Kuva pankkikonttorista

Andelsbankernas verksamhet

Andelsbankernas grunduppgift är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.

Till OP Gruppen hör 141 andelsbanker (1.5.2020) och deras verksamhetsområde täcker hela Finland. Andelsbankerna är självständiga, lokala inlåningsbanker som bedriver hushållsbanksrörelse. I huvudstadsregionen utövas hushållsbanksrörelse av Helsingforsnejdens Andelsbank (OP Helsingfors).

Till företagsformen är andelsbankerna andelslag där grundvärdena för beslutsfattandet är principen en medlem - en röst. Du kan bli ägarkund i Andelsbanken genom att betala en medlemsinsats. Medlemskåren, som till merparten består av privatpersoner, utser inom sig bankens förtroendevalda.

Andelslaget som företagsform och kooperationen som ideell bas skapar samhörighet och kontinuitet i andelsbankens omvärld. Andelsbankerna använder sitt resultat för kundernas bästa i form av koncentreringsförmåner och andra ekonomiska förmåner samt för att upprätthålla och utveckla betjäningsförmågan.

Andelsbankerna erbjuder inom sitt verksamhetsområde moderna och konkurrenskraftiga banktjänster till privat- och sme-företagskunder, till jord- och skogsbrukskunder samt till den offentliga sektorn.

Andelsbankernas verksamhet bygger på kooperativa värden, en stark kapitaltäckning och kunnig riskhantering. Som kundägda företag har andelsbankerna vid sidan av sin affärsrörelseroll också en stark samhällelig roll.