OP-Obligaatio Tuotto B

Lisätuottoja Euroopan reunoilta

OP-Obligaatio Tuotto on kultainen reunus euroalueen velkakriisin myrskypilvessä. Rahasto sijoittaa euroalueen reunavaltioiden, kuten Espanjan ja Italian liikkeeseen laskemiin lainoihin. Niiden korot ovat nousseet kriisin myötä voimalla. Asetelma tarjoaa sijoittajalle houkuttelevaa tuottopotentiaalia ‒ muita valtionlainoihin sijoittavia OP-Rahastoja korkeammalla riskillä.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,55 % 0,25 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Euroalueen velkakriisi on heijastunut rajusti talousalueen korkomarkkinoille. Reunavaltioiden, kuten Espanjan ja Italian, korkotasot ovat nousseet voimakkaasti kriisin seurauksena luoden houkuttelevaa tuottopotentiaalia niiden lainoihin. Keskuspankkien ja EU:n voimakkaiden elvytystoimien myötä näkymät näillä markkinoilla ovat kiinnostavat. Jos uskot euroalueen pysyvyyteen ja velkaongelmien hoitamiseen, OP-Obligaatio Tuotto tarjoaa mahdollisuuden hyötyä tästä kehityksestä.

Valtionlainoihin sijoittavat korkorahastot soveltuvat sijoittajalle, joka haluaa hyödyntää korkosijoituksia laskeakseen salkun kokonaisriskiä. OP tarjoaa kolme erilaista valtionlainoihin sijoittavaa korkorahastotuotetta. Valitsemalla niistä OP-Obligaatio Tuotto -rahaston, sijoittaja saa parhaan tuoton ja sietää siksi korkeimman riskin. Rahasto korkoriski vastaa pitkän joukkolainasijoituksen korkoriskiä. Riskejä arvioidessaan sijoittajan on hyvä huomioida, että sijoituskohteina olevien maiden kansantalouden tila ja velkaantuneisuus nostavat maiden luottoriskin Euroopan talousalueen ydinvaltioiden luottoriskiä korkeammaksi. Mahdollinen korkojen ja luottoriskilisien nousu vaikuttaa pääsääntöisesti rahaston ja sen sijoitusten arvoon negatiivisesti. Sijoitusten keskittyminen yksittäisiin maihin taas vaikuttaa markkina-alueriskin tasoon. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.

OP-Obligaatio Tuoton tammikuun tuotto oli 2,6 %

Euroalueen valtionlainamarkkinoilla joulukuista korkojen nousua seurasi voimakas lasku tammikuun alkupuolella. Korkojen laskun taustalla oli osaltaan markkinoilla vahvistunut usko siihen, että inflaatio tulee rauhoittumaan nopeasti tämän vuoden aikana. Kuun loppupuolella korot kääntyivät hienoiseen nousuun. OP-Obligaatio Tuoton tammikuun tuotto nousi korkojen laskiessa 2,6 %:iin.

Helmikuuhun lähdettäessä rahasto alipainottaa korkoriskiä suhteessa vertailuindeksiin. Yksittäisistä valtioista Suomi, Itävalta ja Luxemburg ovat ylipainossa. Alipainossa ovat puolestaan Ranska, Saksa ja Espanja.

Korkomarkkinoiden hinnoittelusta voi vetää johtopäätöksen, että inflaatiohuolet alkavat olla takanapäin ja kiristävän rahapolitiikan ajanjakso tulee jäämään lyhytaikaiseksi. Markkinoilla hinnoitellaan kevyempään suuntaan kääntyvää rahapolitiikkaa jo tälle vuodelle, ja useita koronlaskuja ensi vuodelle siten, että korot ovat vuoden 2024 päätteeksi jotakuinkin neutraalilla tasolla. Euroalueella tämä viittaa EKP:n talletuskoron nousuun 3,5 %:n tuntumaan touko-kesäkuussa. Talletuskoron suunta kääntyisi kuitenkin laskuun jo loppuvuonna siten, että vuoden 2024 lopulla korko olisi alle 2,5 %:ssa. Markkinoiden hinnoittelema seesteinen rahapoliittinen ja inflaatiokehitys tukee euroalueen valtionlainamarkkinoiden hintoja laaja-alaisesti. Korkojen volatiliteetin laskun ja suotuisampien rahapoliittisten näkymien aiheuttama myötätuuli näkyy voimakkaimmin Italian ja muiden korkeamman riskin valtionlainojen hinnoittelussa.

Helmikuuhun lähdettäessä markkinahinnoittelu vaikuttaa optimistiselta. Jos inflaation nopea rauhoittuminen joudutaan kyseenalaistamaan, se vaikuttaa euroalueen valtionlainojen hintoihin negatiivisesti kautta linjan. Taantumariskien kohoaminen puolestaan aiheuttaisi vaikeammin ennakoitavia liikkeitä. Todennäköisesti matalamman riskin sijoitusten tuotto olisi positiivinen, kun markkinoilla hinnoiteltaisiin nykyistä voimakkaampia koronlaskuja, mutta esimerkiksi Italian tapauksessa taantuma asettaisi velkakestävyyden jälleen kyseenalaiseen valoon. Erityisen heikko skenaario olisi sitkeän inflaation ja taantuman yhdistelmä, jolloin EKP:n kyky tukea valtionlainamarkkinaa olisi rajallinen.

Lauri Laaksonen
salkunhoitaja

OP-Obligaatio Tuotto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin sellaisten euroalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin, joiden luottoluokitus on vähintään Moody´s Baa3 tai S&P BBB-. Näiden sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75–100 %. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korkoriskien hallintaan. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 5–8, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti rahaston korkoriskin ja korkoriskijakauman säätely sekä painotukset eri maiden välillä. Rahaston vertailuindeksi on Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. 

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee sijoituksistaan valtiot, joilla on merkittäviä haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Rahasto ei tee sijoituksia poissuljettuihin valtioihin, ja rahaston sijoituskohteen mahdollisesti siirtyessä poissulkujen piiriin, sijoituksesta pyritään luopumaan kohtuullisen ajan kuluessa.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: Rahaston sijoitusten keskimääräisiä kestävyysindikaattoreiden arvoja seurataan säännöllisesti. Indikaattoreiden arvot huomioidaan sijoituspäätöksenteossa, ja salkun keskimääräisiä arvoja sekä niiden kehitystä suhteessa rahaston vertailuindeksiin seurataan.

Rahaston sijoitusprosessiin kuuluu sijoituskohteiden luottokelpoisuuden analyysi. Luottokelpoisuuden analyysissa tarkastellaan muiden tekijöiden ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Laaksonen
Vertailuindeksi
Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR
Perustamispäivä
01.12.2010
ISIN
FI4000019096
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
414 Meur
Osuuden arvo (30.03.)
77,50 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Obligaatio Tuotto B +2,59 % +1,95 % −0,35 % −11,40 % −5,71 % −2,48 %
Vertailuindeksi +2,75 % +2,06 % −0,11 % −11,49 % −5,83 % −2,16 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Obligaatio Tuotto B −0,14 % +6,27 % +4,57 % −3,48 % −18,32 % +1,93 %
Vertailuindeksi +0,98 % +6,77 % +4,99 % −3,46 % −18,46 % +2,06 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Obligaatio Tuotto B 9,39 % - 7,06
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,25 % OP-bonuksia vuodessa.** Lisäksi vuonna 2023 saat 30 % enemmän OP-bonuksia. 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 2,40 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ,OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.