Vastuuvapauslauseke

TÄRKEÄ TIEDOTE

TÄSSÄ OLEVIA TIETOJA EI SAA JULKISTAA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOISSA TÄMÄ SAATTAISI JOHTAA PAIKALLISTEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN RIKKOMISEEN.

Tässä ja seuraavilla sivuilla olevat tiedot eivät muodosta kokonaan tai miltään osin tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa arvopapereita millään alueilla, joissa tällaiset tarjoukset tai myynnit olisivat lainvastaisia. Näillä verkkosivuilla mainittuja arvopapereita (”Arvopaperit”) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa poikkeusta rekisteröinnistä. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Missään muussa Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa kuin Suomessa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään sellaisia toimenpiteitä Arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle, jotka edellyttäisivät esitteen julkaisemista missään Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän johdosta Arvopapereita voidaan myydä Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan Esitedirektiivin julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Tämä osa verkkosivustoa on tarkoitettu ainoastaan sellaisille muissa ETA-jäsenvaltioissa kuin Suomessa oleville henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” Esitedirektiivin 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti (”Kokenut sijoittaja”).

Tämä verkkosivusto ja sillä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella, (ii) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005 (muutoksineen, ”Määräys”)) 19 (5) artiklan mukaisesti, tai (iii) jotka ovat Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) taikka muita henkilöitä, joille tämä verkkosivusto ja sen sisältämät tiedot voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän verkkosivuston ja sen tietojen perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän verkkosivustoon ja sen tietoihin liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tässä osassa verkkosivustoa olevien tietojen ja asiakirjojen käyttö voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, että heihin sovellettavat paikalliset lait tai määräykset eivät kiellä tai rajoita näille verkkosivuille siirtymistä tai edellytä rekisteröintiä tai hyväksyntää arvopapereiden hankintaa varten.

Jos et ole oikeutettu tarkastelemaan tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia tai jos olet epävarma siitä, oletko oikeutettu tarkastelemaan näitä materiaaleja, ole hyvä ja poistu tältä verkkosivustolta.

Vahvistus

Siirtymällä tarkastelemaan seuraavaa materiaalia, vahvistat että (1) olet lukenut ja ymmärtänyt yllä olevat tiedot, (2) suostut toimimaan niiden mukaisesti, (3) olet oikeutettu soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti jatkamaan seuraaviin osiin tätä verkkosivustoa, (4) suostut olemaan välittämättä tai muutoin toimittamatta mitään tällä verkkosivustolla olevia tietoja kenellekään Yhdysvalloissa tai julkaisuihin, joita yleisesti levitetään Yhdysvalloissa, ja että sinä:

(a) asut ja olet tällä hetkellä Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin ja Etelä-Afrikan ulkopuolella;
(b) asut ja olet tällä hetkellä muun Relevantin jäsenvaltion kuin Suomen ulkopuolella, paitsi jos olet Kokenut sijoittaja; ja
(c) asut ja olet tällä hetkellä Iso-Britannian ulkopuolella, paitsi jos olet Asiaankuuluva taho.