OP-High Yield Amerikka

Hyvää tuottopotentiaalia korkeariskisistä yrityslainoista

OP-High Yield Amerikka tarjoaa tuottohakuiselle ja riskiä sietävälle sijoittajalle mahdollisuuden osallistua yhdysvaltalaisten korkeariskisten yrityslainojen hyvään tuottopotentiaaliin.

Sopii sinulle, joka

  • haluat hajauttaa korkosijoituksiasi euro-alueen ulkopuolelle ilman valuuttariskiä
  • haet korkomarkkinoilta tuottavampia sijoituskohteita
  • haluat sijoittaa osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä

OP-High Yield Amerikka sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisten matalan luottoluokituksen yritysten liikkeeseen laskemiin dollarimääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Kun rahaston sijoituskohteena ovat matalan luottoluokituksen yritysten joukkovelkakirjalainat, arvioidaan takaisinmaksuun sisältyvän keskimääräistä enemmän riskejä. Epävarmuuden kääntöpuolena high yield -lainojen tuottopotentiaali on oleellisesti valtionlainoja ja hyvän luottoluokituksen yrityslainoja parempi.

Korkosijoituksia pidetään hyvänä keinona laskea salkun kokonaisriskiä. OP-High Yield Amerikka tarjoaa hyvää tuottopotentiaalia riskiä sietävälle sijoittajalle. Vaikka high yield -lainojen takaisinmaksuun sisältyy riskinsä, on niihin sijoituskohteena liittyvä riski osakemarkkinoita pienempi. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti, joten valuuttakurssiriskiä rahaston osuudenomistaja ei joudu kantamaan. OP-High Yield Amerikka -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä koronavirustapausten määrä kasvoi äkillisesti, Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden hurja nousu hidastui, velkakriisi kasvoi nopeasti Kiinassa ja nähtiin yhä enemmän merkkejä siitä, että inflaatio – vaikka se olisikin vain tilapäistä – tulee luultavasti jatkumaan odotettua pidempään ja nousemaan odotettua korkeammalle tasolle. Mikään näistä ei kuitenkaan onnistunut suistamaan raiteiltaan Yhdysvaltain high yield -markkinoita, joilla nähtiin kuudes perättäinen kasvun neljännes samalla, kun korot nousivat. Nousu oli toki verrattain hillittyä (heijastaen kuponkikorkoa alhaisempia tuottoja); Bloomberg High Yield Indexin (”indeksi”) tuotto vuosineljänneksellä oli 0,89 %, minkä seurauksena tuotto vuoden alusta nousi 4,53 %:iin. Hienoisesta levenemisestä huolimatta indeksin tuotot ja korkoerot ovat lähellä useiden vuosien alhaisinta tasoa. Indeksin huonoimman tapauksen tuotto (YTW) oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 4,04 % (29 korkopistettä korkeampi kuin edellisen neljänneksen lopussa ja 14 korkopistettä alhaisempi kuin vuoden alussa) ja sen optiokorjattu korkoero (OAS) oli neljänneksen päättyessä 289 korkopistettä (21 korkopistettä leveämpi kuin edellisen neljänneksen lopussa ja 71 korkopistettä tiukempi kuin vuoden alussa).

Kolmannen neljänneksen tulos oli positiivinen kaikissa luottoluokituksissa. Korkeamman luokituksen (BB) luotot tuottivat muiden luokitusten luottoja paremmin (+1,09 % verrattuna B-luokituksen luottojen +0,61%:iin ja CCC-luokituksen luottojen +0,75 %:iin), samalla kun korot aiheuttivat vastatuulta – Yhdysvaltain 10 vuoden valtionobligaatioiden tuotto, joka putosi hetkeksi alle 1,2 %:n neljänneksen aikana, oli syyskuun lopussa 1,5 % eli 2 korkopistettä korkeampi kuin toisen vuosineljänneksen lopussa. Vaikka lähes kaikkien indeksin luokkaan 4 kuuluvien toimialojen tuotto kolmannella neljänneksellä oli positiivinen, tuloksenteko keskittyi energiatoimialaan, joka hyötyi korkeammista raaka-ainehinnoista (Pohjois-Amerikan öljynhinta nousi 2 % ja kaasunhinta 61 % neljänneksellä; vuoden alusta hinnat nousivat 55 % öljyn ja 131 % kaasun osalta). High-yield-luokitellut energiasektorin yhtiöt johtivat edelleen markkinoita kolmannella neljänneksellä, tuoton ollessa 1,7 % (tämä vastasi neljännestä indeksin tuotoista ja oli lähes kaksinkertainen sen markkinapainotukseen verrattuna); vuoden alusta alkaen high-yield-energian tuotto on ollut noin 12 %, mikä vastaa noin kolmannesta indeksin tuotoista vuoden alusta alkaen.

OP-High Yield Amerikka on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin Yhdysvaltain dollarimääräisiin joukkovelkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitus on välillä BBB-CCC- tai vastaava. Rahaston varoja voidaan sijoittaa rajoitetusti myös luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjoihin. Kaikkien edellä mainittujen sijoitusten osuus vaihtelee tyypillisesti välillä 65-100 %. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 2,5–5,0, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjoihin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 100-120 liikkeeseenlaskijan korkoinstrumenttiin.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays US High Yield - U.S. Corporate High Yield Index (EUR-Hedged). Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Post Advisory Group
Vertailuindeksi
Barclays US Corporate High Yield Index (EUR-Hedged)
Perustamispäivä
24.01.2018
ISIN
FI4000292248
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,80 %
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
120 Meur
Osuuden arvo (20.01.)
111,29 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-High Yield Amerikka A −0,53 % −0,49 % +0,22 % +1,64 % +4,34 % -
Vertailuindeksi −0,53 % −0,72 % −0,11 % +2,39 % +5,33 % -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-High Yield Amerikka A 0,00 % −5,43 % +10,76 % +4,39 % +3,20 % −1,38 %
Vertailuindeksi - −5,49 % +10,91 % +5,29 % +4,34 % −1,29 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-High Yield Amerikka A 2,88 % 0,76 3,09
Vertailuindeksi 2,34 % 1,26 -