OP-Reaalikorko

Inflaatioriski hallintaan

OP-Reaalikorko antaa korkosalkulle rokotuksen inflaatioriskiä vastaan. Se tarjoaa tehokasta hajautushyötyä ja mukavaa tuottopotentiaalia erityisesti inflaation kiihtyessä.

  • Kohdemarkkinoina erityisesti Australia, Ruotsi, Saksa, Kanada, Ranska, Iso-Britannia, ja Yhdysvallat.

  • Sijoituskohteena ETA- ja OECD-alueen valtioiden, muiden julkisyhteisöjen ja luottolaitosten liikkeeseen laskemat inflaatiosidonnaiset korkoinstrumentit.

OP:n kolmesta eri valtionlainoihin sijoittavasta korkorahastosta OP-Reaalikorko painottaa inflaatiosidonnaisia korkoinstrumentteja tarjoten järkevän tavan hallita korkosijoituskokonaisuuden inflaatioriskiä.

Rahasto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin ETA-alueen valtioiden, muiden julkisyhteisöjen ja luottolaitosten liikkeeseen laskemiin inflaatiosidonnaisiin korkoinstrumentteihin. Ne eroavat perinteisistä joukkovelkakirjoista siten, että lainojen pääomaa ja kuponkikorkoa hyvitetään toteutuneella inflaatiolla jolloin niiden reaaliarvo säilyy. Rahasto tarjoaa näin inflaation kiihtyessä perinteisiä pitkiä joukkovelkakirjalainoja paremman tuotto-odotuksen.

Rahaston arvon kehityksen kannalta olennaisin riski on sen pitkän korkoprofiilin vuoksi korkojen nousu. Korkojen noustessa rahaston arvo vastaavasti laskee. Toinen keskeisistä riskeistä liittyy inflaatioon. Kun OP-Reaalikoron kaltaisten inflaatiolinkattujen lainojen tuottopotentiaali kasvaa inflaation kiihtyessä, jää korkotuotto vastaavasti inflaatio-odotusten laskiessa perinteisiä pitkän koron joukkovelkakirjalainoja hitaammaksi. Muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyvän valuuttakurssiriskin rahasto pyrkii suojaamaan.

Valtionlainoihin sijoittavat korkorahastot soveltuvat sijoittajalle, joka haluaa laskea salkkunsa kokonaisriskiä korkosijoitusten avulla. Inflaatiolinkatut lainat tarjoavat hyvää tuottopotentiaalia erityisesti inflaation kiihtyessä. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua.

OP-Reaalikoron joulukuun tuotto oli 0,1 %

Maailman valtionlainamarkkinoiden nimelliskorot kääntyivät joulukuun loppupuolella nousuun. Valtionlainojen korot olivat marraskuussa ja joulukuun ensimmäisinä päivinä laskeneet hyvin matalille tasoille muun muassa viruksen uuden omikron-variantin löytymisen ja Euroopassa nähtyjen uusien koronarajoitusten myötä. Joulukuun edistyessä alustavat havainnot siitä, että omikronin aiheuttamat oireet olisivat delta-varianttia lievempiä, saivat vahvistusta. Nimelliskorkojen nousua kiihdyttivät keskuspankkien antamat viitteet rahapoliittisen elvytyksen nopeahkosta alasajosta vuonna 2022. OP-Reaalikoron kuukausituotto nousi nimelliskorkojen noususta huolimatta positiiviseksi 0,1 %:iin inflaation ja inflaatio-odotusten tukemana.

Rahasto alipainottaa korkoriskiä uuteen vuoteen lähdettäessä. Erityisesti euroalueen reaalikorkoriskiä alipainotetaan.

Omikron-variantin leviäminen ympäri maailmaa huolestutti rahoitusmarkkinoita joulukuun alkupuolella. Talousnäkymät synkkenivät, kun Euroopassa esiteltiin uusia rajoitustoimia, ja pandemian globaaleihin toimitusketjuihin aiheuttamille häiriöille ennakoitiin jatkoa. Samaan aikaan merkittävimmät keskuspankit eivät vaikuttaneet erityisen huolestuneilta omikronista, joten rahapolitiikan puolelta ei tullut piristysruisketta markkinoille. Omikronin tartuttavuusluvun havaittiin olevan moninkertainen aiemmin vallalla olleeseen delta-varianttiin verrattuna, mutta taudinkuva vaikutti olevan deltaa lievempi. Alustavat arviot omikronin luonteesta saivat joulukuun edetessä vahvistusta, ja lopulta markkinoilla virisivät toiveet siitä, että omikronin aiheuttama kuormitus sairaaloille ja vaikutukset talouteen jäisivät deltaa pienemmiksi. Uutiset kolmannen rokoteannoksen tuomasta lisäsuojasta omikronia vastaan olivat myös rohkaisevia.

Keskuspankkirintamalla joulukuu oli kiireinen, sillä useimmat merkittävät keskuspankit kokoontuivat, ja odotuksissa oli vahvasti uuden vuoden rahapolitiikkaa muovaavia päätöksiä. Yhdysvalloissa keskuspankki Fed oli aiempaa huolestuneempi kiivaana laukkaavasta inflaatiosta, ja päätti nopeuttaa arvopaperiostojen alasajoa. Ohjauskorkoa saatetaan nostaa ensimmäisen kerran jo maaliskuussa. EKP:n joulukuun kokouksesta saatiin melko odotettu päätös pandemiaosto-ohjelman (PEPP) netto-ostojen loppumisesta maaliskuuhun. Alkuvuonna valtionlainamarkkinoiden arvostustasot joutuvat kovaan testiin, kun rahapoliittisen elvytyksen purkaminen pääsee kunnolla vauhtiin.

Lauri Laaksonen
salkunhoitaja

OP-Reaalikorko on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa pääosin varansa korkean luottoluokituksen omaavien ETA- ja OECDalueen valtioiden-, julkisyhteisöjen- ja luottolaitosten inflaatioon sidottuihin korkoinstrumentteihin. Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääosin seuraaviin maihin: Australia, Ruotsi, Saksa, Kanada, Ranska, Iso Britannia, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää myös johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta tai korvatakseen suoria sijoituksia. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 20–50 liikkeeseenlaskuun, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Rahasto pyrkii suojaamaan muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyvän valuuttakurssiriskin.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 8–13, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.  Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottokelpoisuusluokituksen tulee olla vähintään AA- tai vastaava. Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuu erityisesti salkunhoidon markkinanäkemyksen analysointi suhteessa vallitsevaan korkotasoon ja inflaatio-odotuksiin.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Laaksonen
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
10.10.2006
ISIN
FI0008811120
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,50%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
136 Meur
Osuuden arvo (20.01.)
140,15 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Reaalikorko A −1,90 % −0,38 % +0,49 % +0,46 % +2,99 % +1,75 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Reaalikorko A +1,38 % −0,88 % +3,70 % +4,79 % +1,63 % −1,64 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Reaalikorko A 3,53 % 0,29 6,37
Vertailuindeksi - - -