20 klimatgärningar 2020

Klimatförändringen är ett av vår tids allvarligaste problem som på lång sikt påverkar våra ägarkunder och vår omvärld. Till OP Gruppens grunduppgift hör att stödja en hållbar ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för våra två miljoner ägarkunder och vår omvärld. Det är ett löfte som kräver att vi agerar. Därför är vårt mål att göra 20 klimatgärningar 2020.

Varför 20 klimatgärningar?

  • Klimatförändringen och dess effekter väcker oro hos allt fler finländare, särskilt unga.
  • Det finns mycket information om klimatförändringen, men det går långsamt och är svårt att fatta beslut om dämpande åtgärder. Det visade exempelvis FN:s klimatmöte i Madrid i december 2019.
  • Klimatförändringen är en så stor och svår fråga att det tar tid att åstadkomma en gemensam reglering som förpliktar alla. Detta framkom också då den EU-taxonomi som fastställer kriterierna för grön finansiering och hållbar företagsverksamhet färdigställdes.
  • Företagen och finansbranschen spelar en central roll i arbetet för att bromsa upp klimatförändringen – att bromsa klimatförändringen och anpassa sig till den kräver enorma investeringar. Övergången till en klimatneutral ekonomi kräver enbart i EU årliga investeringar på 270 miljarder euro. 
  • För att bromsa upp klimatförändringen måste alla agera, och vi tänker göra vår del av arbetet. Att främja en hållbar ekonomi är en av hörnstenarna i vårt nyligen uppdaterade samhällsansvarsprogram. Vi vill att detta årtionde ska präglas av lösningar. 

Vilka är då våra 20 klimatgärningar?

  • År 2020 kommer vi att erbjuda nya finansieringsprodukter som siktar på att bromsa upp klimatförändringen, kanalisera placeringar för att dämpa klimatförändringen, göra kunderna medvetna om vilka klimatkonsekvenser deras dagliga handlingar har, stötta företag på deras resa mot en mer ansvarsfull ekonomisk tillväxt med hjälp av lån enligt hållbarhetskriterier, stödja jord- och skogsbrukssektorn mot en mer hållbar morgondag och öka kunskapen om klimatförändringens ekonomiska konsekvenser. 
  • I vår egen verksamhet är vi på väg mot klimatneutralitet senast 2025.

Vi tror att vår tids stora problem går att lösa. Vår gemensamma framtid kräver ansvarsfulla gärningar. 

OP är med i projekt Carbon Action som utbildar jordbrukare i att bruka jorden på ett förnuftigare sätt
Vallila
OP går över till utsläppsfri uppvärmning
Efterfrågan på ansvarsfull placering har ökat under coronakrisen
Talvinen metsä
Hur förändrar klimatförändringen landskap? WWF Finland gjorde en utredning med stöd av OP Gruppen
OP Kapitalförvaltnings översikt enligt TCFD:s rekommendationer över riskerna och möjligheterna med klimatförändringen vid placeringar
OP Företagsbanken är finansiär i Helens och CPC Finlands nya vindkraftspark Lakiakangas 3
Aurinkopaneelit
OP Kiinteistösijoitus Oy låter installera 12 nya solkraftverk i fastigheter som bolaget äge
Finlands första hållbarhetsfond på tillväxtmarknaden
OP Vuokratuottos första bostadsobjekt bytte till jordvärme
OP-Bostadslånebanken Abp har publicerat referensramen för emission av gröna säkerställda obligationslån
De fastigheter som OP Kiinteistösijoitus förvaltar använder förnybar elektricitet
OP Kiinteistösijoitus med i åtagandet Net Zero Carbon Buildings
OP Företagsbanken har stärkt sin ställning som ett grönt finanshus 2020
OP Kapitalförvaltning medverkar i en kampanj enligt CDP:s Science Based Target-initiativ
Kapaciteten hos laddningsstationerna för elbilar har utökats i OP:s lokaler i Vallgård
OP Kapitalförvaltning med i ett investerarinitiativ att stoppa avskogningen
OP:s centralinstitut går in för klimatneutral avfallshantering
OP:s ESG-nätverk stärker hållbar kapitalförvaltning
OP Gruppens arbete för att begränsa klimatförändringarna fortfarande på en utmärkt nivå
Vi påverkade miljöarbetet för våra investeringar