TÄRKEÄÄ TIETOA

Pääsyä tämän verkkosivuston tietoihin ja asiakirjoihin on rajoitettu sääntelystä johtuen. Pyydämme teitä lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraavan vahvistuksen joka kerta, kun tarkastelette näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU EIKÄ SE OLE SAATAVILLA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Tätä verkkosivustoa tai sen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu, eivätkä ne ole saatavilla, eikä verkkosivustolla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa tai millään muulla alueella, jossa se olisi lainvastaista. Tällä verkkosivulla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyillä alueilla, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka asuvat Kanadan, Japanin, Australia, Etelä-Afrikan ja Hongkongin ulkopuolella ja haluavat nähdä tällä verkkosivulla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Kotipizza Group Oyj (”Kotipizza”) tai OP Yrityspankki Oyj (”OP”) eivät ota vastuuta siitä, jos joku henkilö rikkoo soveltuvia lakeja tai säännöksiä.

Ostotarjousta ("Ostotarjous") ei tehdä eikä osakkeita hyväksytä hankittavaksi henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti millään sellaisella alueella, jossa ostotarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen olisi soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai vaatisi minkään muun kuin tarjousasiakirjassa nimenomaisesti mainitun viranomaisen rekisteröintiä, hyväksyntää tai muita toimia. Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tai muuta materiaalia ei jaeta eikä saa jakaa, levittää edelleen tai välittää alueelle tai alueelta, jossa se olisi soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä. Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä suoraan tai välillisesti, postipalvelun kautta tai millään muulla välineellä (mukaan lukien rajoituksetta, faksin, teleksin, puhelimen sekä internetin) tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, millään sellaisella tavalla tai välineellä eikä Kanadasta, Japanista, Australiasta, Etelä-Afrikasta tai Hongkongista.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdistyneessä Kuningaskunnassa

Ostotarjousta tai tällä verkkosivulla olevia tietoja tai asiakirjoja ei ole tehnyt tai hyväksynyt auktorisoitu henkilö Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) ("FSMA") artiklan 21 tarkoittamalla tavalla. Vastaavasti tällä verkkosivulla olevia tietoja ja asiakirjoja ei jaella eikä saa välittää, yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tällä verkkosivulla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaisua ei rajoita FSMA:n artiklan 21 mukaiset rahoitustarjousten rajoitukset, koska kyseessä on yhtiön tekemä tai yhtiön puolesta tehty julkaisu, joka liittyy transaktioon, jolla hankitaan päivittäisten asioiden kontrolli; tai hankitaan 50 prosenttia tai enemmän äänioikeudellisista osakkeita yhtiössä vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion Order 2005) artikla 62:n mukaisesti.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Kotipizzan osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Kotipizzaa eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”). Ostotarjous tehdään Kotipizzan Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Kotipizzan osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Kotipizzan muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous tehdään suomalaisen yhtiön, Kotipizzan, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tarjousasiakirjaan nimenomaisesti sisällytetyt tilinpäätökset ja taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Kotipizzan osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Orkla ASA ("Orkla") ja Kotipizza ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Kotipizzan osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Orklaa tai Kotipizzaa tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Orklan, Kotipizzan ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti ”Tier II” -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Orkla ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan Orklan tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Kotipizzan osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi Kotipizzan osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Kotipizzan osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Orklan taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Kotipizzan arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Vahvistus

Painamalla alla olevaa linkkiä, vahvistatte, että olette lukeneet ja ymmärtäneet edellä olevat rajoitukset ja suostutte noudattamaan niitä ja vahvistatte, ettette asu tai oleskele tällä hetkellä Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai verkkosivustolle siirtyminen on lainvastaista.

 

IMPORTANT NOTICE

Access to the information and documents on this website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you access this restricted information.

THESE MATERIALS ARE NOT DIRECTED AT OR ACCESSIBLE BY, DIRECTLY OR INDIRECTLY, ANY PERSONS LOCATED IN CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG KONG OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE TENDER OFFER WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

This website and the information contained herein are not intended for, and must not be accessed by, or distributed or disseminated to, persons residing or physically present in Canada, Japan, Australia, South Africa or Hong Kong or in any other jurisdiction in which it would be unlawful. Access to the information and documents contained on this website may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorized to access such information and documents. All persons residing outside of Canada, Japan, Australia, South Africa and Hong Kong who wish to have access to the documents contained on this website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website, or require registration or approval for any acquisition of securities by them. Kotipizza Group Oyj (“Kotipizza”) or OP Corporate Bank plc (“OP”) assume no responsibility if there is a violation of applicable law or regulations by any person.

The tender offer (the “Tender Offer”) is not being made and the shares will not be accepted for purchase from or on behalf of persons, directly or indirectly in any jurisdiction where making or acceptance of such Tender Offer would be prohibited by applicable laws or regulations or would require any registration, approval or further measures with any regulatory authority not expressly contemplated by the tender offer document. The tender offer document and related acceptance forms as well as other related material will not and may not be distributed, forwarded or transmitted into or from any jurisdiction where it would be prohibited by the applicable laws and regulations. In particular, the Tender Offer is not being made, directly or indirectly, in or into, or by use of the postal service of, or by any means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, telex, telephone or the internet) of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, Canada, Japan, Australia, South Africa or Hong Kong. The Tender Offer cannot be accepted, directly or indirectly, by any such use, means or instrumentality or from within, Canada, Japan, Australia, South Africa or Hong Kong.

Notice to Shareholders in the United Kingdom

The Tender Offer and the information and documents contained on this website are not being made and have not been approved by an authorized person for the purposes of section 21 of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”). Accordingly, the information and documents contained on this website are not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. The communication of the information and documents contained on this website is exempt from the restriction on financial promotions under section 21 of the FSMA on the basis that it is a communication by or on behalf of a body corporate which relates to a transaction to acquire day to day control of the affairs of a body corporate, or to acquire 50 per cent or more of the voting shares in a body corporate, within article 62 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Notice to U.S. Shareholders

U.S. shareholders are advised that the shares of Kotipizza are not listed on a U.S. securities exchange and that Kotipizza is not subject to the periodic reporting requirements of the U.S. Securities Exchange Act of 1934 (the “Exchange Act”), and is not required to, and does not, file any reports with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) thereunder. The Tender Offer is made to Kotipizza’s shareholders resident in the United States on the same terms and conditions as those made to all other shareholders of Kotipizza to whom an offer is made. Any information documents are being disseminated to U.S. shareholders on a basis comparable to the method that such documents are provided to Kotipizza’s other shareholders.

The Tender Offer is made for the issued and outstanding shares in Kotipizza, which is domiciled in Finland. Information distributed in connection with the Tender Offer is subject to the disclosure requirements of Finland, which are different from those of the United States. In particular, the financial statements and financial information included in the Tender Offer Document have been prepared in accordance with applicable accounting standards in Finland, which may not be comparable to the financial statements or financial information of U.S. companies.

It may be difficult for Kotipizza’s shareholders to enforce their rights and any claims they may have arising under the federal securities laws, since Orkla ASA (“Orkla”) and Kotipizza are located in non-U.S. jurisdictions, and some or all of their respective officers and directors may be residents of non-U.S. jurisdictions. Kotipizza’s shareholders may not be able to sue Orkla or Kotipizza or their respective officers or directors in a non-U.S. court for violations of the U.S. securities laws. It may be difficult to compel Orkla and Kotipizza and their respective affiliates to subject themselves to a U.S. court’s judgment.

The Tender Offer is made in the United States pursuant to Section 14(e) and Regulation 14E under the Exchange Act as a “Tier II” tender offer, and otherwise in accordance with the requirements of Finnish law. Accordingly, the Tender Offer will be subject to disclosure and other procedural requirements, including with respect to the offer timetable, settlement procedures and timing of payments that are different from those applicable under U.S. domestic tender offer procedures and law.

To the extent permissible under applicable law or regulations, Orkla and its affiliates or brokers (acting as agents for Orkla or its affiliates, as applicable) may from time to time, and other than pursuant to the Tender Offer, directly or indirectly, purchase or arrange to purchase, the shares of Kotipizza or any securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for such shares of Kotipizza. To the extent information about such purchases or arrangements to purchase is made public in Finland, such information will be disclosed by means of a press release or other means reasonably calculated to inform U.S. shareholders of Kotipizza of such information. In addition, the financial advisers to Orkla may also engage in ordinary course trading activities in securities of Kotipizza, which may include purchases or arrangements to purchase such securities.

Neither the SEC nor any U.S. state securities commission has approved or disapproved the Tender Offer, or passed any comment upon the adequacy or completeness of any tender offer document. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

Confirmation

By clicking on the link below, you confirm that you have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above and that your country of residence and current location is not Canada, Japan, Australia, South Africa or Hong Kong or any other jurisdiction in which such a distribution or such access is unlawful.