ETF-tuotteiden kaksi eri toteutustapaa

ETF-tuotteet voidaan rakentaa pääasiassa kahdella eri toteutustavalla: arvopaperipohjaisina (cash) tai johdannaispohjaisina (swap). Johdannaispohjaiset voidaan edelleen toteuttaa joko Fully Funded Swap -järjestelyin tai Swap against basket of securities -järjestelyin. Tässä artikkelissa kuvataan edellä mainittuja toteutustapoja.

 

 

Arvopaperipohjaiset ETF-tuotteet


Arvopaperipohjaisessa (cash) toteutuksessa ETF:n varat sijoitetaan vertailuindeksin mukaisiin arvopapereihin tai osaan niistä. Esimerkiksi Euro Stoxx 50 -osakeindeksiin sijoittava ETF ostaa sijoittajan varoilla kutakin viittäkymmentä indeksiin kuuluvaa osaketta indeksin mukaiset määrät. Hyvin laajoissa indekseissä  ei välttämättä ole kustannustehokasta ostaa kaikkia indeksin arvopapereita, vaan hyvään tulokseen indeksin seurannan suhteen voidaan päästä ostamalla vain osa indeksin arvopapereista. Tällöinkin on syytä huomioida se, että sijoittajan ETF:ään sijoittamat varat ovat suorissa arvopaperisijoituksissa eikä hänellä ETF:n kautta ole johdannaissopimuksiin liittyvää vastapuoliriskiä. Lisätietoja siitä, sijoittaako ETF-rahasto varansa vain osaan vertailuindeksin mukaisista arvopapereista vai kaikkiin, saa esimerkiksi ETF:n liikkeeseenlaskijan internetsivuilta.

Arvopaperipohjainen ETF-rahasto voi hankkia lisätuottoja rahasto-osuuksien omistajille osakelainauksella. ETF-rahasto lainaa rahastoon kuuluvia arvopapereita ETF-rahaston ulkopuolisille sijoittajille ja ETF-rahasto saa tästä korvauksen, mikä parantaa ETF:n tuottoja. Osakelainaukseen liittyy riski siitä, pystyykö lainanottaja palauttamaan osakkeet ETF-rahastolle. Tätä osakelainaukseen liittyvää riskiä pyritään vähentämään vaatimalla lainanottajalta vakuus, joka kattaa osakelainan markkina-arvon. Lisätietoja siitä, käyttääkö ETF-rahasto osakelainausta ja millaisin vakuuksin, saa useimpien ETF:n liikkeeseenlaskijoiden internetsivuilta.

 

Johdannaispohjaiset ETF-tuotteet


Johdannaispohjaisissa ETF-tuotteissa käytetään johdannaissopimuksia tavoitellun tuoton saavuttamiseksi. Yleisin johdannaispohjainen ETF-rakenne on ns. swap-sopimuksella toteutettu ETF. Swap-pohjaisen ETF:n liikkeeseenlaskija sopii ns. swap-vastapuolen (esim. jokin pankki tai pankkiiriliike) kanssa siitä, että swap-vastapuoli maksaa ETF:lle tietyn vertailuindeksin tuoton. Vastineeksi ETF:n liikkeeseenlaskija maksaa swap-vastapuolelle joko ETF:n varoilla ostetun arvopaperikorin tuoton tai vaihtoehtoisesti swap-vastapuoli saa ETF-osuuksiin kuuluvat rahavarat käyttöönsä.

Johdannaispohjaisiin ETF-tuotteisiin liittyy vastapuoliriski. Vastapuoliriskillä tarkoitetaan sitä, että pystyykö ETF:n tekemän johdannaissopimuksen vastapuoli täyttämään maksuvelvoitteensa ETF:ää kohtaan. Käytännössä velvoite voi rikkoutua esimerkiksi silloin, kun johdannaisvastapuoli tulee maksukyvyttömäksi tai menee konkurssiin. Tällöin johdannaisvastapuoli ei välttämättä kykene maksamaan ETF:lle sovittua vertailuindeksin tuottoa.

 

Toteutustapa 1: Fully funded swap

ETF:ään kuuluvien arvopaperien käyttö riippuu siitä, millä rakenteella swap-pohjainen ETF on toteutettu (ks. kaavio edellä). Mikäli kyseessä on ns. fully funded swap, ETF:ään kuuluvat rahavarat luovutetaan swap-vastapuolen käyttöön ja swap-vastapuoli toimittaa ETF-rahastolle vakuuden, joka kattaa ETF:ään kuuluvien rahavarojen markkina-arvon. Vakuus voi olla esimerkiksi osakkeita, joukkovelkakirjoja tai valtionlainoja. On huomioitava, että vakuudeksi annettavat arvopaperit ovat usein muita kuin vertailuindeksiin kuuluvia arvopapereita. Sijoittaja saattaa esimerkiksi sijoittaa Euro Stoxx 50 -osakeindeksiä seuraavaan ETF-tuotteeseen, mutta swap-sopimuksen vakuutena on swap-vastapuolelta saatu esimerkiksi japanilaisia osakkeita.

Vakuudella on merkitystä, mikäli swap-vastapuoli ei pysty suoriutumaan maksuvelvoitteistaan  ETF:lle  eikä  maksamaan liikkeeseenlaskijan kanssa sopimaansa indeksituottoa ETF:lle. Tällöin vakuutena oleva omaisuus myydään ja vakuudesta saatava myyntihinta jaetaan ETF-osuuksien omistajille. Vakuuksista saatava myyntihinta määräytyy vakuuden myyntiajankohdan markkinahinnan perusteella eikä se välttämättä vastaa täysin ETF:lle swap-vastapuolen maksettavaksi sovittua tuoton määrää. Mikäli vakuudesta saatava myyntihinta ylittää swap-vastapuolen maksettavaksi sovitun indeksituoton määrän, ylimenevää määrää ei hyvitetä ETF-osuuksien omistajille, vaan se jää swap-vastapuolelle.  Mikäli vakuudesta saatava myyntihinta alittaa swap-vastapuolen maksettavaksi sovitun indeksituoton määrän, ETF-osuuksien omistaja menettää osan sovitusta indeksituotosta ja mahdollisesti myös osan ETF-osuuksiin sijoittamastaan pääomasta riippumatta kohdeindeksin kehityksestä.

 

Toteutustapa 2: Swap against basket of securities

Toinen mahdollinen swap-rakenne on ns. swap against basket of securities. ETF:n liikkeeseenlaskija ostaa ETF-rahastolle ennalta sovitun arvopaperikorin. Nämä arvopaperit ovat ETF:n varoja (vrt. fully funded swap, jossa rahavarat luovutetaan swap-osapuolen käyttöön tämän antamaa vakuutta vastaan).ETF-rahasto ja swap-vastapuoli sopivat, että ETF-rahasto saa vertailuindeksin tuoton ja swap-vastapuoli puolestaan saa ETF:n varoilla ostetun arvopaperikorin tuoton. 

Koska vertailuindeksin tuotto ja arvopaperikorin tuotto voivat erota toisistaan, saattaa syntyä tilanteita, joissa swap-vastapuoli on velkaa ETF-rahastolle tai ETF-rahasto on velkaa swap-vastapuolelle.
Valtaosaan eurooppalaisista ETF-tuotteista sovelletaan  sijoitusrahastodirektiiviä (UCITS ) joka sallii swap-vastapuoliriskin olevan enintään 10 prosenttia ETF -rahaston arvosta. Jos swap-vastapuoli tulee maksukyvyttömäksi konkurssin tai muun syyn vuoksi, sijoittaja voi siis menettää enintään 10 prosenttia ETF-sijoituksensa arvosta. Jos ETF ei kuulu sijoitusrahastodirektiivin soveltamisalaan, mikä on tilanne esimerkiksi muiden kuin eurooppalaisten ETF:ien samoin kuin joidenkin eurooppalaistenkin ETF:ien osalta ja ETF on toteutettu johdannaispohjaisena , sijoittaja voi menettää yli 10 prosenttia sijoituksensa arvosta. Monet ETF-liikkeeseenlaskijat ovat sisäisillä päätöksillään rajanneet swap-vastapuolen riskiä direktiivin mukaista 10 prosenttia pienemmäksi.

ETF -sijoittajan riskienhallinnan kannalta oleellista on, että swap-osapuolelta saatava vakuus ja arvopaperikoriomistukset ovat korkealaatuisia, samoin kuin se, että ETF-liikkeeseenlaskijan on tarvittaessa helppo muuttaa vakuus rahaksi kaikissa markkinatilanteissa.

 

Millainen johdannaispohjainen ETF kannattaa valita?

Sijoittajan kannattaa mahdollisuuksien mukaan valita swap-rakennetta käyttävistä ETF-liikkeeseenlaskijoista ne tahot, jotka mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi ilmoittavat vakuuden (fully funded swap) tai varojen (swap against basket of securities) sisällön. Tällöin sijoittaja voi mahdollisimman hyvin arvioida vakuuteen tai ETF:n omistuksiin liittyvät riskit.
Lisätietoja swap-sopimusten ja niihin liittyvistä vakuuksista ja varoista saa ETF:n liikkeeseenlaskijan internetsivuilta.

Op.fi:n ETF-sivuilta löydät linkkejä eri liikkeeseenlaskijoiden sivuille.

 

ETF-tuotteet, jotka on määritelty op.fi:ssä johdannaispohjaisiksi

- kaikki swap-sopimuksella toteutetut ETF:t
- käänteisesti referenssi-indeksiä tai kohde-etuutta seuraavat ETF:t
- vivutetut ETF:t
- raaka-aineisiin sijoittavat ETF:t ja ETC:t (pl. sellaiset raaka-ainetuotteet jotka sijoittavat varansa fyysisiin raaka-aineisiin)
- vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin sijoittavat ETF:t (esim. hedge-indeksi)
- Kaikki ETN-tuotteet