OP-Euro

Matalan riskin vaihtoehto talletukselle ja käteiselle

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat sijoituskohteena tilanteissa, joissa on tarpeen tyytyä maltillisemman arvonnousun mahdollisuuteen. 

OP-Euro on varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin sijoittava lyhyen koron rahasto. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua pitkällä aikavälillä.

Rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat luottoriski, likviditeettiriski sekä sijoitusten pankki- ja rahoitussektorille keskittymisestä aiheutuva toimialariski. Luottoriskilisien muutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon. Luottoriski voi toteutua myös rahaston sijoituskohteena olevan liikkeeseenlaskijan konkurssina tai maksukyvyttömyytenä. Lisäksi rahastolla on vähäisessä määrin korkoriskiä (modifioitu duraatio välillä 0-1). Rahaston sijoitusten likviditeetti voi normaalista poikkeavissa markkinaolosuhteissa heikentyä, mikä voi vaikuttaa sijoitusten arvonkehitykseen ja myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun.

OP-Euro soveltuu turvallisuutta arvostavalle säästäjälle, joka tavoittelee talletuksia vastaavaa tuottoa, mutta haluaa säästöjensä olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä ilman huolta suurista heilahteluista rahaston arvossa. Se palvelee myös yrityksiä tehostetussa kassanhallinnassa. OP-Euro tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille.

OP-Euron lokakuun tuotto 0,15 %

OP-Euro-rahasto tuotti lokakuussa kulujen jälkeen 0,15 % 3kk euribor-indeksin päätyessä -0,01 %:iin. Mollivoittoisen syyskuun jälkeen lokakuun markkinatunnelma oli varovaisen tunnusteleva inflaatio- ja kasvukuvan varjostaessa kuitenkin yhä sijoittajien optimismia. Korkoliikkeissä nähtiin tasaantumista, kun spekulaatiot keskuspankkien politiikkalinjan pehmenemisestä saivat yhä enemmän jalansijaa sijoittajien keskuudessa. EKP:n korkokokouksen kyyhkymäiseksi tulkittu retoriikka voimisti osaltaan markkinoiden odotuksia keskuspankin korkohuipun lähestymisestä. Riskitunnelman kohentuminen näkyi myös yrityslainojen luottoriskilisien kaventumisena, mikä korkojen hienoisesta noususta huolimatta tuki rahaston tuottoa kuun aikana.

Rahasto osallistui lokakuun aikana ruotsalaisen energiayhtiön, Vattenfall AB:n uuteen kaksivuotiseen liikkeeseenlaskuun. Rahaston varoja sijoitettiin lisäksi laajasti alle kahden vuoden mittaisiin investment grade -luokan yrityslainoihin sekä lyhyisiin yritystodistuksiin.

Vaikka inflaatio pysyttelee markkinoiden valokeilassa jatkossakin, on toiseksi kestoteemaksi sen rinnalle nousemassa kasvava huoli heikentyvästä talouskasvusta. Taloussuhdanne on synkkenemässä erityisesti energiakriisin kurittamassa Euroopassa, mm. kaasuriippuvaisessa Saksassa. Heikentyvästä kehityksestä kertovat myös lokakuun yritysten ostopäällikköindeksit, jotka maalailevat yhä vaisumpia talousnäkymiä euroalueelle. Talouden alamäki on syventynyt etenkin energiaintensiivisellä teollisuussektorilla, jossa indeksin pistelukema painui alimmilleen sitten koronakevään 2020. Teollisuuden ohella myös palvelualojen suhdannenäkymä on syksyn aikana heikentynyt, joten taloudellisen aktiviteetin supistuminen on laaja-alaistunut. Talouden sakkaaminen ja taantumariskin kasvu on saanut markkinat ottamaan aiempaa varovaisempaa kantaa keskuspankkien koronnostotahdin jatkumiseen niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Keskuspankit ovat kuitenkin yhtenä rintamana painottaneet lisäkiristämisen välttämättömyyttä kysynnän ja inflaation hillitsemiseksi. Rahoitusolosuhteiden kiristämistä puoltavat myös tuoreimmat inflaatiotilastot, sillä kuluttajahintojen nousu vauhdittui jälleen ennakoitua enemmän Atlantin molemmilla puolilla. Euroalueella inflaatio kiihdytti jopa uudelle ennätystasolle, kun energian kallistumisen saattelemat hinnat nousivat lokakuussa jo huimat 10,7 prosenttia vuositasolla. Voimakkaita hintapaineita jarruttaakseen EKP nosti kaikkia ohjauskorkojaan rajulla 75 korkopisteellä lokakuussa ja nostosyklin odotetaan yhä jatkuvan joulukuussa. Silloin saataneen myös linjauksia keskuspankin valtavan taseen supistamistoimista.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Euro on aktiivisesti hoidettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa hyvälaatuisiin, pääosin euromääräisiin pankkien, yritysten, valtioiden ja julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin korkoinstrumentteihin. Mikäli sijoituksia tehdään muissa valuutoissa, valuuttakurssiriski suojataan täysimääräisesti. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua pitkällä aikavälillä. On mahdollista, että rahasto ei saavuta sijoitustoiminnan tavoitetta kaikissa markkinaolosuhteissa.

Rahasto voi tehdä sijoituksia ainoastaan sellaisiin korkoinstrumentteihin, joiden jäljellä oleva juoksuaika on enintään 2 vuotta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset, vaihtuvaja kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat sekä talletukset. Luokitellulla sijoituskohteella on oltava tunnustetun luokituslaitoksen investment grade -tason luottoluokitus ja muulla korkoinstrumentilla salkunhoidon arvion mukaan vastaava luokitus.

Rahaston korkoriskiä mittaava modifioitu duraatio on maltillinen ja voi olla välillä 0–1. Korkoriskillä tarkoitetaan yleisen korkotason muutosten vaikutusta rahaston sijoitusten arvoon. Mitä suurempi luku on, sitä herkempi rahasto on arvonmuutoksille.

Rahaston vertailuindeksi on 3 kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
26.04.1996
ISIN
FI0008805163
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,15%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1408 Meur
Osuuden arvo (01.12.)
21,17 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Euro A +0,33 % −0,09 % −0,38 % −0,98 % −0,44 % −0,32 %
Vertailuindeksi +0,08 % +0,02 % −0,21 % −0,51 % −0,48 % −0,42 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Euro A −0,05 % −0,23 % 0,00 % −0,09 % −0,28 % −0,94 %
Vertailuindeksi −0,33 % −0,33 % −0,34 % −0,39 % −0,55 % −0,46 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Euro A 0,49 % -6,03 0,53
Vertailuindeksi 0,08 % -30,80 -