OP-Kestävä Maailma kuva

OP-Kestävä Maailma

Paremman tulevaisuuden puolesta

OP-Kestävä Maailma tarjoaa säästöillesi kohteen, jossa korostuu sekä eettiset näkökulmat että helppo ja vaivaton säästäminen.

  • OP-Kestävä Maailma on oivallinen vaihtoehto säästäjälle, jolle säästökohteen valinta on samalla myös eettinen päätös.
  • Rahasto asettuu riskiltään tilisäästämisen ja osakesäästämisen välimaastoon.
  • Säännöllinen säästäminen, esimerkiksi kuukausittain, kerryttää huomaamatta suurenkin summan rahastoon.
  • Mikäli säästöille tulee tarvetta, saat ne tilillesi nopeallakin varoitusajalla.

Negatiivinen valinta tarkoittaa sitä, että rahaston sijoituskohteista on rajattu tiettyjä sektoreita ja toimintoja pois alla kuvatun mukaisesti. Poissulkemisen kriteerimme päivittyvät tarvittaessa yleisen toimintaympäristön kehityksen mukana. Positiivisessa valinnassa yritysten toimintatapoja tarkastellaan vastuullisuuden näkökulmasta ja vain yritysten parhaimmisto voi päätyä rahastoon.

NEGATIIVINEN VALINTA

Terveydelle haitalliset tai riippuvuutta aiheuttavat tuotteet ja palvelut

Rahasto ei sijoita tuotteisiin tai palveluihin, jotka ovat terveydelle haitallisia tai aiheuttavat riippuvuutta. Tähän kategoriaan luemme alkoholin ja tupakan valmistuksen sekä uhkapeliyhtiöt. Arviot perustuvat salkunhoitajan käytettävissä olevaan tietoon.

Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset aiheet

Myös sosiaalisesta ja yhteiskunnan näkökulmasta haitalliset tai kiistanalaiset toimintatavat, tuotteet ja palvelut ovat sellaisia, joihin rahasto ei sijoita. Tähän kategoriaan kuuluvat muiden aseiden valmistus, aikuisviihteen tuotanto sekä YK:n Global Compactin vastainen toiminta, kuten lapsityövoima ja korruptio.

Ympäristö

Rahasto poissulkee energian tuotannossa hyödynnettävän kivihiilen tuottajia ja käyttäjiä sekä muita ilmastonmuutokseen merkittävästi vaikuttavia yhtiöitä. Kriteereinä ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa käytetään fossiilisten energianlähteiden varantoja, hiilijalanjälkeä ja hiili-intensiteettiä. Rahasto ei myöskään sijoita ydinvoiman tuottajiin.

POSITIIVINEN VALINTA

Positiivisessa valinnassa jäljelle jääneiden toimialojen yrityksistä rahastoon voi päätyä ainoastaan sellaiset yritykset, jotka ovat vastuullisuuden tarkastelussa sektorinsa parhaiden joukossa. Vastuullisuustarkastelu muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka liittyvät ympäristöön, yhteiskuntaan ja yritysten hallintotapaan. Vastuullisten yritysten valinnassa hyödynnämme yhtenä lähteenä MSCI:n keräämää aineistoa, jossa yritysten vastuullisuutta arvioidaan satojen erilaisten mittareiden avulla. Mittarit liittyvät esimerkiksi työntekijöiden kohteluun, työturvallisuuteen, hankintaketjun vastuullisuuteen, kasvihuonekaasupäästöihin ja saasteisiin, veden käyttöön, tuotteiden hiilijalanjälkeen, biodiversiteettiin, hallituksen kokoonpanoon ja korruptioon.

OP-Kestävän Maailman elokuun tuotto -1,15 %

Eri omaisuuslajien tuotot olivat elokuussa voittopuolisesti negatiivisia. Talousdata erityisesti Euroopassa ja Kiinassa oli vaisua, eikä tunnelmaa myöskään parantanut Fitchin ilmoittama USA:n luottoluokituksen lasku. Kuun loppua kohden riskisentimentti hiljakseen parani, mutta osakkeet silti kuukausitasolla laskivat (esim. S&P 500 -1,6 %, STOXX Europe 600 -2,5 %) ja yrityslainojen riskilisät leventyivät (esim. euro IG -yrityslainat 1,47 %:sta 1,55 %:iin). Alueelliset erot ovat säilyneet huomattavina: siinä missä Yhdysvalloissa palkansaajan ostovoima porskuttaa, Euroopassa teollisuuden heikkous on leviämässä palvelusektoriin ja Kiinassa deflaatiopelot vallanneet jalansijaa. Yrityslainaemissioiden osalta elokuu oli rauhallista, kunnes aivan kuun lopulla uusia yrityslainoja suorastaan tulvi markkinoille kesätauon jälkeen.

OP-Kestävän Maailman tuotto oli elokuussa n. -1,1 %. Osakesijoitusten tuotto oli n. -2,5 % korkosijoitusten tuoton ollessa lievästi positiivinen n. +0,2 %. Osakesijoituksista n. 24 % muodostava teknologiasektori oli tuotoissa mitattuna parhaasta päästä (+1,5 %), kun taas pienemmillä painoilla olleet rahoitussektorin (-6,1%) ja kiinteistösektorin osakkeet (-6,8 %) painoivat tuottoa. Korkosijoitusten tuotot olivat maltillisesta riskilisien leviämisestä huolimatta lähes poikkeuksetta lievästi positiivisia. Korkosijoitukset koostuvat pääosin euromääräisistä IG-luokitelluista yrityslainoista, täydennettynä pienellä luottoluokittamattomien ja HY-luokiteltujen lainojen osiolla. Rahaston yrityslainasijoitusten modifioitu duraatio oli elokuun lopussa n. 3,9 vuotta ja yield n. 4,2 %.

Euro IG -yrityslainojen yield nousi elokuussa lievästi 4,24 %:sta 4,27 %:iin. Valtionlainakorkojen lasku meni lähelle yksi yhteen riskilisien kasvun kanssa, jolloin juokseva korkotaso huomioiden kokonaistuotto jäi lievästi positiiviseksi. Lyhyen aikavälin koronnosto-odotukset jäivät elokuun jäljiltä suurin piirtein ennalleen: loka- tai joulukuulle hinnoitellaan EKP:lta jonkinasteista todennäköisyyttä koronnostolle, minkä jälkeen todennäköisyydet kallistuvat koronlaskujen puolelle. IG-yrityslainojen riskilisien kehityksen kannalta lähiviikkoina on kiinnostavaa seurata paitsi talousnäkymien kehittymistä, myös vilkastuvan emissiokauden mahdollista vaikutusta hinnoitteluun. Osakerintamalla syyskuussa lienee rauhallisempaa yhtiökohtaisten uutisten osalta, ennen lokakuussa alkavaa tuloskautta.

Martti Saarinen
salkunhoitaja

OP-Kestävä Maailma on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailman osake- ja korkomarkkinoille. Rahaston sijoitustoiminnassa sovelletaan tavanomaisesta poikkeavia painotuksia ja rajoituksia. Rahasto ei sijoita tiettyihin tuotteisiin, palveluihin tai toimintoihin, joita voidaan pitää terveydelle haitallisina tai riippuvuutta aiheuttavina. Myös tiettyihin sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti tai ympäristön kannalta haitallisina pidettyihin toimintoihin sijoittamista on rajattu. Poissulkemisen kriteerimme päivittyvät tarvittaessa yleisen toimintaympäristön kehityksen mukana.

Yritysten toimintatapoja tarkastellaan myös vastuullisuuden näkökulmasta. Rahastoon voi päätyä ainoastaan sellaiset yritykset, jotka ovat sektorinsa parhaiden joukossa ympäristön ja yhteiskunnan huomioimisen ja hallintotavan muodostamassa kokonaisuudessa.

Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30-70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30-70 %. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Korkosijoitusten pääpaino on pääasiallisesti julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Hyvän luokituksen rajana on luokitus BBB tai vastaava. Rahasto voi rajoitetusti sijoittaa varojaan myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Rahaston korkosijoitukset sijoitetaan pääosin Euroopan ja OECD maiden korkomarkkinoille julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto sijoittaa varansa laajasti maailman osakemarkkinoille. Sijoituksia voidaan tehdä sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille sijoitusten pääpainon ollessa tyypillisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Kestävät sijoitukset: Rahaston varat sijoitetaan pääosin sektoreille, joihin ilmastonmuutoksella ja siihen varautumisella arvioidaan olevan suurimmat positiiviset vaikutukset. Rahaston sijoituskohteena olevat yritykset ovat tyypillisesti liiketoiminnallisesti hyvässä asemassa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan ja niiden liiketoimintaan liittyy esimerkiksi energiatehokkuus ja -teknologia, kierrätys, vesi- ja jätehuolto sekä näihin liittyvä infrastruktuuri. Kohdeyhtiöt arvioidaan OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää ulkopuolisen palveluntarjoajan SDG-, sekä kestävyystietoa. Kestäväksi sijoitukseksi katsotaan yhtiö, joilla on liiketoimintaa, joka edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille.

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, tupakkayhtiöitä sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.  Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahasto ei sijoita epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa päätoimisesti harjoittaviin yhtiöihin, eikä muihin fossiilisiin polttoaineisiin (mikäli liikevaihto on 50 % tai enemmän).

Kansainväliset normirikkomukset: Rahasto läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan poistaa rahastosalkusta ja lisätä poissulkulistalle.

Yhtiökokoukset: Rahasto äänestää yhtiökokouksissa palveluntarjoajan välityksellä vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Kohdeyhtiön hallintotavan analysointi on tärkeä osa sijoitusprosessia. Pidämme hyvän hallintotavan noudattamista tärkeänä peruspilarina yhtiön taloudelliselle menestykselle toimialasta riippumatta. Hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esimerkiksi kohdeyhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, kohdeyhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä kohdeyhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Hyvän hallintotavan arvioinnissa käytämme ulkoisen palveluntarjoajan analyysia, sekä omaa laadullista analyysia silloin kun ulkopuolista tietoa ei ole saatavilla. Läpivalaisemme rahastot säännöllisesti hyvän hallintotavan kriteereillä, joille on asetettu minimirajat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Martti Saarinen, Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara, Jenni Hämäläinen
Vertailuindeksi
Barclays Euro Aggregate: Corporate -Index 50 %, MSCI AC World Daily TR Net 50 %
Perustamispäivä
20.09.2016
ISIN
FI4000210539
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,25%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
160 Meur
Osuuden arvo (22.09.)
121,55 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kest?v? Maailma A +1,80 % +0,21 % +2,51 % +5,09 % +4,24 % +2,85 %
Vertailuindeksi +0,94 % +0,99 % +4,70 % +4,75 % +3,94 % +4,43 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Kest?v? Maailma A −6,67 % +15,95 % −1,60 % +15,59 % −10,70 % +4,75 %
Vertailuindeksi −3,64 % +17,20 % +5,63 % +12,57 % −13,02 % +7,10 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Kest?v? Maailma A 6,95 % - 1,83
Vertailuindeksi 7,19 % - -