Chefdirektören och direktionen

OP Gruppens chefdirektör

Chefdirektören, som är verkställande direktör för OP Andelslag, har till uppgift att leda OP Gruppen, centralinstitutet och centralinstitutskoncernen, svara för deras styrning i enlighet med den strategi som fastställts av förvaltningsrådet och de anvisningar som getts av styrelsen, svara för gruppgemenskapen samt leda och utveckla direktionsarbetet.

Förvaltningsrådet utser chefdirektören och beslutar om chefdirektörens anställningsvillkor. Chefdirektörens ställföreträdare ska utnämnas i samma ordning som chefdirektören. Chefdirektören är under sin anställningstid ledamot av centralinstitutets styrelse.

Från 1.3.2018 har teknologie doktor, juris magister, MBA Timo Ritakallio varit chefdirektör för OP Gruppen. Sedan 1.3.2022 har juris kandidat, eMBA, affärsrörelsedirektör Harri Nummela varit chefdirektörens ställföreträdare.

OP Andelslags direktion 

Direktionen fungerar som centralinstitutets ledningsgrupp och chefdirektörens stöd vid ledningen av centralinstitutet och dess koncern, vid beredningen av strategiska linjer, vid beredningen och verkställandet av betydande eller till sin karaktär principiella operativa ärenden samt vid säkerställandet av att den interna kontrollen, compliance-verksamheten och den oberoende risk-hanteringen fungerar.

Direktionen svarar för centralinstitutets och dess koncerns övergripande styrning så att resultatmålen och övriga mål uppnås genom att iaktta strategin och verksamhetsprinciperna. Direktionen fungerar också som informations- och koordineringsorgan för de olika funktionernas och rörelsesegmentens ledning.

Direktionen verkställer sin uppgift genom att bland annat behandla OP gruppens strategi och årsplaner samt mål och mätare som anknyter till dem, betydande investeringar och företagsarrangemang inom centralinstitutskoncernen och prioriteringarna för utveckling och beroendehantering (QBR-processen) samt frågor som ska läggas fram för styrelsen.

Direktionen kan på beslut av chefdirektören inrätta kommittéer och fastställa deras arbetsordningar i vilka anges kommittéernas uppgifter och ledamöter eller befogenheterna att utse ledamöter. Direktionen har på beslut av chefdirektören inrättat en styrnings- och compliance-kommitté, riskhanteringskommitté, bankrörelsens balanshanteringskommitté och ESG kommitté.

OP Andelslags direktion

​Timo Ritakallio​, f. 1962
Chefdirektör, verkställande direktör för OP Andelslag
Ordförande
I direktionen sedan 2018
Teknologie doktor, juris magister, MBA

Tidigare central arbetserfarenhet:
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen: verkställande direktör 2015–2018
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen: vice verkställande direktör 2008–2014
Pohjola Bank Abp: vice verkställande direktör 2006–2008
OKO Andelsbankernas Centralbank Abp: vice verkställande direktör 2001–2005, direktionsledamot, bankdirektör 1997–2001
Opstock Bankirfirma Ab: verkställande direktör 1993–1997
Uudenkaupungin Seudun Osuuspankki: verkställande direktör 1991–1993
Tampereen Seudun Osuuspankki: chef för värdpappersavdelningen 1988–1991

Centrala förtroendeuppdrag:
Centralhandelskammaren: ordförande för styrelsen
Kesko Abp: styrelseledamot
Finans Finland: vice ordförande för styrelsen

Vesa Aho, f. 1974
Affärsrörelsedirektör, Försäkringskunder
I direktionen sedan 2018
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:
OP Gruppen: ekonomi- och finansdirektör 2018–2022
Försäkringsaktiebolaget Garantia: verkställande direktör 2015–2018
OP Andelslag: Group Controller 2014–2015
Pohjola Bank Abp: ekonomi- och finansdirektör, ledamot av koncernens ledningsgrupp 2011–2014
Pohjola Bank Abp: avdelningschef, hantering av kreditrisker 2006–2011
Pohjola Bank Abp: kreditriskchef 2004–2006, kreditriskexpert 2001–2004

Centrala förtroendeuppdrag: -
Cinia Oy: styrelseledamot

Kasimir Hirn, f. 1976
Teknik- och utvecklingsdirektör
I direktionen från 2022
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:
OP Andelslag: direktör, infrastruktur och arkitektur 2021–22
OP-Tjänster Ab: direktör, OP Software Banking 2019–21, direktör, utveckling och teknik, bankrörelsen 2017–2019, direktör, produkter och tjänster, bankrörelsen 2014–2017
OP Andelslag: direktör, kort och betalningar 2011–2014

Centrala förtroendeuppdrag:
XMLdation Oy: styrelseledamot

Katja Keitaanniemi, f. 1973
Affärsrörelsedirektör, Bankrörelse för företag och institutioner
I direktionen sedan 2018
Teknologie licentiat

Tidigare central arbetserfarenhet:
Finnvera Abp: affärsverksamhetsdirektör, SMF-företag, i ledningsgruppen 2014–2018
Swedbank: Direktör för investeringsbanken i Finland, medlem i ledningsgruppen för Swedbanks investeringsbank 2011–2013; chefsanalytiker, vice direktör för den globala analysverksamheten, i ledningsgruppen 2010–2011
eQ Bank/Conventum: analysdirektör, i ledningsgruppen 2002–2009
Nordea Securities: Senioranalytiker, skogsindustri 2001–2002

Centrala förtroendeuppdrag: -

Hannakaisa Länsisalmi, f. 1970
Personaldirektör
I direktionen sedan 2020
Psykologie doktor

Tidigare central arbetserfarenhet:
OP Gruppen: personaldirektör, Skadeförsäkring 2016–2018
MTV: personal- och kommunikationsdirektör 2015–2016
KAIKI Consulting: verkställande direktör, partner 2012–2015
Nokia: HRD-direktör 2007–2012
Arbetshälsoinstitutet: Avdelningen för psykologi, teamchef och specialforskare 2004–2007
Rautaruukki: chef för utvecklingen av affärsrörelsen och HRD-chef 2001–2004

Centrala förtroendeuppdrag:
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen: förvaltningsrådsledamot
Centralhandelskammaren: medlem i förtjänstteckensnämnden

Harri Nummela, f. 1968
Affärsrörelsedirektör, Bankrörelse för privatkunder och sme-företag; chefdirektörens ställföreträdare
I direktionen sedan 2014 och tidigare 2007–2010
Juris kandidat, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:
OP Andelslag: direktör, Digitala affärer och nya affärsrörelser 2015–2018
OP Andelslag: affärsrörelsedirektör, kapitalförvaltning 2014–2015
OP-Tjänster Ab: verkställande direktör 2011–2014
OP-Centralen anl: direktionsledamot, direktör för funktionen Bank- och placeringstjänster 2007–2010, avdelningschef 1998–2006
OP-Fondbolaget Ab: verkställande direktör 1997–2006
Tampereen Seudun Osuuspankki: avdelningschef 1992–1997

Centrala förtroendeuppdrag:
Finlands Ishockeyförbund: ordförande
Finlands Näringsliv: ordförande för Business Transformation kommittén
Finans Finland: vice ordförande for bankkomittén

Markku Pehkonen, f. 1962
Riskhanteringsdirektör
I direktionen sedan 2022
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:
Sampo Abp: riskhanteringsdirektör 2009–2018
Danske Bank Markets, direktör, Företagsförsäljning 2007–2009
Sampo Abp: direktör, Balanshantering 2001–2007
Leonia Abp: direktör, Riskhantering 1997–2001
Postipankki New York: riskhanteringschef 1996–1997
Postbanken Abp: olika expert- och chefsuppdrag 1993–1997

Centrala förtroendeuppdrag: -

Mikko Timonen, f. 1975
Ekonomi- och finansdirektör
I direktionen från 2022
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:
OP Företagsbanken Abp: direktör,Företagsbankens Business Control 2019–2022
OP Andelslag: direktör, Bankrörelsens Business Control 2015–2018
OP Andelslag, Pohjola Bank Abp: Business Controller 2012–2015
Pohjola Bank Abp: Business Development Manager 2008–2012
Nasdaq Helsinki Oy: olika chefs- och expertuppdrag 2001–2008

Centrala förtroendeuppdrag: -

Tiia Tuovinen, f. 1964
Juridisk direktör
I direktionen sedan 2018
Juris kandidat, LL.M. Eur.

Tidigare central arbetserfarenhet:
OP Gruppen: direktör för juridiska ärenden 2017–2018
Telia Company AB: direktör för juridiska ärenden, Global Services & Operations 2016–2017
TeliaSonera Ab, teamchef för konkurrensrätt och compliance (Europa och Eurasien) 2014–2015
TeliaSonera Ab: direktör för juridiska ärenden, Broadband Business Area (Norden och Baltikum) 2008–2014
TeliaSonera Ab: direktör för juridiska ärenden, Integrated Enterprise Services Business Area (produkter och tjänster för företagskunder, Norden) 2007–2008
TeliaSonera Finland Abp: direktör för juridiska ärenden, fastigheter och kontor, företagssäkerhet 2003–2007
Sonera Abp: juridiska ärenden, ställföreträdare för direktören samt juridiska ärenden inom enheten för produkter och tjänster samt juridiska ärenden inom inhemska mobilkommunikationstjänster 1999–2003

Centrala förtroendeuppdrag:
Finlands Näringsliv: vice ordförande för lagutskottet

Övrig högsta ledning 

Sakari Lehtinen, f. 1969
Revisionsdirektör
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:
OP Andelslag: avdelningschef, Internrevisionen 2013–2019
OP Andelslag: expertuppdrag, Internrevisionen 2004–2012
Postbankskoncernen/Sampokoncernan: olika chefs- och expertuppdrag 1995–2003
Andelsbankernas Centralbank Ab: expertuppdrag 1992–1995

Centrala förtroendeuppdrag:
Sisäiset tarkastajat ry: styrelseordförande