OP-Amerikka Kasvu

Kasvusijoittaja katsoo tulevaan

Maailman suurimmat osakemarkkinat kuuluvat jokaiseen hyvin hajautettuun salkkuun. OP-Amerikka Kasvu poimii portfolioonsa pitkällä aikajänteellä uskottavia kasvuyhtiöitä, jotka tarjoavat sijoittajalle korkean osingon sijasta markkinoita nopeampaa kurssinousua.

 • Kohdemarkkinana Amerikka, joka muodostaa yli 40 prosenttia maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta.
 • Sijoituskohteena osakkeet, joiden arvostustaso on houkutteleva suhteessa salkunhoitajan arvioon yhtiön kasvunäkymistä.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Amerikka Kasvun amerikkalaisiin osakkeisiin ja kasvutyylin sijoittamiseen erikoistunut salkunhoitotiimi sijoittaa rahaston varat pääasiassa yhdysvaltalaisiin suuriin ja keskisuuriin yhtiöihin, joiden kasvun odotetaan olevan pitkällä aikajänteellä vahvaa ja kestävää. Kasvuyhtiöiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota liikevaihdon ja tuloksen kasvuun ja ennen kaikkea kasvuodotuksiin, jotka perustuvat muutoksiin yhtiöiden tulevaisuuden näkymissä.

Nimensä mukaisesti OP-Amerikka Kasvu sijoittaa yhtiöihin, joiden liikevaihdon ja tuloksen ripeän kasvun ennakoidaan heijastuvan myös osakekurssin markkinoita nopeampaan nousuun. Kasvusijoittaja ei arastele jyrkkiäkään kurssikäyriä, sillä kasvuosakkeiden kehitys voi poiketa osakemarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Heikossa markkinatilanteessa kasvuodotukset osoittautuvat ehkä optimistisiksi ja kasvuosakkeet jäävät jälkeen keskimääräisistä tuotoista. Toisaalta noususuhdanteessa ne nousevat usein vähäriskisempiä arvo-osakkeita enemmän. Rahastoa suositellaan lähinnä sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Markkinat laskivat seitsemän peräkkäisen kasvukuukauden jälkeen, kun S&P 500 laski lähes 5 %. Sijoittajien huomio oli jälleen kerran inflaatiohuolissa, kun kuluttajahinnat nousivat odotettua korkeammalle lähinnä segmenteissä, jotka olivat kärsineet talouden jälleenavautumiseen liittyvistä toimitusketjujen pullonkauloista. Raaka-aineiden hinnan ja korkojen nousu ajanjakson loppua kohti lisäsivät sijoittajien hermostuneisuutta ja olivat pääsyy markkinoiden taantumiseen. Sijoittajat ovat myös reagoineet Kiinan suurimpiin rakennuttajiin kuuluvan Evergranden mahdollisen konkurssin heijastusvaikutuksiin sekä Washingtonin poliittisiin erimielisyyksiin budjetista ja velkakatosta. Aiemmin neljänneksen aikana Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jay Powell piti kiinni takarajasta, jonka oli asettanut valtion velkakirjojen ja lainoilla taattujen arvopaperien ostoille myöhemmin tälle vuodelle, mutta painotti, että korkojen nousu tulee ajankohtaiseksi vasta, kun taloudessa saavutetaan täystyöllisyys.

Vuoden ensimmäistä puoliskoa luonnehti paljolti rotaatio pois kasvuosakkeista arvoon ja markkinoiden taloudellisesti herkkiin osiin. Siirtymää vahvistivat talouden voimakas kasvu ja nopeasti kohonneet tulosodotukset laajapohjaisilla markkinoilla sekä huoli kasvavista korkotasoista ja korkeammasta inflaatiosta. Suur- ja megaluokan kasvuosakkeet ovat kuitenkin tehneet paluun viime kuukausina ja osoittautuneet kykynsä kestää useita eri vastatuulia vuonna 2021. Tästä huolimatta kasvun ja arvon välinen tuottoero keskisuurten yritysten segmentissä, missä meillä on ylipainotusta, on edelleen hyvin leveä. Historiallisesti alfamme on peräisin keskisuurista osakkeista, mutta niiden suhteellisen heikko tuotto tänä vuonna on ollut merkittävä haaste. Osan heikkoudesta voi katsoa aiheutuneen lisääntyneestä aktiviteetista listautumisanneissa ja SPAC-yhtiöissä, mikä on kiihdyttänyt kilpailua pääomasta markkina-arvoasteikolla. Lyhytaikaista heikkoutta lukuun ottamatta uskomme tämän luovan osakepoimijoille paremman ympäristön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä. Sillä välin teemme kovasti töitä parantaaksemme salkkua, lisäämällä siihen osakkeita, joilla on vahvat kasvunäkymät siellä missä pitkän aikavälin kasvun ja odotusten välinen ero on kasvanut, samalla kun karsimme salkusta yhtiöitä, joiden kasvussa on näkyvissä vähemmän muutosta suhteessa niiden arvostukseen. Teemme tätä vähitellen ja osake osakkeelta.

Mielestämme asiakkailla on nyt hyvä ostotilaisuus, ja uskomme myös, että kärjessä kulkevilla yhtiöillä, joilla on kestävän kasvun ominaisuuksia, on hyvät mahdollisuudet hyviin tuottoihin monilla talouden sektoreilla. Jatkamme edelleen alhaalta ylöspäin suuntautuvaa sijoitusstrategiaa, joka takaa runsaan, kestävän ja aliarvostetun kasvun. Tällä strategialla olemme ajan myötä onnistuneet luomaan vankan alfan.

OP-Amerikka Kasvu on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisiin suuriin ja keskisuuriin kasvuyhtiöihin, joiden markkina-arvo on yli 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Kasvuosakkeina pidetään tyypillisesti sellaisia osakkeita, joiden kasvuodotukset ylittävät markkinoiden, toimialan tai yleiset
talouskasvuodotukset. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahasto hajauttaa normaalitilanteessa varansa noin 75-100 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdellasalkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Osakkeiden valinnassa painotetaan yhtiöiden liikevaihdon kasvua.

Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuu erityisesti salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI USA Growth Net Total Return Index. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Wells Capital Management
Vertailuindeksi
MSCI USA Growth Net Total Return Index
Perustamispäivä
30.05.2014
ISIN
FI4000094628
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
377 Meur
Osuuden arvo (21.01.)
283,76 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (20.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Amerikka Kasvu A −10,13 % −14,75 % −8,79 % +1,54 % +17,77 % +16,00 %
Vertailuindeksi −6,42 % −3,61 % +2,19 % +18,24 % +19,26 % +15,70 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Amerikka Kasvu A +15,75 % +4,96 % +34,38 % +25,49 % +21,44 % −15,37 %
Vertailuindeksi +12,75 % +2,11 % +37,16 % +8,91 % +35,65 % −9,88 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Amerikka Kasvu A 21,72 % 0,10 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.