OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto

OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto

Tuottopotentiaalia pohjoismaisten pienyhtiöiden kasvusta

Helppo tapa sijoittaa potentiaalisiin pienyhtiöihin sekä hyötyä niiden menestyksestä.

Uusi erikoissijoitusrahastomme, OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt, on vaivaton tapa sijoittaa potentiaalisiin pienyhtiöihin ja hyötyä niiden menestyksestä. Rahasto sijoittaa pieniin, vähän seurattuihin alle 500 miljoonan pörssilistattuihin yrityksiin. Rahaston salkkuun poimitaan yrityksiä, joilla on esimerkiksi innovaation tai markkinatrendiin perustuen edellytykset kasvaa selvästi nykyistä suuremmaksi ja arvokkaammaksi ja joissa tätä potentiaalia ei vielä hinnoitella.

Rahasto tavoittelee hyviä tuottoja pitkällä aikavälillä.

Rahastoon valikoiduilla yhtiöillä on edellytykset kasvaa pitkällä aikavälillä nykyistä suuremmiksi. Yhtiöiden pienen koon vuoksi likvidi on tyypillisesti heikko, jonka vuoksi myös sijoitusten aikahorisontti on pitkä. Rahastoon haetaan myös listaamattomia ja listautumista suunnittelevia yrityksiä tuomaan salkkuun lisätuottopotentiaalia.

Pohjoismaat erityisen aktiivisia kasvuyhtiöiden listautumisessa

Listautuminen etenkin Ruotsissa ja Norjassa on ollut ennätyksellistä. Useat varhaisen vaiheen yhtiöt ovat hakeneet listautumisella pääomia kasvun vauhdittamiseen. Listautumiset ovat monipuolistaneet pohjoismaista kasvuyhtiöiden tarjontaa.

Uusia yhtiöitä on perustettu mm. uusiutuvan energian, terveysteknologian sekä informaatioteknologian aloille.

Näin ostat rahastoa

Rahastoon voit tehdä merkintöjä kvartaaleittain. Rahasto sopii sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa rahastosta aikaisintaan 7 vuoden kuluttua.

Rahasto on suljettu uusilta merkinnöiltä toistaiseksi.

OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt lokakuun tuotto 0,5%

Synkän syyskuun jälkeen lokakuu oli vahva kuukausi maailman ja Suomen osakemarkkinoille. Globaalissa taloustilanteessa ei sinänsä ole tapahtunut merkittävää muutosta: keskuspankit ovat jatkaneet tiukentavalla linjalla inflaation jatkaessa korkealla tasolla ja pelot maailmantalouden hiljenemisestä ovat edelleen pinnalla. Muutaman mollivoittoisen kuukauden jälkeen sijoittajat alkoivat kiinnostua osakkeista, joiden arvostustasot ovat muuttuneet houkuttelevammiksi ja odotukset koronnostojen helpottamisesta ovat saaneet lisää äänenpainoja. Erityisesti ”savupiipputeollisuus” yritysten osakekurssit olivat kuun aikana hyvässä vedossa, siinä missä tulospettymyksistä ja vaatimattomasta tulevaisuuden ohjeistuksesta kärsineiden suurten teknologiayhtiöiden kurssit joissain tapauksissa jopa laskivat. Käynnissä oleva kolmannen vuosineljänneksen tuloskausi on sujunut hieman odotuksia paremmin, mutta yritysten tuloksissa on nähtävissä merkkejä kasvun hiipumisesta.

OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt -rahaston kuun tuotto oli 0,5% vertailuindeksin tuottaessa 5,9%. Yhtiötasolla tuottoa vertailuindeksiä vastaan paransivat eniten ylipainot Envipcossa, Kempowerissa ja Broderna A&O Johansenissa. Yhtiötasolla suhteellista tuottoa rasittivat eniten ylipainot EEducation Albertissa, Detection Technologyssa ja Elliptic Laboratories’sa.

Rahaston suurimmat sijoitukset ovat Envipco, Zaptec, Detection Technology ja Kempower. Suhteessa vertailuindeksiin suurimmat ylipainot ovat Envipco, Kempower ja Detection Technology. Suurimmat alipainot puolestaan ovat BoneSupport, Kitron ja Sparekassen Sjaelland. Rahaston varoista 40% oli sijoitettu ruotsalaisiin, 21% suomalaisiin, 18% norjalaisiin ja 11% tanskalaisiin osakkeisiin.

Maailmassa on valloillaan useita talouskasvua varjostavia tekijöitä. Ukrainan sota on edelleen käynnissä ja monet Euroopan maat ovat pitkälti riippuvaisia venäläisen maakaasusta ja sen toimitusten katkeaminen voisi ajaa monien Euroopan maiden taloudet jyrkkään laskuun. Sähkön hinnan korkea taso yhdistettynä yleiseen korkeaan inflaatioon rasittaa yritysten tuloskuntoa ja kuluttajien kukkaroa, ja kulutuskysyntä tuleekin todennäköisesti kärsimään syksyn ja talven aikana. Kiinan talouskasvuodotukset ovat edelleen paineessa ja valtion pitäessä kiinni nollatartuntastrategiastaan myös globaalia taloutta haittaavien lockdownien uhka on olemassa. Keskuspankit ovat haastavassa tilanteessa, kun ne joutuvat tasapainoilemaan korkean inflaation ja koronnostoista mahdollisesti aiheutuvan taantuman välimaastossa. Painotamme osakevalinnoissamme edelleen rakenteellista kasvua ja skaalautuvuutta. Pyrimme hyödyntämään markkinaheiluntaa ostonpaikkoina yhtiöissä, missä näemme pitkän aikavälin kasvuedellytykset edelleen vahvoina. Haemme rahastoon pääosin listattuja alle 500 miljoonan euron markkina-arvon yhtiöitä, joilla on edellytykset kasvaa pitkällä aikavälillä niin liiketoiminnaltaan kuin arvoltaan selvästi nykyistä suuremmiksi.

Lauri Tillman
salkunhoitaja

OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Pohjoismaiden osakemarkkinoille listattuihin, markkina-arvoltaan alle 500 miljoonan euron yhtiöihin. Yhtiöiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä. Sijoituskohteet ovat kasvu- ja tulospotentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia ja/tai houkuttelevia osingonmaksajia.

Rahasto voi sijoittaa myös listaamattomiin osakkeisiin, joiden osuus voi olla maksimissaan 20 prosenttia rahaston arvosta. Rahasto voi sijoittaa enintään 25 prosenttia varoistaan myös muihin eurooppalaisiin yhtiöihin.

Rahasto tarjoaa mahdollisuuden hyötyä pienten menestysyhtiöiden kasvusta. Monet pienyhtiöt tarjoavat hyvän liikevaihto- ja tuloskasvupotentiaalin, jota markkinoilla ei vielä hinnoitella.

Rahasto on likvidi tapa sijoittaa tarkoin valikoituihin pohjoismaisiin mikroyhtiöihin.

Rahaston vertailuindeksi: MSCI Nordic Countries Micro Cap Total Return Index.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,2 % 0,75 %

Rahaston arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa ja epävirallinen arvo voidaan laskea useammin. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahaston tuottopalkkio on 20,00 % vuodessa siitä määrästä, jolla rahasto ylittää vertailuindeksin kehityksen. Tuottopalkkiota ei peritä, jos rahaston arvonkehitys suhteessa rahaston vertailuindeksiin on negatiivinen rahaston perustamisesta alkaen tai enimmillään edellisen viiden (5) vuoden ajalta. Tuottopalkkiota voi kertyä, vaikka rahasto-osuuden arvo laskee tarkastelujaksolla.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Teemu Salonen
Vertailuindeksi
MSCI Nordic Countries Micro Cap Total Return Index
Perustamispäivä
28.05.2021
ISIN
FI4000507405
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
25 Meur
Osuuden arvo (24.11.)
62,75 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (24.11)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt A +6,66 % −9,32 % −12,59 % −39,18 % - -
Vertailuindeksi +5,22 % −12,10 % −12,49 % −29,98 % - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt A - - - - +8,34 % −42,08 %
Vertailuindeksi - - - - +2,18 % −30,67 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt A 23,84 % -1,72 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Säästövakuutuksen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto verkossa ja lisäsijoitukset OP Sijoitusvakuutukseen ovat kuluttomia. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia, poislukien yksilölliset sijoitusvakuutukset.**

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. 

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

**Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia 1.4.2022 alkaen: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Rahaston IIA sarja jossa minimimerkintäsumma 500.000 e

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ja OP-Alternative Portfolio-erikoissijoitusrahastot.