Chefdirektören och direktionen

OP Gruppens chefdirektör

Ordföranden för centralinstitutets direktion (chefdirektören) har som uppgift att leda OP Gruppen, centralinstitutet samt centralinstitutskoncernen och svara för deras strategiska ledning i enlighet med det av förvaltningsrådet fastställda strategiska målet, svara för gruppgemenskapen samt leda och utveckla direktionsarbetet. Chefdirektörens uppgift är också att leda ordet vid direktionssammanträdena samt se till att direktionsverksamheten är effektiv och att direktionen ombesörjer alla uppgifter som hör till direktionen.

Förvaltningsrådet utser chefdirektören och beslutar om chefdirektörens anställningsvillkor.

Chefdirektörens främsta ansvarsområden fastställs i en befattningsbeskrivning som förvaltningsrådet godkänner separat.

Från 1.3.2018 är juris magister, MBA och teknologie doktor Timo Ritakallio chefdirektör för OP Gruppen. 

OP Andelslags direktion och verkställande direktör

Direktionens sammansättning

Centralinstitutet har en direktion som utgör dess styrelse. Direktionen består av chefdirektören, som är ordförande, av chefdirektörens ställföreträdare, som fungerar som vice ordförande för direktionen, samt, enligt vad som förvaltningsrådet besluter, av minst fyra och högst nio övriga ledamöter.

Mandattiden för direktionsledamöterna, som väljs av förvaltningsrådet, fortsätter tills vidare, dock högst till pensionsåldern enligt pensionssystemet. Mandattiden kan upphöra innan dess, om ifrågavarande person anhåller om avsked eller entledigas.

En direktionsledamot ska ha den kompetens och kunskap som behövs för att sköta sitt uppdrag. Ordförande för direktionen ska ha minst 10 års och övriga direktionsledamöter minst 5 års erfarenhet av uppgifter inom den högre ledningen inom sitt ansvarsområde eller den övriga affärsverksamhet som gruppen bedriver.

Verkställande direktören

Verkställande direktören har till uppgift att företräda centralinstitutet i enlighet med lagen om andelslag samt att sköta centralinstitutets löpande förvaltning i enlighet med direktionens anvisningar, verkställa direktionens beslut till den del som de inte enligt den arbetsfördelning som fastställts för direktionsledamöterna ingår i någon direktionsledamots uppgifter.

OP Gruppens chefdirektör var också verkställande direktör för OP Andelslag fram till stadgeändringen om att skilja åt rollerna. Stadgeändringen godkändes vid centralinstitutets ordinarie andelsstämma 20.3.2018.

Från början av november 2018 är ekonomidirektör, ekonomie magister Vesa Aho verkställande direktör för centralinstitutet.

Johtokunta

OP Andelslags direktion

​Timo Ritakallio​, f. 1962
Chefdirektör
Ordförande
I direktionen sedan 2018
Juris magister, MBA, Teknologie doktor

Tidigare central arbetserfarenhet:
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, verkställande direktör 2015–2018
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, vice verkställande direktör 2008–2014
Pohjola Bank Abp, vice verkställande direktör 2006–2008
OKO Andelsbankernas Centralbank Abp, vice verkställande direktör 2001–2005
OKO Andelsbankernas Centralbank Abp, direktionsledamot, bankdirektör 1997–2001
Opstock Bankirfirma Ab, verkställande direktör 1993–1997
Uudenkaupungin Seudun Osuuspankki, verkställande direktör 1991–1993
Tampereen Seudun Osuuspankki, chef för värdpappersavdelningen 1988–1991

Centrala förtroendeuppdrag:
Finlands Olympiska Kommitté: styrelseordförande
Finans Finland: vice ordförande för styrelsen
Värdepappersmarknadsföreningen: ordförande för styrelsen
Paulon Säätiö: ordförande för styrelsen
Centralhandelskammaren: styrelse- och delegationsledamot

Tony Vepsäläinen, f. 1959
Direktör för grupptjänster, chefdirektörens ställföreträdare
Vice ordförande
I direktionen sedan 2006
Juris kandidat, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:
OP-Pohjola anl: Affärsrörelsedirektör 2011-2014
OP-Centralen anl: verkställande direktör 2007-2010
Tampereen Seudun Osuuspankki: verkställande direktör 1998-2006
Åbonejdens Andelsbank: vice verkställande direktör 1996-1998
Kuopion Osuuspankki: bankdirektör 1993-1996
Sparbanken i Finland SBF Ab: suppleant för regiondirektören 1992-1993
Pohjois-Savon Säästöpankki: chefsuppdrag 1985-1992

Centrala förtroendeuppdrag:
Andelslaget Finlands Bostadsmässa: ledamot av förvaltningsrådet
 

Vesa Aho, f. 1974
Ekonomidirektör, verkställande direktör för OP Andelslag
I direktionen sedan 2018
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:
Försäkringsaktiebolaget Garantia: verkställande direktör 2015–2018
OP Andelslag: Group Controller 2014–2015
Pohjola Bank Abp: ekonomi- och finansdirektör, ledamot av koncernens ledningsgrupp 2011–2014
Pohjola Bank Abp: avdelningschef, hantering av kreditrisker 2006–2011
Pohjola Bank Abp: kreditriskchef 2004–2006, kreditriskexpert 2001–2004

Centrala förtroendeuppdrag-
 

Katja Keitaanniemi, f. 1973
Affärsrörelsedirektör, Bankrörelse för företag och institutioner
I direktionen sedan 2018
Teknologie licentiat

Tidigare central arbetserfarenhet:
Finnvera Abp: affärsverksamhetsdirektör, SMF-företag, i ledningsgruppen 2014–2018
Swedbank: Direktör för investeringsbanken i Finland, medlem i ledningsgruppen för Swedbanks investeringsbank 2011–2013; chefsanalytiker, vice direktör för den globala analysverksamheten, i ledningsgruppen 2010–2011
eQ Bank/Conventum: analysdirektör, i ledningsgruppen 2002–2009
Nordea Securities: Senioranalytiker, skogsindustri 2001–2002

Centrala förtroendeuppdrag: -

Olli Lehtilä, f. 1962
Affärsrörelsedirektör, Försäkringskunder
I direktionen sedan 2014
Agronomie- och forstmagister, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:
Helsingfors OP Bank Abp: verkställande direktör 2011–2014
Tampereen Seudun Osuuspankki: verkställande direktör 2006–2010, vice verkställande direktör 1999–2006
Päijät-Hämeen Osuuspankki: direktör för företagsbanken 1997–1998
Postbanken Ab: olika chefs- och expertuppdrag 1993–1997
Sparbanken i Finland SBF Ab: olika chefsuppdrag 1992–1993
Sb-Service Ab: chefspraktikant 1990–1992

Centrala förtroendeuppdrag:
Finans Finland: ledamot i skadeförsäkringsdirektion
Helsingforsregionens handelskammare: delegationsledamot

Ilmarinen: styrelseledamot
Pellervon taloustutkimus PTT ry: styrelseledamot
 

Juho Malmberg, f. 1962
Teknik- och utvecklingsdirektör
I direktionen sedan 2018
Diplomingenjör

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP Gruppen: direktör, utveckling och teknik 2016–2018; direktör, tekniktjänster 2015–2016
ZenRobotics Oy: verkställande direktör 2012–2014
Kone Oyj: kundrelationsdirektör, direktionsledamot 2010–2012; utvecklingsdirektör, direktionsledamot 2006–2010
Accenture: direktör för utläggningsverksamheten i Norden 2004–2006
Accenture Finland: verkställande direktör 2002–2006; vice verkställande direktör 1999–2002; teknikdirektör 1993–1999

Centrala förtroendeuppdrag:

Kemppi Oy: styrelseledamot
 

Harri Nummela, f. 1968 
Affärsrörelsedirektör, Bankrörelse för privatkunder och sme-företag
I direktionen sedan 2014 och tidigare 2007–2010
Juris kandidat, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:
OP Andelslag: direktör, Digitala affärer och nya affärsrörelser 2015–2018
OP Andelslag: affärsrörelsedirektör, kapitalförvaltning 2014–2015
OP-Tjänster Ab: verkställande direktör 2011–2014
OP-Centralen anl: direktionsledamot, direktör för funktionen Bank- och placeringstjänster 2007–2010, avdelningschef 1998–2006
OP-Fondbolaget Ab: verkställande direktör 1997–2006
Tampereen Seudun Osuuspankki: avdelningschef 1992–1997

Centrala förtroendeuppdrag:
Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf: ledamot i näringspolitiska utskottet
Finlands Ishockeyförbund: ordförande

Tiia Tuovinen, f. 1964
Direktör för juridiska ärenden
I direktionen sedan 2018
Juris kandidat, LL.M. Eur.

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP Gruppen: direktör för juridiska ärenden 2017–
Telia Company AB: direktör för juridiska ärenden, Global Services & Operations 2016–2017
TeliaSonera Ab, teamchef för konkurrensrätt och compliance (Europa och Eurasien) 2014–2015
TeliaSonera Ab: direktör för juridiska ärenden, Broadband Business Area (Norden och Baltikum) 2008–2014
TeliaSonera Ab: direktör för juridiska ärenden, Integrated Enterprise Services Business Area (produkter och tjänster för företagskunder, Norden) 2007–2008
TeliaSonera Finland Abp: direktör för juridiska ärenden, fastigheter och kontor, företagssäkerhet 2003–2007
Sonera Abp: juridiska ärenden, ställföreträdare för direktören samt juridiska ärenden inom enheten för produkter och tjänster samt juridiska ärenden inom inhemska mobilkommunikationstjänster 1999–2003

Centrala förtroendeuppdrag:
Finlands Näringsliv: vice ordförande för lagutskottet

Övrig högsta ledning

Tuuli Kousa, f. 1979
Direktör för kommunikation och samhällsrelationer
Deltagit i direktionens sammanträden sedan 2018
LL.B., LL.M.

Tidigare central arbetserfarenhet:
OP: direktör, påverkar-, medie- och ekonomikommunikation, samhällsansvar 2015–2018
Miltton Ab: vice verkställande direktör och direktör 2011–2014
Statsrådets kansli: specialmedarbetare för minister 2013–2014
Gummerus Kustannus Oy: kommunikationschef och ledamot av ledningsgruppen för förläggande 2009–2011
Neste Oil Abp: kommunikationschef, förnybara bränslen 2008–2009
SanomaWSOY: flera uppdrag inom kommunikation, affärsrörelse och personalutveckling 2005–2008

Centrala förtroendeuppdrag:
Finans Finland: ledamot i kommunikationsutskott
Andelslaget Finlands Mässa: förvaltningsrådsledamot
Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse: styrelseledamot
Stiftelsen för Finlands Nationalopera: styrelseledamot 


Hannakaisa Länsisalmi, f. 1970
Personaldirektör
Deltagit i direktionens sammanträden sedan 2018
Psykologie doktor

Tidigare central arbetserfarenhet:
OP Gruppen: personaldirektör, Skadeförsäkring 2016–2018
MTV: personal- och kommunikationsdirektör 2015–2016
KAIKI Consulting: verkställande direktör, partner 2012–2015
Nokia: HRD-direktör 2007–2012
Arbetshälsoinstitutet: Avdelningen för psykologi, teamchef och specialforskare 2004–2007
Rautaruukki: chef för utvecklingen av affärsrörelsen och HRD-chef 2001–2004

Centrala förtroendeuppdrag: -


Markku Pehkonen, f. 1962
Riskhanteringsdirektör
Deltagit i direktionens sammanträden sedan 2018
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:
Sampo Abp: riskhanteringsdirektör 2009–2018
Danske Bank Markets, direktör, Företagsförsäljning 2007–2009
Sampo Abp: direktör, Balanshantering 2001–2007
Leonia Abp: direktör, Riskhantering 1997–2001
Postipankki New York: riskhanteringschef 1996–1997
Postbanken Abp: olika expert- och chefsuppdrag 1993–1997

Centrala förtroendeuppdrag:
Petsofi Oy: styrelseledamot


Pekka Puustinen, f. 1980
Strategidirektör
Deltagit i direktionens sammanträden sedan 2018
Ekonomie doktor, försäkringsvetenskap

Tidigare central arbetserfarenhet:
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen: kunddirektör, ledamot i ledningsgruppen 2016–2018
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen: utvecklingsdirektör, Chief Digital Officer 2015–2016
St Gallens universitet HSG: professor, Insurance Economics 2015
Helsinki Capital Partners: partner och styrelseledamot 2013–2018
Rock Me advisory consulting: ägare 2014–2017
Finlands Bank: Medlem i betalningsrådets arbetsgrupp 2014
Tammerfors universitet: universitetslektor, försäkringsvetenskap 2012–2015

Centrala förtroendeuppdrag:
Tampereen ammattikorkeakoulu: styrelseledamot
Tammerfors högskolestiftelse (Tammerfors universitet): styrelseledamot

Sakari Lehtinen, f. 1969
Revisionsdirektör
Rätt att delta i direktionens sammanträden sedan 2019
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:
OP Andelslag: avdelningschef, Internrevisionen 2013–2019
OP Andelslag: expertuppdrag, Internrevisionen 2004–2012
Postbankskoncernen/Sampokoncernan: olika chefs- och expertuppdrag 1995–2003
Andelsbankernas Centralbank Ab: expertuppdrag 1992–1995

Centrala förtroendeuppdrag:
Sisäiset tarkastajat ry: styrelseordförande

 

Direktionens uppgifter består i enlighet med direktionens roll av uppgifter i anslutning till OP Gruppens styrning och ledningen av centralinstitutskoncernen samt ledningen och förvaltningen av centralinstitutskoncernens moderföretag (centralinstitutet).

Till direktionens uppgifter hör enligt stadgarna att:

  • som styrelse för centralinstitutet svara för centralinstitutets förvaltning och för att centralinstitutets verksamhet är ändamålsenligt organiserad samt för att leda verksamheten vid centralinstitutet och dess koncern i enlighet med lagen om andelslag, lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker samt övrig lagstiftning och centralinstitutets stadgar
  • styra sammanslutningens verksamhet i enlighet med förvaltningsrådets riktlinjer och övervaka att också att de företag som hör till sammanslutningen i sin verksamhet efterlever lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller deras finansiella ställning, sina stadgar och bolagsordningar samt centralinstitutets anvisningar
  • styra OP Gruppen och verkställa gruppstrategin i enlighet med förvaltningsrådets riktlinjer.

Om direktionens övriga uppgifter föreskrivs i direktionens arbetsordning som fastställts av förvaltningsrådet.

 

Direktionen fattar beslut i de ärenden som hör till direktionen vid sina sammanträden. Direktionens sammanträden kan också hållas per telefon eller med andra kommunikationskanaler, om ett ärende är brådskande eller om någon annan omständighet kräver det. Direktionsledamöterna ska under beslutsfattandet ha möjlighet att hålla kontakt med varandra.

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om ordföranden har förhinder sammankallar vice ordförande direktionen. Sammanträdena hålls i regel varje vecka. De ordinarie direktionsledamöterna deltar i sammanträdena. De direktörer som ansvarar för internrevisionen, riskhanteringen, kommunikationen, strategin, personalen och compliance har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. I direktionens sammanträden kan också delta andra personer, om deras närvaro behövs på grund av det ärende som behandlas.

Direktionen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. De ärenden som behandlas vid sammanträdena och de viktigaste möteshandlingarna sänds till direktionsledamöterna för påseende i tillräckligt god tid före sammanträdena.

De ärenden som behandlas i direktionen föredras av respektive direktionsledamot eller en person som utsetts av direktionen. Vid föredragningen kan också någon som hör till personalen eller någon annan expert användas som biträde. Varje direktionsledamot svarar och övervakar inom sitt ansvarsområde för att direktionsbesluten verkställs. Vid direktionens beslutssammanträden förs protokoll, i vilket antecknas de närvarande, de beslut som har fattats och eventuella avvikande meningar. Protokollet upprättas av en sekreterare som direktionen valt. Protokollet godkänns vid följande direktionssammanträde och det undertecknas förutom av sekreteraren av de direktionsledamöter som varit närvarande vid sammanträdet. Protokollen numreras löpande kalenderårsvis.

Direktionen svarar kollektivt för de frågor som den gemensamt fattar beslut om på sina sammanträden. Dessutom har ledamöterna i direktionen ett operativt ansvar för de ansvarsområden och organisatoriska helheter som de tilldelats separat.

En direktionsledamot ska dessutom ge företaget tillräckliga uppgifter så att ledamotens pålitlighet, lämplighet och yrkeskunskap samt oberoende kan bedömas samt meddela om ändringar i de här uppgifterna.

Direktionen upprättar varje år en verksamhetsplan för sin verksamhet. I planen ingår en mötestidtabell och de viktigaste ärenden som behandlas vid sammanträdena.

 

Direktionen har tre kommittéer, och den har fastställt arbetsordningar för dem. Kommittéerna bereder ärenden till direktionen för beslut och fattar beslut i frågor som direktionen har delegerat till dem i deras arbetsordningar.

Styrnings- och compliance-kommittén

Ordförande för styrnings- och compliance-kommittén är direktionens vice ordförande. Övriga ledamöter är direktören för OP Gruppens bankrörelse för privatkunder och sme-företag, direktören för juridik och compliance samt riskhanteringsdirektören. Group Compliance Officer är sekreterare för kommittén.

Kommitténs centrala uppgift är att i enlighet med riktlinjerna från centralinstitutets förvaltningsråd ge direktionen stöd med styrningen och övervakningen av centralinstitutskoncernen och andelsbankerna. Kommittén behandlar såväl den allmänna styrningen och övervakningen av centralinstitutskoncernen och andelsbankerna samt den bolags- och bankspecifika styrningen och övervakningen på det sätt som bestäms närmare i arbetsordningen. Kommittén fattar beslut i de frågor som fastställts i dess arbetsordning.

Balanshanteringskommittén

Ordförande för balanshanteringskommittén är OP Gruppens ekonomidirektör och riskhanteringsdirektören är en av ledamöterna. Direktionen utser de övriga ledamöterna på förslag av ekonomidirektören.

Balanshanteringskommittén har till uppgift att biträda direktionen med att styra och leda OP Gruppens balansräkning samt att analysera, koordinera och styra användningen av OP Gruppens och centralinstitutskoncernens balansräkning i enlighet med lagar och myndigheternas föreskrifter, de principer och beslut som förvaltningsrådet eller direktionen fastställt samt de principer som riskhanteringskommittén fastställt. Balanshanteringskommittén följer upp och styr OP Gruppens upplåning och placeringen av de likviditetsreserver som OP Företagsbanken Abp förvaltar samt hur de placeringsplaner som försäkringsbolagen fastställt blir genomförda. Balanshanteringskommittén fattar beslut om hur de limiter som fastställts i riskpolicyn allokeras till affärsrörelserna.

Kommitténs ordförande kan enligt sin prövning hänskjuta behandlingen av en enskild fråga till direktionen. Balanshanteringskommittén kan också delegera beslutsfattandet i frågor som anges i balanshanteringskommitténs arbetsordning.

Riskhanteringskommittén

Ordförande för riskhanteringskommittén är riskhanteringsdirektören och OP Gruppens ekonomidirektör är en av ledamöterna. Direktionen utser de övriga ledamöterna på förslag av riskhanteringsdirektören.

Riskhanteringskommittén tar hand om OP Gruppens verksamhetsförutsättningar på lång sikt genom att säkerställa att gruppens principer, metoder, modeller, mätare och anvisningar för systemen för riskhantering och kapitalutvärdering motsvarar de bästa bedömningarna i oberoende riskhantering och iakttar principerna i de anvisningar om riskhantering som direktionen fastställt. Kommitténs uppgift är också att biträda direktionen med att säkerställa att centralinstitutet och företagen i dess koncern har ett adekvat system för kapitalutvärdering och riskhantering som täcker hela verksamheten. Kommittén eller experter som den bemyndigat fattar också beslut om hur kundspecifika förväntade kreditförluster ska redovisas.

Kommitténs ordförande kan enligt sin prövning hänskjuta behandlingen av en enskild fråga till direktionen. Riskhanteringskommittén kan också delegera beslutsfattandet i frågor som anges i riskhanteringskommitténs arbetsordning.

 

 

Centralinstitutskoncernen har ingen separat ledningsgrupp, utan uppgiften sköts av centralinstitutets direktion.