Vastuunrajoitus

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SEN JAKELU TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, missä jakelu tai julkistaminen olisi lainvastaista, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tällä verkkosivustolla oleva materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen territoriot ja hallinnassa olevat alueet, mikä tahansa Yhdysvaltojen osavaltio sekä District of Columbia). Tässä tai seuraavilla sivuilla mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Singaporen tai Etelä-Afrikan ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö tai Yhtiön edustaja ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Missä tahansa muussa sellaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa (mukaan lukien Yhdistynyt kuningaskunta) kuin Suomessa, jossa sovelletaan asetusta (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus"), seuraavilla verkkosivuilla esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” siten kuin Esiteasetuksen, muutoksineen, artiklassa 2(e) määritellään.

Tämä verkkosivusto ja sillä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman omaaville yhtiöille (high net worth companies), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan (a)–(d) kohtien mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Mahdollinen tähän verkkosivustoon liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän verkkosivuston tai sillä esitettyjen tietojen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Pääjärjestäjä toimii tällä verkkosivustolla esitellyssä järjestelyssä ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan järjestelyn yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, järjestelyyn liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta verkkosivustolla esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Jos teidän ei ole sallittua tarkastella tämän verkkosivun materiaaleja tai olette epävarma, saatteko tarkastella näitä materiaaleja, teitä pyydetään poistumaan tältä verkkosivulta. Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistatte, että olette lukeneet ja ymmärtäneet kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostutte toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti sekä vahvistatte, että asuinpaikkanne ei ole ettekä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.