OP-Euro

Matalan riskin tuottopotentiaalia Euroopasta

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat sijoituskohteena  tilanteissa, joissa on tarpeen tyytyä maltillisemman arvonnousun mahdollisuuteen. OP-Euro tarjoaa lyhyitä korkosijoituksia vastaavaa tuottopotentiaalia matalalla riskitasolla.

OP-Euro on varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin sijoittava lyhyen koron rahasto. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua pitkällä aikavälillä.

Rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat luottoriski, likviditeettiriski sekä sijoitusten pankki- ja rahoitussektorille keskittymisestä aiheutuva toimialariski. Luottoriskilisien muutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon. Luottoriski voi toteutua myös rahaston sijoituskohteena olevan liikkeeseenlaskijan konkurssina tai maksukyvyttömyytenä. Lisäksi rahastolla on vähäisessä määrin korkoriskiä (modifioitu duraatio välillä 0-1). Rahaston sijoitusten likviditeetti voi normaalista poikkeavissa markkinaolosuhteissa heikentyä, mikä voi vaikuttaa sijoitusten arvonkehitykseen ja myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun.

OP-Euro soveltuu turvallisuutta arvostavalle säästäjälle, joka tavoittelee talletuksia vastaavaa tuottoa, mutta haluaa säästöjensä olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä ilman huolta suurista heilahteluista rahaston arvossa. Se palvelee myös yrityksiä tehostetussa kassanhallinnassa. OP-Euro tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille.

OP-Euron joulukuun tuotto 0,00 %

OP-Euro-rahasto tuotti joulukuussa kulujen jälkeen 0,00 % 3kk euribor-indeksin päätyessä -0,05 %:iin. Korkomarkkinoiden koko vuoden jatkunut volatiili kehitys sai jatkoa joulukuussa sijoittajien hermoillessa hintapaineiden pitkittymisen ohella myös rahapolitiikkanäkymiä ja koronatilannetta. Riskitunnelma ailahteli etenkin kaksijakoisen omikron-uutisvirran mukana, mutta huolet variantin nopeasta leviämisestä ja rokotesuojan riittämättömyydestä pitivät sijoittajat varovaisina. Tutkijoiden arvioidessa omikronmuunnoksen pelättyä lieväoireisemmaksi, eurokorot kääntyivät turvasatamakysynnän helpotettua uuteen nousuun kuun loppupuolella. Vahvistunut riskitunnelma näkyi myös yrityslainojen luottoriskilisien kaventumisena, mikä osaltaan tuki rahaston tuottoa kuun aikana.

Joulukuu ja lähestyvä vuodenvaihde ei rauhoittanut rahaston aktiviteettia, vaan uutta rahaa virtasi jälleen sisään yritysten hakiessa vuodenvaihteeksi parkkipaikkaa ylimääräisille kassavaroille. Yritystodistusten uusien liikkeeseenlaskujen ollessa edelleen vähäisiä, rahaston varoja sijoitettiin kuun aikana pääosin alle kahden vuoden mittaisiin investment grade -luokan yrityslainoihin.

Omikronin ohella markkinoiden suurennuslasin alla joulukuussa olivat myös Fedin ja EKP:n vuoden viimeiset korkokokoukset. Kasvaneesta koronaepävarmuudesta huolimatta, keskuspankit päättivät jatkaa jo syksyn aikana käynnistettyä kriisielvytyksen asteittaista keventämistä. EKP kertoi vähentävänsä PEPP-ohjelman ostoja alkuvuonna ja päättävänsä netto-ostot aiemman arvionsa mukaisesti maaliskuun loppuun mennessä. Euroalueen taloutta yhä tukeakseen ja rahoitusolosuhteiden kiristymistä välttääkseen, APP-ohjelman kuukausittaisia ostoja kasvatetaan samalla tilapäisesti. Pitkään huolta herättäneen inflaation EKP ennustaa pysyttelevän koholla vielä vuonna 2022, mutta asettuvan pidemmällä aikavälillä keskuspankin tavoitteleman 2 %:n alapuolelle. Yhdysvalloissa keskuspankki puolestaan ilmoitti tuplaavansa elvytysohjelman alasajotahtia hurjasti laukkaavan inflaation hillitsemiseksi. Ostoja vähennetään 30 miljardilla dollarilla kuukaudessa, jolloin tukiostot loppuisivat jo maaliskuussa aiemman kesäkuun sijaan. QE-ohjelman alasajon kiihdyttämisen lisäksi, merkittävin muutos oli Fedin korkoennusteiden reipas nostaminen. Mediaaniennuste indikoi nyt jopa kolmea koronnostoa vuodelle 2022 aiemman yhden sijaan. Lisäksi päivitetty korkopolku viitoittaa kolme nostoa myös vuodelle 2023 ja kaksi vuodelle 2024. Inflaation arvioidaan olevan koholla koko keskuspankin ennusteperiodin ajan, joten inflaatiopaineita ei Fedin riveissä tulkita enää vain tilapäiseksi ilmiöksi. Keskuspankkien haukkamaisuudesta huolimatta, kokousten anti oli pitkälti odotusten mukainen. Markkinoilla nähdyt reaktiot jäivät siten lopulta varsin maltillisiksi.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Euro on aktiivisesti hoidettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa hyvälaatuisiin, pääosin euromääräisiin pankkien, yritysten, valtioiden ja julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin korkoinstrumentteihin. Mikäli sijoituksia tehdään muissa valuutoissa, valuuttakurssiriski suojataan täysimääräisesti. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua pitkällä aikavälillä. On mahdollista, että rahasto ei saavuta sijoitustoiminnan tavoitetta kaikissa markkinaolosuhteissa.

Rahasto voi tehdä sijoituksia ainoastaan sellaisiin korkoinstrumentteihin, joiden jäljellä oleva juoksuaika on enintään 2 vuotta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset, vaihtuvaja kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat sekä talletukset. Luokitellulla sijoituskohteella on oltava tunnustetun luokituslaitoksen investment grade -tason luottoluokitus ja muulla korkoinstrumentilla salkunhoidon arvion mukaan vastaava luokitus.

Rahaston korkoriskiä mittaava modifioitu duraatio on maltillinen ja voi olla välillä 0–1. Korkoriskillä tarkoitetaan yleisen korkotason muutosten vaikutusta rahaston sijoitusten arvoon. Mitä suurempi luku on, sitä herkempi rahasto on arvonmuutoksille.

Rahaston vertailuindeksi on 3 kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
26.04.1996
ISIN
FI0008805163
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,075%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1525 Meur
Osuuden arvo (18.01.)
21,36 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Euro A −0,09 % −0,14 % −0,23 % −0,28 % −0,12 % −0,14 %
Vertailuindeksi −0,05 % −0,15 % −0,28 % −0,56 % −0,43 % −0,39 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Euro A −0,05 % −0,23 % 0,00 % −0,09 % −0,28 % −0,05 %
Vertailuindeksi −0,33 % −0,33 % −0,34 % −0,39 % −0,55 % −0,03 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Euro A 0,29 % 0,95 0,73
Vertailuindeksi 0,03 % 0,10 -