OP-Euro

Matalan riskin tuottopotentiaalia Euroopasta

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat sijoituskohteena  tilanteissa, joissa on tarpeen tyytyä maltillisemman arvonnousun mahdollisuuteen. OP-Euro tarjoaa lyhyitä korkosijoituksia vastaavaa tuottopotentiaalia matalalla riskitasolla.

OP-Euro on varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin sijoittava lyhyen koron rahasto. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua pitkällä aikavälillä.

Rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat luottoriski, likviditeettiriski sekä sijoitusten pankki- ja rahoitussektorille keskittymisestä aiheutuva toimialariski. Luottoriskilisien muutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon. Luottoriski voi toteutua myös rahaston sijoituskohteena olevan liikkeeseenlaskijan konkurssina tai maksukyvyttömyytenä. Lisäksi rahastolla on vähäisessä määrin korkoriskiä (modifioitu duraatio välillä 0-1). Rahaston sijoitusten likviditeetti voi normaalista poikkeavissa markkinaolosuhteissa heikentyä, mikä voi vaikuttaa sijoitusten arvonkehitykseen ja myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun.

OP-Euro soveltuu turvallisuutta arvostavalle säästäjälle, joka tavoittelee talletuksia vastaavaa tuottoa, mutta haluaa säästöjensä olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä ilman huolta suurista heilahteluista rahaston arvossa. Se palvelee myös yrityksiä tehostetussa kassanhallinnassa. OP-Euro tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille.

OP-Euron toukokuun tuotto -0,07 %

OP-Euro-rahasto tuotti toukokuussa kulujen jälkeen -0,7 % 3kk euribor-indeksin päätyessä -0,06 %:iin. Korkomarkkinoiden kevään aikana nähty volatiili kehitys sai jatkoa toukokuussa markkinoiden hermoillessa inflaatioriskien lisäksi globaalin rahapolitiikkalinjan nopeaa kiristymistä ja kasvunäkymien viilenemistä. Korot jatkoivat laaja-alaista nousuaan Atlantin molemmin puolin voimakkaimman nousun painottuessa kuitenkin eurokorkojen lyhyempiin maturiteetteihin. Kasvuhuolet ja alavireinen riskitunnelma näkyivät yrityslainojen luottoriskimarginaalien levenemisenä, mikä korkojen nousuliikkeen ohella painoi rahaston tuottoa toukokuun aikana.

Rahaston rahavirtojen osalta liikkeitä nähtiin jonkin verran ulospäin sijoittajien allokoidessa osin varojaan lyhyen koron rahastoista muihin omaisuusluokkiin. Rahasto osallistui kuun aikana tanskalaisen terveydenhuoltoalan yrityksen Coloplastin kaksivuotiseen, vaihtuvakorkoiseen uuteen liikkeeseenlaskuun. Lisäksi rahaston varoja sijoitettiin myös muihin investment grade-luokan yrityslainoihin sekä valikoidusti muutamiin yritystodistuksiin.

Markkinoilla on kuumeisesti odoteltu jatkuvasti vauhdittuvan inflaation tasaantumista. Inflaatiohuolet eivät kuitenkaan jätä sijoittajia rauhaan, vaikka Yhdysvaltojen huhtikuun inflaatio hellittikin vuositasolla hienoisesti. Pienestä rauhoittumisesta huolimatta, kuluttajahinnat nousivat rapakon takana edelleen yli 8 prosentin vuosivauhtia ja pohjainflaationkin osalta ollaan reilussa 6 prosentissa. Hintojen nousuvauhti on euroalueellakin lähes yhtä hurjaa ja Ukrainan konflikti Venäjä-pakotteineen lisää hintapaineita entisestään. Inflaation laukkaaminen ja laaja-alaistuminen aiheuttaa suurta päänvaivaa hintavakautta tavoitteleville keskuspankeille. Tulikuuma inflaatio onkin pakottanut useat keskuspankit kiristämään rahapolitiikkaansa kiihtyvässä tahdissa. Fed kiristi korkoruuvia aggressiivisella puolen prosenttiyksikön nostolla toukokuussa ja lisäkoronnostoja nähtäneen kaikissa loppuvuoden korkokokouksissa. EKP:n koronnostosyklin uskotaan käynnistyvän QE-ohjelman netto-ostojen päättymisen jälkeen heinäkuussa. EKP:n odotetaan nostavan ohjauskorkoa jopa kolmesti kuluvan vuoden aikana, mikä tarkoittaisi talletuskoron kääntymistä positiivisen puolelle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012. Keskuspankkien kiristäessä vauhdilla rahahanojaan, ovat huolet kasvun hiipumisesta ja talouden vajoamisesta taantumaan tai jopa stagflaatioon saaneet yhä enemmän jalansijaa sijoittajien keskuudessa. EKP ei toistaiseksi näe merkkejä pelätystä stagflaatiosta, vaikka useissa talousennusteissa kasvulukuja onkin jo korjattu reippaasti alaspäin. EKP joutuu nyt kuitenkin sopeuttamaan rahapolitiikkaansa ennätyskorkean inflaation ja heikentyvän talousnäkymän haastavassa välimaastossa.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Euro on aktiivisesti hoidettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa hyvälaatuisiin, pääosin euromääräisiin pankkien, yritysten, valtioiden ja julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin korkoinstrumentteihin. Mikäli sijoituksia tehdään muissa valuutoissa, valuuttakurssiriski suojataan täysimääräisesti. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua pitkällä aikavälillä. On mahdollista, että rahasto ei saavuta sijoitustoiminnan tavoitetta kaikissa markkinaolosuhteissa.

Rahasto voi tehdä sijoituksia ainoastaan sellaisiin korkoinstrumentteihin, joiden jäljellä oleva juoksuaika on enintään 2 vuotta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset, vaihtuvaja kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat sekä talletukset. Luokitellulla sijoituskohteella on oltava tunnustetun luokituslaitoksen investment grade -tason luottoluokitus ja muulla korkoinstrumentilla salkunhoidon arvion mukaan vastaava luokitus.

Rahaston korkoriskiä mittaava modifioitu duraatio on maltillinen ja voi olla välillä 0–1. Korkoriskillä tarkoitetaan yleisen korkotason muutosten vaikutusta rahaston sijoitusten arvoon. Mitä suurempi luku on, sitä herkempi rahasto on arvonmuutoksille.

Rahaston vertailuindeksi on 3 kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
26.04.1996
ISIN
FI0008805163
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,075%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1617 Meur
Osuuden arvo (27.06.)
21,17 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Euro A −0,33 % −0,61 % −0,94 % −1,12 % −0,45 % −0,32 %
Vertailuindeksi −0,06 % −0,16 % −0,32 % −0,59 % −0,48 % −0,42 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Euro A −0,05 % −0,23 % 0,00 % −0,09 % −0,28 % −0,94 %
Vertailuindeksi −0,33 % −0,33 % −0,34 % −0,39 % −0,55 % −0,31 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Euro A 0,35 % -2,59 0,7
Vertailuindeksi 0,04 % -9,34 -