KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Siili Solutions Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019 (tilintarkastettu)

27.02.2020 klo 08:45 Siili Solutions Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019 (tilintarkastettu)

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019 (tilintarkastettu)

SIILIN LIIKEVAIHTO KASVOI 14,4 % JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI

Siili Solutions Oyj Tilinpäätöstiedote 27.2.2020 kello 8.45

Tammikuu – Joulukuu 2019

Liikevaihto oli 80 544 (70 380) tuhatta euroa, +14,4 %Käyttökate (EBITDA) oli 7 096 (4 112) tuhatta euroa, +72,6 %Käyttökate-% (EBITDA) oli 8,8 % (5,8 %) liikevaihdostaYrityskauppoihin liittyvillä poistoilla oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 5 156 tuhatta euroaYrityskauppoihin liittyvillä poistoilla oikaistu liikevoitto % (EBITA) oli 6,4 % liikevaihdostaLiikevoitto (EBIT) oli 3 733 (2 465) tuhatta euroa, +51,4 %Tilikauden tulos oli 2 553 (1 579) tuhatta euroa, +61,7 %Osakekohtainen tulos oli 0,36 (0,23) euroa, +61,7 %Liiketoiminnan rahavirta oli 6 941 (2 132) tuhatta euroa, +225,6 %Taseen loppusumma oli 55 890 (48 769) tuhatta euroaKansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 14,1 % (13,3 %) liikevaihdostaHallituksen esitys osingoksi on yhteensä 0,36 (0,23) euroa osakkeelta, joka jakaantuu esitykseen varsinaisesta osingosta, 0,26 euroa osakkeelta, ja esitykseen lisäosingosta, 0,10 euroa osakkeelta.

Heinäkuu – Joulukuu 2019:

Liikevaihto oli 39 849 (36 201) tuhatta euroa, +10,1 %Käyttökate (EBITDA) oli 3 559 (1 824) tuhatta euroa, +95,1 %Käyttökate-% (EBITDA) oli 8,9 % (5,0 %) liikevaihdostaYrityskauppoihin liittyvillä poistoilla oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 2 568 tuhatta euroaYrityskauppoihin liittyvillä poistoilla oikaistu liikevoitto % (EBITA) oli 6,4 % liikevaihdostaLiikevoitto (EBIT) oli 1 856 (743) tuhatta euroa, +149,8 %Katsauskauden tulos oli 1 221 (234) tuhatta euroa, +422,1 %Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,03) euroa, +422,1 %Liiketoiminnan rahavirta oli 5 169 (4 029) tuhatta euroa, +28,3 %

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tunnusluvut 7-12/2019 7-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 Liikevaihto, 1 000 EUR 39 849 36 201 80 544 70 380 Käyttökate (EBITDA), 1 000 EUR 3 559 1 824 7 096 4 112 EBITDA, % liikevaihdosta 8,9 % 5,0 % 8,8 % 5,8 % Oikaistu liikevoitto (EBITA), 1 000 EUR 2 568   5 156   EBITA, % liikevaihdosta 6,4 %   6,4 %   Liikevoitto (EBIT), 1 000 EUR 1 856 743 3 733 2 465 EBIT, % liikevaihdosta 4,7 % 2,1 % 4,6 % 3,5 % Tilikauden tulos, 1 000 EUR 1 221 234 2 553 1 579 Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 3,1 % 0,6 % 3,2 % 2,2 % Omavaraisuusaste, % 37,3 % 40,5 % 37,3 % 40,5 % Nettovelkaantumisaste (* -27,8 % -12,6 % -27,8 % -12,6 % Osakekohtainen tulos (EPS), EUR 0,17 0,03 0,36 0,23 Laimennusvaikutuksella oikaistu EPS, EUR 0,17 0,03 0,36 0,23 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella (** 720 667 717 630 Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 737 697 737 697

*) Nettovelka ei sisällä yrityskauppoihin liittyvää ehdollista vastiketta.
**) Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa.


Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 3.7.2016 julkaiseman ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa käyttökate (EBITDA) -tunnusluvulla. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot ja arvonalentumiset. Oikaistu liikevoitto (EBITA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistot. Nettovelassa ei huomioida ehdollisia vastikkeita, jotka ovat liittyneet yhtiön tekemien yrityskauppojen lisäkauppahintoihin.

Näkymät vuodelle 2020 ja taloudelliset tavoitteet 2021–2022

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan 85–95 miljoonaa euroa. Kannattavuuden ohjeistuksen tunnuslukuna on jatkossa EBITA (liikevoitto oikaistuna yrityshankintojen käyvän arvon kohdistusten poistoilla). Vuoden 2020 EBITA-arvio on 5,8–8,0 miljoonaa euroa.

Vuosina 2021−2022 Siili-konsernin tavoitteena on liikevaihdossa yli 10 %:n orgaaninen kasvu vuosittain sekä EBITA noin 10 % liikevaihdosta. Ulkomaan liiketoiminnoissa tavoitellaan kaksinkertaista liikevaihdon kasvua kotimaahan verrattuna. Lisäksi kasvua pyritään vauhdittamaan yrityskaupoilla.

Aiemmin yhtiön keskipitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina oli yli 10 %:n orgaaninen kasvu vuosittain ja käyttökate (EBITDA) noin 10 % liikevaihdosta.

Toimitusjohtaja Somerma: ”Hyvät lähtökohdat ja Siilin energia vauhdittavat kannattavaa kasvua”  

Siilin liiketoiminnan kasvu jatkui vuonna 2019, ja tilikauden liikevaihto oli 80,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi yli 14 % edellisvuodesta. Käyttökate parani 7,1 miljoonaan euroon, jossa kasvua oli noin 73 % vuodesta 2018. Käyttökatetta paransi osaltaan IFRS 16 -siirtymä. Yrityskaupoista aiheutuvilla poistoilla oikaistu liikevoitto päätyi 5,2 miljoonaan euroon.

Vuoden 2018 kannattavuuden notkahdus saatiin vertailukauden aikana taitettua, ja kannattavuus kääntyi nousuun. Kannattavuutta paransivat konsernin työntekijäkohtaisen laskutusasteen myönteinen kehitys ja kansainvälisen toiminnan kasvun kannattavuuden parantuminen. Toiminnan tehokkuutta paransivat vuonna 2018 aloitetut toimet ja kehittämishankkeet, ja toimia jatketaan edelleen. Tärkeintä positiivisen trendin aikaansaamisessa oli kuitenkin Siilin työntekijöiden hieno yhteishenki ja energia. 

"Vuoden 2019 saavutuksiin voi olla aidosti tyytyväinen, vaikka tavoitetasoon on vielä matkaa. Siili jatkoi vahvaa kasvuaan, ja kannattavuuden käänne saatiin aikaan erityisesti käyttöastetta tehostamalla ja kiinteiden kulujen hallinnalla. Konsernin kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna varsinkin vuoden jälkipuoliskolla. Hyvä vire jatkui vuoden loppuun asti ja meillä on hyvät lähtökohdat vuodelle 2020."

Rekrytointi jatkui vertailukauteen verrattuna maltillisesti johtuen keskittymisestä käyttöasteen ja kannattavuuden parantamiseen. Osaajamarkkinoiden rajallisuudesta ja kilpailusta huolimatta onnistuimme rekrytoimaan hyviä uusia tekijöitä, paitsi tavanomaisten rekrytointikanaviemme, myös Mestari & Kisälli -ohjelman kautta. Mestari & Kisälli -ohjelman läpikäyneistä koulutamme täysverisiä ammattilaisia asiakkaidemme palvelukseen. Ohjelma muodostaa myös jatkossa merkittävän väylän uusien Siilien rekrytointiin.

Siilin strategia rakentui uuden ja yksinkertaistetun organisaatiomallin ympärille. Ydinliiketoiminnoista vastaa Core ja sen ohella toimivat itsenäiset Portfolio-yksiköt. Coressa yhdistyvät Siilin aiemmat liiketoimintayksiköt Key Accounts, Solutions ja Cloud Managed Services. Core keskittyy Siilin asiakkaiden digitalisaation vauhdittamiseen tarjoamalla räätälöityä digitaalista kehitystä ja designia palvelujen koko elinkaarelle. Portfoliossa toimivat yksiköt puolestaan toimivat itsenäisesti, ja ne keskittyvät selkeästi määritettyihin tuotteistettuihin palveluihin, joilla on kansainvälistä kasvupotentiaalia. Merkittävä osa Portfolio-yksiköiden kasvusta tulee siten uusien asiakkuuksien kautta. Portfolio-yksikköinä toimivat VALA Group sekä omaksi yhtiökseen eriytetty Siili Auto.

Siilin startup-yhtiösijoitus Robocorp Technologies, Inc. onnistui keräämään merkittävän kasvurahoituksen. Siili oli Robocorpin ensimmäinen sijoittaja vähemmistöosakkuuden myötä. Yhteistyön johdosta Siili pääsee ensimmäisten joukossa tarjoamaan Robocorpin ohjelmistorobotiikan pilvipalveluratkaisuja asiakkailleen. 

Siilin koko toiminnan kattavaksi arvoksi muodostui vastuunkanto. Vastuunkanto tarkoittaa meille erityisesti tuloksellista asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämistä, parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämistä ja aktiivista ylläpitoa. Kompensoimme työntekijöidemme vuosittaisen hiilijalanjäljen istuttamalla vuosittain puita SiiliMetsään ja kannamme näin aktiivisesti vastuuta ympäristöstämme. Panostamme myös henkilöstömme tasavertaisuuden edistämiseen sekä osaamisen kehittämiseen.

Vuonna 2020 keskitymme Coressa kannattavan kasvun varmistamiseen kehittämällä tarjoomaa sekä parantamalla kaupallista ja operatiivista tehokkuutta. Porfolio-yhtiöiden kehitystä tuetaan systemaattisesti, ja etsimme aktiivisesti uusia kasvun polkuja. Uskomme konsernin kannattavuuden myönteisen kehityksen jatkuvan ja arvioimme vuoden 2020 liikevaihdon olevan 85–95 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 5,8–8,0 miljoonaa euroa.

Liikevaihto ja tuloksen kehitys

Tilikaudella 2019 konsernin liikevaihto kasvoi 14,4 % (21,4 %) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi 10 164 tuhatta euroa ollen yhteensä 80 544 (70 380) tuhatta euroa. Jälkimmäisellä puolivuotiskaudella konsernin liikevaihto kasvoi 10,1 % (25,4 %) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tilikauden 2019 liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 5 769 tuhatta euroa, eli 8,5 %. Ulkomaan liiketoimintojen liikevaihdon kasvu oli tilikaudella 2019 21,2 %.

Yhtiön ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankinta-, palvelin- ja lisenssikustannukset olivat 14 785 (12 905) tuhatta euroa ollen 18,4 % (18,3 %) liikevaihdosta. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ajanjaksolta olivat yhteensä 49 902 (43 561) tuhatta euroa, mikä oli 62,0 % (61,9 %) liikevaihdosta. Tilikauden 2019 työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut sisälsivät edellisen toimitusjohtajan työsuhteen päättämisestä aiheutuneen kertaluonteisen kuluerän, 270 tuhatta euroa. Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 737 (697), jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 5,7 % (23,8 %). Ulkopuolisten palveluiden käytöstä ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon säilyivät likimain edellisvuoden tasolla ollen 80,3 % (80,2 %). Liiketoiminnan muut kulut olivat 9 211 (10 067) tuhatta euroa ollen 11,4 % (14,3 %) liikevaihdosta.

Konsernin käyttökate (EBITDA) tilikaudella 2019 oli 7 096 (4 112) tuhatta euroa eli 8,8 % (5,8 %) liikevaihdosta. IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi konsernin vuoden 2019 käyttökatetta 1 263 tuhatta euroa, koska taseeseen kirjatusta käyttöoikeusomaisuuserästä raportoitiin 1 223 tuhatta euroa poistoja ja vuokranmaksuvelasta 69 tuhatta euroa korkokuluja vuokrakulujen sijasta. Jälkimmäisen puolivuotiskauden EBITDA oli 3 559 (1 824) tuhatta euroa eli 8,9 % (5,0 %) liikevaihdosta. Konsernin kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna erityisesti vuoden jälkipuoliskolla. Koko vuoden liikevoitto oli 3 733 (2 465) tuhatta euroa.

Tilikauden nettorahoituskulut olivat 416 (153) tuhatta euroa. Nettorahoituskuluja kasvattivat korkokulut elokuussa 2018 nostetusta 7,2 miljoonan euron lainasta, ehdollisen vastikkeen diskonttokorot, vuokrasopimusvelan korkokulut (IFRS 16) sekä korollisen lainan korkosuojauksen käyvän arvon muutos. Voitto ennen veroja oli 3 317 (2 312) tuhatta euroa, ja osakekohtainen tulos oli 0,36 (0,23) euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 55 890 (48 769) tuhatta euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 37,3 % (40,5 %), sijoitetun pääoman tuotto 10,5 % (8,0 %) ja nettovelkaantumisaste -27,8 % (-12,6 %). Tilikaudella 2019 konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 6 941 (2 132) tuhatta euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta kasvoi edellisvuoteen verrattuna 4 809 tuhatta euroa (225,6 %). Liiketoiminnan rahavirran vahvistumiseen vaikuttivat merkittävimmin tilikauden voiton parantuminen edellisvuodesta, käyttöpääoman positiivinen muutos ja tilikauden aikana maksettujen verojen väheneminen. Liiketoiminnan rahavirta vahvistui erityisesti jälkimmäisellä puolivuotiskaudella, jolloin liiketoiminnan rahavirta kasvoi 28,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 5 169 (4 029) tuhatta euroa.

IFRS 16 -standardin soveltaminen paransi tilikauden 2019 liiketoiminnan rahavirtaa 1 248 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna, koska maksettujen vuokrien pääoman osuus esitetään osana rahoituksen rahavirtaa ja vain vuokranmaksuvelan koron osuus esitetään enää liiketoiminnan rahavirrassa. Tilikautena 2018 kaikki vuokramaksut esitettiin pelkästään liiketoiminnan rahavirrassa.

Investointien rahavirta tilikauden aikana oli  -880 (-5 474) tuhatta euroa. Investointien rahavirta sisälsi 394 tuhannen euron kauppahinnan tasauksen vuonna 2018 toteutetusta VALA Group Oy:n osakekaupasta. Kauppahinnan tasaus määräytyi VALA Group Oy:n hankinnan jälkeisen käyttöpääoman muutoksen perusteella. Kauppahinnan tasaus oli huomioitu tilikauden 2018 VALA Group Oy:n osakkeiden hankintamenossa. Investointien rahavirta sisälsi myös 150 tuhannen euron sijoituksen Robocorp Technologies, Inc. -yhtiöön. Investoinnit käyttöomaisuuteen ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat tilikauden aikana 348 tuhatta euroa.

Tilikauden 2019 rahoituksen rahavirta oli -4 224 (4 438) tuhatta euroa. Tilikauden aikana maksettiin osinkoa Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajille sekä VALA Group Oy:n myyntioptioiden haltijoille, jotka omistavat 40 % VALA Group Oy:n osakekannasta, yhteensä 1 708 (2 730) tuhatta euroa. Lisäksi tilikauden aikana Siili Solutionsille maksettiin kannustinjärjestelmälainoja takaisin 81 tuhatta euroa, ja Siili Solutions lyhensi pankkilainoja sekä IFRS 16 -standardin mukaista vuokrasopimusvelkaa yhteensä 2 597 (390) tuhatta euroa.

Tilikauden lopussa konsernin likvidit rahavarat olivat 11 886 (10 049) tuhatta euroa, lisäksi yhtiöllä oli käyttämätöntä tililimiittiä 2 470 (2 500) tuhatta euroa. Yhtiöllä oli tilikauden lopussa korollista rahoitusvelkaa yhteensä 6 160 (7 576) tuhatta euroa, josta lyhytaikaista 1 027 (1 417) tuhatta euroa.

Yritysostot, suunnatut osakeannit ja konsernirakenteen muutokset

Katsauskauden aikana ei toteutettu uusia yritysostoja eikä suunnattuja osakeanteja. Siili Solutions maksoi tilikauden 2019 aikana 1.8.2018 toteutetun VALA Group Oy:n osakekaupan kauppahinnan tasauksen, yhteensä 394 tuhatta euroa (tilikautena 2018 maksettiin 30 tuhannen euron kauppahinnan tasaus Stormbit-yrityskaupasta). Kauppahinnan tasaus määräytyi VALA Group Oy:n hankinnan jälkeisen käyttöpääoman muutoksen perusteella. Kauppahinnan tasaus oli huomioitu tilikauden 2018 VALA Group Oy:n osakkeiden hankintamenossa.

Siili-konsernin autoteollisuutta palveleva liiketoiminta yhtiöitettiin vuoden 2019 lopussa omaksi alakonsernikseen, jonka emoyhtiö on Siili Solutions Oyj:n täysin omistama Siili Auto Oy.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 737 (697), jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavan ajanjakson loppuun 40 henkilöä eli 5,7 % (23,8 %). Tilikauden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 717 (630).

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa: Marko Somerma (toimitusjohtaja), Kristiina Burtsoff (henkilöstöjohtaja), Aleksi Kankainen (talousjohtaja), Antti Kiukas (markkinointijohtaja), Väinö Leskinen (liiketoimintajohtaja, Siili Auto), Jarkko Malviniemi (liiketoimintajohtaja, Solutions), Kari Pirttikangas (liiketoimintajohtaja, siili_one), Pasi Ropponen (liiketoimintajohtaja, Key Accounts), Hanna Seppänen (lakiasiainjohtaja) ja Kristian Takala (liiketoimintajohtaja, Cloud Managed Services). Katsauskauden aikana yhtiön toimitusjohtajana aloitti 1.11.2019 Marko Somerma. Toimitusjohtajana toimi 1.1.2019−31.10.2019 Timo Luhtaniemi. Erkka Niemi (teknologiajohtaja) toimi johtoryhmän jäsenenä 1.1.2019−2.12.2019. Johtoryhmän jäseninä aloittivat 4.2.2019 Antti Kiukas (markkinointijohtaja), Jarkko Malviniemi (liiketoimintajohtaja, Solutions), Hanna Seppänen (lakiasiainjohtaja) ja Kristian Takala (liiketoimintajohtaja, Cloud Managed Services).

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2019 vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Anu Nissinen ja Kati Hagros. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Marko Somerma. Yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Harry Brade ja varapuheenjohtajaksi Anu Nissinen. Hallituksen HR-valiokunnan jäseniksi valittiin vain kaksi jäsentä, Harry Brade (puheenjohtaja) ja Anu Nissinen, Hallinnointikoodin 2015 suosituksesta 15 poiketen hallituksen vähäisen jäsenmäärän johdosta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anu Nissinen (puheenjohtaja), Kati Hagros ja Marko Somerma.

Marko Somerma jättäytyi pois hallituksesta 1.11.2019 alkaen, kun hänet valittiin yhtiön toimitusjohtajaksi. Katsauskauden lopussa hallituksen jäseniä olivat Harry Brade (puheenjohtaja), Anu Nissinen (varapuheenjohtaja) ja Kati Hagros. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 1.11.2019−31.12.2019 Anu Nissinen (puheenjohtaja) ja Kati Hagros. Yhtiön tarkastusvaliokunnan kokoonpano poikkesi väliaikaisesti Hallinnointikoodin 2015 suosituksesta 15 (Valiokunnan jäsenen valinta), kun tarkastusvaliokunnassa on hallituksen vähäisestä jäsenmäärästä johtuen vain kaksi jäsentä.

Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat 1.1.2019−27.3.2019 Harry Brade (hallituksen puheenjohtaja ja HR-valiokunnan puheenjohtaja), Anu Nissinen (hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja HR-valiokunnan jäsen), Kati Hagros (tarkastusvaliokunnan jäsen) ja Patrik Sallner (tarkastusvaliokunnan jäsen).    

Yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9), jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Leenakaisa Winberg.

Riskit ja epävarmuustekijät

Merkittävä osuus yhtiön liikevaihdosta koostuu myynnistä kymmenelle suurimmalle asiakkaalle. Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen tai asiakkaiden taloudelliset ongelmat voisivat siten vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta, sekä tarjonnan sovittaminen oikea-aikaisesti kysyntään. Epäonnistuminen asiakasprojektien hinnoittelussa, suunnittelussa ja toteutuksessa voi myös vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen.

Yhtiön menestykseen vaikuttaa myös merkittävästi sen johto, muu henkilöstö ja hyvän työantajamaineen ylläpitäminen. Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiön strategialle keskeistä ja menestykselle ehdotonta on ammattitaitoisten henkilöiden palkkaaminen ja pitäminen yhtiön palveluksessa. Yhtiö panostaa jatkuvasti työnantajamaineen ylläpitämiseen.

Tietoturvaan liittyvät riskit ovat yhtiön liiketoiminnassa mahdollisia. Tietoturvaan liittyvä riski saattaa toteutua esim. työntekijän inhimillisen virheen seurauksena. Yhtiö panostaa jatkuvasti palveluiden tietoturvan tason parantamiseen sekä kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti tietoturva-asioissa tietoturvariskien toteutumisen välttämiseksi.

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristössä. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,16 euroa/osake ja lisäosinkoa 0,07 euroa/osake eli yhteensä 1 610 tuhatta euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Anu Nissinen, Kati Hagros sekä uutena jäsenenä Marko Somerma. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Leenakaisa Winbergin. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 480 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 750 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,71 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Osake ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 31.12.2019 kaupparekisteriin merkittynä 7 000 316 kappaletta. Yhtiön tai sen tytäryritysten hallussa ei ole omia osakkeita katsauskauden päättyessä. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2019 yhteensä 54 746 yhtiön osaketta. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen vaikutusvaltayhteisö omistaa 612 740 osaketta. Yhtiön johtoryhmän jäsenten hallussa oli katsauskauden päättyessä 126 868 optio-oikeutta.

Tilikauden aikana yhtiön osakekurssi oli korkeimmillaan 9,92 euroa, alimmillaan 7,80 euroa, keskikurssi 8,72 euroa ja päätöskurssi katsauskauden lopussa 9,12 euroa. Yhtiön osakkeen markkina-arvo kasvoi vuoden 2018 lopusta 12,5 % ja yhtiön markkina-arvo oli yhteensä 63,8 (56,7) miljoonaa euroa 31.12.2019.

Yhtiöllä oli 31.12.2019 yhteensä 4 656 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi vuoden 2018 lopusta 3,9 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.com/fi.

Yhtiöllä on vuoden 2019 lopussa kuusi voimassaolevaa optio-ohjelmaa:  

2016A-ohjelman yhtiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 8.6.2016. Optio-ohjelmassa optio-oikeuksia on päätetty antaa yhteensä enintään 337 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 337 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 30.9.2019–31.12.2020. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, jollei osakkeen 60 kaupankäyntipäivän vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ole vähintään 14,50 euroa ajalla 1.1.2019–30.6.2020. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 7,50 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu osakkeen käypään arvoon, joka vastaa yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 9.5.–3.6.2016. Konsernin johtoryhmän jäsenten ja puolalaisen tytäryhtiön toimitusjohtajan osalta optio-oikeuksien 2016A saaminen edellyttää, että he omistavat tai hankkivat yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Osakkeet on omistettava siihen saakka, kun optio-ohjelma päättyy 31.12.2020. Osana optio-ohjelmaa yhtiön hallitus päätti tarjota avainhenkilöille, joilta edellytetään osakkeiden omistamista, mahdollisuuden rahoittaa osakehankintansa yhtiön myöntämällä korollisella lainalla. Yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi tarjoama laina on maksettava takaisin viimeistään 31.12.2020.

Siilin työntekijöille suunnattu 2018A-optio-ohjelma on osa henkilöstön osakesäästöohjelmaa, jonka hallitus päätti ottaa käyttöön 20.4.2018. Optio-ohjelmassa optio-oikeuksia on päätetty antaa yhteensä enintään 50 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 50 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Osakesäästöohjelman ensimmäinen säästökausi kesti 17.5.2018−31.1.2019. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 400 euroa, ja osallistuja saa palkkiona maksutta Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuksia. Jokaista ostettua säästöosaketta kohden osallistuja saa kaksi optio-oikeutta vuoden 2018A-ohjelmassa ja yhden optio-oikeuden tulevien vuosien säästöohjelmissa. Optio-oikeuksille asetetun vapautumiskriteerin täyttyessä jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen maksamalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisen osakkeen merkintähinnan. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2018 eli 11,60 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.8.2020–31.1.2022. Merkintäaika ei kuitenkaan ala, ellei hallituksen asettama yhtiön osakekurssin kehitykseen perustuva vapautumiskriteeri täyty viimeistään 31.1.2021. Hallitus päätti kokouksessaan 24.1.2019 optio-oikeuksien 2018A enimmäismäärän nostamisesta 50 000:sta 75 000:een kappaleeseen.

Yhtiön hallitus päätti 10.9.2018 kokouksessa avainhenkilöiden optio-ohjelmat 2018B ja 2018C. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 100 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 67 200 merkitään tunnuksella 2018B ja 32 500 merkitään tunnuksella 2018C. Optio-oikeudella 2018B ja 2018C merkittävän osakkeen merkintähinta on 11,93 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 15.8.2018–28.8.2018. Osakkeen merkintähinta alenee ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja varojenjaon määrällä. Optio-oikeuksilla 2018B ja 2018C merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.2.2021–31.1.2022. Merkintäaika ei kuitenkaan ala, elleivät hallituksen kummallekin optiolajille erikseen asettamat yhtiön osakekurssiin ja taloudellisiin tavoitteisiin liittyvät kriteerit täyty. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta avainhenkilöille. Optio-oikeuksien 2018C saaminen edellyttää, että avainhenkilöt omistavat tai hankkivat yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Osakkeet on omistettava 1.2.2021 asti.

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 24.1.2019 vuonna 2018 perustetun SiiliX Share -osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta 2019–2020 ja siihen liittyvästä optio-ohjelmasta. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen säästökauden mukaiset. Uusi säästökausi alkoi 1.2.2019 ja päättyy 31.1.2020. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 400 euroa. Osallistujat saavat palkkiona maksutta yhden Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuden yhtä ostettua osaketta kohden. Jokainen uusi työntekijä, jolla on säästökaudella 2019–2020 ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua SiiliX Share -osakesäästöohjelmaan, saa osallistuessaan ohjelmaan jokaista ostettua säästöosaketta kohden kaksi optio-oikeutta. Optio-oikeuksille asetetun vapautumiskriteerin täyttyessä jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen maksamalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisen osakkeen merkintähinnan. Osakesäästöohjelmaa tarjotaan konsernin työntekijöille pois lukien Yhdysvaltojen ja VALA Group Oy:n henkilöstö. Osallistuminen ohjelmaan on vapaaehtoista. Säästöosakkeet ostetaan markkinoilta puolivuosittain yhtiön tulosjulkistusten jälkeen. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 75 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhtä monta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2019. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.8.2021–31.1.2023. Osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, ellei hallituksen asettama yhtiön osakekurssin kehitykseen perustuva vapautumiskriteeri täyty viimeistään 31.1.2022.

Yhtiön hallitus päätti 16.12.2019 vuonna 2018 perustetun SiiliX Share -osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta 2020–2021 ja siihen liittyvästä optio-ohjelmasta. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen säästökauden mukaiset. Uusi säästökausi alkaa 1.2.2020 ja päättyy 31.1.2021. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 400 euroa. Osallistujat saavat palkkiona maksutta yhden Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuden yhtä ostettua osaketta kohden. Jokainen uusi työntekijä, jolla on säästökaudella 2020–2021 ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua SiiliX Share -osakesäästöohjelmaan, saa osallistuessaan ohjelmaan kutakin yhtä ostettua säästöosaketta kohden kaksi optio-oikeutta. Optio-oikeuksille asetetun vapautumiskriteerin täyttyessä kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen maksamalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisen osakkeen merkintähinnan. Osakesäästöohjelmaa tarjotaan konsernin työntekijöille pois lukien Yhdysvaltojen ja Vala Group Oy:n henkilöstö. Osallistuminen ohjelmaan on vapaaehtoista. Säästöosakkeet ostetaan markkinoilta puolivuosittain yhtiön tulosjulkistusten jälkeen. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 50 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhtä monta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2020. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.8.2022–31.1.2024. Osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, ellei hallituksen asettama yhtiön osakekurssin kehitykseen perustuva vapautumiskriteeri täyty viimeistään 31.1.2023.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteellaan16.12.2019, että sen johtoryhmään kuuluvat 1.1.2020 alkaen:

Marko Somerma, toimitusjohtaja
Kristiina Burtsoff, henkilöstöjohtaja
Jerry Jalassola, johtaja, heimoverkosto
Aleksi Kankainen, talousjohtaja
Antti Kiukas, johtaja, markkinointi ja viestintä
Jarkko Malviniemi, johtaja, tarjooma ja teknologia
Kari Pirttikangas, johtaja, operatiivinen suunnittelu ja siili_one
Pasi Ropponen, kaupallinen johtaja
Hanna Seppänen, johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet
Kristian Takala, liiketoimintajohtaja, Cloud Managed Services

Siili Solutions Oyj:n hallitus on 5.2.2020 päättänyt perustaa uuden pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän Siili-konsernin avainhenkilöille. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvonnousuun perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä 2020–2022 on kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa: tilikaudet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Järjestelmään osallistuminen edellyttää johtoryhmän jäseniltä osakeomistusta yhtiössä. Johtoryhmän jäsenen on kasvatettava omistustaan ja/tai pidettävä hallituksen päättämä määrä jo omistamiansa yhtiön osakkeita. Jos johtoryhmän jäsen myy näitä osakkeitaan ennen palkkion maksamista, hänen enimmäispalkkiotaan alennetaan samassa suhteessa. Osana järjestelmää yhtiön toimitusjohtaja hankkii yhtiön osakkeita 250 000 eurolla. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava kaikki järjestelmän perusteella palkkiona hänelle maksetut osakkeet niin kauan kuin hänen johtajasopimuksensa on voimassa. Yhtiön muun johtoryhmän jäsenen on omistettava kaikki järjestelmän perusteella palkkiona hänelle maksetut osakkeet siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkaansa. Ansaintajaksolta 2020–2022 ansaittava palkkio perustuu konsernin liikevoittoon, liikevaihtoon ja osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2020–2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 200 000:n Siili Solutions Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2020–2022 noin 25 avainhenkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Mahdolliset palkkiot maksetaan viimeistään huhtikuun 2023 loppuun mennessä.

Osinkoehdotus

Yhtiön hallituksen hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti Siili pyrkii jakamaan 30–70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.

Siili Solutions Oyj:n emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2019 oli 14 362 763,81 euroa, josta tilikauden voittoa 896 786,81 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 maksettaisiin  varsinaista osinkoa 0,26 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,36 euroa osakkeelta. Varsinainen osinko olisi esityksen mukaan 1 820 082,16 euroa ja lisäosinko 700 031,60 euroa, eli kokonaisuudessaan 2 520 113,76 euroa ulkona olevalla osakemäärällä. Ehdotettu varsinainen osingonjako vastaa noin 71% ja ehdotettu osingonjako yhteensä vastaisi 99 % konsernin tilikauden tuloksesta.

Tilikauden päättymisen jälkeen Siilin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako lisäosinkoineen vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön vahva likviditeetti ja kassavarat mahdollistavat lisäosingonjaon.

Yritysvastuu ja muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi

Siili Solutions sisällyttää tiedot yritysvastuusta ja raportoi muut kuin taloudelliset tietonsa osana hallituksen toimintakertomusta, joka julkaistaan viimeistään 3.3.2020 osana yhtiön vuoden 2019 vuosikertomusta. Toimintakertomuksen yritysvastuuosiossa kuvataan toimintatavat, joita Siili-konsernissa noudatetaan liittyen ympäristöasioihin, sosiaalisiin asioihin ja henkilöstöön, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan.

Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tiedotteen sisältämät tilinpäätösluvut 2019 ja 2018 ovat tilintarkastettuja.

Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, joka tarjoaa asiakkailleen tietojärjestelmien kehityspalveluja. Yhden segmentin valinta perustuu Siilin nykyiseen liiketoimintamalliin, tuoteportfolioon, toiminnan luonteeseen ja vallitsevaan hallinnointirakenteeseen. Segmentin luvut ovat siten yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.

Konserni otti käyttöön 1.1.2019 IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) -standardin. Uusi standardi korvasi IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 -standardi edellyttää vuokralle ottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja rahoitusvelkana. Taseeseen merkitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia, enintään 12 kuukautta kestäviä, vuokrasopimuksia sekä arvoltaan vähäarvoisia hyödykkeitä.

Siili Solutions otti IFRS 16 -standardin käyttöön soveltamalla yksinkertaistettua menettelyä helpotuksineen: kaikki yli vuoden mittaiset vuokrasopimukset, jotka vuoden 2018 tilinpäätöksessä luokiteltiin operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi, kirjattiin taseeseen, paitsi sopimukset, jotka ovat arvoltaan vähäisiä eli noin 5 000 euron suuruisia tai enintään vuoden mittaisia. Standardin käyttöönotto ei vaikuttanut 1.1.2019 kertyneisiin voittovaroihin, eikä standardin käyttöönoton takia oikaistu vuoden 2018 vertailutietoja. Konsernin vuokrasopimukset ovat etupäässä toimitilavuokrasopimuksia.

Siili Solutions kirjasi 1.1.2019 taseeseen 3 578 tuhannen euron suuruisen vuokrasopimusvelan ja käyttöoikeusomaisuuserän.

 

Siltalaskelma IFRS 16 -käyttöönotosta, 1 000 euroa     Konsernin vuokravastuut 31.12.2018 1 147 Lyhytaikaiset ja vähäarvoiset sopimukset -559 Uudet sopimukset (* 37 Diskonttotekijä -216 Sopimuskauden muutos vuokravastuiden vähimmäisvuokrasta IFRS 16 -sopimuskauteen 3 169 Konsernin vuokrasopimusvelka 1.1.2019 3 578

*)  Sisältää 1.1.2019 voimaantulleet vuokrasopimukset.

Taseeseen kirjattavat vuokrasopimusvelka ja käyttöoikeusomaisuuserä on arvostettu tulevien vuokramaksujen nykyarvoon. Diskonttauksessa käytetään diskonttauskorkona lisäluoton korkoa, joka on 1,2–3,2 prosenttiyksikköä, ja lisäluoton korko on määritelty konserniyhtiöille niiden yrityskohtaiset ja maantieteelliset riskitekijät huomioon ottaen. Siili Solutions ei erottele vuokrasopimusten palvelukomponentteja.

Uuden standardin käyttöönotto paransi konsernin vuoden 2019 käyttökatetta 1 263 tuhatta euroa ja pienensi tilikauden voittoa 12 tuhatta euroa verrattuna aiempaan IAS 17 -standardiin. Taseeseen kirjatuista käyttöoikeusomaisuuseristä kirjattiin poistot ja vuokranmaksuvelasta korkokulut vuokrakulujen sijasta. Siili Solutions sovelsi standardin helpotusta, eikä kirjannut taseeseen lyhytaikaisia eikä vähäarvoisia vuokrasopimuksia. Lisäksi konserni on hyödyntänyt mahdollisuuden olla erottelematta vuokrasopimusten palvelukomponentteja. Konsernitaseessa 31.12.2019 käyttöoikeusomaisuuserän määrä on 5 400 tuhatta euroa ja vuokranmaksuvelan määrä 5 429 tuhatta euroa.

Konsernin tilikauden 2019 rahavirtalaskelmassa IFRS 16 -standardin soveltamisalaan kuuluvien vuokrien maksut jaetaan vuokranmaksuvelvoitteen lyhennykseksi, joka esitetään rahoituksen rahavirrassa vuokranmaksuvelkaa pienentävänä maksuna ja koron maksuun, joka esitetään liiketoiminnan rahavirrassa. Standardin soveltaminen paransi vuoden 2019 liiketoiminnan rahavirtaa 1 248 tuhatta euroa ja heikensi rahoituksen rahavirtaa 1 179 tuhatta euroa.

Taloudellinen kalenteri vuonna 2020

Siili järjestää 7.2.2020 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 27.2.2020 kello 09:00 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden päätyttyä.

Vuoden 2019 vuosikertomus julkaistaan sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla viimeistään 3.3.2020.
Varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2020.

Yhtiö julkaisee 12.8.2020 puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.−30.6.2020.


Konsernin tuloslaskelma IFRS   1.7.-31.12.2019 1.7.-31.12.2018 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 1 000 EUR                       LIIKEVAIHTO   39 849 36 201 80 544 70 380             Liiketoiminnan muut tuotot   234 112 451 265 Materiaalit ja palvelut   -7 728 -6 734 -14 785 -12 905 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -24 285 -22 520 -49 902 -43 561 Poistot   -1 703 -1 081 -3 363 -1 646 Liiketoiminnan muut kulut   -4 512 -5 235 -9 211 -10 067             LIIKEVOITTO (-TAPPIO)   1 856 743 3 733 2 465             Rahoitustuotot     -7 9   Rahoituskulut   -292 -113 -425 -153             TULOS ENNEN VEROJA   1 564 623 3 317 2 312 Tuloverot   -342 -389 -763 -734 TILIKAUDEN TULOS   1 221 234 2 553 1 579             Jakautuminen             Emoyhtiön omistajille 100 % 1 221 234 2 553 1 579   Määräysvallattomille omistajille 0 %  0  0  0  0                         Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:           Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa),
tilikauden voitto   0,17 0,03 0,36 0,23 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto   0,17 0,03 0,36 0,23                         Konsernin laaja tuloslaskelma   1.7.-31.12.2019 1.7.-31.12.2018 1.1.-31.12.2019 1.1. - 31.12.2018 1 000 EUR                       TILIKAUDEN TULOS   1 221 234 2 553 1 579             Muut laajan tuloksen erät           Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi             Muuntoerot   3 25 16 -22             TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ   1 224 259 2 569 1 557             Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen             Emoyrityksen omistajille 100 % 1 224 259 2 569 1 557   Määräysvallattomille omistajille 0 %  0  0  0  0


Konsernitase IFRS 31.12.2019 31.12.2018 1 000 EUR               VARAT               Pitkäaikaiset varat       Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 803 1 145   Käyttöoikeusomaisuuserät 5 400     Liikearvo 18 815 18 815   Muut aineettomat hyödykkeet 4 162 5 625   Muut sijoitukset 152 2   Laskennalliset verosaamiset 17     Saamiset 195 417 Pitkäaikaiset varat yhteensä 29 544 26 005         Lyhytaikaiset varat       Myyntisaamiset 12 612 10 949   Muut saamiset 1 734 1 538   Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 114 227   Rahavarat 11 886 10 049 Lyhytaikaiset varat yhteensä 26 346 22 764         VARAT YHTEENSÄ 55 890 48 769         OMA PÄÄOMA JA VELAT             Oma pääoma       Osakepääoma 100 100   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 874 12 874   Muuntoerot 9 -7   Kertyneet voittovarat 7 579 6 680 Oma pääoma yhteensä 20 562 19 647         Pitkäaikaiset velat       Rahoitusvelat 5 133 6 159   Muut pitkäaikaiset korolliset velat 9 794 6 010   Laskennalliset verovelat 870 1 135 Pitkäaikaiset velat yhteensä 15 798 13 304         Lyhytaikaiset velat       Rahoitusvelat 1 027 1 417   Muut lyhytaikaiset korolliset velat 1 718     Ostovelat ja muut velat 16 575 14 306   Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 197 89   Varaukset 14 5 Lyhytaikaiset velat yhteensä 19 530 15 818         Velat yhteensä 35 328 29 121         OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 55 890 48 769Konsernin rahavirtalaskelma IFRS 1.7.-31.12.2019 1.7.-31.12.2018 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 1 000 EUR                   Liiketoiminnan rahavirrat         Tilikauden voitto 1 221 234 2 553 1 579 Oikaisut:         Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut 1 057 1 103 2 120 1 649 Korkokulut ja muut rahoituskulut 292 113 425 153 Korkotuotot   7 -9   Verot 342 389 763 734 Käyttöpääoman muutokset:         Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 1 292 1 744 -1 717 -2 229 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 1 127 1 136 3 790 1 667 Maksetut korot -74 -54 -170 -94 Saadut korot 5 -12 9 -7 Maksetut verot -94 -632 -825 -1 320 Liiketoiminnan nettorahavirta 5 169 4 029 6 941 2 132           Investointien rahavirrat         Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla   -4 606 -394 -4 606 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot     12   Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -160 -465 -327 -707 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -21 -45 -21 -312 Investoinnit muihin sijoituksiin   152 -150 152 Investointien nettorahavirta -181 -4 964 -880 -5 474           Rahoituksen rahavirrat         Lainasaamisten takaisinmaksut     81 358 Lainojen nostot   7 200   7 200 Lainojen takaisinmaksut -709 -195 -1 419 -390 IFRS 16 -vuokranmaksuvelkojen maksut -599   -1 179   Maksetut osingot     -1 610 -2 730 Osingonjako osakkeiden myyntioptioiden haltijoille     -98   Rahoituksen nettorahavirta -1 308 7 005 -4 224 4 438           Rahavarojen muutos 3 680 6 070 1 837 1 095 Rahavarat tilikauden alussa 8 206 3 975 10 049 8 954 Valuuttakurssien muutosten vaikutus   5     Rahavarat tilikauden lopussa 11 886 10 049 11 886 10 049Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Omapääoma 1.1.2018 100 12 874 15 7 759 20 747 Laaja tulos           Tilikauden tulos       1 579 1 579 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)           Muuntoerot     -22   -22 Tilikauden laaja tulos yhteensä     -22 1 579 1 557 Liiketoimet omistajien kanssa           Osingonjako       -2 730 -2 730 Osakeannit           Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä       55 55 Muut muutokset       18 18 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä       -2 657 -2 657 Oma pääoma 31.12.2018 100 12 874 -7 6 680 19 647 Oma pääoma 1.1.2019 100 12 874 -7 6 680 19 647 Laaja tulos           Tilikauden tulos       2 553 2 553 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)           Muuntoerot     16   16 Tilikauden laaja tulos yhteensä     16 2 553 2 569 Liiketoimet omistajien kanssa           Osingonjako       -1 610 -1 610 Osakeannit           Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä       53 53 Muut muutokset       -98 -98 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä       -1 655 -1 655 Oma pääoma 31.12.2019 100 12 874 9 7 579 20 562Rahoitusvelat, vakuudet ja vastuusitoumukset

Rahoitusvelat ja pitkäaikaiset korolliset velat

Pitkäaikaiset rahoitusvelat ja korolliset velat, 1 000 EUR 2019 2018 Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 5 133 6 159 Käypään arvoon arvostettu ehdollinen vastike 6 082 6 010 IFRS 16 -vuokrasopimusvelka 3 712   Yhteensä 14 928 12 169

 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat ja korolliset velat, 1 000 EUR 2019 2018 Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 1 027 1 417 IFRS 16 -vuokrasopimusvelka 1 718   Yhteensä 2 744 1 417

Konsernilla on yksi pankkilaina: vuonna 2018 nostettu vaihtuvakorkoinen laina. Konserni käyttää lainan korkoriskin hallinnassa kuuden vuoden mittaista koronvaihtosopimusta, joka on tullut voimaan elokuussa 2019. Pankkilainan maturiteetti on seitsemän vuotta, ja sitä lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain.

Siilin pankkilainaan liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste. Tunnusluvut tarkastetaan puolivuosittain, ja kovenanttiehdot täyttyivät tarkasteluhetkellä.

Konsernilla on lisäksi tilinpäätöshetkellä 31.12.2019 käytettävissään nostamattomia tililimiittejä 2 470 tuhatta euroa.

Tilikaudella 2018 konserni kirjasi 5 979 tuhannen euron VALA Group Oy:n vähemmistöosuuden ostohinnan ehdolliseksi vastikkeeksi. Vähemmistöosuuden ostohinta on arvostettu käypään arvoon, ja diskonttaamisesta aiheutunutta arvostuseroa on kirjattu tulosvaikutteisesti rahoituskuluihin tilikautena 2019 yhteensä 73 (30) tuhatta euroa.

Siili Solutions maksoi tilikauden 2019 aikana 1.8.2018 toteutetun VALA Group Oy:n osakekaupan kauppahinnan tasauksen, yhteensä 394 tuhatta euroa. Kauppahinnan tasaus määräytyi VALA Group Oy:n hankinnan jälkeisen käyttöpääoman muutoksen perusteella. Kauppahinnan tasaus oli huomioitu tilikauden 2018 VALA Group Oy:n osakkeiden hankintamenossa.

Lisäksi konserni suoritti tilikaudella 2018 edellisellä tilikaudella kirjatun 30 tuhannen euron ehdollisen vastikkeen Stormbit-liiketoimintakaupan ehdollisesta lisäkauppahinnasta. Stormbit-liiketoimintakaupan ehdollista lisäkauppahintaa ei diskontattu, koska lisäkauppahinta erääntyi maksettavaksi alle vuoden kuluessa yrityshankinnasta.

Vuokrasopimukset

Konsernin vuokrasopimukset koostuvat pääasiassa konserniyhtiöiden käytössä olevista toimistotiloista, joissa konserni on vuokralle ottajana. Toimitilojen vuokrasopimusten pituudet ovat pääosin kolme vuotta. Osa vuokrasopimuksista sisältää indeksiehdon.

Siili Solutionsin vuokrasopimuksien käyttöoikeusomaisuuserä, vuokrasopimusvelat, poistot, vuokrakulun peruutukset sekä korkokulut olivat tilikaudella 2019 seuravat:

1 000 euroa 31.12.2019 Käyttöoikeusomaisuuserä 5 400 Pitkäaikainen vuokrasopimusvelka 3 712 Lyhytaikainen vuokrasopimusvelka 1 718 1 000 euroa 1.1.-31.12.2019 Vuokrakulun peruutus 1 263 Käyttöoikeusomaisuuserän poistot -1 223 Vuokrasopimusvelan korkokulut -69

Liiketoiminnan muut kulut sisälsivät tilikautena 2019 vuokrakuluja vähäarvoisista vuokrasopimuksista 215 tuhatta euroa ja lyhytaikaisista vuokrasopimuksista 572 tuhatta euroa.

Vakuudet

Omasta puolesta annetut sitoumukset

1 000 EUR 2019 2018 Vuokravakuudet 306 312 Yrityskiinnitykset (* 10 375 10 375 Yrityskortit 69 59 Vuokratakaukset 196 203

*) Haltijavelkakirjat ovat Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen hallussa.

Lähipiiritapahtumat

Kaikki Siilin hallituksen jäsenten ja johdon osakekaupat on julkaistu erillisinä pörssitiedotteina.

Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2020

Siili Solutions Oyj hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Somerma
puhelin: 050 518 1496

Talousjohtaja Aleksi Kankainen
puhelin: 040 5342 709
                                                                        

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

 

Liite

Siili Solutions Oyj Tilinpäätöstiedote 2019 27.2.2020

GlobeNewswire