Toimittajavaatimukset

Leverantörskriterier

OP har för leverantörerna definierat sex kriterier som utvärderas vid konkurrensutsättning och långsiktigt leverantörssamarbete. Utvärderingen av leverantörerna på basis av de gemensamma kriterierna möjliggör en genomskinlig process för valet av leverantörer.

Leverantörskriterierna för OP Gruppens upphandling

1. Företag och strategi

Företagets strategi, de viktigaste prioriteringarna och utvecklingsobjekten ska motsvara OP:s behov, företagets ekonomiska lönsamhet är god och det klarar av en riskhantering som är tillräcklig med tanke på OP:s projekt.

2. Kompetens och leveranssäkerhet

Företagets kunnande, processer, dataskydd och kundbetjäning motsvarar OP:s behov; företaget uppger de viktigaste referenserna och konkurrenterna inom de områden där det samarbetar med OP.

3. Fortlöpande utveckling

Företaget har förbundit sig till fortlöpande utveckling: företaget mäter sina prestationer och rapporterar resultat och utvecklingsåtgärder; standarder och certifikat som bolaget förbundit sig till motsvarar OP:s behov

4. Kostnader (TCO)

Företagets konkurrenskraft i relation till pris/kvalitet/arbetsbörda/tidtabell/innovativitet, kostnadsstrukturens transparens och flexibilitet motsvarar OP:s krav.

5. Samarbete

OP är en viktig nyckelkund för företaget och betydelsen hos kundrelationen märks i hur smidigt samarbetet fungerar, i de olika roller som finns för skötseln av kundrelationen; företaget förbinder sig till att förhandla med OP och strävar aktivt efter ett win-win-slutresultat.

6. Samhällsansvar

Företaget har en samhällsansvarspolicy och det integrerar samhällsansvaret i all dess verksamhet.

7. Bakgrundsutredningar för extern arbetskraft

För extern arbetskraft som arbetar för OP Gruppen utförs följande eller en del av följande bakgrundsutredningar: narkotikatest, kontroll av kreditupplysningar och Skyddspolisens säkerhetsutredning. Utöver det här undertecknar man en förbindelse om tystnadsplikt som gäller arbetsgivarens information och material som är sekretessbelagda. 

Utöver kriterierna för samhällsansvar tillämpar OP Gruppen också andra kriterier som gäller upphandlingen från leverantörer (viss IT-apparatur måste vara certifierad i enlighet med TCO Certified). De här kriterierna gäller upphandlingen av produkter eller tjänster som angetts separat, och i varje upphandlingsavtal med en leverantör ingår överenskommelser om hur kriterierna ska iakttas.