Näyttöjä rivissä, graafeja ruudulla.

OP-EMD Local Currency B

Globaaleja reittejä tuottoon

 

Länsimaiden nihkeät talouskasvunäkymät, keskuspankkien nollakorkopolitiikka ja velkakriisin aiheuttama epävarmuus ovat painaneet länsimaiden vakavaraisten valtioiden korkotasot historiallisen alhaisille tasoille. OP-EMD Local Currency -korkorahasto tarjoaa kokeneelle sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kehittyvien markkinoiden valuuttojen vahvistumisesta ja hyvistä korkotuotoista.

 • Kohdemarkkinoina keskeisiä ovat Latinalainen Amerikka, Aasia ja Lähi-itä.
 • Sijoituskohteena paikallisen valuutan määräisinä liikkeelle lasketut joukkolainat.

 

 
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,50 % 0,65 % 0,50 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Länsimaiden vaatimattomat korkotuotot ovat johtaneet kehittyvien korkomarkkinoiden suosion nopeaan kasvuun sijoittajien keskuudessa. Kehittyvillä markkinoilla korkotuottopotentiaali on hyvä ja paikallisissa valuutoissa on rakenteellista vahvistumispainetta suhteessa länsivaluuttoihin.

Pitkän koron rahastona OP-EMD Local Currency tavoittelee hyvää korkotuottoa pitkällä aikavälillä. Sijoitukset kohdistuvat kehittyvien valtioiden, yritysten ja yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa, Itä- Euroopassa,Afrikassa ja Lähi-Idässä. Rahaston nimen mukaisesti OP-EMD Local Currencyn sijoitukset kohdistuvat erityisesti paikallisen valuutan määräisinä liikkeelle laskettuihin joukkolainoihin (local currency) ja valuuttakurssiriskin kantaa sijoittaja. Myös länsivaluutoissa liikkeeseen laskettuja korkosijoituksia (hard currency eli USD-, EUR- tai JPY-määräisiä) voidaan hyödyntää. Niiden osalta liikkeeseenlaskija kantaa paikalliseen valuuttaan liittyvän kurssiriskin.

OP-EMD Local Currency soveltuu sijoituskohteeksi kokeneelle sijoittajalle, joka tavoittelee hyvää pitkän aikavälin korkotuottoa ja ymmärtää kehittyvien korkomarkkinoiden erityispiirteet. Sijoittajan on syytä huomioida, että kehittyvillä markkinoilla korkoinstrumenttien hintakehitys vaihtelee tyypillisesti länsimaita voimakkaammin heijastuen vahvasti lainan hintakehitykseen ja rahasto-osuuden arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan. Kun valuuttakurssiriskejä ei suojata pois, rahaston tuottoon ja riskiin vaikuttaakin korkotason muutosten ohella olennaisesti kehittyvien talouksien valuuttojen muutokset suhteessa euroon. Kehittyvät korkomarkkinat sopivat omaisuuslajina myös hajautushyötyjä hakevan salkkuun. Hajautushyöty suomalaiseen sijoitussalkkuun on erityisen korkea. Keskimääräinen korkosijoituksen pituus liikkuu kolmen ja kuuden vuoden välillä.

OP-EMD Local Currency (Rahasto) on korkorahasto, joka sijoittaa kaikki varansa käteisvaroja lukuun ottamatta toiseen sijoitusrahastoon, joka on Ninety One Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund. Kohderahasto on rekisteröity Luxemburgiin.

OP-EMD Local Currency on erikoissijoitusrahasto, koska se voi sääntöjensä mukaisesti sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Rahasto sijoittaa varansa Kohderahaston kautta pääosin kehittyvien markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen, ylikansallisten yhteisöjen ja yritysten liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja käteisvarojen hallintaan sekä toteuttaessaan sijoituksia toisiin rahastoihin. Johdannaissopimusten kohde-etuutena voi olla valuutta tai valuuttakurssi. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 4–6.

Kohderahasto voi hyödyntää laajasti kehittyvien korkomarkkinoiden eri omaisuuslajeja. Keskeiset kohdemarkkinat ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä-Eurooppa,Afrikka ja Lähi-itä. Kohderahaston sijoitusten painopiste on tyypillisesti pitkäaikaisissa korkoinstrumenteissa, joten rahasto vastaa korkoriskiltään pitkän koron rahastoja. Kohderahasto pyrkii painottamaan sijoituksissaan korkoinstrumentteja, jotka on laskettu liikkeeseen kehittyvien talouksien paikallisen valuutan määräisinä (ns. local currency). Se voi hyödyntää myös kehittyneiden talouksien valuutassa (ns. hard currency) liikkeeseen laskettuja korkosijoituksia.

Rahaston vertailuindeksi on JPM GBI-EM Global Diversified. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. 

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee sijoituksistaan valtiot, joilla on merkittäviä haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Rahasto ei tee sijoituksia poissuljettuihin valtioihin, ja rahaston sijoituskohteen mahdollisesti siirtyessä poissulkujen piiriin, sijoituksesta pyritään luopumaan kohtuullisen ajan kuluessa.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: Rahaston sijoitusten keskimääräisiä kestävyysindikaattoreiden arvoja seurataan säännöllisesti. Indikaattoreiden arvot huomioidaan sijoituspäätöksenteossa, ja salkun keskimääräisiä arvoja sekä niiden kehitystä suhteessa rahaston vertailuindeksiin seurataan.

Rahaston sijoitusprosessiin kuuluu sijoituskohteiden luottokelpoisuuden analyysi. Luottokelpoisuuden analyysissa tarkastellaan muiden tekijöiden ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
NinetyOne
Vertailuindeksi
JPM GBI-EM Global Diversified
Perustamispäivä
07.01.2010
ISIN
FI4000008321
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
76 Meur
Osuuden arvo (22.07.)
91,91 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (22.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-EMD Local Currency B +0,61 % +1,03 % +0,76 % +1,45 % +0,27 % −0,55 %
Vertailuindeksi +0,52 % +0,63 % +0,31 % +2,53 % +0,36 % −0,61 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-EMD Local Currency B +16,13 % −5,02 % −1,13 % −5,51 % +7,08 % +0,03 %
Vertailuindeksi +15,56 % −5,79 % −1,82 % −5,90 % +8,89 % −0,29 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-EMD Local Currency B 6,80 % - 5,97
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.