OP-High Yield Amerikka

Hyvää tuottopotentiaalia korkeariskisistä yrityslainoista

OP-High Yield Amerikka tarjoaa tuottohakuiselle ja riskiä sietävälle sijoittajalle mahdollisuuden osallistua yhdysvaltalaisten korkeariskisten yrityslainojen hyvään tuottopotentiaaliin.

Sopii sinulle, joka

  • haluat hajauttaa korkosijoituksiasi euro-alueen ulkopuolelle ilman valuuttariskiä
  • haet korkomarkkinoilta tuottavampia sijoituskohteita
  • haluat sijoittaa osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä

OP-High Yield Amerikka sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisten matalan luottoluokituksen yritysten liikkeeseen laskemiin dollarimääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Kun rahaston sijoituskohteena ovat matalan luottoluokituksen yritysten joukkovelkakirjalainat, arvioidaan takaisinmaksuun sisältyvän keskimääräistä enemmän riskejä. Epävarmuuden kääntöpuolena high yield -lainojen tuottopotentiaali on oleellisesti valtionlainoja ja hyvän luottoluokituksen yrityslainoja parempi.

Korkosijoituksia pidetään hyvänä keinona laskea salkun kokonaisriskiä. OP-High Yield Amerikka tarjoaa hyvää tuottopotentiaalia riskiä sietävälle sijoittajalle. Vaikka high yield -lainojen takaisinmaksuun sisältyy riskinsä, on niihin sijoituskohteena liittyvä riski osakemarkkinoita pienempi. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti, joten valuuttakurssiriskiä rahaston osuudenomistaja ei joudu kantamaan. OP-High Yield Amerikka -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.

OP-High Yield Amerikka -rahaston alkuvuoden tuotto -14,3%

OP-High Yield Amerikka -rahaston arvo laski alkuvuonna -14,3. Tuotto oli vertailuindeksiä parempaa indeksin tuottaessa -15,2%. Rahastolle tyypillinen, vertailuindeksiä defensiivisempi asemoituminen johti vertailuindeksiä parempaan tuottoon hyvin epävarmassa markkinatilanteessa. Vuoden toinen neljännes oli yksi kaikkien aikojen heikoimmista Yhdysvaltain High Yield -markkinoilla. Keskuspankkien inflaation vastainen taistelu on nostanut korkoja nopeasti ja toisaalta sijoittajien sentimentti on ollut heikko Ukrainan sodan ja taantumapelkojen myötä. Korkojen nousun ohella High Yield -lainojen riskilisät ovat nousseet selvästi vuoden toisen neljänneksen aikana ja tämä on painanut lainojen hintoja alaspäin.

Rahaston salkun asemoinnissa painottui alkuvuonna 2022 defensiiviset sektorit suhteessa vertailuindeksin rakenteeseen. Salkussa on ylipainoa B-reitatuissa lainoissa, ja alipainoa BB-reitatuissa lainoissa. Rahaston tyypillinen asemointi on hieman vertailuindeksiä defensiivisempi, ja tämä asemointi onkin johtanut alkuvuoden aikana relatiivisesti vertailuindeksiä parempaan tuottokehitykseen, vaikka absoluuttisesti tarkasteltuna tuotot ovat olleet selvästi negatiivisia.

Rahaston on käyttänyt toiminnassaan johdannaisia EUR/USD valuuttakurssiriskin suojaamiseksi.

Markkinanäkymät jatkuvat edelleen hyvin epävarmoina Ukrainan sodan, mutta erityisesti inflaation ja rahapolitiikan kiristymisen vuoksi. Vaikka inflaatioluvut ovat olleet vuoden ensimmäisen puoliskon aikana hurjia, odotetaan inflaation maltillistuvan tulevien kuukausien aikana. Kysymys kuuluu, tuleeko keskuspankki Fed kiristämään rahapolitiikkaa liian voimakkaasti, mikä toimenpiteenä saattaisi sysätä Yhdysvaltain talouden taantumaan. Toisaalta Yhdysvaltain talous vaikuttaa tällä hetkellä varsin vahvalta, erityisesti työmarkkina on jatkanut vahvana. Yhtäältä tukitoimet pandemiasta toipumiseksi ovat olleet massiivisia ja tukeneet yritysten toimintaympäristöä ja yritysten näkymät ovat tällä hetkellä fundamenttimielessä kohtuullisen vahvat. Yritysten maksuhäiriöt sekä odotukset maksuhäiriöistä ovat yhä matalalla tasolla.

OP-High Yield Amerikka on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin Yhdysvaltain dollarimääräisiin joukkovelkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitus on välillä BBB-CCC- tai vastaava. Rahaston varoja voidaan sijoittaa rajoitetusti myös luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjoihin. Kaikkien edellä mainittujen sijoitusten osuus vaihtelee tyypillisesti välillä 65-100 %. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 2,5–5,0, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjoihin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 100-120 liikkeeseenlaskijan korkoinstrumenttiin.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays US High Yield - U.S. Corporate High Yield Index (EUR-Hedged). Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
POST ADVISORY GROUP, LCC
Vertailuindeksi
Barclays US Corporate High Yield Index (EUR-Hedged)
Perustamispäivä
24.01.2018
ISIN
FI4000292248
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,80 %
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
83 Meur
Osuuden arvo (02.02.)
103,56 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-High Yield Amerikka A +5,31 % +5,36 % +0,49 % −6,03 % −0,25 % +0,84 %
Vertailuindeksi +5,18 % +6,25 % +1,06 % −6,86 % +0,08 % +1,12 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-High Yield Amerikka A −5,43 % +10,76 % +4,39 % +3,20 % −12,20 % +4,52 %
Vertailuindeksi −5,49 % +10,91 % +5,29 % +4,34 % −13,41 % +5,18 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-High Yield Amerikka A 8,22 % -1,04 3,54
Vertailuindeksi 7,89 % -1,19 -