Kolme liikemiestä keskustelee toimistorakennuksen edessä.

OP-Yrityslaina Amerikka B

 

OP-Yrityslaina Amerikka tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin korkean luottoluokituksen yrityslainoihin.

 

 
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,60 % 0,50 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Korkotason noustua hyvän luottoluokituksen yritysten velkakirjat ovat kasvattaneet suosiotaan korkomarkkinoilla. Luottokelpoisten yritysten lainojen riskilisät tarjoavat kohtuullista tuottopotentiaalia maltillisella riskitasolla. OP-Yrityslaina Amerikka -sijoitusrahasto sijoittaa varansa pääosin Yhdysvaltalaisten korkean luottoluokituksen yritysten liikkeeseen laskemiin dollarimääräisiin joukkovelkakirjalainoihin.

OP-Yrityslaina Amerikan huhtikuun tuotto -2,68 %

Alkuvuonna nähty koronlaskuodotusten maltillistuminen on nostanut pitkiä korkoja, mikä tuntui huhtikuussa alkavan tuottaa hieman päänvaivaa jo osakeindekseillekin (esim. S&P 500 -3,2 %, Euro STOXX 600 -0,0 %). Jos Fediltä ja EKP:lta odotettiin vuodenvaihteessa 6-7 koronlaskua kummaltakin, on tällä hetkellä hinnoissa enää noin kaksi Fediltä ja kolme EKP:lta. Yritysten fundamentit ovat tuloskauden kuluessa osoittautuneet kuitenkin odotuksiin nähden kelvollisiksi. Yrityslainojen riskimarginaalien kehitys oli huhtikuussa varsin vakaata (esim. US IG tiukentui 0,03 %-yks. 0,87 %:iin), vaikkakin korkojen nousu aiheuttikin huhtikuulle negatiivisen kokonaistuoton.

OP-Yrityslaina Amerikan tuotto huhtikuussa (-2,68 %) oli linjassa vertailuindeksin tuoton (-2,70 %) kanssa. Lievästi negatiivinen tuottoattribuutio korkoriskiasemasta saatiin kompensoitua onnistuneella nimivalinnalla erityisesti kulutus- ja teknologiasektoreiden yrityslainoissa. Rahaston duraatio (6,9) on pidetty lähellä vertailuindeksiä (7,0), vaikka ylipainotammekin keskimaturiteetteja kaikkein pisimpien maturiteettien kustannuksella. Sektorikohtaisesti suurimmat painot ovat tällä hetkellä pankeissa (25 %), kuluttajasektoreilla (18 %) ja teknologiassa (17 %). Rahaston sijoitukset koostuvat edelleen pääosin IG-luokitelluista USD-määräisistä yrityslainoista. Tätä täydentää tällä hetkellä hyvin pieni luottoluokittelemattomien ja HY-luokiteltujen lainojen osio.

Suomessa kasvu on heikohkoa, mutta laajemmassa katsannossa talouskehitys on pysynyt parempana. Teollisuus on kasvattanut kierroksia alkuvuoden aikana, joskin viimeaikaisissa teollisuuden ostopäällikköindekseissä on voinut nähdä myös lievää notkahtamista. Kaiken kaikkiaan huolta ei viime aikoina niinkään ole aiheuttanut yritysten keskimääräinen tuloskehitys vaan epävarmuus korkopolusta ja siitä, millä tuottovaatimuksella tulevien vuosien kassavirtoja ylipäänsä pitäisi hinnoitella. Inflaatio pysyneekin tärkeänä eri omaisuusluokat läpileikkaavana ajurina niin lyhyissä kuin pidemmissä koroissa ja riskillisemmissäkin omaisuuslajeissa. Laajan US IG -indeksin yield huhtikuun lopussa oli n. 5,7 %. USD/EUR-valuuttasuojauksen kustannus 12 kk termiineistä laskettuna päätyi huhtikuun loppuun mennessä n. -1,8 %:n tasolle p.a.

Martti Saarinen
salkunhoitaja

OP-Yrityslaina Amerikka -rahasto sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseenlaskemiin yhdysvaltain dollarimääräisiin joukkovelkakirjoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös OECD-valtioiden ja OECD-valtiossa kotipaikkaansa pitävien julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin. Kaikkien edellä mainittujen sijoitusten osuus rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75 - 100 %.

Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa yhdysvaltalaisiin investment grade -luokiteltuihin yrityslainoihin avoimella valuuttakurssiriskillä. Rahasto voi sijoittaa varojaan maksimissaan 10 % luokittelemattomiin yhtiöihin.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korko- ja luottoriskien hallintaan.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. 

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, tupakkayhtiöitä sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.  Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahasto ei sijoita epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa päätoimisesti harjoittaviin yhtiöihin.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: ESG-tekijöitä huomioidaan osana sijoitusprosessia käyttämällä sekä ulkopuolisen ESG-palveluntarjoajan dataa, että sisäisesti kehitettyä OP Varainhoidon omaa ESG-työkalua. ESG-tekijöiden huomiointi osana sijoitusprosessia tarkoittaa esim. sitä, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tehdään näkyviksi kultakin osa-alueelta valittujen eri mittareiden avulla. 

Kansainväliset normirikkomukset: Rahasto läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan poistaa rahastosalkusta ja lisätä poissulkulistalle.

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus: Rahasto allokoi alla kuvatun vähimmäismäärän mukaisesti sijoituksia kohdeyhtiöihin, joilla on liiketoimintaa, joka edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Kestävän sijoituksen määrittely tehdään OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää ulkopuolisen palveluntarjoajan SDG-, sekä kestävyystietoa.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Kohdeyhtiön hallintotavan analysointi on tärkeä osa sijoitusprosessia. Pidämme hyvän hallintotavan noudattamista tärkeänä peruspilarina yhtiön taloudelliselle menestykselle toimialasta riippumatta. Hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esimerkiksi kohdeyhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, kohdeyhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä kohdeyhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Hyvän hallintotavan arvioinnissa käytämme ulkoisten palveluntarjoajien analyysia, sekä omaa laadullista analyysia silloin kun ulkopuolista tietoa ei ole saatavilla. Läpivalaisemme rahastot säännöllisesti hyvän hallintotavan kriteereillä, joille on asetettu minimirajat. 

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Martti Saarinen, Ville Vuonokari, Jenni Hämäläinen
Vertailuindeksi
Barclays U.S. Corporate Bond Index (EUR Hedged)
Perustamispäivä
16.06.2015
ISIN
FI4000153655
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
314 Meur
Osuuden arvo (16.05.)
103,09 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (16.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Yrityslaina Amerikka B +2,59 % −2,16 % +1,40 % −0,58 % +1,81 % +2,10 %
Vertailuindeksi +2,52 % +0,77 % +4,54 % +2,69 % +3,21 % +3,01 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Yrityslaina Amerikka B +16,93 % +0,27 % +6,28 % −4,08 % +5,34 % −4,08 %
Vertailuindeksi +16,64 % +0,81 % +6,47 % −3,75 % +5,80 % −1,37 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Yrityslaina Amerikka B 7,45 % - 6,68
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Tämä on mainos. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto-, OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.