Bolagsstyrning (OP Företagsbanken Abp)

OP Företagsbankens verksamhet baserar sig på lagstiftningen i Finland och de bestämmelser som avgetts på basis av den. OP Företagsbanken iakttar utöver den finska aktiebolagslagen de författningar som gäller värdepappersemittenter och bolag i finans- och försäkringsbranschen, OP Företagsbankens bolagsordning samt OP Andelslags anvisningar. I den internationella verksamheten iakttas också den lokala lagstiftningen i tillämpliga delar.

OP Företagsbanken hör till den lagstadgade sammanslutningen av inlåningsbanker och är ett dotterbolag till OP Andelslag som är centralinstitut för sammanslutningen. Lagstiftningen och OP Företagsbankens bolagsordning sätter vissa gränser för styrelsens sammansättning. Bolaget fungerar som centralt finansiellt institut för andelsbankerna.

OP Företagsbanken Abp:s bolagsstyrningsrapport

Rapport 2018

Rapport 2017

Rapport 2016

Rapport 2015

Rapport 2014

Rapport 2013

Rapport 2012

Rapport 2011

Rapport 2010

Rapport 2009

OP Gruppens bolagsstyrningsrapport

Rapport 2018

Rapport 2017

Rapport 2016

Rapport 2015

Rapport 2014