 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 453     -18 768 -137 -18 452 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:                 Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta     -213   -213   Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos       252 -252 0 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä       39 -252 -213 Oma pääoma 31.12.2019 20 759 1 092 -503  

295 -43 987 282 895 3 318 263 869


Muut rahastot sisältää ylikurssirahaston, vararahaston ja muut rahastot.


    TAULUKKO 4   RAHAVIRTALASKELMA     1 000 EUR       1-12/2019 1-12/2018       Tilikauden voitto 42 230 41 137 Oikaisut tilikauden tulokseen 34 859 31 061 Käyttöpääoman muutos 1 548 1 409 Maksetut korot -288 -603 Saadut korot 258 440 Saadut osingot 3 123 Maksetut verot -11 298 -10 525 Liiketoiminnan rahavirta (A) 67 312 63 042       Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -31 347 -32 315 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1 815 1 796 Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -213 0 Ostetut tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeet -50 -16 059 Saadut osingot 63 0 Investointien rahavirta (B) -29 732 -46 578       Lainojen nostot 2 445 13 543 Lainojen takaisinmaksut -6 522 -21 641 Omien osakkeiden hankinta -726 -1 770 Omien osakkeiden myynti henkilöstölle 1 179 0 Maksetut osingot -18 787 -16 587 Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten   lisäys (-)/vähennys (+) -1 316 Rahoituksen rahavirta (C) -22 412 -26 139       Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A+B+C) 15 168 -9 675       Rahavarat 1.1. 18 520 28 625 Valuuttakurssimuutosten vaikutus 144 -430 Rahavarat 31.12. 33 832 18 520


OLVI-KONSERNI                                                                                                          TAULUKKO 5

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätös ajalta 1.1.—31.12.2019 on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, mukaan lukien IFRS 16 Vuokrasopimukset, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2019 voimassa olevia IAS- ja IFRS- standardeja sekä niistä annettuja virallisia SIC- ja IFRS-tulkintoja.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat siten poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Yhtiö on noudattanut tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2018 lukuun ottamatta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia on sovellettu 1.1.2019 alkaen oikaisematta vertailukausia. Laskentaperiaatteet on esitetty vuosikertomuksessa 2018, joka julkaistiin 22.3.2019.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Tunnusluvut on laskettu tarkoilla euroluvuilla. Tilinpäätöstiedotteessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

 
1.  SEGMENTTI-INFORMAATIO        


SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO 1-12/2019       1 000 EUR  

Suomi  

Viro  

Latvia  

Liettua Valko-
Venäjä Elimi-
noinnit  

Konserni                 TUOTOT               Ulkoinen myynti 167 579 67 297 37 014 46 266 90 550 0 408 706   Juomamyynti 165 965 67 297 37 014 46 266 90 550 0 407 092   Laitepalvelut 1 614 0 0 0 0 0 1 614 Sisäinen myynti 1 523 3 990 1 867 3 014 222 -10 616 0 Liikevaihto yhteensä  

169 102  

71 287 38 881 49 280 90 772 -10 616 408 706  

SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO 1-12/2018       1 000 EUR  

Suomi  

Viro  

Latvia  

Liettua Valko-
Venäjä Elimi-
noinnit  

Konserni                 TUOTOT               Ulkoinen myynti 158 397 65 626 37 630 40 862 81 787 0 384 302   Juomamyynti 156 733 65 626 37 630 40 862 81 787 0 382 638   Laitepalvelut 1 664 0 0 0 0 0 1 664 Sisäinen myynti 899 4 751 2 201 2 189 306 -10 346 0 Liikevaihto yhteensä  

159 296  

70 377 39 831 43 051 82 093 -10 346 384 302


2.  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                     Johdon työsuhde-etuudet   Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 000 EUR          1-12/2019  1-12/2018           Toimitusjohtaja 766 823   Hallituksen puheenjohtaja 71 71   Muut hallituksen jäsenet 171 164   Yhteensä 1 008 1 058  

  Olvi-konsernilla ei ole muita olennaisia lähipiiritapahtumia.

 3. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA       31.12.2019   %       A-osakkeita, kpl 16 989 976 82,0 K-osakkeita, kpl 3 732 256 18,0 Yhteensä 20 722 232 100,0       A-osakkeiden äänimäärä yhteensä 16 989 976 18,5 K-osakkeiden äänimäärä yhteensä 74 645 120 81,5 Äänimäärä yhteensä, kpl 91 635 096 100,0       Ääniä / A-sarjan osake 1   Ääniä / K-sarjan osake 20  

Rekisteröity osakepääoma 31.12.2019 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.

Olvi Oyj:n osakkeille maksettiin osinkoa 0,90 euroa/osake vuodelta 2018 (0,80 euroa/osake vuodelta 2017), yhteensä 18,6 (16,6) miljoonaa euroa. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksettiin 9.5.2019. Toinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksettiin 9.9.2019. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke.       

4. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT                                                                             

Olvi Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Olvi Oyj aloitti uuden avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj myi omia osakkeitaan kohderyhmän henkilöille yhteensä 36 450 kappaletta hintaan 1 179 330,37 euroa. Vuonna 2019 kirjattiin kyseiseen järjestelmään liittyviä kustannuksia yhteensä 1 210,0 tuhatta euroa. Olvi-konsernilla ei ole käytössä muita osake- tai optiojärjestelyjä.

5. OMAT OSAKKEET          

Olvi Oyj:llä oli tammikuun 2019 alussa hallussa 25 728 kappaletta omia osakkeita. Tammi-joulukuun 2019 aikana omissa osakkeissa on tapahtunut alla kuvatut muutokset.

Olvin Oyj:n hallitus päätti käynnistää joulukuun 2018 alussa omien osakkeiden osto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2018 antaman valtuutuksen perusteella, ja hankkia enintään 43 000 osaketta. Hankitut osakkeet käytetään mahdollisten yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Osakkeiden hankinta alkoi 11.12.2018 ja päättyi 21.1.2019. Osto-ohjelman alkaessa Olvi Oyj:n hallussa oli omia A-osakkeita 4 999 kappaletta. Osto-ohjelman päättymisen jälkeen Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden määrä oli 47 999. Omien osakkeiden hankintahinta tammikuun 2019 aikana oli yhteensä
725 826,47 euroa.

Olvi Oyj aloitti uuden avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj myi omia osakkeitaan kohderyhmän henkilöille yhteensä 36 450 kappaletta hintaan 1 179 330,37 euroa. 31.12.2019 Olvi Oy:n hallussa olevien omien A-osakkeiden määrä on 11 549 ja hankintahinta vuoden loppuun mennessä on yhteensä 502 956,28 euroa.                   

 6. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *)  1-12/2019  1-12/2018         - keskimäärin 20 708 204 20 711 397   - jakson lopussa 20 710 683 20 696 504  

*) Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty.   7. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ      1-12/2019  1-12/2018  

Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl 1 575 876 1 741 051 Vaihdon arvo yhteensä, 1 000 EUR 56 680 52 140 Vaihdon osuus A-osakkeiden     kokonaismäärästä, % 9,3 10,2       Osakkeiden keskikurssi, EUR 36,01 29,95 Päätöspäivän kurssi, EUR 41,20 31,50 Korkein noteeraus, EUR 42,60 34,00 Alhaisin noteeraus, EUR 31,20 27,00

                                                                                                                                                       

8. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 31.12.2019     Arvo-osuusmäärä Äänimäärä Omistajia   kpl % kpl % kpl % Suomalaiset yhteensä 15 450 550 74,56 86 363 414 94,25 12 178 99,55 Ulkomaiset yhteensä 652 570 3,15 652 570 0,71 45 0,37 Hallintarekisteröidyt (ulkom.) yhteensä 141 622 0,68 141 622 0,15 4 0,03 Hallintarekisteröidyt (kotim.) yhteensä 4 477 490 21,61 4 477 490 4,89 6 0,05 Yhteensä 20 722 232 100,00 91 635 096 100,00 12 233 100,00


 

9. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2019                         K-sarja A-sarja Yhteensä % Äänimäärä % 1. Olvi-säätiö  2 363 904 890 613 3 254 517 15,71 48 168 693 52,57 2. Hortling Heikki kuolinpesä *)  903 488 103 280 1 006 768 4,86 18 173 040 19,83 3. Hortling Timo Einari 212 600 49 257 261 857 1,26 4 301 257 4,69 4. Hortling-Rinne Marit  149 064 14 699 163 763 0,79 2 995 979 3,27 5. OP Säilytys Oy, hall.rek.   2 318 825 2 318 825 11,19 2 318 825 2,53 6. Nordea Bank Abp, hall.rek.   1 672 458 1 672 458 8,07 1 672 458 1,83 7. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 828 075 828 075 4,00 828 075 0,90 8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 750 000 750 000 3,62 750 000 0,82 9. Odin Norden   524 870 524 870 2,53 524 870 0,57 10. Hortling Pia Johanna 23 388 23 566 46 954 0,23 491 326 0,54 Muut 79 812 9 814 333 9 894 145 47,74 11 410 573 12,45 Yhteensä 3 732 256 16 989 976 20 722 232 100,00 91 635 096 100,00  
*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet.

Olvi Oyj on saanut vuoden 2019 aikana yhden arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisen liputusilmoituksen FMR LLC:ltä 13.12.2019.

10. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 1 000 EUR        1-12/2019   1-12/2018       Alkusaldo 195 599 188 155 IFRS 16 –vaikutus 941 0 Lisäykset 34 197 32 833 Vähennykset ja siirrot -2 286 -4 395 Poistot -21 978 -18 922 Kurssierot 2 228 -2 072 Yhteensä 208 701 195 59911. VASTUUSITOUMUKSET       1000 EUR         31.12.2019 31.12.2018   Annetut pantit ja vastuusitoumukset       Omasta puolesta 1 938 2 114           Leasing- ja vuokravastuut:       Alle vuoden sisällä erääntyvät 804 1 129     1-5 vuoden sisällä erääntyvät 306 805     yli 5 vuoden päästä erääntyvät 0 2   Leasing- ja vuokravastuut yhteensä 1 110 1 936           Muut vastuut 60 57  

12. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos ja näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osake-tunnusluvun. (Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana).

Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuudesta sekä maksuvalmiudesta.

Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti.

Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää myyntivolyymitiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari.

Käyttökatteen määritelmänä on liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset.

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa.

Omavaraisuusaste, % = 100 * (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) / (Taseen loppusumma).

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset) / (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus).              

Liite

Tilinpäätös Q4_2019

GlobeNewswire