OP-Yrityslaina

Luottoyritysten riskilisissä on korkopotentiaalia

Kotoisen korkotason madellessa matalalla korkomarkkinoilla toimivien sijoittajien katse on kiinnittynyt hyvän luottoluokituksen yritysten liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Laadukkaat eurooppalaiset yrityslainat tarjoavat kohtuullista tuottopotentiaalia maltillisella riskillä.

  • Sijoituskohteena eurooppalaiset korkean luottoluokituksen yritysten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat.

Vakavaraisten valtioiden korkotasojen pysytellessä historiallisen alhaisilla tasoilla, hyvän luottoluokituksen yritysten velkakirjat ovat kasvattaneet suosiotaan korkomarkkinoilla. Luottokelpoisten yritysten lainojen riskilisät tarjoavat kohtuullista tuottopotentiaalia maltillisella riskitasolla. OP-Yrityslaina -sijoitusrahasto sijoittaa varansa eurooppalaisten korkean luottoluokituksen yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin.

OP:n joukkovelkakirjalainoihin sijoittavassa rahastotarjonnassa OP-Yrityslaina sijoittuu riskitasoltaan OP-Korkosalkun ja OP-High Yieldin välimaastoon. Koska rahasto sijoittaa varansa pääosin euroalueen yritysten liikkeeseen laskemiin pitkän juoksuajan omaaviin kiinteäkorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin, on rahaston korkoriski korkea. Markkina-alueriskiä nostaa riippuvaisuus euroalueen korkojen kehityksestä.

Korkosijoituksia pidetään kelpo keinona laskea salkun kokonaisriskiä. OP-Yrityslaina tarjoaa kohtuullista tuottopotentiaalia maltillista riskiä sietävälle sijoittajalle. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua.

OP-Yrityslainan elokuun tuotto +0,17 %

Eri omaisuuslajien tuotot olivat elokuussa voittopuolisesti negatiivisia. Talousdata erityisesti Euroopassa ja Kiinassa oli vaisua, eikä tunnelmaa myöskään parantanut Fitchin ilmoittama USA:n luottoluokituksen lasku. Kuun loppua kohden riskisentimentti hiljakseen parani, mutta osakkeet silti kuukausitasolla laskivat (esim. S&P 500 -1,6 %, STOXX Europe 600 -2,5 %) ja yrityslainojen riskilisät leventyivät (esim. euro IG -yrityslainat 1,47 %:sta 1,55 %:iin). Alueelliset erot ovat säilyneet huomattavina: siinä missä Yhdysvalloissa palkansaajan ostovoima porskuttaa, Euroopassa teollisuuden heikkous on leviämässä palvelusektoriin ja Kiinassa deflaatiopelot vallanneet jalansijaa. Yrityslainaemissioiden osalta elokuu oli rauhallista, kunnes aivan kuun lopulla uusia yrityslainoja suorastaan tulvi markkinoille kesätauon jälkeen.

OP-Yrityslainan elokuun tuotto (+0,17 %) oli linjassa vertailuindeksin kanssa (+0,16 %). Ylipainotamme rahastossa tällä hetkellä lievästi korkoriskiä (n. 4,7 vs. vertailuindeksi 4,4), mutta elokuussa korkotason muutoksen vaikutus aktiivituottoon jäi vähäiseksi. Saavutimme parhaan aktiivituoton tietyistä kiinteistö- ja rahoitussektorin lainoista. Salkun sijoitukset koostuvat edelleen pääosin euromääräisistä IG-luokitelluista yrityslainoista, täydennettynä pienellä luottoluokittamattomien ja HY-luokiteltujen lainojen lohkolla.

Euro IG -yrityslainojen yield nousi elokuussa lievästi 4,24 %:sta 4,27 %:iin. Valtionlainakorkojen lasku meni lähelle yksi yhteen riskilisien kasvun kanssa, jolloin juokseva korkotaso huomioiden kokonaistuotto jäi lievästi positiiviseksi. Lyhyen aikavälin koronnosto-odotukset jäivät elokuun jäljiltä suurin piirtein ennalleen: loka- tai joulukuulle hinnoitellaan EKP:lta jonkinasteista todennäköisyyttä koronnostolle, minkä jälkeen todennäköisyydet kallistuvat koronlaskujen puolelle. IG-yrityslainojen riskilisien kehityksen kannalta lähiviikkoina on kiinnostavaa seurata paitsi talousnäkymien kehittymistä, myös vilkastuvan emissiokauden mahdollista vaikutusta hinnoitteluun.

Martti Saarinen
salkunhoitaja

OP-Yrityslaina on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten korkean luottoluokituksen omaavien yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa rajoitetusti myös Euroopan ulkopuolisten OECD-valtioiden ja OECD-valtioissa
kotipaikkaansa pitävien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin.

Pääosa rahaston varoista sijoitetaan sellaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin
luottokelpoisuusluokitus on vähintään Moody’s Baa3 tai S&P BBB-. Luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin voidaan sijoittaa enintään 10 % rahaston arvosta.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korko- ja luottoriskien hallintaan.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays Euro Aggregate Corporate. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. 

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, tupakkayhtiöitä sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.  Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahasto ei sijoita epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa päätoimisesti harjoittaviin yhtiöihin.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: ESG-tekijöitä huomioidaan osana sijoitusprosessia käyttämällä sekä ulkopuolisen ESG-palveluntarjoajan dataa, että sisäisesti kehitettyä OP Varainhoidon omaa ESG-työkalua. ESG-tekijöiden huomiointi osana sijoitusprosessia tarkoittaa esim. sitä, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tehdään näkyviksi kultakin osa-alueelta valittujen eri mittareiden avulla. 

Kansainväliset normirikkomukset: Rahasto läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan poistaa rahastosalkusta ja lisätä poissulkulistalle.

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus: Rahasto allokoi alla kuvatun vähimmäismäärän mukaisesti sijoituksia kohdeyhtiöihin, joilla on liiketoimintaa, joka edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Kestävän sijoituksen määrittely tehdään OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää ulkopuolisen palveluntarjoajan SDG-, sekä kestävyystietoa.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Kohdeyhtiön hallintotavan analysointi on tärkeä osa sijoitusprosessia. Pidämme hyvän hallintotavan noudattamista tärkeänä peruspilarina yhtiön taloudelliselle menestykselle toimialasta riippumatta. Hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esimerkiksi kohdeyhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, kohdeyhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä kohdeyhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Hyvän hallintotavan arvioinnissa käytämme ulkoisten palveluntarjoajien analyysia, sekä omaa laadullista analyysia silloin kun ulkopuolista tietoa ei ole saatavilla. Läpivalaisemme rahastot säännöllisesti hyvän hallintotavan kriteereillä, joille on asetettu minimirajat. 

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Martti Saarinen, Jenni Hämäläinen
Vertailuindeksi
Barclays Euro Aggregate Corporate
Perustamispäivä
01.12.2000
ISIN
FI0008805304
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,63%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1760 Meur
Osuuden arvo (25.09.)
190,82 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Yrityslaina A +0,14 % +0,71 % +0,87 % +1,51 % −3,54 % −1,16 %
Vertailuindeksi +0,22 % +0,91 % +1,38 % +2,67 % −3,47 % −0,95 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Yrityslaina A −1,52 % +5,95 % +1,65 % −1,08 % −12,74 % +2,24 %
Vertailuindeksi −1,25 % +6,24 % +2,77 % −0,97 % −13,65 % +2,69 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Yrityslaina A 4,77 % - 4,6
Vertailuindeksi 5,12 % - -