Vastuullinen vahinkovakuuttaminen

Ansvarsfull skadeförsäkring

Vi ger kunden trygghet mot risker och främjar säkerheten.

Vi bär ansvar för att främja kundens trygghet samt att förebygga skador. Vi väljer noggrant våra partner för ersättningsverksamheten och följer noga med hur klimatförändringen utvecklar sig.

Pohjola Försäkring förbinder sig till FN:s principer för hållbara försäkringar

Pohjola Försäkring undertecknade 1.1.2022 FN:s principer för hållbara försäkringar (UN Principles of Sustainable Insurance). Principerna kompletterar FN:s principer Global Compact, FN:s mål för hållbar utveckling samt riktlinjerna i Parisavtalet.

Försäkringsbranschen har fått en allt större roll inom riskkontrollen, som riskbärare samt investerare och främjare av ESG, det vill säga miljö, samhällsansvar och corporate governance. Om efterföljandet av principerna rapporteras varje år till FN:s organisation.

Vi bär de risker som är för stora för kunden

Den viktigaste uppgiften för Pohjola Försäkring är att säkerställa att kunden är tillräckligt medveten om sina risker och att eventuella skador inte medför oöverstigliga ekonomiska problem.

Vi kartlägger tillsammans med kunden de potentiella risk- och säkerhetsfaktorerna och vi optimerar alltid försäkringslösningarna skilt för varje kund. Potentiella risker för privatkunder är till exempel brand-, inbrotts- och läckageskador i den egna fastigheten.Företagskunderna kan ta i bruk den riskhanteringsmetod som Pohjola Försäkring erbjuder. Metoden innebär att företaget kan utveckla sin säkerhetskultur på många nya sätt.

Vi hjälper med att främja välbefinnandet

Vi satsar på nya sätt för att säkerställa välbefinnandet. Vi erbjuder företag såväl lagstadgade som frivilliga försäkringar och i anslutning till dem tjänster som kan användas för att hantera olycksfall och hälsorisker hos personalen. Privatkunderna kan trygga hälsan och välbefinnandet på många sätt med vår expanderande vårdkedja.

Beaktandet av klimatförändringen är en del av ansvarsfull försäkring

Förändringarna i klimatet inverkar på försäkringskundernas liv och företagens omvärld. Vi vill utveckla vår försäkringsverksamhet i en allt miljövänligare riktning. Vårt mål är att våra försäkringslösningar så brett som möjligt ska täcka alla försäkringsdugliga risker också då förhållandena förändras. Vi letar i försäkringsverksamheten aktivt efter riskhanteringsmetoder och försäkringslösningar som stöder en hållbar utveckling.

Vi stöder en hållbar utveckling inte endast genom att utveckla vår verksamhet, utan också genom att sporra andra till miljövänliga handlingar.Vi strävar efter att styra verksamheten hos våra kunder och samarbetspartner i en riktning som dämpar klimatförändringen. Vi ökar också riskmedvetenheten och styr anpassningen till klimatförändringen. Vårt mål är att främja ansvarsfull verksamhet hos människor och organisationer samt att styra utvecklingen hos lagstiftning och myndighetsföreskrifter som gäller klimatförändringen. Kommunikationen är ett sätt att påverka. Med den stöder vi våra kunder och intressentgrupper då det gäller att förbereda sig på riskerna med klimatförändringen samt med att utveckla riskhanteringsåtgärderna.

Vi förutsätter att våra partners i ersättningsverksamheten beaktar och handlar enligt principerna för hållbar utveckling.