OP-EMD Hard Currency Sovereign

Korkotuottoja kauempaa

Kun länsimaisista valtionlainoista saa hädin tuskin inflaatiosuojaa, kääntyy tuottoja hakevan sijoittajan katse kauemmas. Kehittyvien markkinoiden valtionlainat tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia. OP-EMD Hard Currency Sovereign -korkorahaston kautta pääset vaivatta käsiksi kehittyvien talouksien valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin lainoihin.

  • Kohdemarkkinoina keskeisiä ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä- Eurooppa, Venäjä, Afrikka ja Lähi-itä.
  • Sijoituskohteena kehittyvien talouksien liikkeelle laskemat dollarimääräiset valtiolainat.

Länsimaiden nihkeät kasvunäkymät, keskuspankkien nollakorkopolitiikka ja velkakriisin aiheuttama epävarmuus ovat painaneet vakavaraisten länsivaltioiden korkotasot historiallisen alas. Vaatimaton korkotuottopotentiaali kotona on lisännyt kehittyvien korkomarkkinoiden suosiota sijoittajien silmissä. Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin verrattuna kehittyvien maiden valtiolainojen korkotuottopotentiaali onkin hyvällä tasolla. Omaisuusluokan hyvä tuottokehitys ja hajautushyödyt tukevat suosion kasvua edelleen.

OP-EMD Hard Currency Sovereign sijoittaa varansa pääasiassa kehittyvien markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen ja ylikansallisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin. Sijoitukset hajautetaan laajasti kehittyville markkinoille. Keskeiset kohdemarkkinat ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä- Eurooppa, Venäjä, Afrikka ja Lähi-itä. Rahastoon sijoittavan onkin syytä tiedostaa kehittyvien maiden talouskehityksessä tapahtuvien heilahteluiden vaikutus luottoriskilisien kautta rahaston arvoon. Kohdemarkkinoihin kuuluvien valtioiden taloudella, velkaantuneisuudella ja velanhoitokyvyllä on puolestaan merkittävä vaikutus rahaston luottoriskeihin.

OP-EMD Hard Currency Sovereign on globaaleista mahdollisuuksista kiinnostuneen, tuottohakuisen sijoittajan rahasto. Kehittyvät korkomarkkinat sopivat omaisuuslajina myös hajautushyötyjä hakevan salkkuun. Tarjolla on mukavaa korkotuottopotentiaalia verrattain matalalla hinnan vaihtelun riskillä. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.

Rahaston tuotto 1.29%

OP EMD HC Sovereign rahaston tuotto joulukuussa oli 1.29%, vertailuindeksin tuotto oli 1.24%. Rahaston ylituotto kulujen jälkeen vertailuindeksiin nähden oli 0.05%%. Suhteellista tuottoa paransivat ylipainot Omanin ja Meksikon lainoissa ja alipaino Kiinan lainoissa. Suhteellista tuottoa alensivat ylipainot Turkin ja Kolumbian lainoissa sekä alipaino Perun lainoissa.

Rahastossa ovat ylipainossa Indonesian, Dominikaanisen tasavallan ja Kolumbian velkakirjat. Isommat alipainot ovat Kiina, Peru ja Filippiinit. Rahastossa on yhteensä 50 kehittyvän valtion lainoja.

Heikon marraskuun jälkeen joulukuu osoittautui kehittyvien maiden lainamarkkoinolla rauhallisemmaksi. Kohonneet luottoriskipreemiot palasivat takaisin lähelle vuoden keskimääräistä tasoa, yrityslainoissa jopa tiukemmallekin. Poikkeuksena Turkin valtiolainat, missä presidentin epäortodoksinen talouspolitiikka aiheuttaa sijoittajissa hämmennystä ja pelkoa. Vaikka sijoittajasentimentti oli joulukuussa parempi kuin marraskuussa, huolenaiheita riittää. Uusien sulkutilojen kesto ja vaikutus talouteen jää eri puolilla maailmaa nähtäväksi. Inflaatio näyttää tulleen jäädäkseen. Keskuspankkien kiristyvää rahapolitiikka ja korkotason nousu eivät lähtökohtaisesti ole kehittyville maille suotuisia. Toisaalta ennusteet talouskasvulle ovat edelleen melko positiivisia ja näin olleen riskipreemiot näyttävät pysyvään ennallaan.

Rego Ostonen
salkunhoitaja

OP-EMD Hard Currency Sovereign (Rahasto) on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa kehittyvien markkinoiden valtioiden, valtio-omisteisten yhteisöjen, valtioiden kontrolloimien yhteisöjen, muiden julkisyhteisöjen ja ylikansallisten yhteisöjen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja. Johdannaissopimusten kohdeetuutena voi olla korko, valuuttakurssi tai luottoriski.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 5,0–8,0 joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti. Keskeiset kohdemarkkinat ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä- Eurooppa ja Venäjä sekä Afrikka ja Lähi-itä.

Rahaston sijoitusten painopiste on tyypillisesti pitkäaikaisissa korkoinstrumenteissa, joten rahasto vastaa korkoriskiltään pitkän koron rahastoja. Rahasto pyrkii tyypillisesti painottamaan sijoituksissaan korkoinstrumentteja, jotka on laskettu liikkeeseen kehittyneiden talouksien valuutoissa, erityisesti Yhdysvaltojen dollareissa (ns. hard currency) ja pyrkii suojaamaan valuuttakurssiriskin euroon nähden.

Rahaston vertailuindeksi on JPMorgan EMBI Global Diversified EUR Hedged Index. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Rego Ostonen
Vertailuindeksi
JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index
Perustamispäivä
15.02.2005
ISIN
FI0008808415
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,05%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
366 Meur
Osuuden arvo (20.01.)
189,02 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-EMD Hard Currency Sovereign A −3,20 % −4,01 % −6,00 % −5,09 % +0,87 % +0,75 %
Vertailuindeksi −2,59 % −3,30 % −5,13 % −4,35 % +2,10 % +1,68 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-EMD Hard Currency Sovereign A +8,74 % −7,74 % +10,41 % +1,42 % −3,20 % −2,96 %
Vertailuindeksi +8,21 % −7,04 % +11,66 % +3,50 % −2,82 % −2,99 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-EMD Hard Currency Sovereign A 3,74 % -1,21 6,84
Vertailuindeksi 4,08 % -0,93 -