OP-Japanin Tähdet

Tähtiloistoa kaukaa idästä

OP-Japanin Tähdet tarjoaa varoillesi sijoituskohteen, joka sijoittaa varansa pääosin Japanin osakemarkkinoille laadukkaisiin yhtiöihin. Rahastolla ei ole erityistä tyylipainotusta, vaan salkussa on edustettuna aina paikallisen salkunhoitajan poimimat parhaat japanilaiset osakkeet laajasti eri sektoreilta ja erikokoisista yhtiöistä.

  • Kohdemarkkinana Japani, joka on maailman kolmanneksi suurin talous.
  • Japanista käsin hoidettu rahasto, jonka salkunhoidosta vastaa kokeneet ja menestyneet Japani-salkunhoitajat.
OP-Japanin Tähdet -sijoitusrahastossa on edustettuna Japanin osakemarkkinoiden tähtiyhtiöt. Rahasto sijoittaa vain laadukkaisiin yhtiöihin, joilla on vahva kassavirta ja jotka aktiivisesti kasvattavat omistaja-arvoa. Maailman kolmanneksi suurimman talouden osakemarkkinat olivat pitkään laajan sijoittajakunnan unohduksissa, sillä Japanin talous on kohdannut suuria haasteita menneinä vuosina. Salkunhoidon paikallinen läsnäolo Japanissa yhdistettynä syvälliseen sijoitustutkimukseen mahdollistaa tähtiyhtiöiden päätymisen OP-Japanin Tähdet -rahaston sijoituskohteiksi.

OP-Japanin Tähdet -rahaston alkuvuoden tuotto -13,5%

OP-Japanin Tähdet -rahaston arvo laski alkuvuonna -13,5%. Tuotto oli aavistuksen vertailuindeksiä heikompaa Topix-indeksin laskiessa -12,2%. Alkuvuoden aikana osakepoiminta oli salkussa pääasiassa onnistunutta ja ylipainot palvelu-sektorilla ja vähittäiskaupan sektorilla toivat salkkuun ylituottoa suhteessa vertailuindeksiin. Toisaalta samojen sektorien osakevalinnat menestyivät kevään ja kesän aikana vaatimattomammin. OP-Japanin Tähdet -rahaston salkun kiertonopeus on tyypillisesti hyvin matala ja salkun osakevalinnat pysyivät varsin staattisina alkuvuoden aikana.

Rahaston sijoitusfilosofiana on sijoittaa laadukkaisiin yhtiöihin, joilla on vahva kassavirta, jotka kasvattavat aktiivisesti omistaja-arvoa, ja joilla on merkittäviä aineettomia omaisuuseriä, kuten brändi, asiakkaat, johto, teknologia ja patenttisalkku. Rahaston salkku on konsentroitu ja se poikkeaa selvästi vertailuindeksin rakenteesta.

Rahasto ei ole käyttänyt sijoitustoiminnassaan toiminnassaan johdannaisia alkuvuoden aikana.

Myös Japanissa osakemarkkinat ovat olleet paineessa alkuvuonna 2022. Ukrainan sota, kiihtyvä inflaatio ja rahapolitiikan muutos Euroopassa ja Yhdysvalloissa luovat huolta sijoittajien keskuuteen globaalisti. Japanissa osakemarkkinoiden arvostustasot ovat maltillistuneet merkittävästi alkuvuonna 2022 ja edulliset valuaatiot luovat houkuttelevaa potentiaalia japanilaisiin osakkeisiin. Epävarmuus inflaatiokehityksen ja Ukrainan sodan ja geopolitiikan jännitteiden suhteen on edelleen läsnä, mutta näiden riskien mahdollisesti kehittyessä suotuisasti, Japanissa on tarjolla hyviä tuottomahdollisuuksia.

OP-Japanin Tähdet on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Japanin osakemarkkinoille. Rahastolla ei ole erityistä tyylipainotusta, vaan salkussa on edustettuna aina sijoitustiimin
löytämät parhaat japanilaiset osakkeet. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75 - 100 %.

Rahastossa on lähtökohtaisesti 30-60 osaketta, mutta määrä voi vaihdella markkinatilanteen ja salkunhoitajien näkemyksen mukaan. Rahaston sijoitukset tehdään pääasiassa suorien osakesijoitusten kautta.

Rahasto voi sijoittaa varojaan vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopimuksiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuu erityisesti
salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä.

Rahaston vertailuindeksi on TOPIX TR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
INVESCO ASSET MANAGEMENT (JAPAN) LIMITED
Vertailuindeksi
Topix TR
Perustamispäivä
15.12.2016
ISIN
FI4000223961
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,60%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
128 Meur
Osuuden arvo (02.02.)
125,35 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Japanin T?hdet A +2,87 % +1,72 % −5,31 % −6,06 % −0,49 % +1,94 %
Vertailuindeksi +77,24 % +80,14 % +69,78 % +64,62 % +28,00 % +19,83 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Japanin T?hdet A −5,10 % +19,18 % +4,07 % +3,51 % −11,95 % +3,73 %
Vertailuindeksi −9,38 % +21,44 % +3,70 % +8,76 % −9,29 % +78,76 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Japanin T?hdet A 18,52 % -0,46 -
Vertailuindeksi 56,71 % 1,09 -