KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET / PÖRSSITIEDOTTEET

Next Games Oyj: Julkaisu- ja tuotekehitystoimintojen laskentaperiaatteiden muutos

28.02.2020 klo 07:58 Next Games Oyj: Julkaisu- ja tuotekehitystoimintojen laskentaperiaatteiden muutos

Next Games Oyj Yhtiötiedote 28.2.2020 klo:07:58

Next Games tekee muutoksen tuotekehitys-, markkinointi- ja myynti-, sekä hallintotoimintojen kulukohdistuksien laskentaperiaatteisiinsa. Muutoksen tavoitteena on parantaa yhtiön taloudellista viestintää tarjoamalla sijoittajille mahdollisimman ymmärrettävää, kattavaa ja selkeästi ryhmiteltyä tietoa yhtiön tuotekehitys- ja julkaisutoiminnasta taloudellisessa raportoinnissa.

Yhtiö muuttaa julkaistuihin peleihin liittyvien kehitysmenojen luokittelua ja esittää ne jatkossa myynti- ja markkinointitoiminnon alla. Aiemmin kaikki, sekä julkaistujen että kehitteillä olevien pelien kehitykseen liittyvät kulut raportoitiin osana tuotekehitystoimintoa. Jatkossa vain kehitteillä olevien pelien luvut raportoidaan osana tuotekehitystoimintoa ja julkaistujen pelien kehitys ja ylläpitokulut raportoidaan osana markkinointi- ja myyntitoimintoa. Laskentaperiaatteiden muutos ei vaikuta koko konsernin raportoituun liikevaihtoon, liiketulokseen, bruttokatteeseen tai taseen lukuihin.

Muutoksen taustalla on uuden vaihtoehtoisen tunnusluvun, ’julkaisutoiminnan kannattavuus’ tuonti osaksi yhtiön taloudellista raportointia. Uuden vaihtoehtoisen tunnusluvun avulla sijoittaja saa paremman kuvan yhtiön julkaisutoiminnan kannattavuudesta. Julkaisutoiminnan kannattavuudella tarkoitetaan yhtiön julkaistujen pelien liikevaihtoa oikaistuna pelien ylläpidon, edelleen kehityksen, markkinoinnin ja asiakaspalvelun menoilla.

Vuoden 2018 taloudellinen raportointi sekä osavuosikatsaus 1.1-30.6.2019 on oikaistu vastaamaan uusia laskentaperiaatteita. Tarkemmat tiedot muutoksista on esitetty alla, ja oikaistut luvut on esitetty liitteenä olevissa taulukoissa.

Muutos toimintojen kulukohdistuksien laadintaperiaatteissa

Palvelupohjaisten pelien luonteen takia Next Games ryhmittelee julkaisutoiminnan kulut yhteen ja luokittelee tavanomaiset pelin palveluun liittyvät kulut ylläpitona, eikä tuotekehityksenä. Näitä ylläpitokuluja ei aktivoida taseelle. Laskentaperiaatteen muutos helpottaa kannattavuuden seurantaa ja parantaa tuloksen ennustettavuutta ja vertailukelpoisuutta eri kausien välillä, riippumatta missä kehityskaaressa yhtiön muut tuotteet ovat, sekä mikäli tuotekehitykseen liittyviä kuluja aktivoidaan.

Aikaisemmin kaikki pelin kehitystoiminta on luokiteltu tuotekehitystoiminnon alle. Jatkossa tuotekehitystoiminnon alle luokitellaan vain teknologiaan liittyvät ja julkaisemattomien pelien kehityskulut, esimerkiksi (mutta ei rajoittuen):

Tuotekehitykseen osallistuvan henkilöstön kulut ml. palkat, sivukulut, eläkekulut, sekä allokaatio IFRS 2 osakeperusteisia maksujaOstetut palvelut ja ulkoistettu tuotekehitysTuotekehitykseen liittyvä testaustoiminta ja muut tutkimukseen liittyvät kulutYleiskulukerroin perustuen henkilöstömäärään suhteessa koko konsernin henkilöstöönAktivoinnit ja poistot liittyen tuotekehitykseen, sekä yleiskulukertoimen kautta tulevia IFRS 16, ja muita aineellisia ja aineettomia poistoja.

Aikaisemmin myynti- ja markkinointitoimintoon luokiteltiin kaikki markkinointi ja markkinointihenkilöstöön liittyvät kulut. Jatkossa Next Gamesin myynti- ja markkinointitoiminto kattaa kaikki kulut, jotka liittyvät yhtiön julkaistujen pelien ylläpitoon ja edelleenkehitykseen, mukaan lukien kehitystiimeihin liittyvät henkilöstökustannukset, esimerkiksi (mutta ei rajoittuen):

Julkaistuja tuotteita edelleenkehittävän ja markkinoivan henkilöstön kulut; ml. palkat, sivukulut, eläkekulut, sekä allokaatio IFRS 2 osakeperusteisia maksujaOstetut palvelut; kuten asiakaspalvelu Markkinoinnin suorat ostot; kuten pelaajahankinta ja muu markkinointiYleiskulukerroin; perustuen henkilöstömäärään suhteessa koko konsernin henkilöstöönAktivoinnit ja poistot;  toimintoon kohdistuvia, ja yleiskulukertoimen kautta tulevia IFRS 16, ja muita aineellisia ja aineettomia poistoja.

Aikaisemmin hallintotoimintoon luokiteltiin taloushallinto, lakiosasto, yleishallinto, eli johto sekä  henkilöstöhallinto.  Myös listautumiseen ja  listautumisantiin liittyvät kulut, sekä taloushallinnon palvelut kuten tilintarkastus luokitellaan hallintoon. Jatkossa toimintoon sisältyy lisäksi myös sijoittajaviestintään ja yhtiön yleiseen tiedotus ja suhdetoimintaan liittyvät kulut, esimerkiksi:

Hallinnon parissa työskentelevien henkilöiden kulut; ml. palkat, sivukulut, eläkekulut, sekä allokaatio IFRS 2 osakeperusteisia maksujaOstetut palvelut; hallintopalvelut ja hallinnon vuokratyövoimaYleiskulut; Yleiskulukerroin perustuen henkilöstömäärään suhteessa koko konsernin henkilöstöönMuu viestintä; yhtiön tiedotus, sijoittajaviestintä ja suhdetoimintaan liittyvät kulutAktivoinnit ja poistot; Toimintoon kohdistuvia, ja yleiskulukertoimen kautta tulevia IFRS 16, ja muita aineellisia ja aineettomia poistoja.

Laskentaperiaatteiden muutoksen keskeiset vaikutukset 2018

Tuotekehitys toiminnon kulut laskivat 2,8 miljoonaa euroa vuonna 2018Myynti - ja markkinointi toiminnon kulut nousivat 3,1 miljoonaa euroa vuonna 2018Hallinto toiminnon kulut laskivat 0,3 miljoonaa euroa vuonna 2018Nettovaikutus tilikauden tulokseen on 0 euroa vuonna 2018

Laskentaperiaatteiden muutoksen keskeiset vaikutukset 1.1-31.6.2019

Tuloslaskelma 1.7-31.12.2019 on laadittu uusia periaatteita noudattaenTuotekehitys toiminnon kulut laskivat 1,4 miljoonaa euroa vuonna 1.1-31.6.2019Myynti - ja markkinointi toiminnon kulut nousivat 1,4 miljoonaa euroa kaudella 1.1-31.6.2019Hallinto toiminnon kulut laski 0,03 miljoonaa euroa kaudella 1.1-31.6.2019Nettovaikutus tilikauden tulokseen on 0 euroa kaudella 1.1-31.6.2019

 

TAULUKOT 2018

  Oikaistu     EUR tuhatta 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2018 Muutos         Liikevaihto 35 245 35 245 0 Tuotettuja palveluita vastaavat kulut -13 952 -13 952 0 Bruttokate 21 294 21 294 0 Liiketoiminnan muut tuotot 71 71 0 Tuotekehityksen kulut -7 541 -10 418 2 877 Myynnin ja markkinoinnin kulut -26 776 -23 643 -3 133 Hallinnon kulut -3 963 -4 218 255 Liiketulos -16 914 -16 914 0

 

  Oikaistu     Oikaistu     EUR tuhatta 1.1-1.6
2018 1.1-1.6
2018 Muutos 1.7-31.12
2018 1.7-31.12 2018 Muutos Liikevaihto 10 477 10 477 0 24 769 24 769 0 Tuotettuja palveluita vastaavat kulut -4 443 -4 443 0 -9 509 -9 509 0 Bruttokate 6 034 6 034 0 15 260 15 260 0 Liiketoiminnan muut tuotot 45 45 0 27 27 0 Tuotekehityksen kulut -3 481 -3 555 74 -4 060 -6 863 2 803 Myynnin ja markkinoinnin kulut -5 564 -5 405 -159 -21 212 -18 238 -2 974 Hallinnon kulut -1 987 -2 073 86 -1 975 -2 146 171 Liiketulos -4 954 -4 954 0 -11 961 -11 961 0

TAULUKOT 2019

  Oikaistu     EUR tuhatta 1.1-1.6.2019 1.1-1.6.2019 Muutos Liikevaihto 19 224 19 224 0 Tuotettuja palveluita vastaavat kulut -7 974 -7 974 0 Bruttokate 11 250 11 250 0 Liiketoiminnan muut tuotot 9 9 0 Tuotekehityksen kulut -3 284 -4 679 1 395 Myynnin ja markkinoinnin kulut -9 838 -8 414 -1 424 Hallinnon kulut -1 632 -1 661 29 Liiketulos -3 495 -3 495 0

Julkaisutoiminnan kannattavuus 2018 ja 2019

EUR tuhatta 1.1-30.6.2018 1.7-31.12.2018 1.1-31.12.2018 Liikevaihto 10 477 24 769 35 245 Bruttokate 6 034 15 260 21 294 Myynnin ja markkinoinnin kulut -5 564 -21 212 -26 776 Julkaisutoiminnan liiketulos (EBIT) 470 -5 952 -5 482 Julkaisutoiminnan poistot 69 961 1 030 Julkaisutoiminnan käyttökate (EBITDA) 538 -4 991 -4 452

 

EUR tuhatta 1.1-30.6.2019 1.7-31.12.2019 1.1-31.12.2019 Liikevaihto 19 224 15 477 34 701 Bruttokate 11 250 8 418 19 668 Myynnin ja markkinoinnin kulut -9 838 -7 756 -17 594 Julkaisutoiminnan liiketulos (EBIT) 1 412 662 2 074 Julkaisutoiminnan poistot 847 846 1 693 Julkaisutoiminnan käyttökate (EBITDA) 2 259 1 508 3 767

Lisätietoja:

Annina Salvén, talousjohtaja, +358 (0) 40 588 3167
investors@nextgames.com

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä. www.nextgames.com/fi

GlobeNewswire