OP-Taktinen Salkku

Ketterästi parhaan tuoton kannassa

Sijoittaja menestyy tai kaatuu markkinaymmärryksensä ja reaktionopeutensa ansiosta. OP-Taktinen Salkku on yhdistelmärahasto sijoittajalle, joka tietää tarkalleen molempien ominaisuuksien merkityksen, mutta odottaa salkunhoitajansa huolehtivan niiden soveltamisesta käytäntöön.

  • Rahaston osakepainoa hallinnoidaan hyvin aktiivisesti ja se voi vaihdella markkinatilanteen mukaan hyvinkin voimakkaasti.
  • Rahaston sijoitukset toteutetaan ensisijaisesti toisten sijoitusrahastojen avulla ja ne hajautetaan laajasti ympäri maailmaa.

OP-Taktinen Salkku on osakepainotteinen yhdistelmärahasto, joka hajauttaa varansa monipuolisesti maailman osake- ja korkomarkkinoille. Sijoitukset toteutetaan ensisijaisesti toisten sijoitusrahastojen avulla. Rahaston osakepainoa hallinnoidaan hyvin aktiivisesti ja se voi vaihdella markkinatilanteen mukaan hyvinkin voimakkaasti. Näin pyritään hyödyntämään osakkeiden tarjoama tuottopotentiaali noususuhdanteissa ja vastaavasti suojaamaan varoja korkosijoitusten avulla laskusuhdanteiden aikana.

OP-Taktinen Salkku on suunnattu vaativalle sijoittajalle, joka haluaa vahvan näkemyksen leimaamaa varainhoitopalvelua. Riskitasoltaan OP-Taktinen Salkku asettuu lähelle osakerahastoa ja sen korkoriski ja luottoriski ovat melko matalia. Koska osa sijoituksista kohdistuu euroalueen ulkopuolisille markkinoille, on läsnä valuuttakurssien epäsuotuisista muutoksista aiheutuvia riskejä. Lisäksi on huomioitava omaisuusluokan valintaan liittyvät riskit sekä maltillinen aktiiviriski salkunhoitajan ottaessa näkemystä ja painottaessa sen puitteissa yksittäisiä omaisuusluokkia, kuten osakkeita tai korkosijoituksia. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan viiden vuoden kuluttua.

Rahaston tuotto oli kesäkuussa +1,35 % ja tuotto vuoden alusta +8,41 %

Korkomarkkinat jatkoivat sahaamistaan korkotason ollessa hienoisessa laskussa. Euroopan keskuspankki laski ohjauskorkoaan ensimmäisen kerran kesällä 2022 alkaneen koronnostosyklinsä jälkeen indikoiden, että tämä ei ole koronlaskusyklin alku vaan päätöksiä tehdään joka kokouksessa erikseen perustuen talousdataan, etenkin inflaatiodataan. Inflaatiokehitys on Euroopassa ollut suotuisaa, joka avasi EKP:lle tilaisuuden koronlaskuun. Osakemarkkinoiden riemu jatkui myös kesäkuussa useimpien markkina-alueiden jatkaessa nousuaan, erityisesti Yhdysvaltain sekä kehittyvien maiden. Euroopassa vietettiin hiljaisempaa menoa EU-vaalituloksen aiheutettua ranskalaisten osakkeiden alamäen. Ranskan osakemarkkina oli ennen luisua arvokkain eurooppalainen markkina. Tätä kirjoitettaessa Ranskan vaalien tulokset eivät ole vielä tulleet, mutta lienee selvää oikeammalla olevien tahojen lisänneen selvästi kannatustaan edellisistä vaaleista Pelkoina tuloksen suhteen ovat heikentyvä fiskaaliasema ja ehkäpä myös Euroopan yhtenäisyyden rapautuminen. Osakevuosi on ollut toistaiseksi sijoittajan kannalta varsin miellyttävä tuottojen ollessa mukavasti positiivisia vuoden alusta mitattuna. Rahasto saavutti kesäkuussa jälleen historiansa korkeimman arvon.

Rahaston sijoituksissa tehtiin vain pieniä muutoksia kesäkuussa. Korkoriskin määrä on edelleen vertailuindeksin vastaavaa selvästi korkeampi ja osakeriskin määrää hieman normaalia korkeampi, joskin rakenteeltaan vähäriskisempi. Ranskan valtionlainat vaihdettiin Saksan valtion takaamiin ja uusi käteinen sijoitettiin lähinnä Japanin osakemarkkinalle. Pieni sijoitus Vietnamiin puolitettiin markkinan ollessa pettymys. Euroopan osakkeiden alipainotusta purettiin hieman pienemmäksi.

Korkomarkkinoilla kehitys jatkuu tasaisena, vaikka korkojen mojovampaa laskua saadaan edelleen odotella. Markkinoiden hinnoittelu kertoo odotuksesta ohjauskorkojen laskun osalta, kuten myös pitempien korkojen. Inflaatiokehitys on merkittävässä roolissa. Kehitys on ollut korkojen kannalta positiivista, eli inflaatio on alentunut reippaasti korkeimmista tasoistaan, mutta voi olla, että tässä kehityksessä tulee hidastumista, joka puolestaan viivästyttää keskuspankkien ohjauskorkojen leikkauksia. Osakemarkkinoilla ei ole vieläkään havaittavissa laajaa huumaa, vaikka osakeindeksit ovatkin nousseet vuoden vaihteesta. Kehitys on ollut voimakkaasti vain tiettyjen yritysten, erityisesti suurimpien, kurssikehityksen varassa, eivätkä muut osakkeet ole kyenneet läheskään yhtä hyvään kehitykseen. Sama koskee yritysten tuloskehitystä, joka ei vieläkään huolimatta Yhdysvaltain talouden varsin hyvästä tilanteesta, ole heijastunut laajasti kohenevana tuloskehityksenä. Tämän eroavaisuuden nähdään kuitenkin kaventuvan loppuvuotta kohden.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Taktinen Salkku on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 75 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 25 % korkomarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella perustilanteessa välillä 50–80 %.

Rahasto voi salkunhoidon näkemyksen mukaisesti osakekurssien laskulta suojautuakseen alentaa osakepainon välille 20–50 % lyhyeksi tai keskipitkäksi aikaväliksi.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden
muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake ja korkoriskien hallintaan.

Rahasto sijoittaa myös euroalueen ulkopuolisille markkinoille ja näihin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski. Valuuttakurssiriskiä ei perustilanteessa suojata, mutta salkunhoidon näkemyksen
mukaisesti tilapäisiä suojaustoimenpiteitä voidaan tehdä.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia integroimalla kestävyystekijöiden analyysin ja seurannan sijoitusprosessiin niin rahastotasolla kuin rahasto-omistusten läpivalaisutasolla. Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomioi kestävyystekijöitä laajasti välttämällä sijoituksia kiistanalaisiin ja ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisiin liiketoimiin ja painottamalla rahastoja, jotka edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.  

Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista. OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta. 

Ensisijaisia tietolähteitä ovat Bloomberg, Morningstar, MSCI ESG Research ja S&P Trucost. Bloomberg:n ja Morningstar:n tietoa hyödynnetään pääosin rahastotason analyysiin. MSCI ESG Research ja S&P Trucost tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista sekä siitä, kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Näiden edellä mainittujen palveluntarjoajien tietoa hyödynnetään siltä osin kuin rahasto sijoittaa OP:n hallinnoimiin rahastoihin. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin.

OP:n hallinnoimien rahastojen osalta haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset PAI-mittareiden osalta. Mikäli läpivalaisussa tunnistetaan kohdeyhtiöitä, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat huomattavia suhteessa kohdeyhtiön verrokkeihin, ja kyseinen PAI-mittari todetaan kohdeyhtiölle olennaiseksi, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurantaan ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi. Muiden kuin OP-rahastoihin tehtyjen rahastosijoitusten osalta, se missä määrin PAI-tekijät pystytään huomioimaan, riippuu siitä, miten tietoja on saatavilla, ja prosessimme voivat kehittyä sitä mukaa kuin tietojen saatavuus ja laatu paranevat.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen>

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
23.04.2001
ISIN
FI0008804570
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,33%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
180 Meur
Osuuden arvo (12.07.)
306,38 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Taktinen Salkku A +1,32 % +4,61 % +9,95 % +15,09 % +6,80 % +7,38 %
Vertailuindeksi +1,30 % +4,45 % +11,21 % +17,47 % +8,37 % +10,83 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Taktinen Salkku A +19,06 % −2,04 % +21,84 % −8,83 % +13,13 % +10,11 %
Vertailuindeksi +20,72 % +2,75 % +20,84 % −8,00 % +14,40 % +11,46 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Taktinen Salkku A 5,98 % - 0,68
Vertailuindeksi 6,06 % - -