KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Loxam S.A.S. aloittaa Ramirent Oyj:n hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksensa kaikista Ramirent Oyj:n osakkeista 19.6.2019(GlobeNewswire)

18.06.2019 klo 15:50 Loxam S.A.S. aloittaa Ramirent Oyj:n hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksensa kaikista Ramirent Oyj:n osakkeista 19.6.2019

Ramirent Oyj
Pörssitiedote
18.6.2019 klo 15.50 EEST

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA
TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.
LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA "TÄRKEÄÄ TIETOA".

Loxam S.A.S. aloittaa Ramirent Oyj:n hallituksen suositteleman vapaaehtoisen
julkisen käteisostotarjouksensa kaikista Ramirent Oyj:n osakkeista 19.6.2019

Loxam S.A.S. ("Loxam" tai "Tarjouksentekijä") ja Ramirent Oyj ("Ramirent" tai
"Yhtiö")    ilmoittivat    10.6.2019 allekirjoittaneensa    10.6.2019
yhdistymissopimuksen ("Yhdistymissopimus"), jonka mukaan Loxam on sitoutunut
tekemään vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen
kaikista Ramirentin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka
eivät ole Ramirentin tai sen tytäryhtiöiden hallussa ("Ostotarjous").

Tarjouksentekijä on tänään julkistanut seuraavat tiedot:

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan
("Tarjousasiakirja"). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 19.6.2019 klo 9:30
(Suomen aikaa) ja päättyy 18.7.2019 klo 16:00 (Suomen aikaa) ("Tarjousaika").
Tarjouksentekijä varaa itselleen oikeuden pidentää Tarjousaikaa Ostotarjouksen
ehtojen mukaisesti.

Tarjousasiakirja  on  saatavilla  19.6.2019 alkaen  Loxamin  pääkonttorissa
osoitteessa 89, avenue de la Grande Armée, 75219 Paris Cedex 16, Ranska,
Handelsbanken Capital Markets konttorissa, Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki,
Finland ja Nasdaq Helsinki Oy:ssä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki.
Tarjousasiakirjan sähköinen versio on saatavilla 19.6.2019 alkaen internetissä
osoitteissa      www.loxamgroup.com/loxam-offer-for-ramirent,      ja
www.handelsbanken.fi/ostotarjous sekä englanninkielisenä käännöksenä 19.6.2019
alkaen internetissä osoitteessa www.loxamgroup.com/loxam-offer-for-ramirent, ja
www.handelsbanken.fi/ostotarjous.

Tarjottava vastike on 9,00 euroa käteisenä jokaisesta Ramirentin osakkeesta
("Tarjousvastike"). Suunnitellulla 5 848 341 Ramirentin osakkeen osakeannilla
Stavdal AB:n ("Stavdal") osakkeenomistajille Ramirentin 8.4.2019 julkistaman
Stavdalin yritysoston toteuttamisen yhteydessä ("Stavdal Osakkeet") ei tule
olemaan vaikutusta Tarjousvastikkeeseen. Tarjousvastiketta voidaan kuitenkin
muuttaa minkä tahansa muun uuden osakkeiden antamisen yhteydessä, mukaan lukien
uudelleenluokittelu, osakkeiden jakaminen (osakesplit), käänteinen jakaminen
(reverse split) ja Ramirentin osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukainen
osakeanti. Tarjousvastike on lisäksi ehdollinen osingon- tai muun varojenjaon
(sisältäen vuoden 2018 tilinpäätöksen perusteella maksettavan osingon toisen
erän suuruudeltaan 0,23 euroa osakkeelta, joka perustuu Ramirentin 14.3.2019
pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemään päätökseen) mukaisille maksuille
ennen Ostotarjouksen toteuttamista tai jos täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä
mainitun osalta tulee ennen Ostotarjouksen toteuttamista.

Ramirentin  hallitus  on  yksimielisesti  päättänyt  suositella Ramirentin
osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä.

Ramirentin suuret osakkeenomistajat Nordstjernan AB ja Oy Julius Tallberg Ab
("Suuret Osakkeenomistajat") sekä Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka ja
talousjohtaja Jukka Havia ("Johdon Osakkeenomistajat") ovat eräin tavanomaisin
ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen.

Lisäksi Stavdalin osakkeenomistajat Hammarviken Företagsutveckling AB, Mikael
Olsson, R A Research AB, Magnus Hellberg, Magnus Hellberg Konsult AB, Dakota
Finans AB, Richard Asp AB ja Regestad Invest AB, jotka edustavat 100 prosenttia
Stavdal Osakkeista ja noin 5,1 prosenttia Ramirentin osakkeista (huomioiden
suunniteltu   5 848 341 Ramirentin   osakkeen   osakeanti   Stavdalin
osakkeenomistajille  Ramirentin  8.4.2019 julkistaman  Stavdalin yritysoston
toteuttamisen  yhteydessä), ovat sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään
Ostotarjouksen  eräin tavanomaisin ehdoin tai myymään omistamansa Stavdal
Osakkeet  Tarjouksentekijälle  Ostotarjouksen ulkopuolella Tarjousvastikkeen
hinnalla  ehdollisena  Ostotarjouksen  toteuttamiselle.  Yhdessä  Suurten
Osakkeenomistajien ja Johdon Osakkeenomistajien peruuttamattomien sitoumusten
kanssa peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 35,4 prosenttia
Ramirentin ulkona olevista osakkeista ja äänistä (huomioiden suunniteltu Stavdal
Osakkeiden osakeanti).

Ostotarjouksen  toteuttaminen  on Ostotarjouksen ehtojen mukaan ehdollinen
tietyille edellytyksille, joiden tulee täyttyä (ellei Tarjouksentekijä luovu
näistä) sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Edellytykset sisältävät Tarjouksentekijän
saavan omistukseensa yli 90 prosenttia Ramirentin ulkona olevista osakkeista ja
äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden laskettuna tämän pörssitiedotteen
Liitteen 1 mukaisten Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Näin ollen Ramirentin
osakkeenomistajien tulisi varmistua, että hyväksymislomakkeet toimitetaan ennen
Tarjousajan päättymistä 18.7.2019, mikäli he haluavat hyväksyä Ostotarjouksen,
muutoin  Tarjouksentekijä  voi  päättää  olla  toteuttamatta Ostotarjousta
Tarjousasiakirjan  ehdoissa esitetyn mukaisesti mukaan lukien, mikäli 90
prosentin toteuttamisedellytys ei täyty.

Suunniteltu   yrityskauppa   tulee   notifioida  Puolan  ja  Venäjän
kilpailuviranomaisille.  Tarjouksentekijä  ei  odota  kilpailulainsäädännön
aiheuttavan  haasteita  kummallakaan lainkäyttöalueella eikä Ostotarjouksen
toteuttaminen  ole  ehdollinen  näiden  viranomaisten  hyväksynnöille.
Tarjouksentekijän tiedossa ei ole sääntelyviranomaisia, jonka valtuutukselle
Ostotarjouksen toteuttaminen olisi riippuvainen.

Useimpien suomalaisten tilinhoitajien odotetaan lähettävän asiakkainaan oleville
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Ramirentin osakasluetteloon merkityille
osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja
hyväksymislomakkeen. Ramirentin osakkeenomistajat, jotka eivät saa tällaisia
ohjeita tai hyväksymislomaketta tilinhoitajaltaan, voivat ensisijaisesti ottaa
yhteyttä tilinhoitajaansa. Toissijaisesti Ramirentin osakkeenomistajat voivat
ottaa  yhteyttä  Handelsbanken Capital Marketsiin lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen   tenderoffer@handelsbanken.fi,   josta   tällaiset  Yhtiön
osakkeenomistajat voivat saada tiedot hyväksyntöjen antamista koskien. Jos
tällaiset  osakkeenomistajat  ovat  Yhdysvaltain  kansalaisia  tai  ovat
sijoittautuneet  Yhdysvaltojen  alueelle,  he  voivat  ottaa  yhteyttä
arvopaperivälittäjiinsä   saadakseen   tarvittavat   tiedot.  Ramirentin
osakkeenomistajien, joiden osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat
hyväksyä  Ostotarjouksen,  tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin
hoitajan  antamien  ohjeiden  mukaisesti.  Tarjouksentekijä  ei  lähetä
hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tällaisille
Ramirentin osakkeenomistajille.

Tarjouksentekijä  ilmoittaa  Ostotarjouksen  alustavan  tuloksen  arviolta
ensimmäisenä  (1.)  Tarjousajan  päättymistä  seuraavana  pankkipäivänä.
Tarjouksentekijä  ilmoittaa  alustavan  tuloksen  julkistamisen  yhteydessä
jatketaanko  Tarjousaikaa ja toteutetaanko Ostotarjous lopullisen tuloksen
julkistamispäivänä,  mikäli  toteuttamisedellytykset  täyttyvät  tai niistä
luovutaan. Tarjouksentekijä ilmoittaa lopullisen tuloksen arviolta kolmantena
(3.)  Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Lopullista tulosta
koskevassa ilmoituksessa vahvistetaan (i) niiden osakkeiden prosenttimäärä,
joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi
peruutettu, sekä (ii) toteutetaanko Ostotarjous.

Tarjouksentekijä voi Suomen lainsäädännön ja muiden soveltuvien lakien tai
säännösten sallimissa rajoissa ostaa Ramirentin osakkeita myös Ostotarjouksen
ulkopuolella Nasdaq Helsinki Oy:ssä tai muuten ennen Tarjousajan tai mahdollisen
jatketun Tarjousajan tai jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä.

Ostotarjouksen ehdot on liitetty kokonaisuudessaan tähän pörssitiedotteeseen
(Liite 1).

Loxam on nimittänyt Deutsche Bank AG:n taloudelliseksi pääneuvonantajakseen.
Handelsbanken Capital Markets toimii Loxamin taloudellisena neuvonantajana ja
Ostotarjouksen järjestäjänä Yhdysvaltojen ulkopuolella. Cleary, Gottlieb Steen &
Hamilton LLP sekä Roschier Asianajotoimisto Oy toimivat Loxamin oikeudellisina
neuvonantajina Ostotarjoukseen liittyen.

Lazard AB toimii Ramirentin taloudellisena neuvonantajana ja Hannes Snellman
Asianajotoimisto  Oy  toimii  Ramirentin  oikeudellisena  neuvonantajana
Ostotarjoukseen liittyen.

Lisätietoja sijoittajille:

Patrick Bourmaud / Maëg Videau, Loxam S.A.S.
Puh. +33 (0)158 440 400
ir@loxamgroup.com

Ulf Lundahl, hallituksen puheenjohtaja, Ramirent Oyj
Puh. +46 70 820 4648
ulflundahl03@gmail.com

Agnès Catineau / Bénie Igiraneza, Brunswick Group
Puh. +33 (0)1 53 96 83 83
loxam@brunswickgroup.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Sylvie Passat, viestintäpäällikkö, Loxam S.A.S.
Puh. +33 158 440 400
sylvie.passat@loxam.com

Ulf Lundahl, hallituksen puheenjohtaja, Ramirent Oyj
Puh. +46 70 820 4648
ulflundahl03@gmail.com

Jukka Havia, talousjohtaja, Ramirent Oyj
Puh. +358 50 355 3757
jukka.havia@ramirent.com

TIETOA LOXAMISTA

Loxam on johtava konevuokrausyhtiö Euroopassa vuoden 2018 konsolidoidulla 1 483
miljoonan euron liikevaihdolla ja arviolta 8 000 työntekijällä. Loxamin yli 766
konevuokraamon verkosto ulottuu 13 Euroopan valtion (Ranska, Saksa, Yhdistynyt
Kuningaskunta,  Irlanti,  Belgia,  Sveitsi,  Espanja, Portugal, Luxemburg,
Alankomaat,  Tanska,  Norja  ja Italia) lisäksi Lähi-Itään, Marokkoon ja
Brasiliaan.

TIETOA RAMIRENTISTÄ

Ramirent on johtava palveluyritys, joka vuokraa koneita rakentamiseen ja muulle
teollisuudelle.  Autamme  asiakkaitamme  työskentelemään  turvallisesti  ja
tehokkaasti  vuokraamalla  juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla
sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentillä on 2 900 työntekijää 294
konevuokraamossa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018
Ramirent-konsernin liikevaihto oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on listattu
Nasdaq Helsinki Oy:ssä (RAMI).

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI
HONGKONGIIN  TAI  MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI
SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ
TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ
OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI
HONGKONGIIN.  SIJOITTAJIEN  TULEE  HYVÄKSYÄ  OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS
YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI
TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN
OSALLISTUMINEN  OLISI  LAINVASTAISTA  TAI  MIKÄLI  ALUEELLA  VAADITAAN
TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN
KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN
LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA  EI  TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON
LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ
HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ
ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI
TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA
VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ
INTERNETIN)  TAI  MINKÄÄN  KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA KANADASSA,
JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI
VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI
VÄLINEELLÄ  EIKÄ  KANADASTA,  JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI
HONGKONGISTA. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE
JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA EI OLE
TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN
2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT)
("FSMA") ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA
TAI MUITA OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI JAELLA, EIKÄ SAA
VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSA KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN JA
MUIDEN OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EI RAJOITA FSMA:N
ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN
TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY TIEDOTE, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA
HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA
TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU-
JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION ORDER) ARTIKLA 62:N MUKAISESTI.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA
HELSINGIN  OSTOTARJOUSKOODIN  MUKAISESTI JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI
VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU
SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Ramirentin osakkeet
eivät ole rekisteröitynä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen
("Arvopaperilaki") mukaisesti ja että Ramirentiä eivät koske Yhdysvaltain vuoden
1934 arvopaperipörssilain,   muutoksineen   ("Pörssilaki")   vaatimukset
säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan,
eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja
pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC").

Ostotarjous on avoinna Yhdysvalloissa asuville Ramirentin osakkeenomistajille ja
tehdään samoin ehdoin kuin kaikille muille Ramirentin osakkeenomistajille,
joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tämä pörssitiedote,
annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa
menetelmään,  jolla  tällaiset  asiakirjat  toimitetaan  Ramirentin muille
osakkeenomistajille.

Ostotarjous  odotetaan  tehtävän Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja
Regulation 14E -säännöksen mukaisesti "Tier II" -ostotarjouksena, ja muutoin
Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin
ollen muun muassa peruuttamisoikeuksia, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä
ja  maksujen  ajoitusta  koskevia  tiedonantovelvollisuus-  ja  muita
menettelymääräyksiä,   jotka   eroavat   Yhdysvaltain   kansallisista
ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Loxam ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan Loxamin tai sen
lähipiiriyhtiöiden  asiamiehinä)  voivat  ajoittain soveltuvien lakien tai
määräysten, mukaan lukien Pörssilain Rule 14e-5, sallimissa rajoissa, suoraan
tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Ostotarjouksen ulkopuolella
Ramirentin osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa
tai muunnettavissa tällaisiksi Ramirentin osakkeiksi, edellyttäen että kyseisiä
ostoja  tai  järjestelyjä  ostaa  Ostotarjouksen  ulkopuolella  ei  tehdä
Yhdysvalloissa  Tarjouksentekijän  tai sen lähipiiriyhtiöiden toimesta tai
puolesta taikka Tarjousvastiketta korkeampaan hintaan. Siinä laajuudessa kuin
tieto  ostoista  tai  järjestelyistä  ostaa  julkistetaan Suomessa, tieto
julkistetaan  lehdistötiedotteella  tai  muulla sellaisella tavalla, jolla
tällaisen  tiedon  voidaan  kohtuudella  arvioida  tavoittavan  Ramirentin
osakkeenomistajat  Yhdysvalloissa.  Loxamin taloudelliset neuvonantajat tai
taloudellisten  neuvonantajien  lähipiiriyhtiöt  voivat  lisäksi harjoittaa
Ramirentin  arvopapereilla  tavanomaista  kaupankäyntiä, joka voi käsittää
tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai
hylännyt   Ostotarjousta  eikä  lausunut  mitenkään  Tarjousasiakirjan
oikeellisuudesta  tai  täydellisyydestä.  Tämän  vastainen  lausuma  on
rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.
                                     Liite 1

 4. OSTOTARJOUKSEN EHDOT
4.1                    Ostotarjouksen kohde

Loxam  ("Tarjouksentekijä") tarjoutuu hankkimaan vapaaehtoisella julkisella
käteisostotarjouksella arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, "AML")
11 luvun ja tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki liikkeeseen lasketut ja
ulkona olevat Ramirent Oyj:n ("Yhtiö" tai "Ramirent") osakkeet ("Osakkeet" tai
kukin erikseen "Osake"), jotka eivät ole Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa,
sisältäen kaikki Osakkeet, jotka Yhtiö laskee liikkeeseen Stavdal AB:ta koskevan
("Stavdal")  yrityskaupan  toteutumisen  johdosta ennen Tarjousajan (kuten
määritelty alla) päättymistä tai pidennetyn Tarjousajan päättymistä ("Ulkona
olevat osakkeet") ("Ostotarjous").

Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat 10.6.2019 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen
("Yhdistymissopimus"), jonka mukaisesti Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen.

4.2                    Tarjousvastike

Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 10.6.2019. Tarjottava vastike kustakin
Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Ostotarjouksen
ehtojen mukaisesti, on 9,00 euroa käteisenä, ehdollisena muutoksille, kuten
esitetty alla ("Tarjousvastike").

Mikäli Yhtiö päättää jakaa osinkoa, mukaan lukien vuoden 2018 tilinpäätöksen
perusteella päätetyn osingon toisen erän suuruudeltaan 0,23 euroa, joka perustuu
Ramirentin varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2019 tekemään päätökseen, taikka
lisäosinkoa tai muita varoja missä tahansa muodossa, ja kyseinen varojenjako
maksetaan Yhtiön osakkeenomistajille ennen Selvityspäivää (kuten määritelty
alla) tai jos täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta tulee ennen
Selvityspäivää,  Tarjousvastiketta  alennetaan  vastaavasti  euro-eurosta
periaatteella.  Jos  Ulkona  olevien  osakkeiden  määrä tai laji muuttuu
Yhdistymissopimuksen  päivämäärän  ja  Selvityspäivän välissä rahastoannin,
uudelleenluokittelun, osakkeiden jakamisen (osakesplit), käänteisen jakamisen
(reverse split), osakkeiden yhdistämisen tai vaihdon johdosta, tai uuden
osakeannin (muun kuin suunnitellun 5 848 341 Ramirentin osakkeen osakeannin
Stavdalin  osakkeenomistajille  Ramirentin  8.4.2019 julkistaman  Stavdalin
yritysoston toteuttamisen yhteydessä ("Stavdal Osakkeet")) tai muun vastaavan
laimentavan vaikutuksen omaavan toimenpiteen seurauksena, Tarjousvastiketta
voidaan muuttaa vastaavasti ottamaan kyseinen toimenpide huomioon.

4.3                    Tarjousaika

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 19.6.2019 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja päättyy
18.7.2019 klo 16:00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa alla esitetyn
mukaisesti ("Tarjousaika").

Tarjouksentekijä  voi  jatkaa  Tarjousaikaa  (i)  aika  ajoin  kunnes
Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty jäljempänä) ovat täyttyneet tai niiden
täyttymisvaatimuksesta on luovuttu, (ii) kaikkien kilpailevien ostotarjouksien
yhteydessä  AML  11 luvun 17 pykälän mukaisesti, ja (iii) Jälkikäteisellä
Tarjousajalla (kuten määritelty jäljempänä) Ostotarjouksen lopullisen tuloksen
julkistamisen yhteydessä, jolloin Tarjouksentekijä myös julistaa Ostotarjouksen
ehdottomaksi, soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien Yhdysvaltain
Pörssilain kohta 14(e) sekä sen nojalla annettu Regulation 14E -säännös, sekä
kuten esitetty jäljempänä.

Tarjouksentekijä   tiedottaa   mahdollisesta   Tarjousajan  jatkamisesta
pörssitiedotteella viimeistään 19.7.2019. Tarjouksentekijä tiedottaa jo jatketun
Tarjousajan  mahdollisesta  jatkamisesta  viimeistään  jatketun Tarjousajan
päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Tarjousajan tai jo jatketun Tarjousajan
kaikki mahdolliset jatkot kestävät vähintään kaksi (2) viikkoa päivästä, jona
Tarjouksentekijä tiedotti kyseisestä jatkosta.

Jos Tarjouksentekijä jatkaa Tarjousaikaa, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän
asettamana uutena päättymisajankohtana, ellei jatkettua Tarjousaikaa keskeytetä
alla esitetyn mukaisesti. Tarjousajan enimmäispituus (mukaan lukien mahdollinen
Tarjousajan jatko) on kymmenen (10) viikkoa. Mikäli Toteuttamisedellytykset
(kuten määritelty jäljempänä) eivät kuitenkaan ole täyttyneet erityisen esteen,
kuten  todettu  Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 9/2013 Julkinen
ostotarjous   ja   tarjousvelvollisuus   (muutoksineen)   kuten   muun
sääntelyviranomaisen  hyväksynnän  odottamisen vuoksi, Tarjouksentekijä voi
pidentää Tarjousaikaa kymmenen (10) viikon yli, kunnes este on poistunut ja
Tarjouksentekijällä  on  ollut  kohtuullinen  aika  reagoida tilanteeseen.
Tarjousaikaa voidaan myös jatkaa, mikäli soveltuva lainsäädäntö näin vaatii
(esimerkiksi  Tarjousvastikkeen muutoksen yhteydessä). Jatketun Tarjousajan
päättymispäivä julkistetaan tällöin vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kyseistä
päättymispäivää.  Lisäksi  Jälkikäteistä  Tarjousaikaa  (kuten  määritelty
jäljempänä) voidaan pidentää yli kymmenen (10) viikon.

Tarjouksentekijä  voi  keskeyttää  jatketun  Tarjousajan,  jos  kaikki
Toteuttamisedellytykset  (kuten määritelty jäljempänä) ovat täyttyneet tai
Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä ennen jatketun
Tarjousajan päättymistä, sekä toteuttaa alla olevan kohdan " - Osakkeiden
maksuehdot ja selvitys" mukaisesti niiden Osakkeiden myynnin ja oston, joiden
osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä tätä hyväksymistä ole pätevästi
peruutettu.  Jos  Tarjouksentekijä  keskeyttää  jatketun  Tarjousajan,
Tarjouksentekijä ilmoittaa sitä koskevasta päätöksestään pörssitiedotteella
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös on tehty, ja joka tapauksessa
viimeistään  kaksi  (2) viikkoa ennen keskeytettävän jatketun Tarjousajan
päättymistä. Jos Tarjouksentekijä keskeyttää jatketun Tarjousajan, jatkettu
Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän ilmoittamana aikaisempana ajankohtana.

Tarjouksentekijä pidättää myös itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa samassa
yhteydessä, kun Tarjouksentekijä ilmoittaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen
kohdan " - Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen" alla mukaisesti (tällaiseen
jatkettuun Tarjousaikaan viitataan "Jälkikäteisenä Tarjousaikana"). Tällaisen
Jälkikäteisen  Tarjousajan  tilanteessa  Jälkikäteinen  Tarjousaika päättyy
Tarjouksentekijän Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä
ilmoittamana ajankohtana. Jälkikäteisen Tarjousajan päättymisestä ilmoitetaan
vähintään kaksi (2) viikkoa ennen Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä.

4.4                    Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset

Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä Ulkona olevat osakkeet, joiden osalta
Ostotarjous  on  hyväksytty,  maksettaviksi sekä toteuttaa Ostotarjous on
ehdollinen seuraavien ehtojen täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on,
sikäli  kuin  tämä on sovellettavien lakien mukaan mahdollista, luopunut
vaatimasta seuraavien ehtojen täyttymistä (yhdessä "Toteuttamisedellytykset")
ennen  Tarjouksentekijän  julkistaman  Ostotarjouksen  lopullisen  tuloksen
päivämäärää tai sen päivämääränä AML 11 luvun 18 pykälän mukaisesti (lopullisen
tuloksen julkistamispäivämäärä "Tuloksen julkistamispäivämäärä"):

 1. Yhtiön hallitus on antanut suosituksen, että Yhtiön osakkeenomistajat
  hyväksyvät Ostotarjouksen ja suositus on edelleen voimassa, eikä sitä ole
  peruutettu tai peruttu tai muutoin muokattu tai muutettu siten, että se
  olisi vahingollinen Tarjouksentekijälle ja/tai Ostotarjoukselle;
 2. Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten ulkona olevien osakkeiden
  (mukaan lukien Stavdal Osakkeet siinä määrin kuin ne ovat ulkona olevia ja
  pätevästi tarjottu Ostotarjoukseen) osalta, jotka edustavat yhteensä,
  yhdessä kaikkien muiden Tarjouksentekijän hallussa muutoin ennen Tuloksen
  julkistamispäivämäärää olevien ulkona olevien osakkeiden ja Stavdal
  Osakkeiden (sikäli kun ne eivät ole ulkona olevia ja pätevästi tarjottu
  Ostotarjoukseen ja Tarjouksentekijällä on peruuttamaton oikeus hankkia ne
  Stavdalin osakkeenomistajilta) kanssa, yli yhdeksääkymmentä prosenttia (90
  %) Yhtiön yhteenlasketuista Osakkeista ja äänioikeuksista täysi
  laimennusvaikutus huomioiden (laskettuna liikkeeseen laskettujen ja ulkona
  olevien Osakkeiden lukumäärän perusteella lisättynä kaikilla Yhtiön
  osakkeilla, joiden liikkeeseen laskemisesta Yhtiö on sopinut tai jotka ovat
  laskettavissa liikkeeseen kenen tahansa henkilön käyttäessä uusia osakkeita
  tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia optioita, warrantteja,
  vaihtovelkakirjoja tai osto-, merkintä tai allokaatio-oikeuksia)[1];
 3. kaikkien tarvittavien lupien, kuten hyväksyntöjen, suostumusten, lupien,
  lisenssien, päätösten, luopumisilmoitusten, poikkeusten, valtuutusten ja
  määräysten (pois lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät Puolassa ja
  Venäjällä) saaminen, sekä se, että (siltä osin kuin sovellettavissa) kaikki
  ehdot ja velvoitteet, jotka sisältyvät edellä mainittuihin valtuutuksiin ja
  ovat välttämättömiä Ostotarjouksen toteuttamiseksi, on täytetty tai mitä on
  noudatettu tarpeellisissa määrin;
 4. mitään lakia tai Päätöstä (kuten määritelty alla) (mukaan lukien
  rajoituksetta Päätös, jonka Finanssivalvonta on antanut) ei ole säädetty,
  annettu, hyväksytty, pantu täytäntöön tai tällaiseen ole ryhdytty, joka
  olisi voimassa ja tekee laittomaksi, pidättää, kieltää, tai muutoin estää
  Ostotarjouksen toteuttamisen Yhdistymissopimuksen mukaisesti;
 5. Olennaista Haitallista Vaikutusta (kuten määritelty alla) ei ole ilmennyt
  Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen;
 6. Tarjouksentekijä ei ole saanut Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän
  jälkeen sille aiemmin julkaisematonta tietoa, joka muodostaisi Olennaisen
  Haitallisen Vaikutuksen;
 7. Yhtiö ei ole saattanut julkiseksi tai julkistanut Tarjouksentekijälle
  tietoa, joka olisi olennaisesti epätarkkaa, epätäydellistä, tai
  harhaanjohtavaa, ja Yhtiö ei ole jättänyt julkaisematta mitään tietoa, joka
  sen olisi pitänyt julkaista soveltuvien lakien, mukaan lukien Nasdaq
  Helsingin säännöt, mukaisesti, edellyttäen, että kussakin tapauksessa
  julkiseksi saatettu, julkaistu tai julkaisematon tieto tai julkaisemisen
  laiminlyönti muodostaa Olennaisen Haitallisen Vaikutuksen;
 8. Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu, ja se on edelleen kokonaan voimassa
  kaikkine vaikutuksineen; sekä
 9. jokaisen suuren osakkeenomistajan ja johdon osakkeenomistajien sitoumukset
  hyväksyä ja tarjota heidän Osakkeensa Ostotarjouksen mukaisesti pysyvät
  ehtojensa mukaan kokonaan voimassa kaikkine vaikutuksineen, ja eivät tule
  peruutetuksi tai perutuksi tai muutoin muokatuksi tai muutetuksi siten, että
  se olisi vahingollista Tarjouksentekijälle ja/tai Ostotarjoukselle.
"Olennainen Haitallinen Vaikutus" tarkoittaa

(A) mitä tahansa Yhtiön, sen konserniyhtiöiden tai sen yhteisyritysten kaiken
omaisuuden  tai  sen  olennaisen  osan  myyntiä tai uudelleenjärjestelyä,
kokonaisuutena tarkastellen, Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen;
tai

(B)  mitä tahansa tosiseikkaa, tilaa, tapahtumaa, olosuhdetta, kehitystä,
muutosta tai ilmiötä (kaikkiin viitataan sanalla "Vaikutus"), jolla yksin tai
yhdessä muiden Vaikutusten kanssa on tai voitaisiin kohtuullisesti olettaa
olevan olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön, sen konserniyhtiöiden tai sen
yhteisyritysten   liiketoiminnassa,   varoissa,   toiminnan  tuloksessa,
taloudellisessa asemassa, tai tulevaisuudennäkymissä, kokonaisuutena arvioiden,
pois lukien:

 1. mahdolliset Vaikutukset yleisessä poliittisessa, taloudellisessa,
  toimialalla vallitsevassa, yleistaloudellisessa tai sääntely-ympäristön
  tilanteessa paitsi siinä määrin kuin tällaisella Vaikutuksella olisi
  olennaisesti epäsuhtainen vaikutus Yhtiöön kokonaisuutena tarkastellen
  verrattuna muihin samalla toimialalla oleviin toimijoihin;
 2. mahdolliset Vaikutukset, jotka aiheutuvat tai johtuvat
  luonnonkatastrofeista, merkittävien vihamielisyyksien puhkeamisesta taikka
  sotatoimista tai terrorismista paitsi siinä määrin kuin tällaisella
  Vaikutuksella on olennainen epäsuhtainen vaikutus Yhtiöön verrattuna muihin
  samalla toimialalla oleviin toimijoihin;
 3. mahdolliset Vaikutukset sellaisista Yhtiön toimista, joihin on ryhdytty
  Tarjouksentekijän nimenomaisesta pyynnöstä tai kirjallisesta ohjeistuksesta;
 4. mahdolliset Vaikutukset, jotka johtuvat (i) Tarjouksentekijän
  Ostotarjoukseen liittyvästä toimenpiteestä tai laiminlyönnistä, (ii)
  Ostotarjouksen julkistamisesta tai toteuttamisesta (mukaan lukien
  määräysvallan vaihtumista koskevien tai vastaavien lausekkeiden vaikutukset
  Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden solmimissa sopimuksissa mutta vain siinä
  määrin kuin tällaiset sopimukset tai lausekkeet on Ilmoitettu
  asianmukaisesti (kuten määritelty alla) Tarjouksentekijälle osana due
  diligence -tarkastusta); tai
 5. mahdolliset seikat, jotka on Ilmoitettu asianmukaisesti osana due diligence
  -tarkastusta, mukaan lukien mikä tahansa tieto, jonka Yhtiö on julkaissut
  internetsivuillaan pörssi- tai lehdistötiedotteella 7.6.2019 tai sitä ennen.
"Päätös" tarkoittaa mitä tahansa päätöstä, tuomiota, ratkaisua, määräystä,
kieltotuomiota tai turvaamistointa, jonka tuomioistuin, hallinto- tai muu
viranomainen taikka välimies tai välitystuomioistuin on antanut.

"Ilmoitettu  asianmukaisesti"  tarkoittaa  tosiseikan  tai  kohtuullisen
todennäköisen  tapahtuman  ilmaisemista  annetuissa  tiedoissa,  sisältäen
virtuaalisessa datahuoneessa annetut tiedot sekä kaikki tieto, jonka Yhtiö on
julkaissut sen internetsivuilla pörssi- tai lehdistötiedotteella 7.6.2019 tai
sitä ennen, riittävän selvällä ja yksityiskohtaisella tavalla, joka mahdollistaa
ammattimaisen ja järkevän tarjouksentekijän, suoritettuaan annettujen tietojen
läpikäynnin  yhdessä  ammattimaisten  neuvonantajien  kanssa,  kohtuudella
identifioida  kyseisen  tosiseikan  tai  tapahtuman  luonne, laajuus sekä
vaikutukset.

Tarjouksentekijä  varaa oikeuden peruuttaa Ostotarjouksen, jos jokin yllä
mainituista Toteuttamisedellytyksistä ei ole täyttynyt.

Tarjouksentekijä voi vedota johonkin Toteuttamisedellytyksistä Ostotarjouksen
keskeyttämiseksi, raukeamiseksi tai peruuttamiseksi vain, mikäli olosuhteilla,
jotka antavat oikeuden vedota kyseessä olevaan Toteuttamisedellytykseen, on
olennaista  merkitystä  Tarjouksentekijälle  Ostotarjouksen kannalta, kuten
viitattu Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 9/2013 Julkinen ostotarjous
ja tarjousvelvollisuus (mahdollisine muutoksineen ja kumoavine määräyksineen) ja
Ostotarjouskoodissa.

Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset on esitetty tässä kohdassa tyhjentävästi.

Suunniteltu   yrityskauppa   tulee   notifioida  Puolan  ja  Venäjän
kilpailuviranomaisille.  Tarjouksentekijä  ei  odota  kilpailulainsäädännön
aiheuttavan  haasteita  kummallakaan lainkäyttöalueella eikä Ostotarjouksen
toteuttaminen  ole  ehdollinen  näiden  viranomaisten  hyväksynnöille.
Tarjouksentekijän  tiedossa  ei  ole  yhtäkään sääntelyviranomaista, jonka
valtuutukselle Ostotarjouksen toteuttaminen olisi riippuvainen.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua, siinä määrin kuin tämä on
soveltuvien  lakien  ja  sääntelyn  mukaan  mahdollista,  mistä  tahansa
Toteuttamisedellytyksestä,   joka   ei  ole  täyttynyt.  Jos  kaikki
Toteuttamisedellytykset  ovat  täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut
kaikkien tai joidenkin niistä täyttymisen vaatimisesta ilmoittamalla siitä
pörssitiedotteella   viimeistään   Ostotarjouksen   lopullisen  tuloksen
julkistamishetkellä,  Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen
mukaisesti Tarjousajan päätyttyä hankkimalla Ostotarjouksessa pätevästi tarjotut
Osakkeet omistukseensa ja maksamalla Tarjousvastikkeen Ostotarjouksen pätevästi
hyväksyneille osakkeenomistajille.

Ostotarjous  toteutetaan  kaikkien  Ostotarjouksen  pätevästi hyväksyneiden
Ramirentin osakkeenomistajien osalta Tarjousajan päättymisen jälkeen jäljempänä
kohdassa" - Osakkeiden maksuehdot ja selvitys" todetun mukaisesti.

4.5                    Korotus- ja hyvitysvelvollisuus

Tarjouksentekijä  pidättää itsellään, siinä määrin kuin se on soveltuvan
lainsäädännön ja sääntelyn, mukaan lukien Yhdysvaltain Pörssilain kohta 14e-5,
mukaan sallittua, oikeuden hankkia Osakkeita Tarjousaikana (mukaan lukien
mahdollinen jatkettu Tarjousaika), Jälkikäteisenä Tarjousaikana ja näitä ennen
tai näiden jälkeen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muulla
tavoin Ostotarjouksen ulkopuolella.

Jos Tarjouksentekijä tai muu AML 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho hankkii
Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen ja ennen Tarjousajan päättymistä Osakkeita
Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin
ehdoin,  Tarjouksentekijän  on  AML 11 luvun 25 §:n mukaisesti muutettava
Ostotarjoustaan  vastaamaan  tätä  paremmin  ehdoin tapahtunutta hankintaa
(korotusvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa
korotusvelvollisuuden syntyminen ja suorittaa Ostotarjousta paremmin ehdoin
tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen erotus
Tarjousvastikkeen maksamisen yhteydessä tai, jos Tarjousvastike on jo maksettu,
viipymättä.

Jos Tarjouksentekijä tai muu AML 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu yksissä tuumin
toimiva taho hankkii Tarjousajan päättymistä seuraavien yhdeksän (9) kuukauden
kuluessa  Osakkeita  Tarjousvastiketta  korkeammalla  hinnalla tai muutoin
Ostotarjousta paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee AML 11 luvun 25 §:n
mukaisesti hyvittää Ostotarjouksen hyväksyneille arvopaperinhaltijoille paremmin
ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen ero
(hyvitysvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa
hyvitysvelvollisuuden syntyminen ja suorittaa Ostotarjousta paremmin ehdoin
tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen erotus
yhden  (1)  kuukauden  kuluessa  hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille
arvopaperinhaltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.

AML 11 luvun 25 §:n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny
siinä tapauksessa, että Tarjousvastiketta korkeamman hinnan maksaminen perustuu
Osakeyhtiölain mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että Tarjouksentekijä tai
muu AML 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho ei ole ennen välimiesmenettelyä tai
sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin.

4.6                    Ostotarjouksen hyväksymismenettely

Ostotarjouksen  voi  hyväksyä  osakkeenomistaja,  joka  on  Tarjousaikana
rekisteröitynä Ramirentin osakasluetteloon, lukuun ottamatta Ramirenttiä ja sen
tytäryhtiöitä. Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti.
Hyväksynnän antavalla Yhtiön osakkeenomistajalla on oltava käteistili Suomessa
tai ulkomailla toimivassa rahalaitoksessa (katso myös kohdat " - Osakkeiden
maksuehdot ja selvitys" ja "Tärkeää tietoa"). Osakkeenomistaja voi hyväksyä
Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien Osakkeiden osalta, jotka ovat
hyväksymislomakkeessa  mainitulla  arvo-osuustilillä  sinä hetkenä, jolloin
Osakkeita koskeva kauppa toteutetaan. Tarjousaikana annettu hyväksyminen on
voimassa myös mahdollisen jatketun Tarjousajan loppuun asti.

Useimpien suomalaisten tilinhoitajien odotetaan lähettävän asiakkainaan oleville
Euroclear  Finland Oy:n ("Euroclear") ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon
merkityille  osakkeenomistajille  ilmoituksen  Ostotarjouksesta sekä siihen
liittyvät ohjeet ja hyväksymislomakkeen. Ramirentin osakkeenomistajat, jotka
eivät saa tällaisia ohjeita tai hyväksymislomaketta tilinhoitajaltaan, voivat
ensisijaisesti  ottaa  yhteyttä  tilinhoitajaansa.  Toissijaisesti  Yhtiön
osakkeenomistajat  voivat  ottaa yhteyttä Handelsbanken Capital Marketsiin
lähettämällä  sähköpostia  osoitteeseen  tenderoffer@handelsbanken.fi, josta
tällaiset osakkeenomistajat voivat saada tiedot hyväksyntöjen antamista koskien
tai, jos tällaiset osakkeenomistajat ovat Yhdysvaltain kansalaisia tai ovat
sijoittautuneet  Yhdysvaltojen  alueelle,  he  voivat  ottaa  yhteyttä
arvopaperivälittäjiinsä saadakseen tarvittavat tiedot.

Yhtiön osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka
haluavat   hyväksyä   Ostotarjouksen,   tulee   antaa   hyväksyntänsä
hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä
ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja
tällaisille Yhtiön osakkeenomistajille.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn Yhtiön osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä
Ostotarjouksen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake
osakkeenomistajan  arvo-osuustiliä  hoitavalle tilinhoitajalle sen antamien
ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan kuluessa tai, jos kyseinen
tilinhoitaja  ei  vastaanota  hyväksymislomakkeita (esimerkiksi Euroclear),
tällainen osakkeenomistaja voi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan pankkiinsa
hyväksyäkseen Ostotarjouksen omistamiensa Osakkeiden osalta, tai toissijaisesti
ottaa  yhteyttä  Handelsbanken Capital Marketsiin lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen   tenderoffer@handelsbanken.fi   saadakseen   lisätietoja.
Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan tai,
jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatketun Tarjousajan kuluessa huomioiden kuitenkin
tilinhoitajan  antamat  ohjeet.  Jälkikäteisen  Tarjousajan  tilanteessa
hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Jälkikäteisen
Tarjousajan kuluessa huomioiden kuitenkin tilinhoitajan antamat ohjeet.

Pantattujen  Osakkeiden  osalta  Ostotarjouksen  hyväksyminen  edellyttää
pantinhaltijan  suostumusta.  Suostumuksen  hankkiminen on Yhtiön kyseisen
osakkeenomistajan vastuulla. Pantinhaltijan suostumus toimitetaan kirjallisena
tilinhoitajalle.

Osakkeenomistaja  toimittaa hyväksymislomakkeen haluamallaan tavalla omalla
vastuullaan ja hyväksymislomake katsotaan toimitetuksi vasta silloin, kun
asianomainen  tilinhoitaja  on  sen  tosiasiallisesti  vastaanottanut.
Tarjouksentekijä  pidättää  itsellään  oikeuden  hylätä virheellisesti tai
puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Tarjouksentekijällä on oikeus hylätä myös
sellainen hyväksyntä, joka koskee vain osaa samalla arvo-osuustilillä olevista
osakkeenomistajan omistamista Osakkeista.

Hyväksymällä Ostotarjouksen Yhtiön osakkeenomistaja valtuuttaa arvo-osuustiliään
hoitavan   tilinhoitajan   kirjaamaan   arvo-osuustililleen   Osakkeiden
luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on
toimittanut  Ostotarjouksen  hyväksymislomakkeen.  Lisäksi  Ostotarjouksen
hyväksynyt osakkeenomistaja valtuuttaa arvo-osuustiliään hoitavan tilinhoitajan
suorittamaan muut tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Ostotarjouksen
teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki
kyseisen osakkeenomistajan Ostotarjouksen toteutuskauppojen hetkellä kyseisellä
arvo-osuustilillä olevat Osakkeet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen
mukaisesti.

Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaan pätevästi hyväksynyt
Ostotarjouksen eikä ole pätevästi peruuttanut hyväksyntäänsä Ostotarjouksen
ehtojen mukaisesti, ei saa myydä tai muutoin määrätä niistä Osakkeista, joiden
osalta Ostotarjous on hyväksytty. Asianomaiselle arvo-osuustilille kirjataan
Osakkeita  koskeva  luovutusrajoitus sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on
toimittanut Ostotarjouksen hyväksymislomakkeen. Jos Ostotarjousta ei toteuteta
tai osakkeenomistaja peruuttaa pätevästi hyväksyntänsä Ostotarjouksen ehtojen
mukaisesti, Osakkeita koskeva luovutusrajoitus poistetaan arvo-osuustililtä
mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun
Ostotarjouksesta luopumisesta on ilmoitettu tai Ostotarjouksen ehtojen mukainen
peruutusilmoitus on vastaanotettu.

Osakkeenomistajilla, jotka ovat oikeushenkilöitä, tulee olla voimassa oleva LEI-
tunnus (Legal Entity Identifier), kun ne hyväksyvät Ostotarjouksen.

4.7                    Peruutusoikeudet

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehty Ostotarjouksen hyväksyminen
voidaan AML 11 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisesti peruuttaa milloin tahansa
Tarjousajan kuluessa tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, tällaisen jatketun
Tarjousajan  kuluessa,  kunnes  Tarjouksentekijä  on  ilmoittanut kaikkien
Toteuttamisedellytysten  täyttyneen  tai että Tarjouksentekijä on luopunut
oikeudestaan  vedota  niihin, julistaen siten Ostotarjouksen ehdottomaksi.
Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo annettua Ostotarjouksen hyväksymistä ei ole
enää mahdollista peruuttaa hyväksyttyjen Osakkeiden osalta, paitsi mikäli kolmas
taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Osakkeista ennen Osakkeiden
myynnin toteuttamista jäljempänä mainitun kohdan " - Osakkeiden maksuehdot ja
selvitys"  mukaisesti.  Osakkeiden haltijat, joiden osalta Ostotarjous on
pätevästi hyväksytty, voivat peruuttaa hyväksymisensä Tarjousajan kuluessa, jos
Tarjousaika on kestänyt yli kymmenen (10) viikkoa ja Ostotarjousta ei ole
toteutettu.

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen
peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle kyseisiä Osakkeita
koskeva  Ostotarjouksen  hyväksymislomake  toimitettiin.  Jos  kyse  on
hallintarekisteröidyistä  arvopapereista,  Osakkeiden haltijan tulee pyytää
hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruutusilmoitus.

Jos Osakkeiden haltija, jonka Osakkeet on rekisteröity arvo-osuusjärjestelmään,
peruuttaa  Ostotarjouksen  hyväksyntänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti,
Osakkeita koskeva arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus poistetaan
mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun
Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu.

Niiden Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen on peruutettu,
osalta voidaan Ostotarjous hyväksyä uudelleen milloin tahansa ennen Tarjousajan
tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, ennen jatketun Tarjousajan päättymistä tai
mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana noudattaen edellä kohdassa " -
Ostotarjouksen hyväksymismenettely" kuvattua hyväksymismenettelyä.

Arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja voi
periä peruuttamisesta maksun oman hinnastonsa mukaisesti.

Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana annettu Ostotarjouksen hyväksyntä
on sitova eikä sitä voi peruuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta
johdu.

4.8                    Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen

Tarjouksentekijä  ilmoittaa  Ostotarjouksen  alustavan  tuloksen  arviolta
ensimmäisenä  (1.)  Tarjousajan tai, mikäli Tarjousaikaa on jatkettu tai
Tarjousaika on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan, päättymistä
seuraavana  pankkipäivänä.  Tarjouksentekijä  ilmoittaa lopullisen tuloksen
arviolta kolmantena (3.) Tarjousajan tai, mikäli Tarjousaikaa on jatkettu tai
Tarjousaika on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan, päättymistä
seuraavana  pankkipäivänä.  Lopullista  tulosta  koskevassa  ilmoituksessa
vahvistetaan (i) niiden Osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta Ostotarjous on
pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, sekä (ii)
toteutetaanko Ostotarjous.

Jälkikäteisen Tarjousajan tapauksessa Tarjouksentekijä ilmoittaa Jälkikäteisen
Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Osakkeiden alustavan prosenttimäärän
arviolta ensimmäisenä (1.) Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana
pankkipäivänä  ja  lopullisen  prosenttimäärän  arviolta  kolmantena  (3.)
Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä.

4.9                    Osakkeiden maksuehdot ja selvitys

Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjous on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti
pätevästi  hyväksytty  eikä  hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, kaupat
toteutetaan arviolta neljäntenä (4.) Tarjousajan, tai jos Tarjousaikaa on
jatkettu tai se on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä
seuraavana pankkipäivänä ("Toteuttamispäivä"). Osakkeiden kaupat toteutetaan
Nasdaq  Helsingissä  edellyttäen,  että arvopaperien kaupankäyntiin Nasdaq
Helsingissä  sovellettavat  säännöt  sen  sallivat.  Muutoin  Osakkeiden
toteutuskaupat toteutetaan Nasdaq Helsingin ulkopuolella.

Yllä mainittujen kauppojen selvityspäivä ("Selvityspäivä") on Toteuttamispäivä
tai seuraava suomalainen pankkipäivä Toteuttamispäivän jälkeen. Tarjousvastike
maksetaan Selvityspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille tai
niiden  osakkeenomistajien osalta, joiden omistus on hallintarekisteröity,
arvopaperisäilyttäjän  tai  hallintarekisteröinnin  hoitajan määrittelemälle
pankkitilille.  Tarjousvastiketta  ei  missään tapauksessa tulla maksamaan
pankkitilille,  joka  sijaitsee Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-
Afrikassa  tai  Hongkongissa tai millään muulla lainkäyttöalueella, jossa
Ostotarjousta  ei  tehdä  (ks.  kohta  "Tärkeitä  tietoja"),  ja  kaikki
arvopaperisäilyttäjien  tai  hallintarekisteröinnin  hoitajien  tällaisilla
lainkäyttöalueilla sijaitseviin pankkitileihin liittyvät ohjeistukset tullaan
hylkäämään. Osakkeenomistajan varsinainen maksun vastaanottoajankohta riippuu
kaikissa tilanteissa rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikatauluista ja
haltijan ja tilinhoitajan, arvopaperisäilyttäjän tai hallintarekisteröinnin
hoitajan välisistä sopimuksista.

Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa
sitä koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden
Osakkeiden  osalta,  joiden  osalta  Ostotarjous  on hyväksytty tällaisen
Jälkikäteisen Tarjousajan aikana. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi
tarjottujen  Osakkeiden  toteutuskaupat  Jälkikäteisen  Tarjousajan  aikana
suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein.

Tarjouksentekijä  pidättää  itsellään  oikeuden  lykätä  Tarjousvastikkeen
maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen "force
majeure"  vuoksi.  Tarjouksentekijä  suorittaa maksun kuitenkin heti, kun
suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu.

Mikäli  kaikki  Ostotarjouksen  Toteuttamisedellytykset  eivät  täyty  ja
Tarjouksentekijä ei luovu Ostotarjouksen Toteuttamisedellytyksistä tai jatka
Tarjousaikaa, Ostotarjousta ei toteuteta, eikä vastiketta makseta Osakkeista,
joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty.

4.10                 Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty,
siirtyy Tarjouksentekijälle osakkeenomistajalle maksettavaa Tarjousvastiketta
vastaan.

4.11                 Varainsiirtovero ja muut maksut

Tarjouksentekijä maksaa Osakkeiden myyntiin ja ostoon liittyvät mahdollisesti
perittävät varainsiirtoverot Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä.

Kukin   osakkeenomistaja   vastaa  tilinhoitajien,  omaisuudenhoitajien,
hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista mahdollisten
vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden myynnin estävien
rajoitusten poistamiseen liittyvistä maksuista, kuin myös maksuista, jotka
liittyvät osakkeenomistajan tarjouksen peruutukseen kohdan " - Peruutusoikeudet"
mukaisesti.  Tarjouksentekijä vastaa muista tavanomaisista kuluista, jotka
aiheutuvat Ostotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Ostotarjouksen
perusteella ostettujen Osakkeiden myynnistä ja ostosta tai Tarjousvastikkeen
maksamisesta.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella saattaa olla soveltuvien
verolakien, mukaan lukien osakkeenomistajan asuinvaltion verolait, verotettava
tapahtuma  osakkeenomistajalle.  Kukin  osakkeenomistaja  vastaa  niistä
mahdollisista   veroseuraamuksista,   jotka   aiheutuvat   kyseiselle
osakkeenomistajalle  käteisen vastaanottamisesta Ostotarjouksen perusteella.
Kaikkia osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen
neuvonantajansa puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin
liittyen.

4.12                 Muut asiat

Tähän  Tarjousasiakirjaan  ja  Ostotarjoukseen  sovelletaan  Suomen lakia.
Ostotarjouksesta mahdollisesti aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden muuttaa Ostotarjouksen ehtoja AML
11 luvun 15 §:n 2 momentin mukaisesti, Yhdistymissopimuksen ehtojen asettamissa
rajoissa.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään Yhdistymissopimuksen ehtojen asettamissa
rajoissa oikeuden jatkaa Tarjousaikaa ja muuttaa Ostotarjouksen ehtoja (mukaan
lukien Ostotarjouksen mahdollinen raukeaminen) AML 11 luvun 17 §:n mukaisesti,
jos  kolmas  osapuoli  julkistaa  Osakkeita koskevan kilpailevan julkisen
ostotarjouksen Tarjousaikana tai mahdollisena jatkettuna Tarjousaikana.

Tarjouksentekijällä on oikeus päättää harkintansa mukaisesti kaikista muista
Ostotarjoukseen   liittyvistä  asioista  soveltuvan  lainsäädännön  ja
Yhdistymissopimuksen ehtojen asettamissa rajoissa.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Toteuttamisedellytys huomioi, lasketaanko Stavdal Osakkeet liikkeeseen ennen
Tarjousajan päättymistä vai sen jälkeen, tai ei lainkaan. Jos Stavdal Osakkeet
annetaan ennen tai jälkeen Tarjousajan päättymistä, lasketaan 90 prosentin
toteuttamisedellytys nykyisen Ramirentin 107 763 876 ulkona olevan osakkeen
(olettaen, että muuta laimennusvaikutusta ei synny) ja suunnitellun 5 848 341
liikkeeseen laskettavan Stavdal Osakkeen yhteismäärän perusteella (yhteensä
113 612 217 Ramirentin  osaketta).  Mikäli Stavdal Osakkeet annetaan ennen
Tarjousajan päättymistä, ne lasketaan 90 prosentin toteuttamisedellytykseen, jos
ne  tarjotaan  Ostotarjoukseen (Stavdal Osakkeenomistajat ovat sitoutuneet
tarjoamaan osakkeensa Ostotarjoukseen Stavdal Peruuttamattomien Sitoumusten
mukaisesti, jotka voidaan irtisanoa tiettyjen edellytysten täyttyessä, mukaan
lukien mikäli Toteuttamisedellytykset eivät täyty). Mikäli Stavdal Osakkeet
annetaan tarjousajan päättymisen jälkeen, ne lasketaan mukaan 90 prosentin
toteuttamisedellytystä  arvioitaessa,  jos  Stavdal  Osakkeenomistajat ovat
velvollisia myymään ne Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ulkopuolella (Stavdal
Osakkeenomistajat   ovat   sitoutuneet   myymään   Stavdal  Osakkeensa
Tarjouksentekijälle Tarjousvastikkeen hinnalla, jos Stavdal Osakkeet annetaan
Tarjousajan päättymisen jälkeen; Stavdal Peruuttamattomat Sitoumukset voidaan
irtisanoa  tiettyjen  edellytysten  täyttyessä,  mukaan  lukien,  mikäli
Toteuttamisedellytykset  eivät  täyty).  Mikäli  Stavdal  yritysostoa  ei
toteutettaisi  lainkaan  (kaupan  ennakkoehtojen  jäämättä  täyttymättä),
laskettaisiin  90 prosentin  toteuttamisedellytys  nykyisten  Ramirentin
107 763 876 ulkona olevien osakkeiden perusteella, sillä Stavdal Osakkeita ei
lainkaan annettaisi. 90 prosentin toteuttamisedellytyksen laskemista varten
Tarjouksentekijä  olettaa, että Stavdal yritysosto toteutetaan ja Stavdal
Osakkeet tullaan antamaan, ellei Ramirent ole viimeistään Tarjousajan päättyessä
julkisesti tiedottanut, että Stavdal yritysostoa ei tulla toteuttamaan sen
ehtojen mukaisesti.
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation
clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content,
accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Ramirent Oyj via GlobeNewswire
http://www.ramirent.com/portal/fi/etusivu/
GlobeNewswire