OP-Obligaatio Tuotto

Lisätuottoja Euroopan reunoilta

OP-Obligaatio Tuotto on kultainen reunus euroalueen velkakriisin myrskypilvessä. Rahasto sijoittaa euroalueen reunavaltioiden, kuten Espanjan ja Italian liikkeeseen laskemiin lainoihin. Niiden korot ovat nousseet kriisin myötä voimalla. Asetelma tarjoaa sijoittajalle houkuttelevaa tuottopotentiaalia ‒ muita valtionlainoihin sijoittavia OPn rahastoja korkeammalla riskillä.

Euroalueen velkakriisi on heijastunut rajusti talousalueen korkomarkkinoille. Reunavaltioiden, kuten Espanjan ja Italian, korkotasot ovat nousseet voimakkaasti kriisin seurauksena luoden houkuttelevaa tuottopotentiaalia niiden lainoihin. Keskuspankkien ja EU:n voimakkaiden elvytystoimien myötä näkymät näillä markkinoilla ovat kiinnostavat. Jos uskot euroalueen pysyvyyteen ja velkaongelmien hoitamiseen, OP-Obligaatio Tuotto tarjoaa mahdollisuuden hyötyä tästä kehityksestä.

Valtionlainoihin sijoittavat korkorahastot soveltuvat sijoittajalle, joka haluaa hyödyntää korkosijoituksia laskeakseen salkun kokonaisriskiä. OP tarjoaa kolme erilaista valtionlainoihin sijoittavaa korkorahastotuotetta. Valitsemalla niistä OP-Obligaatio Tuotto -rahaston, sijoittaja saa parhaan tuoton ja sietää siksi korkeimman riskin. Rahasto korkoriski vastaa pitkän joukkolainasijoituksen korkoriskiä. Riskejä arvioidessaan sijoittajan on hyvä huomioida, että sijoituskohteina olevien maiden kansantalouden tila ja velkaantuneisuus nostavat maiden luottoriskin Euroopan talousalueen ydinvaltioiden luottoriskiä korkeammaksi. Mahdollinen korkojen ja luottoriskilisien nousu vaikuttaa pääsääntöisesti rahaston ja sen sijoitusten arvoon negatiivisesti. Sijoitusten keskittyminen yksittäisiin maihin taas vaikuttaa markkina-alueriskin tasoon. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.

OP-Obligaatio Tuoton elokuun tuotto oli 0,4 %

Elokuu oli kaksijakoinen euroalueen valtionlainamarkkinoilla. Heinäkuussa nähty korkojen nousu jatkui elokuun alkupuolella, kun Yhdysvalloissa nousevat korot vetivät myös euroalueen korkotasoja ylöspäin. Elokuun puolivälin jälkeen suunta vaihtui, ja korot kääntyivät laskuun, kun ostopäällikköindeksit indikoivat talouden tilan olevan oletettua heikompi. OP-Obligaatio Tuoton elokuun tuotto oli 0,4 %.

Syyskuuhun lähdettäessä rahasto ylipainottaa korkoriskiä suhteessa vertailuindeksiin. Yksittäisistä valtioista Belgia, Itävalta ja Luxemburg ovat ylipainossa. Alipainossa ovat puolestaan Ranska ja Espanja.

Heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin valtionlainamarkkinoilla hinnoiteltiin pitkiä korkoja korkeammille tasoille. Taustalla oli muun muassa Yhdysvaltain talouden yllättävän vahva kasvumomentti ja suuret valtionlainahuutokaupat sekä Japanin keskuspankin rahapolitiikka. Kuten aiemmin kesällä, euroalueen korkomarkkinat tuntuivat seurailevan muun maailman kehityskulkuja selkeiden paikallisten ajurien puuttuessa. Tilanne muuttui elokuun lopulla, kun ostopäällikköindeksit maalasivat talouden tilasta odotettua synkempää kuvaa. Euroalueella palvelusektorin ostopäällikköindeksit laskivat yllättäen supistuvalle tasolle alle 50:een. Teollisuuden ostopäällikköindeksi on euroalueella ollut supistavalla tasolla jo viime kesästä lähtien. Myös Kiinassa talouden tilaan liittyy huolia, mikä painaa myös euroalueen näkymiä.

Rahapolitiikan saralla viime vuonna alkanut kiristyssykli lähestyy myös euroalueella loppuaan. Syyskuun kokouksessa saatetaan vielä nostaa korkoja, mutta sen jälkeen nostot vaikuttavat epätodennäköisemmiltä, erityisesti jos ostopäällikköindeksien heikko kehitys saa jatkoa. Oleellinen kysymys tällä hetkellä on se, kuinka pitkään EKP joutuu pitämään rahapolitiikkaa kiristävällä tasolla. Vastaus kysymykseen määräytyy pitkälti inflaation ja talouden suhdannekehityksen perusteella seuraavien 6-12 kuukauden aikana. Rahoitusmarkkinoilla tunnutaan uskovan pehmeään laskuun, mutta historiallisessa tarkastelussa kireän rahapolitiikan vaikutukset purevat viiveellä, ja taantuman näkökulmasta vaarallisimmat ajat ovat vasta edessä.

Lauri Laaksonen
salkunhoitaja

OP-Obligaatio Tuotto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin sellaisten euroalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin, joiden luottoluokitus on vähintään BBB- tai vastaava. Näiden sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75–100 %. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Salkunhoidossa käytettäviä johdannaissopimuksia voivat olla esimerkiksi koronvaihtosopimukset tai futuurit, joiden kohde-etuutena on valtionlainoja. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 6–10, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti. Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti rahaston korkoriskin ja korkoriskijakauman säätely sekä painotukset eri maiden välillä.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. 

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee sijoituksistaan valtiot, joilla on merkittäviä haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Rahasto ei tee sijoituksia poissuljettuihin valtioihin, ja rahaston sijoituskohteen mahdollisesti siirtyessä poissulkujen piiriin, sijoituksesta pyritään luopumaan kohtuullisen ajan kuluessa.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: Rahaston sijoitusten keskimääräisiä kestävyysindikaattoreiden arvoja seurataan säännöllisesti. Indikaattoreiden arvot huomioidaan sijoituspäätöksenteossa, ja salkun keskimääräisiä arvoja sekä niiden kehitystä suhteessa rahaston vertailuindeksiin seurataan.

Rahaston sijoitusprosessiin kuuluu sijoituskohteiden luottokelpoisuuden analyysi. Luottokelpoisuuden analyysissa tarkastellaan muiden tekijöiden ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Laaksonen
Vertailuindeksi
Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR
Perustamispäivä
01.12.2010
ISIN
FI4000019088
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,55%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
524 Meur
Osuuden arvo (25.09.)
112,92 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Obligaatio Tuotto A −0,77 % −1,37 % −1,79 % −3,26 % −7,10 % −2,30 %
Vertailuindeksi −0,74 % −1,38 % −1,60 % −2,84 % −6,61 % −2,08 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Obligaatio Tuotto A −0,14 % +6,27 % +4,60 % −3,48 % −18,32 % +0,04 %
Vertailuindeksi +0,98 % +6,77 % +4,99 % −3,46 % −18,46 % +0,21 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Obligaatio Tuotto A 8,43 % - 7,81
Vertailuindeksi 8,64 % - -