Sijoittamisen ja säästämisen sanasto

Mikä on strukturoitu laina tai vertailuindeksi tai hallinnointipalkkio? Entä mitä tarkoitetaan kohde-etuudella tai nimellispääomalla? Tässä aakkosjärjestyksessä tärkeimmät sijoittamiseen ja säästämiseen liittyvät sanat ja niiden selitykset.

Arvo-osuustili
Arvo-osuustili on sähköisten arvopapereiden säilytystili, jossa säilytetään arvopaperivälittäjästä riippuen kotimaisia tai ulkomaisia arvopapereita, esimerkiksi osakkeita, indeksiosuuksia, optioita, warrantteja tai merkintäoikeuksia. Arvo-osuustilillä olevia arvopapereita sanotaan arvo-osuuksiksi. Arvo-osuustilin rinnalle nimetään rahatili, jonka kautta hoidetaan pörssikauppoihin liittyvä rahaliikenne.

Edunsaaja
Henkivakuutussopimusta solmittaessa sovitaan mm. siitä, kuka on vakuutuksen edunsaaja. Edunsaaja voi olla nimetty henkilö tai esimerkiksi ”omaiset”. Etenkin silloin, kun halutaan määrätä edunsaajaksi avopuoliso, on hyvä määrätä hänet nimeltä. Vakuutuksenottajan itsensä on huolehdittava edunsaajamääräysten ajantasaisuudesta. Edunsaajamääräystä voi muuttaa jälkikäteenkin. Uusi edunsaajamääräys on toimitettava suoraan vakuutusyhtiölle kirjallisesti.
 
Säästöhenkivakuutuksessa edunsaaja voi olla joko vakuutettu itse tai joku muu. Esimerkiksi joku lähiomainen voidaan määrätä säästöhenkivakuutuksen edunsaajaksi varallisuudensiirtotarkoituksessa.

ETF-indeksiosuusrahastot    
ETF:t (Exchange Traded Fund) ovat tuotteina hyvin samanlaisia kuin normaalit rahastot. ETF poikkeavat rahastoista siinä, että ne on pörssilistattuja ja niillä käydään kauppaa aivan kuten osakkeilla. ETF:t pyrkivät pääsääntöisesti seuraamaan indeksin arvokehitystä eli niiden salkunhoito on useimmiten passiivista. ETF:ien sijoitusvalikoima on erittäin laaja kattaen esim. monia maita ja toimialoja, joihin ei useinkaan pääse muiden tuotteiden kautta.

ETC - pörssilistatut raaka-aineet    
ETC:t (Exchange Traded Commodity) ovat piensijoittajalle helpoin tapa sijoittaa yksittäisiin raaka-aineisiin ja hyödykkeisiin. Niiden kohde-etuutena on useimmiten raaka-aineen tai hyödykkeen hinnan kehitystä seuraava indeksi tai indeksikori. Sijoituskohteita ovat mm. valuutat, vilja, kahvi, öljy, energia, teollisuusmetallit tai kulta.

Erikoissijoitusrahasto
Sijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain sijoitusrajoituksista, esimerkiksi keskittämällä sijoitukset vain muutamaan kohteeseen.

Hallinnointipalkkio
Hallinnointipalkkio on vuosittainen korvaus rahastoa hoitavalle yhtiölle rahaston hallinnoinnista.

Henkilöstöoptiot
ovat yritysten johdolleen ja muille työntekijöilleen myöntämiä optioita, jotka toimivat yrityksen yhtenä kannustinjärjestelmänä. Henkilöstöoption haltija voi joko merkitä niillä osakkeita tai myydä optiot. Optiot listataan pörssiin yleensä silloin, kun optioiden osakemerkintäaika alkaa.

Henkivakuutusturva
Auttaa läheisiäsi taloudellisesti, jos sairauden tai vamman seurauksena kuolet. Maksamme edunsaajillesi kertakorvauksen.  Voit ottaa henkivakuutuksen joko yksin tai puolisosi kanssa pariturvana.

Indeksilaina
Indeksilaina on joukkovelkakirjalaina. Indeksilainan juoksuaika on tyypillisesti noin 5 vuotta ja minimisijoitus on 1 000 euroa. Lainan voi myydä pois markkinahintaan pääsääntöisesti koska vain laina-aikana. Yksi ero indeksilainasijoituksen ja suoran osakesijoituksen välillä kuitenkin on se, mikäli osakemarkkinat laskevat laina-aikana, saat OPn indeksilainan Neutraalista vaihtoehdosta takaisin vähintään sijoittamasi summan lainan eräpäivänä. Indeksilainaan, kuten kaikkiin joukkovelkakirjalainoihin, liittyy riski siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan velvoitteistaan.

Indeksirahasto
Sijoitusrahasto, joka sijoittaa eri osakkeisiin samassa suhteessa kuin niiden paino on vertailuindeksissä. Tuotto pyrkii jäljittelemään indeksin kehitystä.

Joukkolaina, joukkovelkakirjalaina
Joukkovelkakirjalainat ovat erityisesti suurten yritysten ja julkisyhteisöjen suosima sijoitusmuoto. Joukkolainoissa riskit ovat pienet, joten tuotto-odotuksetkin ovat matalalla. Joukkolainalle maksettava korko voi olla kiinteä, vaihtuva tai perustua ennalta sovitun sijoituskohteen arvon kehittymiseen.

Kohde-etuus
Kohde-etuus on hyödyke, jonka ostamiseen tai myymiseen optio tai termiini oikeuttaa tai velvoittaa ja jonka arvon muutoksiin option ja termiinin päiväarvon muutokset perustuvat.

Korkorahasto
Korkorahaston pääoma sijoitetaan erilaisiin joukkolainoihin.

Kuolintapauskorvaus
Henki-, eläke-, lainaturva- tai sairauskuluvakuutukseen sisältyvän kuolemanvaraturvan perusteella kuolintapauskorvaus maksetaan vakuutuksenottajan nimeämille edunsaajille taikka kuolinpesälle.

Lunastus
Sijoitusrahasto-osuuden myyminen.

Lunastuspalkkio
Rahasto-osuutta myytäessä rahastoyhtiön perimä palkkio. Osassa rahastoja lunastuspalkkiota ei peritä.

Maksusuunnitelma
Esimerkiksi rahastoon tai säästövakuutukseen kuukausittain säästettävä summa.

Merkintä
Sijoitusrahasto-osuuden ostaminen.

Merkintäpalkkio
Rahasto-osuutta ostettaessa rahastoyhtiön perimä palkkio. Osassa rahastoja merkintäpalkkiota ei peritä.

Nimellispääoma
Nimellispääoma on sijoittajan esimerkiksi indeksilainaan tai sijoitusobligaatioon sijoittama pääoma, joka maksetaan takaisin laina-ajan päättyessä. Joissain tuotteissa nimellispääoma on 100-prosenttisesti turvattu, joissain tuotteissa sijoittajalla on kuitenkin aina riski liikkeeseenlaskijan maksukyvystä ja nimellispääoma voidaan menettää.

Nostosuunnitelma
Määräaikaiseen sijoitusvakuutukseen liittyvä suunnitelma, jonka mukaan kertyneet säästöt nostetaan tietyn ajan kuluessa.

Obligaatio
Obligaatio (engl. bond) on arvopaperi, valtion, pankin tai muun tahon velkasitoumus, jonka obligaation antaja lunastaa takaisin tietyssä järjestyksessä. Obligaatio on siis obligaatiolainan osavelkakirja. Obligaation asettaja maksaa sille korkoa. Obligaatio voi olla kiinteäkorkoinen, vaihtuvakorkoinen, voitto-osuus- tai säästöobligaatio.

Osakerahasto
Osakerahaston pääoma sijoitetaan osakkeisiin.

Osinko
Osakekaupassa oikeus maksettavaan osinkoon määräytyy pääsääntöisesti yhtiökokouspäivämäärän mukaan. Mikäli omistat tai ostat osaketta yhtiökokouspäivänä, olet oikeutettu osinkoon. OP-verkkopalvelussa saat lisää tietoa osinkojen irtoamisesta, täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä.

Preemio
Jos investointirahaston arvo-osuuksilla käydään kauppaa preemiolla (eli substanssiarvoa kalliimmalla hinnalla), investointirahaston varat ovat pienemmät kuin rahaston substanssiarvo. Preemio/substanssiarvo ilmaistaan yleensä prosenttiosuutena. Sijoittaja maksaa arvo-osuuksista niiden arvoa enemmän.

Pääomaturva
Pääomaturvan ansiosta sijoittajalle maksetaan eräpäivänä vähintään nimellispääoma

Rahastoyhtiö
Sijoitusrahastoa hoitava yhtiö.

Sijoituskori
Sijoituskori on sijoitussidonnainen sijoituskohde, jonka tuotto perustuu sijoituskorissa olevien sijoituskohteiden arvonmuutokseen. Sijoituskori sopii sellaiselle sijoittajalle, jotka eivät halua itse halua tehdä valintoja eri sijoituskohteiden välillä tai miettiä säästöjen hajautusta eri markkinatilanteisiin sopivaksi. Sijoituskorin suositeltava vähimmäissijoitusaika on 10 vuotta.

Sijoitusobligaatio
Sijoitusobligaatio tarjoaa tuottopotentiaalia rajatulla riskillä. Se on pääomaturvattu säästämis- ja sijoitusratkaisu, jonka tuottotavoite on korkeampi kuin säästöobligaatiossa. Pääomaturvan ansiosta sijoittajalle maksetaan eräpäivänä vähintään nimellispääoma. Sijoitusobligaatio on esimerkiksi osakesäästämistä turvallisempi vaihtoehto ja tuottavampi kuin perinteinen joukkovelkakirjalaina. Sijoitusobligaation laina-aika on tyypillisesti 2–5 vuotta. Sijoitusobligaatiossa ei ole merkintäpalkkiota

Sijoitusrahasto
Sijoitusrahasto on arvopaperisalkku, joka jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin. Pääset rahastoon mukaan ostamalla eli merkitsemällä itsellesi rahasto-osuuden. Rahastoihin voit myös säästää säännöllisesti tekemällä sopimuksen jatkuvasta rahastosäästämisestä.

Osuuspankin sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö, joka kerää asiakkaiden sijoittamat varat yhteen ja sijoittaa ne useisiin eri kohteisiin, kuten osakkeisiin, raaka-aineisiin, korkoihin jne. Kohteet muodostavat yhdessä sijoitusrahaston. Sijoitusrahastoja hoitavat ammattitaitoiset salkunhoitajamme.

Sertifikaatit
ovat strukturoituja sijoitustuotteita, joiden juoksuaika voi olla määritelty tai avoin (Open End). Valtaosa Helsingin pörssiin listatuista sertifikaateista ovat Open End -tyyppisiä, eli niillä on rajoittamaton voimassaoloaika. Näitä Open End -sertifikaatteja voi tuotteina verrata ETF:iin ja ETC:hin.

Säästöobligaatio
Säästöobligaatio on pääomaturvattu säästämisratkaisu, jolle tavoitellaan kohtuullista tuottoa. Säästöobligaatioiden sijoitusteemat ovat vaihtuvia, ja niihin sijoittamalla sijoittaja saa sijoitukselleen hyvän hajautuksen. Obligaation tuotto on sidottu kohde-etuuden kehitykseen laina-aikana. Kohde-etuudet voivat olla esimerkiksi osakkeita, valuuttoja tai hyödykkeitä.

Vertailuindeksi
Indeksi, johon sijoitusrahaston tuottoa verrataan rahaston sääntöjen mukaan, esimerkiksi OMX Helsinki Cap -indeksi.

Warrantit
ovat johdannaisia, joiden riskitaso on korkea. Warranttien avulla sijoittaja pääsee mukaan markkinoille pienemmällä pääomalla kuin sijoittamalla suoraan kohde-etuuteen. Näin saadaan sijoitukseen vipuvaikutusta eli mahdollisuus suurempaan tuottoon kuin samansuuruisella sijoituksella suoraan kohde-etuuteen. Hyvästä tuottomahdollisuudesta seuraa kuitenkin korkea riski: warrantti saattaa menettää arvonsa kokonaan, jolloin sijoittaja menettää sijoittamansa summan.

Yhdistelmärahasto
Yhdistelmärahaston pääoma sijoitetaan sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin.

Yrityslaina, yrityskorkolaina
Yrityksen liikkeelle laskema joukkolaina eli yrityslaina on joukkovelkakirjalaina, jonka yritys laskee liikkeeseen kerätäkseen varoja sijoittajilta. Nimellisarvo, eli pariteetti, maksetaan takaisin laina-ajan päättyessä. Sijoitukselle maksetaan korkoa tietyin aikavälein ja lainoilla voidaan käydä kauppaa jälkimarkkinoilla. Koska joukkokirjalainat ovat verollisia, niitä tarjotaan myös verosuojien piirissä. Yrityslaina on englanniksi corporate bond, joka näkyy monien rahastojen nimessä.