OP-Taktinen Salkku

Ketterästi parhaan tuoton kannassa

Sijoittaja menestyy tai kaatuu markkinaymmärryksensä ja reaktionopeutensa ansiosta. OP-Taktinen Salkku on yhdistelmärahasto sijoittajalle, joka tietää tarkalleen molempien ominaisuuksien merkityksen, mutta odottaa salkunhoitajansa huolehtivan niiden soveltamisesta käytäntöön.

  • Rahaston osakepainoa hallinnoidaan hyvin aktiivisesti ja se voi vaihdella markkinatilanteen mukaan hyvinkin voimakkaasti.
  • Rahaston sijoitukset toteutetaan ensisijaisesti toisten sijoitusrahastojen avulla ja ne hajautetaan laajasti ympäri maailmaa.

OP-Taktinen Salkku on osakepainotteinen yhdistelmärahasto, joka hajauttaa varansa monipuolisesti maailman osake- ja korkomarkkinoille. Sijoitukset toteutetaan ensisijaisesti toisten sijoitusrahastojen avulla. Rahaston osakepainoa hallinnoidaan hyvin aktiivisesti ja se voi vaihdella markkinatilanteen mukaan hyvinkin voimakkaasti. Näin pyritään hyödyntämään osakkeiden tarjoama tuottopotentiaali noususuhdanteissa ja vastaavasti suojaamaan varoja korkosijoitusten avulla laskusuhdanteiden aikana.

OP-Taktinen Salkku on suunnattu vaativalle sijoittajalle, joka haluaa vahvan näkemyksen leimaamaa varainhoitopalvelua. Riskitasoltaan OP-Taktinen Salkku asettuu lähelle osakerahastoa ja sen korkoriski ja luottoriski ovat melko matalia. Koska osa sijoituksista kohdistuu euroalueen ulkopuolisille markkinoille, on läsnä valuuttakurssien epäsuotuisista muutoksista aiheutuvia riskejä. Lisäksi on huomioitava omaisuusluokan valintaan liittyvät riskit sekä maltillinen aktiiviriski salkunhoitajan ottaessa näkemystä ja painottaessa sen puitteissa yksittäisiä omaisuusluokkia, kuten osakkeita tai korkosijoituksia. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan viiden vuoden kuluttua.

Rahaston tuotto oli elokuussa -1.20% ja tuotto vuoden alusta +9.86%

Elokuussa osake- ja korkomarkkinat olivat pienimuotoisessa paineessa, joka kuitenkin korjaantui pääosin kuukauden loppuun mennessä. Osakemarkkinoita painoi korkojen nousu, joka luonnollisesti rasitti myös aavistuksen korkosijoitusten tuottoja huolimatta yhä kohentuneesta korkosijoitusten juoksevasta tuotosta. Rahastossa tehtiin muutamia pienempiä muutoksia vähentämällä osakkeiden alipainotusta hieman ja lisäämällä edelleen korkoriskin määrää. Osasijoitusten sisällä poistettiin laajasti pohjoismaihin sijoittava rahasto ja korvattiin se suomalaisiin ja ruotsalaisiin osakkeisiin sijoittavilla rahastoilla. Rahaston arvo saavutti hetkellisesti heinäkuun lopulla kaikkien aikojen korkeimman arvonsa.

Osakeriskin määrä on normaalia matalampi OP Varainhoidon allokaation mukaisesti, eli korkosijoitusten määrä on normaalia suurempi. Korkoriskin määrä on selvästi normaalia suurempi korkomarkkinan tarjoamien tuottotasojen ollessa varsin houkuttelevia. Osakesijoituksissa kehittyvien maiden osakkeiden määrä on normaalia korkeampi ja eurooppalaisten normaalia selvästi pienempi. Rahastossa osakkeiden määrä on alipainotuksesta huolimatta korkea, joten rahaston arvo nauttii osakemarkkinoiden yleisestä noususta joka tapauksessa.

Riskillisempien markkinoiden, kuten osakkeiden, kehitys on korkomarkkinoiden kanssa vahvasti kytköksissä, eli näkymät keskuspankkien rahapolitiikan tiukkuudesta jatkossa ovat epävarmuustekijänä edelleen ilmassa. Inflaatiokehitys on liikkumassa parempaan suuntaan, mikä helpottaa keskuspankkien tehtävää. Keskuspankkienkaan tehtävä ei kuitenkaan ole helppo ja siksi hekin tunnustavat odottavan tunnelman politiikassaan, eli lähitulevaisuuden talous- ja inflaatiokehitys määrittää tarpeen uusiin koronnostoihin. Tällä hetkellä kuitenkin vaikuttaa siltä, että talouskehityksessä on vihdoin nähtävissä riittävää heikkenemistä puoltamaan ainakin taukoa koronnostoissa. Markkinoiden tunnelma on myös muuttunut aiemmasta pessimismistä pehmeän laskun suuntaan ja siten myös korkomarkkinoilla aiempi positiivisuus on vaihtunut skeptisyyteen, joka toimii jatkossa tukena korkomarkkinalle. Osakemarkkina juhlii päivinä, jolloin korot laskevat, vaikka tämä johtuisi heikosta talousdatasta. Tarvitaan kuitenkin lisää heikompaa dataa, jotta osakkeiden mietteet kääntyvät heikon talousdatan merkitykseen yritysten tuloskehitykselle.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Taktinen Salkku on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 75 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 25 % korkomarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella perustilanteessa välillä 50–80 %.

Rahasto voi salkunhoidon näkemyksen mukaisesti osakekurssien laskulta suojautuakseen alentaa osakepainon välille 20–50 % lyhyeksi tai keskipitkäksi aikaväliksi.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden
muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake ja korkoriskien hallintaan.

Rahasto sijoittaa myös euroalueen ulkopuolisille markkinoille ja näihin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski. Valuuttakurssiriskiä ei perustilanteessa suojata, mutta salkunhoidon näkemyksen
mukaisesti tilapäisiä suojaustoimenpiteitä voidaan tehdä.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
23.04.2001
ISIN
FI0008804570
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,33%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
137 Meur
Osuuden arvo (22.09.)
266,14 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Taktinen Salkku A +1,29 % +0,12 % +3,89 % +8,65 % +9,11 % +5,18 %
Vertailuindeksi +1,19 % +0,99 % +5,43 % +9,20 % +10,63 % +7,51 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Taktinen Salkku A −8,25 % +19,06 % −2,04 % +21,84 % −8,83 % +8,21 %
Vertailuindeksi −4,87 % +20,72 % +2,75 % +20,84 % −8,00 % +9,18 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Taktinen Salkku A 8,55 % - 1,23
Vertailuindeksi 8,96 % - -