Pörssilistatut indeksituotteet - mitä ovat ETP, ETF ETC ja ETN?

Pörssilistatuilla indeksituotteilla sijoitat kustannustehokkaasti ja sijoitusavaruutesi laajenee merkittävästi. Kauppaa teet ETP-tuotteilla kuten osakkeilla.

Pörssilistattujen ETP (Exchange Traded Product) -tuotteiden valikoima on viimeisten vuosien aikana kasvanut voimakkaasti. Kasvavan valikoiman myötä sijoittajan on aikaisempaa haasteellisempaa tietää, minkälaisen riskin hän ottaa sijoittaessaan tiettyyn tuotteeseen. Oheisena on kuvattu yleisimpiä ETP-rakenteita - eli ETC, ETF ja ETN -rakenteita sekä niiden ominaispiirteitä, etuja ja riskejä.


ETP-tuotteet on kuvattu alla olevan jaottelun mukaisesti.

Pörssilistatut indeksituotteet

 

ETP (Exchange Traded Products)

ETP on yleisnimike kaikille pörssissä listatuille tuotteille, joiden tavoitteena on seurata määriteltyä kohde-etuutta. ETP-tuotteet ovat pörssissä jatkuvan kaupankäynnin kohteena pörssin aukioloaikana. ETP-tuotteiden hinnanmuutokset kuvastavat alla olevan kohde-etuuden hinnanmuutoksia. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi arvopaperikori, joka muodostuu osakkeista tai joukkovelkakirjoista. Kohde-etuus voi olla myös esimerkiksi yksittäinen raaka-aine tai valuutta.   

ETF (Exchange Traded Fund)

ETF on ETP-tuotteiden yleisin rakenne. ETF on pörssinoteerattu rahasto , josta Suomessa käytetään usein nimitystä pörssinoteerattu indeksiosuus-  tai indeksirahasto. ETF:iä hallinnoi ja laskee liikkeeseen erillinen ETF- liikkeeseenlaskija (englanniksi sponsor), joka on usein jonkin suuren ulkomaisen pankin tai muun finanssimarkkinoilla toimivan yrityksen tätä varten perustama tytäryhtiö. ETF:t ovat nimensä mukaisesti oikeudelliselta muodoltaan rahastoja. ETF:n liikkeeseenlaskija ostaa sijoittajan varoilla arvopapereita, jotka tulevat ETF:n omistukseen. Sijoittajat puolestaan omistavat sijoituksensa mukaisen määrän osuuksia ETF:sta.  ETF:n varat ovat erillään ETF:n liikkeeseenlaskijan omista varoista. Mikäli liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi konkurssin tai muun syyn vuoksi, ETF:n varat siirtyvät sijoittajien omaisuudeksi.

ETF:ien tavoitteena on seurata alla olevan indeksin (vertailuindeksi) kehitystä hallinnointipalkkioilla vähennettynä. Tyypillisesti indeksit ovat osake- tai korkoindeksejä. Joidenkin ETF:ien tavoitteena saattaa olla myös seurata valittua indeksiä vivutettuna, jolloin ETF seuraa indeksin kehitystä, mutta ETF:n arvonmuutokset ovat esimerkiksi kaksin- tai kolminkertaisia verrattuna indeksin arvonmuutoksiin. Käänteisten ETF:ien tavoitteena on seurata indeksin kehitystä käänteisesti, jolloin indeksin arvon nouseminen johtaa ETF:n arvon alenemiseen ja vastaavasti indeksin arvon aleneminen johtaa ETF:n arvon nousemiseen.

ETF-tuotteilla käydään kauppaa pörssissä sen aukioloaikoina vallitsevaan kurssitasoon. Kauppaa käydään samalla tavalla kuin osakkeilla. Euroopassa ETF-kaupankäynnin erityispiirteenä on, että suuret sijoittajat tekevät valtaosan ETF-kaupasta pörssin ulkopuolella ns. OTC (Over The Counter) -markkinoilla. Tällöin esim. instituutiosijoittaja tekee ETF-kaupat suoraan liikkeeseenlaskijan tai ns. markkinatakaajan kanssa. Nämä kaupat eivät rekisteröidy pörssivaihtoon, minkä seurauksena monien eurooppalaisten ETF:ien pörssivaihto voi olla vaatimatonta. Todellinen kaupankäyntivolyymi ETF:llä voi siis olla kuitenkin huomattavasti pörssivaihtoa suurempi.
 
Markkinatakaaja voi olla esimerkiksi pankkiiriliike, joka on sitoutunut pörssin aukioloaikana tarjoamaan likviditeettiä ETF:lle. Käytännössä markkinatakaaja on sitoutunut pitämään tietyn määrän ETF osuuksia sekä myynti- että ostolaidalla. Useimmissa tapauksissa myös osto- ja myyntitarjouksen välinen enimmäisero (ns. spread) on ennalta sovittu. 

ETF-tuotteita voidaan rakentaa pääasiassa kahdella eri toteutustavalla: arvopaperipohjaisina (cash) tai johdannaispohjaisina (swap). Näitä kahta eri toteutustapaa käsitellään tarkemmin erillisessä artikkelissa, joka löytyy myös op.fi:n ETF-sivustolta.

Lisätietoja ETF-tuotteista saa esimerkiksi liikkeeseenlaskijoiden internetsivuilta. Linkkejä liikkeeseenlaskijoiden sivuille löydät op.fi:n ETF-sivustolta.


ETC (Exchange Traded Commodity)

ETC:t ovat sijoitustuotteita, jotka seuraavat valitun raaka-aineen tai raaka-aineindeksin hinnankehitystä. Lyhenteelle ei ole toistaiseksi vakiintunut täsmällistä suomennosta mutta usein puhutaan pörssinoteeratuista raaka-aineista. ETC-tuotteet eivät juridisessa mielessä ole rahastoja kuten ETF:t vaan velkakirjoja, joihin lähtökohtaisesti sisältyy liikkeeseenlaskijaan liittyvä luottoriski. Luottoriski on usein pyritty poistamaan vakuusjärjestelyillä. Käytännössä vakuusjärjestely tarkoittaa sitä, että ETC-sijoituksen vakuutena on muita arvopapereita kuin kohde-etuutena oleva raaka-aine tai siihen liittyviä johdannaisia (esimerkiksi valtionlainoja, joukkovelkakirjalainoja tai osakkeita), jotka voidaan myydä, mikäli ETC-sijoituksen liikkeeseenlaskija tai johdannaisvastapuoli tulee maksukyvyttömäksi konkurssin tai muun syyn vuoksi .

Valtaosa ETC-tuotteista seuraa valittua laskennallista raaka-aineindeksiä. Raaka-aineindeksi hinnoitellaan raaka-ainefutuureiden pohjalta. Tällöin sijoittajan saamaan kokonaistuottoon vaikuttaa pääsääntöisesti kolme eri osatekijää:

1. Raaka-aineen hinnanmuutos
2. Futuurien rullausvoitot / -tappiot
3. Euron ja Yhdysvaltain dollarin välinen valuuttakurssimuutos

Edellä mainituista seikoista raaka-aineen hinnanmuutos vaikuttaa eniten ETC-tuotteen hintaan.  Futuurien rullauksella tarkoitetaan toimenpidettä, jossa erääntyvää johdannaisfutuuria myydään ja myöhemmin erääntyvää ostetaan tilalle. Mikäli erääntyvän (eli pois myytävän) futuurin hinta on matalampi kuin tilalle ostettavan ja myöhemmin erääntyvän, vaikuttaa se negatiivisesti laskennallisen vertailuindeksin ja ETC:n tuottoon. Mikäli taas erääntyvä futuuri voidaan myydä tilalle ostettavaa futuuria kalliimmalla, syntyy ns. rullausvoittoja, jotka vaikuttavat positiivisesti laskennallisen vertailuindeksin ja ETC:n tuottoon. Futuurien rullaustoimenpiteellä voi olla suuri merkitys sijoittajan saamalle kokonaistuotolle varsinkin lyhyellä aikavälillä. 

Euron ja Yhdysvaltain dollarin välisen valuuttakurssin muutos saattaa vaikuttaa sijoittajan saamaan kokonaistuottoon. Vaikka ETC-tuotteen kaupankäyntivaluutta olisikin euro, kohde-etuutena oleva raaka-aine on usein hinnoiteltu Yhdysvaltain dollareissa.  

Eräät ETC-tuotteet seuraavat raaka-aineen ns. SPOT-hintaa. SPOT-hinnalla tarkoitetaan yleisesti kyseisen raaka-aineen maailmanmarkkinahintaa kaupassa, jossa raaka-aineen toimitus tapahtuu välittömästi kaupan jälkeen. SPOT-hinnan seuraaminen on mahdollista silloin, kun kyseessä on ns. fyysinen (physical) raaka-aine, jolloin ETC-tuote sijoittaa varansa suoraan kyseessä olevaan raaka-aineeseen eikä johdannaiseen. Fyysiset raaka-aineisiin sijoittavien ETC:iden kohde-etuutena on usein jalometallit (kulta, hopea, platina ja palladium) tai jokin teollisuusmetalli (esimerkiksi kupari, alumiini ja lyijy).

ETC-tuotteiden hinnanmuodostus on usein monimutkaisempaa kuin perinteisten osake- tai korko-ETF:ien. Sijoittajan tulee olla perehtynyt raaka-ainefutuureiden markkinoihin, jotta hän voisi ymmärtää ETC-tuotteiden hinnanmuodostusta. 

Lisätietoja ETC-tuotteista saa esimerkiksi liikkeeseenlaskijoiden internetsivuilta. Linkkejä liikkeeseenlaskijoiden sivuille löydät op.fi:n ETF-sivustolta.

ETN (Exchange Traded Note)

ETN-tuotteet ovat pörssinoteerattuja arvopapereita, joihin lähtökohtaisesti liittyy liikkeeseenlaskijariski toisin kuin rahastomuotoisissa ETF-tuotteissa.  Ostaessaan ETN-tuotteen sijoittaja saa liikkeeseenlaskijan lupauksen kohdeindeksin tms. mukaisesta tuotosta. ETN on oikeudelliselta muodoltaan velkakirja, johon on liitetty johdannainen. Siihen liittyy siten riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. ETN:ään sijoitetuilla varoilla liikkeeseenlaskija ei kuitenkaan osta kohdeindeksin alla olevia arvopapereita, joten liikkeeseenlaskijan tullessa maksukyvyttömäksi konkurssin tai muun syyn vuoksi sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Muuten ETN-tuotteet muistuttavat sijoittajan näkökulmasta ETF- ja ETC-tuotteita. Ne seuraavat valittua alla olevaa kohde-etuutta ja niillä käydään kauppaa pörssin aukioloaikoina vallitsevaan kurssitasoon. ETN-tuotteiden etuna on, että tällä rakenteella voidaan toteuttaa monia sijoittajan kannalta mielenkiintoisia tuotteita, joita esimerkiksi ETF-rakenteella ei ole mahdollista toteuttaa. Esimerkiksi volatiliteetti-indeksejä seuraavat tuotteet ovat usein ETN-rakenteisia.

Lisätietoja ETN-tuotteista saa esimerkiksi liikkeellelaskijoiden internetsivuilta. Linkkejä liikkeeseenlaskijoiden sivuille löydät op.fi:n ETF-sivustolta.