OP-Korkotuotto II A

Talletusta parempaa tuottoa maltillisin riskein

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat rahojen väliaikaisena parkkipaikkana esimerkiksi tilanteissa, joissa on tarpeen säilyttää pääomat ja niiden ostovoima. OP-Korkotuotto on joustava vaihtoehto noin vuoden mittaisille korkosijoituksille.

 • Rahasto tavoittelee pidemmällä aikajänteellä kolmen kuukauden euriborin ylittävää tuottoa.
 • Sijoituskohteena eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden lyhyet joukkovelkakirjat.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,15 % 0,00 %

OP-Korkotuotto II-sarjan minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. II-sarja ei kerrytä OP-bonuksia.

Lyhyen koron rahaston tuotto on sidoksissa korkotason muutoksiin. OP-Korkotuotto on luonteeltaan tehostettu lyhyen koron rahasto. Se sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Kun rahaston sijoitukset hajautetaan kohtalaisen luottokelpoisten yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin, liittyy OP-Korkotuottoon tyypillisiin lyhyisiin valtionlainoihin sijoittaviin lyhyen koron rahastoihin verrattuna enemmän sekä luottoriskiä että tuottopotentiaalia. Liikkeeseenlaskijariski on kuitenkin laajan hajautuksen ansiosta verrattain vähäinen.

OP-Korkotuotto tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille. Se soveltuu säästäjälle ja sijoittajalle, joka tavoittelee pääomalle talletuksia parempaa tuottoa, mutta haluaa varojensa olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä. Rahasto palvelee myös yrityksiä, jotka sietävät markkinakoron ylittävän tuoton vastapainona hetkellisiä arvonmuutoksia. Osana hajautettua salkkua OP-Korkotuoton kaltaisella lyhyen koron rahastolla voidaan säätää osakepainon suuruutta.

OP-Korkotuoton elokuun tuotto -0,29 %

OP-Korkotuotto-rahasto tuotti elokuussa kulujen jälkeen -0,29 % 3kk euribor-indeksin päätyessä -0,07 %:iin. Kesäkuun huipuista lasketelleet markkinakorot kääntyivät elokuussa jälleen tukevaan nousuun inflaatiohuolten ja keskuspankkiirien haukkamaisten kommenttien ajamana. Korot nousivat laaja-alaisesti merkittävimmän nousun painottuessa kuitenkin keskipitkiin korkoihin. Myös rahamarkkinakoroissa liikkeet olivat yläsuuntaisia ja pitkään negatiivisena pysytellyt kuukauden euribor-korkokin ponnisti selvästi nollarajan yläpuolelle heijastellen pitkittyneitä inflaatiopaineita ja markkinoiden koronnosto-odotuksia. Kasvanut epävarmuus ja heikentynyt riskinottohalukkuus näkyivät myös yrityslainojen luottoriskilisien levenemisenä, mikä korkojen nousun ohella painoi korkosijoitusten tuottoja alaspäin kuun aikana.

Rahastossa ei elokuun aikana tehty mitään merkittäviä muutoksia, kiinteistösektorin painoa rahastossa laskettiin kuitenkin edelleen maltillisesti. Rahaston varoja sijoitettiin vielä lomakauden hiljentämässä markkinassa pääasiassa investment grade -luokan yrityslainoihin.

Keskuspankeille ja sijoitusmarkkinoille pitkään harmaita hiuksia aiheuttanut inflaatio ei toistaiseksi ole näyttänyt jäähtymisen merkkejä. Euroalueen inflaatio kiihdytti jälleen mittaushistoriansa korkeimmalle tasolle, kun kuluttajahinnat nousivat elokuussa 9,1 % vuoden takaisesta. Iso-Britanniassa hintojen nousuvauhti on sitäkin vauhdikkaampaa. Saarivaltion inflaatio kohosi heinäkuussa jo yli 10 prosentin kipurajan muistuttaen markkinoita globaalien hintapaineiden pitkittymisestä ja kallistuneiden energiahintojen välittymisestä yhä laajemmin myös muihin tuotteisiin ja palveluihin. Inflaatioriskeihin turhan hitaasti havahtuneet keskuspankit ovat viimein kevään jälkeen lähteneet inflaation vastaiseen taisteluun toden teolla. Ohjauskorkoja on nostettu ripeässä tahdissa ja jopa harvinaisen suurilla kertakorotuksilla. Korkotason nopea nousu ei talousnäkymien kannalta ole kuitenkaan täysin ongelmatonta. Rahoitusolosuhteiden tuntuva kiristyminen yhdessä laukkaavan inflaation kanssa jarruttaa väistämättä niin yritysten investointeja kuin yksityistä kulutustakin. Keskuspankit joutuvatkin nyt tasapainoilemaan ja mukauttamaan rahapolitiikkaansa hintapaineiden ja vääjäämättä heikkenevän talouskasvun epämukavassa välimaastossa. Kasvun hyytymisestä ja taantumankin uhasta huolimatta, keskuspankit Atlantin molemmilla puolilla ovat päättäväiseen sävyyn indikoineet jatkavansa merkittäviäkin koronnostoja, kunnes inflaatio palautuu takaisin lähelle kahden prosentin hintavakaustavoitetta. Markkinoilla odotetaan Fedin ja EKP:n jatkavan haukkamaisella linjalla ja nostavan ohjauskorkoja syyskuussa aggressiivisella 75 korkopisteellä.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Korkotuotto on tehostettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Rahasto tavoittelee lyhyellä aikavälillä rahaston pääoman säilyttämistä ja keskipitkällä aikavälillä rahamarkkinoiden tuottoa paremman tuoton saavuttamista.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat, yritystodistukset, sijoitustodistukset sekä lyhytaikaiset kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat ja talletukset. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 0,4–0,8, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika eli jäljellä oleva aika pääoman takaisinmaksuun voi kuitenkin olla pitkä johtuen lähinnä sijoituksista pitkäaikaisiin vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Tämän seurauksena luottoriskilisien muutokset tai liikkeeseenlaskijoiden maksukyvyttömyys voivat vaikuttaa rahaston arvoon merkittävästi.

Rahaston sijoitukset pidetään hajautettuina ensisijaisesti valikoituihin hyvän luottokelpoisuuden omaavien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Rahastossa voi olla rajallisessa määrin sijoituksia heikon luottoluokituksen omaaviin liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa sellaisen liikkeeseenlaskijan korkoinstrumentteihin, jolla ei ole luottoluokitusta.

Rahaston vertailuindeksi on 3kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahastoista poissuljetaan yleisen poissulkulistan lisäksi laajemmin haitallisia ja kiistanalaisia toimialoja. Rahastot eivät sijoita tupakkayhtiöihin, eivätkä epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa harjoittaviin yhtiöihin. Sijoituskohteiden analyysissa hyödynnetään sekä ulkopuolisen palveluntarjoajan MSCI ESG Research:n ESG-analyysia, että OP Varainhoidon omaa ESG-analyysimallia. Hyvän hallintotavan arvionti on olennainen osa sijoituskohteiden analyysia. Seuraamme ja raportoimme muun muassa sijoituskohteiden vihreää liikevaihto-osuutta, hiilidioksidiintensiteettiä ja ESG riskiluokitusta, joista tiedot saamme ulkopuoliselta palvelutarjoajalta. Rahastojen vertailuindeksit eivät vastaa rahastojen sijoituspolitiikkaa ESG-ominaisuuksien osalta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
16.09.2002
ISIN
FI0008806260
Osuussarja
Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko
722 Meur
Osuuden arvo (28.09.)
127,71 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (27.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Korkotuotto A −0,74 % −0,33 % −1,89 % −3,35 % −0,78 % −0,40 %
Vertailuindeksi −0,09 % −0,25 % −0,41 % −0,70 % −0,54 % −0,45 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Korkotuotto A +0,45 % −0,68 % +1,18 % +0,37 % +0,33 % −3,35 %
Vertailuindeksi −0,33 % −0,33 % −0,34 % −0,39 % −0,55 % −0,55 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Korkotuotto A 0,95 % -4,76 0,62
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto verkossa ja lisäsijoitukset OP Sijoitusvakuutukseen ovat kuluttomia. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia, poislukien yksilölliset sijoitusvakuutukset.**

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. 

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

**Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia 1.4.2022 alkaen: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ja OP-Alternative Portfolio-erikoissijoitusrahastot.