OP-Obligaatio Tuotto

Lisätuottoja Euroopan reunoilta

OP-Obligaatio Tuotto on kultainen reunus euroalueen velkakriisin myrskypilvessä. Rahasto sijoittaa euroalueen reunavaltioiden, kuten Espanjan ja Italian liikkeeseen laskemiin lainoihin. Niiden korot ovat nousseet kriisin myötä voimalla. Asetelma tarjoaa sijoittajalle houkuttelevaa tuottopotentiaalia ‒ muita valtionlainoihin sijoittavia OPn rahastoja korkeammalla riskillä.

Euroalueen velkakriisi on heijastunut rajusti talousalueen korkomarkkinoille. Reunavaltioiden, kuten Espanjan ja Italian, korkotasot ovat nousseet voimakkaasti kriisin seurauksena luoden houkuttelevaa tuottopotentiaalia niiden lainoihin. Keskuspankkien ja EU:n voimakkaiden elvytystoimien myötä näkymät näillä markkinoilla ovat kiinnostavat. Jos uskot euroalueen pysyvyyteen ja velkaongelmien hoitamiseen, OP-Obligaatio Tuotto tarjoaa mahdollisuuden hyötyä tästä kehityksestä.

Valtionlainoihin sijoittavat korkorahastot soveltuvat sijoittajalle, joka haluaa hyödyntää korkosijoituksia laskeakseen salkun kokonaisriskiä. OP tarjoaa kolme erilaista valtionlainoihin sijoittavaa korkorahastotuotetta. Valitsemalla niistä OP-Obligaatio Tuotto -rahaston, sijoittaja saa parhaan tuoton ja sietää siksi korkeimman riskin. Rahasto korkoriski vastaa pitkän joukkolainasijoituksen korkoriskiä. Riskejä arvioidessaan sijoittajan on hyvä huomioida, että sijoituskohteina olevien maiden kansantalouden tila ja velkaantuneisuus nostavat maiden luottoriskin Euroopan talousalueen ydinvaltioiden luottoriskiä korkeammaksi. Mahdollinen korkojen ja luottoriskilisien nousu vaikuttaa pääsääntöisesti rahaston ja sen sijoitusten arvoon negatiivisesti. Sijoitusten keskittyminen yksittäisiin maihin taas vaikuttaa markkina-alueriskin tasoon. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.

OP-Obligaatio Tuoton marraskuun tuotto oli 1,4 %

Euroalueen valtionlainojen tuotot nousivat positiivisiksi marraskuussa pitkien korkojen laskiessa. Positiivista tuottokehitystä jarrutti valtionlainojen tuottoerojen maltillinen leviäminen. Korkojen laskua ruokki kuukauden alkupuolella Englannin keskuspankin päätös pitää ohjauskorko ennallaan, mikä tuli markkinoille yllätyksenä. Euroalueella EKP:n pääjohtaja Lagarde kommentoi koronnoston euroalueella olevan epätodennäköinen vuonna 2022. Lokakuussa kiristyviä rahapolitiikan näkymiä hermoilleet korkomarkkinat rauhoittuivat, ja pitkät korot kääntyivät laskuun. OP-Obligaatio Tuoton marraskuun tuotto oli 1,4 %.

Rahasto jatkaa korkoriskin alipainottamista joulukuuhun lähdettäessä. Yksittäisistä valtioista Suomi ja Irlanti ovat ylipainossa. Ranskaa, Portugalia ja Espanjaa puolestaan alipainotetaan.

Marraskuun aikana raportoidut inflaatioluvut tulivat odotuksia selkeästi korkeampina sekä euroalueella että Yhdysvalloissa. Sama trendi, odotuksia kiivaampi inflaatiokehitys, on jatkunut lähes koko vuoden 2021 ajan. Inflaatioriskit ovat edelleen koholla, sillä lähikuukausien ja -vuosien inflaatiokehitykseen liittyy merkittävää epävarmuutta. Suurelta osin toimitusketjujen ongelmista ja energian hinnan noususta seurannut inflaatio pitää yllä pelkoja talouden ajautumisesta stagflaatioon eli korkean inflaation ja matalan kasvun aikaan. Stagflaatiopelot ovat laskeneet pitkiä korkoja, ja korkokäyrä on litistynyt.

Pandemia palasi jälleen merkittäväksi teemaksi korkomarkkinalle. Koronaviruksen delta-variantti leviää vauhdilla Euroopassa, mikä on johtanut uusiin rajoitustoimenpiteisiin useissa maissa. Koronavirukseen liittyvä epävarmuus lisääntyi entisestään, kun marraskuun lopulla mediassa levisi tieto uuden, mahdollisesti jopa deltaa herkemmin leviävän, virusvariantin löytymisestä. Omikroniksi nimettyyn varianttiin liittyvä uutisvirta tulee heiluttamaan korkomarkkinaa ainakin joulukuun alkupuolen ajan. Koronavirukseen liittyvien riskien kasvu lisäsi entisestään stagflaatiopelkoja ja toi turvallisempiin valtionlainoihin turvasatamakysyntää.

EKP:n joulukuun kokous tulee olemaan euroalueen valtionlainamarkkinan näkökulmasta erittäin tärkeä. Pandemiaosto-ohjelman puitteissa tehtävät nettomääräiset arvopaperiostot tulevat todennäköisesti loppumaan maaliskuuhun, mutta muuten epävarmuustekijöitä on useita. Arvopaperien ostot tulevat todennäköisesti jatkumaan APP-ohjelman puitteissa, mutta määrältään selvästi pienempinä pandemiaostojen loppuessa. Alustavien vihjeiden perusteella pandemiaosto-ohjelma voitaisiin jättää voimaan, vaikka netto-ostot sen puitteissa lakkaisivat, jolloin se voitaisiin ottaa tarvittaessa nopeasti käyttöön. EKP:n joulukuun päätökset tulevat yhdessä koronavirustilanteen kehityksen kanssa olemaan joulukuun tärkeimpiä teemoja.

Lauri Laaksonen
salkunhoitaja

OP-Obligaatio Tuotto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin sellaisten euroalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin, joiden luottoluokitus on vähintään BBB- tai vastaava. Näiden sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75–100 %. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Salkunhoidossa käytettäviä johdannaissopimuksia voivat olla esimerkiksi koronvaihtosopimukset tai futuurit, joiden kohde-etuutena on valtionlainoja. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 6–10, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti. Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti rahaston korkoriskin ja korkoriskijakauman säätely sekä painotukset eri maiden välillä.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Laaksonen
Vertailuindeksi
Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR
Perustamispäivä
01.12.2010
ISIN
FI4000019088
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,55%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
585 Meur
Osuuden arvo (20.01.)
137,17 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Obligaatio Tuotto A −2,61 % −1,13 % −2,73 % −4,04 % +2,00 % +1,42 %
Vertailuindeksi −2,45 % −0,96 % −2,69 % −3,80 % +2,39 % +2,07 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Obligaatio Tuotto A −0,01 % −0,14 % +6,27 % +4,60 % −3,48 % −0,74 %
Vertailuindeksi +0,17 % +0,98 % +6,77 % +4,99 % −3,46 % −0,70 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Obligaatio Tuotto A 3,45 % -1,01 7,82
Vertailuindeksi 3,73 % -0,87 -