Kolme näyttöä joissa graafi sekä ja OP-Maltillinen.

OP-Maltillinen B

Parempaa tuottoa ilman suuria riskejä

Riskitaso ja tuotto-odotus kulkevat käsi kädessä. OP-Maltillinen liikkuu molemmissa kultaista keskitietä. Se on vaivaton säästämisen ratkaisu sijoittajalle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

 • OP-Maltillinen sopii säästäjälle, joka tavoittelee varoilleen talletuksia parempaa tuottoa.
 • Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OP:n säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Toisin kuin yksittäiset rahastot tai osakkeet, se tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

Kun rahastovalinta on osunut oikeaan, sekä riskit että tuotot tuntuvat omaan tilanteeseen sopivilta. OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua.

Globaali talouskasvu on kevään kuluessa jatkanut vahvistumistaan. Rokotusten etenemisellä on oma positiivinen vaikutuksensa, mutta pääosin paraneminen perustuu voimakkaaseen elvytykseen, jota viimeisen vuoden aikana on nähty. Talouskasvun vauhdittumisen myötä yritysten tuloskasvukin on kokenut aimo harppauksen. Vuoden takaiseen nähden on toki luonnollista, että tulokset ovat parantuneet merkittävästi, olivathan taloudet kuta kuinkin täysin suljettuja tuolloin. Tuloskasvu on kuitenkin ollut selvästi odotettuakin parempaa kaikilla päämarkkinoilla. Odotettavissa on, että kasvu saa myös jatkoa. Ovathan taloudet vasta avautumassa, kun rokotekattavuus paranee. Elvytystä on lähikuukausina tulossa edelleen lisää. Yhdysvalloissa infrastruktuuripaketti sekä matalamman tuloluokan kotitalouksien mahdollisuuksia tukeva paketti ovat tuloillaan. Euroopassakin elvytysrahaston varoja aletaan käyttää kesän aikana, mikäli mitään yllättävää käännettä ei tapahdu sen hyväksymisen osalta. Kokonaisuutena voisikin sanoa, että kasvunäkymä on juuri nyt hyvin ruusuinen, vastaten pitkälti sitä positiivista kuva, mikä sijoittajilla alkuvuodesta olikin. Sijoitusmarkkinoilla näkymien paraneminen on alkuvuoden aikana näkynyt nousevina korkoina ja osakemarkkinoiden rotaationa kasvutyylistä arvoon ja suurista yhtiöistä pieniin. Näiden molempien osalta huhtikuussa oli havaittavissa väsymistä. Rotaatio pysähtyi ja jopa kääntyi takaisin jossain määrin. Yhdysvaltalaiset osakkeet olivat huhtikuussa jälleen voittajia, kehittyvien markkinoiden heikon kehityksen jatkuessa jälleen. Pohjoismaat ja Eurooppa pärjäsivät edelleen hienosti. Valuutoissa dollarin vahvistuminen kääntyi myös, sen menetettäessä lähes koko alkuvuoden vahvistumisensa. Korkomarkkinoilla tilanne oli edelleen vaikea ja positiivisia tuottoja nähtiinkin ainoastaan riskillisemmissä lajeissa. Kun tilanne näyttää kasvumielessä erittäin hyvältä, ja heikkouksien keksiminen tuntuu haastavalta, ovat markkinat usein hinnoitelleet hyvät uutiset varsin pitkälle. Huhtikuun liike kertoo siitä, että lyhyellä tähtäimellä markkinoita ylöspäin ajavia tekijöitä on jo vaikeaa löytää. Erittäin hyvät tulokset ja yritysten positiivinen ohjaus tulevaisuuteen ei ole oikein riittänyt, kuten eivät myöskään keskuspankkien lupaukset olla kiristämättä vielä. Tilanne on toki markkinoiden kannalta hyvä, eikä siksi suurempaan korjausliikkeeseen ole syytä. Usein markkinoille riittääkin lyhytaikainen hengähdystauko, jonka jälkeen hyville uutisille on jälleen enemmän tilaa.

Laskimme osakepainot salkuissa neutraaliin painoon. Pidemmälle tulevaisuuteen katsoessa uskomme edelleen, että osakemarkkinoita kannattaa ylipainottaa, mutta lyhyemmällä tähtäimellä on markkina kuitenkin pitkälti käyttänyt nousuvaransa. Positiiviset näkymät ovat jo hinnoissa, ja siksi odotamme tuottotaukoa. Pidemmällä aikavälillä kasvunäkymä on paranemassa trendikasvun yläpuolelle ja keskuspankkien tuki markkinoille säilyy vahvana, mikä siivittää riskillisiä omaisuuslajeja edelleen hyvään kehitykseen. Osakesijoituksissa ylipainotamme maantieteellisistä alueista Japania ja kehittyviä talouksia. Tyyliperusteisesti olemme pitäneet painotuksemme syklisyyteen ennallaan. Globaalin kasvun kiihdyttäessä tahtiaan, on syklisten toimialojen sekä matalamman arvostuksen yhtiöiden tulosparannusvara suurinta. Painotamme edelleen myös pienen markkina-arvon yhtiöitä. Koroissa alipainotamme korkoriskiä ja ylipainotamme luottoriskiä. Kohdistamme sijoituksista osan euroalueen ulkopuolelle. Alipainotamme valtionlainoja ja rahamarkkinasijoituksia.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Maltillinen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailman korko- ja osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 50 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 50 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 30–70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30–70 %.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036116
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
2296 Meur
Osuuden arvo (14.05.)
111,57 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen B −0,99 % +0,46 % +5,85 % +16,31 % +4,49 % +4,31 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Maltillinen B +3,89 % +2,51 % −7,45 % +14,45 % +3,08 % +4,07 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen B 6,99 % 2,41 2,87
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Alennus osakekaupankäynnistä: Välityspalkkio 0,17 % (väh. 7 €), 1 %:n palkkiokatto kotimaisten osakkeiden ja kaikkien ETF-tuotteiden kaupankäynnissä 08/2021 asti.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.