OP Gruppens delårsrapport 1.1–30.9.2021: Resultatet före skatt 858 miljoner euro – intäkterna från kundrörelsen ökade kraftigt

OP Gruppen
Delårsrapport 1.1–30.9.2021
Börsmeddelande 27.10.2021 kl. 9.00

OP Gruppens delårsrapport 1.1–30.9.2021: Resultatet före skatt 858 miljoner euro – intäkterna från kundrörelsen ökade kraftigt

 • Resultatet före skatt förbättrades med 63 % till 858 miljoner euro (526).
 • Intäkterna från kundrörelsen ökade med totalt 7 % till 2 274 miljoner euro (2 116). Räntenettot växte med 1 % till 971 miljoner euro (960), försäkringsnettot med 14 % till 542 miljoner euro (476) och provisionsnettot med 12 % till 761 miljoner euro (679).
 • Intäkterna från placeringsverksamheten ökade från jämförelseperioden med 128 miljoner euro till 204 miljoner euro (76).
 • Totalt ökade intäkterna med 14 % till 2 573 miljoner euro (2 268).
 • Kostnaderna, 1 420 miljoner euro (1 414), var ungefär lika stora som under jämförelseperioden.
 • Nedskrivningarna av fordringar, 95 miljoner euro (183), var 0,13 % (0,25) av kredit- och garantistocken. Under jämförelseperioden ökade nedskrivningarna av fordringar till följd av coronapandemins inverkan på kreditstockens kvalitet och ibruktagningen av den nya definitionen av fallissemang på grund av ändringar i regelverket.
 • OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 1 % till 95 miljarder euro (94) och inlåningen med 6 % till 75 miljarder euro (71).
 • CET1-kapitaltäckningen var 19,0 % (18,9).
 • Segmentet Hushållsbanks resultat före skatt ökade till 224 miljoner euro (100). Räntenettot ökade med 3 % och provisionsnettot med 8 %. Nedskrivningarna av fordringar minskade med 48 miljoner euro till 70 miljoner euro (118). Utlåningen ökade på ett år med 2 % och inlåningen med 6 %.
 • Segmentet Företagsbanks resultat före skatt ökade till 356 miljoner euro (221). Räntenettot ökade med 3 %, provisionsnettot med 38 % och nettointäkterna från placeringsverksamheten med 23 %. Nedskrivningarna av fordringar minskade med 41 miljoner euro till 25 miljoner euro (66).
 • Segmentet Försäkrings resultat före skatt förbättrades till 380 miljoner euro (195). Försäkringsnettot växte med 14 % till 552 miljoner euro (485). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 127 miljoner euro till 135 miljoner euro (8). Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent förbättrades till 81,8 (86,0).
 • Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på -70 miljoner euro (39). Under jämförelseperioden förbättrade försäljningen av fastigheten i Vallgård resultatet med 96 miljoner euro.
 • Ägarkunderna samlade ny OP-bonus för 157 miljoner euro (194). Det gjordes ändringar i hur OP-bonus samlas från och med 1.11.2020.
 • OP Gruppen betalade räntorna på Avkastningsandelarna för 2020 till innehavarna av Avkastningsandelar 4.10.2021. I sin vinstutdelning har OP Gruppen följt ECB:s rekommendation, som upphörde att gälla 30.9.2021.
 • Pohjola Försäkring Ab som hör till OP Gruppen säljer Pohjola Sjukhus Ab till Pihlajalinna Terveys Oy för 31,8 miljoner euro. Företagsaffären förutsätter Konkurrens- och konsumentverkets godkännande.
 • OP Gruppen höjde resultatutsikterna för 2021 med ett börsmeddelande 16.8.2021. Resultatet före skatt 2021 uppskattas bli större än 2020. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för återstoden av året".

OP Gruppens nyckeltal

  1–9/2021 1–9/2020 Förändr. % 1–12/2020
Resultat före skatt, mn € 858 526 63,1 785
Hushållsbank 224 100 123,3 115
Företagsbank 356 221 60,6 349
Försäkring 380 195 95,4 348
Övrig rörelse -70 39 -278,8 3
Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -157 -194 - -255
         
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 6,9 4,4 2,5* 5,0
Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 8,1 6,0 2,1* 6,6
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,56 0,36 0,20* 0,42
Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 0,66 0,49 0,16* 0,55
  30.9.2021 30.9.2020 Förändr. % 31.12.2020
CET1-kapitaltäckning, % 19,0 18,3 0,7* 18,9
Utlåning, md € 95,2 94,2 1,1 93,6
Inlåning, md € 74,6 70,7 5,5 70,9
Nödlidande fordringar av exponeringarna, %** 2,4 2,1 0,3* 2,5
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,13 0,25 -0,12* 0,23
Ägarkunder (1 000) 2 045 2 021 1,2 2 025

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2020. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2020 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet

** Nyckeltalets innehåll och namn har ändrats Q1/2021. Jämförelseuppgifterna har justerats. Närmare information om ändringen finns i delårsrapporten under tabellen Exponeringar med anstånd och nödlidande fordringar i avsnittet Riskposition.


Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer

OP Gruppens kundrörelse fortsatte att utvecklas starkt under årets tredje kvartal. Resultatet för januari–september var på en utmärkt nivå, 858 miljoner euro, vilket är en ökning med 63 procent från motsvarande tidpunkt i fjol. Resultatet för alla tre rörelsesegment förbättrades avsevärt.

Intäkterna från kundrörelsen ökade med totalt 7 procent framför allt då provisionsnettot ökade och försäkringsnettot förbättrades. Dessutom ökade intäkterna från placeringsverksamheten klart. Kostnaderna var lika stora som under jämförelseperioden. Nedskrivningarna av fordringar var mindre än i fjol.

OP Gruppens kapitaltäckning var fortfarande stark. CET1-kapitaltäckningen var 19,0 procent vid slutet av september, vilket är i nivå med de bästa bankerna i Europa.

Sparandet i placeringsfonder ökade fortfarande kraftigt. I januari–september fick OP:s fonder cirka 150 000 nya andelsägare och det ingicks över 125 000 nya avtal om regelbundet sparande. I augusti överskreds gränsen på 500 000 aktiva sparavtal som avser regelbundet sparande direkt i fonder. Hållbara placeringsprodukter intresserar kunderna alltmer. Från början av året har den populäraste fonden varit OP-Klimatet, där antalet andelsägare har ökat med närmare 64 procent fram till slutet av september. Även aktiehandeln har varit rekordintensiv.

Betydelsen av en ansvarsfull affärsrörelse betonas ytterligare i OP Gruppens strategi. Våra intressentgruppers växande förväntningar och hållbarhetsregleringen för finansbranschen styr mot en allt kraftigare integrering av hållbarhet i placerings- och kreditbeviljningsprocessen. Andelen hållbara produkter och tjänster ökar ständigt.

Det pågår fusionsprojekt mellan andelsbanker på olika håll i Finland. I huvudstadsregionen beslutade fullmäktige i Helsingforsnejdens Andelsbank, Östnylands Andelsbank och Nylands Andelsbank vid sina sammanträden i september att gå samman och bilda en andelsbank med ännu bättre konkurrenskraft och serviceförmåga än tidigare. Det viktigaste målet för fusionen är att förbättra kundupplevelsen i Finlands viktigaste tillväxtområde.

I enlighet med vår strategi har vi förenklat centralinstitutskoncernens struktur betydligt under de tre senaste åren och uppnått klara kostnadsbesparingar med dessa åtgärder. Strukturarrangemangen kommer att slutföras före slutet av året.

Den ekonomiska återhämtningen från recessionen till följd av coronapandemin fortsatte såväl globalt som i Finland under det tredje kvartalet. Ekonomin återhämtar sig exceptionellt snabbt trots de problem som saktar ner farten, exempelvis i produktionskedjorna. Coronapandemin kastar dock fortfarande en skugga över de ekonomiska utsikterna. Ett orosmoment är också de stigande energipriserna, som höjer risken för att inflationen ska öka under en längre tid. På finansmarknaden har osäkerheten samt förväntningarna på en stegring i de långa räntorna ökat.

Den ekonomiska konjunkturen har vänt så snabbt att den ekonomiska politiken inte helt har hunnit med. Den exceptionellt snabba konjunkturvändningen är krävande för såväl företagen som den ekonomiska politiken. Tyvärr verkar de strukturella reformer som snabbt behövs i Finlands ekonomi att skjutas upp, och det finns en risk att man tar till kortsiktiga lösningar som försvagar konkurrenskraften. Utan strukturreformer hotar tillväxtspurten i Finlands ekonomi att bli kortvarig.

Januari–september

OP Gruppens resultat före skatt var 858 miljoner euro (526). Resultatet förbättrades med 332 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, försäkringsnettot och provisionsnettot ökade kraftigt. Resultatet förbättrades även av att intäkterna från placeringsverksamheten ökade och nedskrivningarna av fordringar minskade.

Räntenettot ökade med 1,1 procent till 971 miljoner euro. Räntenettot i segmentet Hushållsbank ökade med 3,0 procent och i segmentet Företagsbank med 2,7 procent. Däremot minskade räntenettot för segmentet Övrig rörelse med 18 miljoner euro. OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 1,1 procent till 95,2 miljarder euro och inlåningen med 5,5 procent till 74,6 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 18,3 miljarder euro (16,6).

Försäkringsnettot ökade med 13,7 procent till 542 miljoner euro. Premieintäkterna från skadeförsäkringen i segmentet Försäkring ökade med 2,1 procent till 1 151 miljoner euro, och försäkringsersättningarna minskade med 6,3 procent till 635 miljoner euro. Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent förbättrades till 81,8 (86,0).

Provisionsnettot uppgick till 761 miljoner euro (679). Provisionsnettot från betalningsrörelsen ökade med 14 miljoner euro, provisionsnettot från inlåningen med 16 miljoner euro samt fond- och förvaltningsprovisionerna med 33 miljoner euro.

Nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade med 222 miljoner euro till 253 miljoner euro. Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat uppgick till 52 miljoner euro (31), varav realisationsvinsterna uppgick till 10 miljoner euro (16).

Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet var 98 miljoner euro (259). Nettointäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel minskade med totalt 348 miljoner euro till följd av förändringar i det verkliga värdet på derivaten. Värdeförändringarna i derivatens kredit- och motpartsrisk (CVA), som beror på marknadsförändringar, förbättrade resultatet med 15 miljoner euro (-11). Uppgiften för jämförelseperioden har justerats så att den motsvarar det nuvarande beräkningssättet. Avkastningen på aktier värderade till verkligt värde via resultatet ökade totalt med 180 miljoner euro från jämförelseperioden. Under jämförelseperioden i början av coronapandemin minskade aktiernas verkliga värden avsevärt. Livförsäkringsposterna, som bland annat innehåller förändringar i försäkringstekniska poster, ökade nettointäkterna från placeringsverksamheten med 335 miljoner till 98 miljoner euro.

På en del av försäkringsbolagens egetkapitalinstrument tillämpas ett tillfälligt undantag (overlay approach). Förändringarna i verkligt värde på de placeringar som omfattas av det tillfälliga undantaget bokförs i fonden för verkligt värde bland eget kapital. Det tillfälliga undantaget minskade intäkterna från placeringsverksamheten med 48 miljoner euro; under jämförelseperioden ökade det intäkterna från placeringsverksamhet med 45 miljoner euro. Totalt ökade intäkterna från placeringsverksamheten med 128 miljoner euro från jämförelseperioden till 204 miljoner euro. För alla finansiella instrument värderade via fonden för verkligt värde bokfördes realisationsvinster för totalt 128 miljoner euro (26). OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 0,5 procent (3,2).

De övriga rörelseintäkterna minskade från jämförelseperioden till 47 miljoner euro (121). De övriga rörelseintäkterna ökade till följd av att Checkout Finland Ab såldes till Paytrail Oyj 30.4.2021. Under jämförelseperioden ökade de övriga rörelseintäkterna till följd av försäljningen av fastigheten i Vallgård. För affären bokfördes en realisationsvinst på 98 miljoner euro bland jämförelseperiodens övriga rörelseintäkter och kostnader på 2 miljoner euro bland övriga rörelsekostnader. OP Gruppen fortsätter sin verksamhet i fastigheten med ett långfristigt hyresavtal, och fastigheten redovisades som en nyttjanderättspost i balansräkningen.

Kostnaderna, totalt 1 420 miljoner euro (1 414), var ungefär lika stora som under jämförelseperioden. Personalkostnaderna ökade med 10,4 procent till 656 miljoner euro till följd av att reserveringarna för resultatlöner och antalet anställda ökade. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 2,1 procent till 192 miljoner euro.

De övriga rörelsekostnaderna minskade med 8,2 procent till 573 miljoner euro. ICT-kostnaderna minskade med 35 miljoner euro till 251 miljoner euro. Under jämförelseperioden ökade ICT-kostnaderna på grund av en engångsinvestering i datasystemmiljön. Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 128 miljoner euro (135). Myndighetsavgifterna ökade med 26,4 procent till 53 miljoner euro till följd av att EU:s stabilitetsavgift ökade.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter för krediter och fordringar samt placeringar bokfördes för totalt 98 miljoner euro (200), varav 95 miljoner euro (183) bokfördes för krediter och övriga fordringar. Under jämförelseperioden ansökte kunderna aktivt om amorteringsfrihet för krediter och ändringar i betalningstiderna på grund av coronakrisen, vilket tillsammans med förändringarna i de makroekonomiska parametrar som används vid beräkningen av förväntade kreditförluster ökade nedskrivningarna av fordringar för jämförelseperioden med 72 miljoner euro. Den nya definitionen av fallissemang, som togs i bruk under det första kvartalet 2020, gjorde att nedskrivningarna av fordringar vid ibruktagningen också ökade för jämförelseperioden med 44 miljoner euro. Slutliga nettokreditförluster bokfördes för 98 miljoner euro (82). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 702 miljoner euro (708). De nödlidande fordringarna uppgick till 2,4 procent (2,5) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,13 procent (0,25) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens inkomstskatt uppgick till 164 miljoner euro (110). Den effektiva skattesatsen var 19,2 procent (20,9).

Skadeförsäkringen koncentrerar sig i fortsättningen på kärnaffärsrörelsen och avstår från sjukhusverksamheten. Pohjola Sjukhus klassificerades under det andra kvartalet som en anläggningstillgång som innehas för försäljning. Enligt balansräkningen uppgick sjukhusverksamhetens tillgångar till 9 miljoner euro och skulder till 7 miljoner euro vid slutet av rapportperioden.

OP Gruppens eget kapital uppgick till 13,7 miljarder euro (13,1). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,0 miljarder euro (3,0), av dem bestod 0,2 miljarder euro (0,3) av uppsagda Avkastningsandelar. Avkastningsmålet för Avkastningsandelarna för 2021 är 3,25 procent. Den ränta som ackumulerats på Avkastningsandelarna under rapportperioden uppskattas till sammanlagt 72 miljoner euro (71). För 2020 betalades räntor för totalt 95 miljoner euro 4.10.2021, och för 2019 betalades räntor för totalt 97 miljoner euro 8.2.2021.

Totalresultatet var 672 miljoner euro (435). Förändringarna i fonden för verkligt värde sänkte totalresultatet med 65 miljoner euro. Under jämförelseperioden ökade förändringarna i fonden för verkligt värde totalresultatet med 32 miljoner euro.

Utsikter för återstoden av året

Återhämtningen i världsekonomin och den finländska ekonomin fortsatte under det tredje kvartalet, men den snabbaste fasen började vara över. Den ekonomiska återhämtningen stärktes av att restriktionerna som coronapandemin orsakat lättades, vilket framför allt stödde servicesektorerna. Industrin led ändå av problem i leveranskedjorna som orsakats av den snabba ekonomiska återhämtningen och delvis också fortsättningsvis av coronapandemin.

Den snabba återhämtningen har lett till att priserna på många råvaror stigit, vilket har ökat inflationen. Ökningen i inflationstakten väntas till stor del vara tillfällig, men energipriserna som steg i höst ökade igen inflationsoron på marknaden. Osäkerheten på aktiemarknaden ökade under början av hösten och ränteförväntningarna steg.

Ekonomin fortsätter att återhämta sig under den närmaste tiden. I Finland är såväl hushållens som företagens ekonomiska situation god, och den positiva trenden på bostadsmarknaden fortsätter. Utsikterna för de korta marknadsräntorna är stabila. Det finns dock många faktorer som ökar osäkerheten i utsikterna. Coronapandemin kan fortfarande leda till restriktioner som bromsar upp återhämtningen. Stigande energipriser kan minska köpkraften och problem i produktionskedjorna orsaka produktionsavbrott. Osäkerheten kan även återspeglas på finansmarknaden.

En plötslig försämring i pandemiutvecklingen skulle påverka OP Gruppen på tre sätt: osäkerheten skulle öka på finans- och placeringsmarknaden samt i ekonomin, kundernas ökade ekonomiska svårigheter skulle öka kreditrisken samt minska efterfrågan på tjänster, och dessutom skulle en försämring i virusläget kunna försvåra ett effektivt genomförande av OP Gruppens egen verksamhet.

OP Gruppens resultat före skatt 2021 uppskattas bli större än 2020. Coronapandemin medför fortfarande osäkerhet i nedskrivningarna av fordringar och intäkterna från placeringsverksamheten.
Alla prognoser och bedömningar i den här delårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 27.10.2021 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors.

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna delårsrapporter.

Publiceringstidpunkter för rapporterna 2021:

OP-sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 30.9.2021 Vecka 44
  
OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2021 Vecka 10
OP Gruppens årsrapport 2021 (inkl. samhällsansvarsrapporten) Vecka 10
OP Gruppens risk- och kapitaltäckningsrapport 2021 Vecka 10
Ersättningsrapport för OP Gruppens organ 2021 Vecka 10
Ersättningspolicy för OP Gruppens organ Vecka 10

Utgivningsdagar för bokslutskommunikén 2021 samt delårsrapporterna och halvårsrapporten 2022:

Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2021 9.2.2022
  
Delårsrapport 1.1−31.3.2022 4.5.2022
Halvårsrapport 1.1–30.6.2022 27.7.2022
Delårsrapport 1.1−30.9.2022 26.10.2022
  
OP-sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 31.3.2022 Vecka 19
OP-sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 30.6.2022 Vecka 32
OP-sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 30.9.2022 Vecka 44

Helsingfors 27.10.2021

OP Andelslag
Styrelsen

Närmare upplysningar:
Chefdirektör Timo Ritakallio, tfn 010 252 4500
Ekonomi- och finansdirektör Vesa Aho, tfn 010 252 1427
Direktör för kommunikation och företagsansvar Tuuli Kousa, tfn 010 252 2957

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med två miljoner ägarkunder och över 12 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. www.op.fi