OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto

OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto

Tuottopotentiaalia pohjoismaisten pienyhtiöiden kasvusta

Helppo tapa sijoittaa potentiaalisiin pienyhtiöihin sekä hyötyä niiden menestyksestä.

Uusi erikoissijoitusrahastomme, OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt, on vaivaton tapa sijoittaa potentiaalisiin pienyhtiöihin ja hyötyä niiden menestyksestä. Rahasto sijoittaa pieniin, vähän seurattuihin alle 500 miljoonan pörssilistattuihin yrityksiin. Rahaston salkkuun poimitaan yrityksiä, joilla on esimerkiksi innovaation tai markkinatrendiin perustuen edellytykset kasvaa selvästi nykyistä suuremmaksi ja arvokkaammaksi ja joissa tätä potentiaalia ei vielä hinnoitella.

Rahasto tavoittelee hyviä tuottoja pitkällä aikavälillä.

Rahastoon valikoiduilla yhtiöillä on edellytykset kasvaa pitkällä aikavälillä nykyistä suuremmiksi. Yhtiöiden pienen koon vuoksi likvidi on tyypillisesti heikko, jonka vuoksi myös sijoitusten aikahorisontti on pitkä. Rahastoon haetaan myös listaamattomia ja listautumista suunnittelevia yrityksiä tuomaan salkkuun lisätuottopotentiaalia.

Pohjoismaat erityisen aktiivisia kasvuyhtiöiden listautumisessa

Listautuminen etenkin Ruotsissa ja Norjassa on ollut ennätyksellistä. Useat varhaisen vaiheen yhtiöt ovat hakeneet listautumisella pääomia kasvun vauhdittamiseen. Listautumiset ovat monipuolistaneet pohjoismaista kasvuyhtiöiden tarjontaa.

Uusia yhtiöitä on perustettu mm. uusiutuvan energian, terveysteknologian sekä informaatioteknologian aloille.

Näin ostat rahastoa

Rahastoon voit tehdä merkintöjä kvartaaleittain. Rahasto sopii sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa rahastosta aikaisintaan 7 vuoden kuluttua.

Rahasto on suljettu uusilta merkinnöiltä toistaiseksi.

OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöiden tuotto elokuussa -7,1%

Osakemarkkinoiden positiivinen vire jatkui elokuun alkupuoliskon, mutta kääntyi selvästi pehmeämpään suuntaan keskuspankkien odotettua tiukemman retoriikan myötä Jackson Holen kokouksessa. Inflaation taltuttaminen on edelleen keskuspankkien keskeinen tavoite, mikä pitää rahapolitiikan toistaiseksi kireänä; osakemarkkinoiden lasku kuun jälkipuoliskolla heijasteli pelkoja näiden tekijöiden vaikutuksesta globaaliin talouskasvuun. Kasvuyhtiöt kärsivät korkojen noususta muuta markkinaa enemmän. Myös kulutusyhtiöt olivat paineessa korkean inflaation nakertaessa kuluttajien ostovoimaa. OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöiden tuotto elokuussa oli -7,1 prosenttia verrattuna vertailuindeksin -5,7 prosentin tuottoon. Tuottoa rasittivat suhteessa vertailuindeksiin eniten ylipainot Nimbuksessa, Link Mobilityssä ja Education Albertissa. Suhteellista tuottoa paransivat ylipainot Semconissa, Nordic Waterproofingissa ja Kempowerissa.

Kuun lopussa rahastossa oli 55 yhtiön osaketta, joista 5 suurinta olivat Envipco, Detection Technology, Nordic Waterproofing, Nimbus ja Elliptic Laboratories. Rahaston varoista 41% oli sijoitettu ruotsalaisiin, 23 % norjalaisiin, 16% suomalaisiin ja 9% tanskalaisiin osakkeisiin.

Maailmassa on valloillaan useita talouskasvua varjostavia tekijöitä. Ukrainan sota on edelleen käynnissä ja venäläisen maakaasun virtaamisen katkeaminen syöksisi monien Euroopan maiden taloudet jyrkkään laskuun. Sähkön hinnan viimeaikainen nousu yhdistettynä yleiseen muutenkin korkeaan inflaatioon rasittaa yritysten tuloskuntoa ja kuluttajien kukkaroa, ja kulutuskysyntä tuleekin todennäköisesti kärsimään syksyn ja talven aikana. Kiinan talouskasvuodotukset ovat edelleen paineessa ja valtion pitäessä kiinni nollatartuntastrategiastaan myös globaalia taloutta haittaavien lockdownien uhka on olemassa. Keskuspankit ovat haastavassa tilanteessa, kun ne joutuvat tasapainoilemaan korkean inflaation ja koronnostoista mahdollisesti aiheutuvan taantuman välimaastossa. Painotamme osakevalinnoissamme edelleen rakenteellista kasvua ja skaalautuvuutta. Pyrimme hyödyntämään markkinaheiluntaa ostonpaikkoina yhtiöissä, missä näemme pitkänaikavälin kasvuedellytykset edelleen vahvoina. Haemme rahastoon pääosin listattuja alle 500 miljoonan euron markkina-arvon yhtiöitä, joilla on edellytykset kasvaa pitkällä aikavälillä niin liiketoiminnaltaan kuin arvoltaan selvästi nykyistä suuremmiksi.

Teemu Salonen
salkunhoitaja

OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Pohjoismaiden osakemarkkinoille listattuihin, markkina-arvoltaan alle 500 miljoonan euron yhtiöihin. Yhtiöiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä. Sijoituskohteet ovat kasvu- ja tulospotentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia ja/tai houkuttelevia osingonmaksajia.

Rahasto voi sijoittaa myös listaamattomiin osakkeisiin, joiden osuus voi olla maksimissaan 20 prosenttia rahaston arvosta. Rahasto voi sijoittaa enintään 25 prosenttia varoistaan myös muihin eurooppalaisiin yhtiöihin.

Rahasto tarjoaa mahdollisuuden hyötyä pienten menestysyhtiöiden kasvusta. Monet pienyhtiöt tarjoavat hyvän liikevaihto- ja tuloskasvupotentiaalin, jota markkinoilla ei vielä hinnoitella.

Rahasto on likvidi tapa sijoittaa tarkoin valikoituihin pohjoismaisiin mikroyhtiöihin.

Rahaston vertailuindeksi: MSCI Nordic Countries Micro Cap Total Return Index.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,2 % 0,75 %

Rahaston arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa ja epävirallinen arvo voidaan laskea useammin. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahaston tuottopalkkio on 20,00 % vuodessa siitä määrästä, jolla rahasto ylittää vertailuindeksin kehityksen. Tuottopalkkiota ei peritä, jos rahaston arvonkehitys suhteessa rahaston vertailuindeksiin on negatiivinen rahaston perustamisesta alkaen tai enimmillään edellisen viiden (5) vuoden ajalta. Tuottopalkkiota voi kertyä, vaikka rahasto-osuuden arvo laskee tarkastelujaksolla.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Teemu Salonen
Vertailuindeksi
MSCI Nordic Countries Micro Cap Total Return Index
Perustamispäivä
28.05.2021
ISIN
FI4000507405
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
32 Meur
Osuuden arvo (04.10.)
59,68 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (03.10)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt A −10,69 % −12,86 % −30,44 % −41,41 % - -
Vertailuindeksi −12,33 % −10,53 % −26,17 % −32,27 % - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt A - - - - +8,34 % −44,91 %
Vertailuindeksi - - - - +2,18 % −33,52 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt A 23,16 % -1,84 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto verkossa ja lisäsijoitukset OP Sijoitusvakuutukseen ovat kuluttomia. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia, poislukien yksilölliset sijoitusvakuutukset.**

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. 

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

**Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia 1.4.2022 alkaen: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Rahaston IIA sarja jossa minimimerkintäsumma 500.000 e

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ja OP-Alternative Portfolio-erikoissijoitusrahastot.