OP-Korkotuotto B

Talletusta parempaa tuottoa maltillisin riskein

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat rahojen väliaikaisena parkkipaikkana esimerkiksi tilanteissa, joissa on tarpeen säilyttää pääomat ja niiden ostovoima. OP-Korkotuotto on joustava vaihtoehto noin vuoden mittaisille korkosijoituksille.

 • Rahasto tavoittelee pidemmällä aikajänteellä kolmen kuukauden euriborin ylittävää tuottoa.
 • Sijoituskohteena eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden lyhyet joukkovelkakirjat.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,40 % 0,00 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto-osuuksien merkinnöistä tai lunastuksista ei peritä palkkioita.

Lyhyen koron rahaston tuotto on sidoksissa korkotason muutoksiin. OP-Korkotuotto on luonteeltaan tehostettu lyhyen koron rahasto. Se sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Kun rahaston sijoitukset hajautetaan kohtalaisen luottokelpoisten yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin, liittyy OP-Korkotuottoon tyypillisiin lyhyisiin valtionlainoihin sijoittaviin lyhyen koron rahastoihin verrattuna enemmän sekä luottoriskiä että tuottopotentiaalia. Liikkeeseenlaskijariski on kuitenkin laajan hajautuksen ansiosta verrattain vähäinen.

OP-Korkotuotto tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille. Se soveltuu säästäjälle ja sijoittajalle, joka tavoittelee pääomalle talletuksia parempaa tuottoa, mutta haluaa varojensa olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä. Rahasto palvelee myös yrityksiä, jotka sietävät markkinakoron ylittävän tuoton vastapainona hetkellisiä arvonmuutoksia. Osana hajautettua salkkua OP-Korkotuoton kaltaisella lyhyen koron rahastolla voidaan säätää osakepainon suuruutta.

OP-Korkotuoton tammikuun tuotto 0,49 %

OP-Korkotuotto-rahasto tuotti tammikuussa kulujen jälkeen 0,49 % 3kk euribor-indeksin päätyessä 0,11 %:iin. Mollivoittoisen joulukuun jälkeen riskitunnelma oli tammikuussa varovaisen tunnusteleva markkinoiden uudelleenarvioidessa inflaatio-, kasvu- ja rahapolitiikkanäkymiä. Lyhyet rahamarkkinakorot jatkoivat haukkamaisen keskuspankkiretoriikan ajamana noususuunnassa, mutta kasvaneet odotukset inflaation tasaantumisesta ja korkohuipun lähestymisestä painoivat pidemmät markkinakorot tuntuvaan laskuun Atlantin molemmilla puolilla. Vuoden alun varovainen optimismi ja kohentunut riskinottohalukkuus näkyivät myös yrityslainojen luottoriskilisien kaventumisena, mikä lyhimpien korkojen kipuamisesta huolimatta tuki rahaston tuottoa kuun aikana.

Rahastossa ei tammikuun aikana tehty merkittäviä muutoksia. Nettomerkinnät kasvattivat kuitenkin rahaston pääomia sijoittajien allokoidessa vahvistuneessa markkinatunnelmassa varojaan myös maltillista riskiä sisältäviin lyhyen korkorahastoihin. Rahaston varoja sijoitettiin kuun aikana pääosin investment grade -luokan lyhyisiin yrityslainoihin.

Markkinoita ja keskuspankkeja pitkään piinannut tulikuuma inflaatio on viime kuukausien aikana osoittanut selviä jäähtymisen merkkejä etenkin Yhdysvalloissa. Inflaatio hidastui rapakon takana joulukuussa jo 6,5 prosenttiin vuositasolla jättäen samalla liittovaltion inflaatiohuipun entistä selvemmin viime vuoden kesäkuulle. Myös euroalueen inflaatio on vähitellen kääntynyt laskevaan suuntaan lokakuussa nähdyltä huipputasolta. Kuluttajahinnat nousivat joulukuussakin edelleen rivakasti mutta markkinoiden odotuksia maltillisemmin, 9,2 prosentin vuosivauhtia. Kokonaisinflaation rauhoittumisesta huolimatta, keskuspankin tarkoin seuraaman energian ja ruuan hinnoista puhdistetun pohjainflaation kiihtyminen oli ennätyksellisen nopeaa. Talouden sisäsyntyisiä hintapaineita heijastavat pohjahinnat nousivat vuositasolla 5,2 prosenttia, joten taloutta ja kysyntää hyydyttävää rahapolitiikkaa on vielä jatkettava. Saman viestin voi lukea myös EKP:n joulukuun kokouksen pöytäkirjoista. Keskuspankki on inflaation vastaisessa taistelussa tosissaan, eikä rahapolitiikan suunta ole muuttumassa, korkoja on yhä nostettava tasaisesti ja merkittävästi. Pöytäkirjojen mukaan osa neuvoston jäsenistä olisi halunnut jatkaa tuntuvalla 75 korkopisteen nostolla, mutta ohjauskorkoja nostettiin lopulta hieman maltillisemmalla puolella prosenttiyksiköllä. EKP:n haukkamaisen linjauksen mukaan koronnostojen odotetaan jatkuvan samansuuruisella 50 korkopisteen tahdilla vielä helmi- ja maaliskuussa. Keskuspankin nostosyklin hinnoitellaan jatkuvan ainakin kesään asti, mutta inflaation vauhdittuessa ja euroalueen talousnäkymien parantuessa korkoruuvin kiristäminen saattaa jatkua sitä pidempäänkin.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Korkotuotto on tehostettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Rahasto tavoittelee lyhyellä aikavälillä rahaston pääoman säilyttämistä ja keskipitkällä aikavälillä rahamarkkinoiden tuottoa paremman tuoton saavuttamista.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat, yritystodistukset, sijoitustodistukset sekä lyhytaikaiset kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat ja talletukset. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 0,4–0,8, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika eli jäljellä oleva aika pääoman takaisinmaksuun voi kuitenkin olla pitkä johtuen lähinnä sijoituksista pitkäaikaisiin vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Tämän seurauksena luottoriskilisien muutokset tai liikkeeseenlaskijoiden maksukyvyttömyys voivat vaikuttaa rahaston arvoon merkittävästi.

Rahaston sijoitukset pidetään hajautettuina ensisijaisesti valikoituihin hyvän luottokelpoisuuden omaavien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Rahastossa voi olla rajallisessa määrin sijoituksia heikon luottoluokituksen omaaviin liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa sellaisen liikkeeseenlaskijan korkoinstrumentteihin, jolla ei ole luottoluokitusta.

Rahaston vertailuindeksi on 3kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahastoista poissuljetaan yleisen poissulkulistan lisäksi laajemmin haitallisia ja kiistanalaisia toimialoja. Rahastot eivät sijoita tupakkayhtiöihin, eivätkä epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa harjoittaviin yhtiöihin. Sijoituskohteiden analyysissa hyödynnetään sekä ulkopuolisen palveluntarjoajan MSCI ESG Research:n ESG-analyysia, että OP Varainhoidon omaa ESG-analyysimallia. Hyvän hallintotavan arvionti on olennainen osa sijoituskohteiden analyysia. Seuraamme ja raportoimme muun muassa sijoituskohteiden vihreää liikevaihto-osuutta, hiilidioksidiintensiteettiä ja ESG riskiluokitusta, joista tiedot saamme ulkopuoliselta palvelutarjoajalta. Rahastojen vertailuindeksit eivät vastaa rahastojen sijoituspolitiikkaa ESG-ominaisuuksien osalta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
16.09.2002
ISIN
FI4000020383
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
919 Meur
Osuuden arvo (21.03.)
88,14 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (20.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Korkotuotto B −0,17 % +0,55 % +1,10 % +1,60 % +0,78 % −0,21 %
Vertailuindeksi +0,16 % +0,43 % +0,60 % +0,18 % −0,27 % −0,30 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Korkotuotto B −0,93 % +0,93 % +0,13 % −1,69 % −0,12 % +0,59 %
Vertailuindeksi −0,33 % −0,34 % −0,39 % −0,55 % −0,33 % +0,38 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Korkotuotto B 2,27 % - 0,62
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,25 % OP-bonuksia vuodessa.** Lisäksi vuonna 2023 saat 30 % enemmän OP-bonuksia. 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 2,40 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ,OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.