Ersättningar

Styrelsens arvoden och andra förmåner

Bolagsstämman fastställer årligen styrelseledamöternas arvoden och övriga förmåner. Förslagen till bolagsstämman om styrelseledamöternas arvoden bereds av moderbolaget OP Andelslag.

Inga mötesarvoden eller månadsarvoden har betalats till styrelseledamöterna under 2018.

Verkställande direktörens lön och övriga förmåner

Styrelsen utser bolagets verkställande direktör och beslutar om dennas lön, förmåner och övriga anställningsvillkor. Villkoren för verkställande direktörens tjänsteförhållande fastställs skriftligt i avtalet om tjänsteförhållandet för affärsrörelsedirektören för OP Gruppens bankrörelse och bilagan till avtalet.

Verkställande direktören ingår i OP Andelslags direktion i sin egenskap av affärsrörelsedirektör för OP Gruppens Bankrörelse. Verkställande direktörens pensionsålder bestäms enligt pensionslagarna. Pensionsförmånerna bestäms i enlighet med pensionslagarna och OP Gruppens egna pensionssystem. Verkställande direktören omfattas av lagen om pension för arbetstagare ArPL, och har därmed ett pensionsskydd som baseras på tjänstgöringstid och arbetsinkomster enligt det som bestämts i lagen. Dessutom hör verkställande direktören till tilläggspensionssystemet för direktionen vid OP Andelslag.

Uppsägningstiden i verkställande direktörens tjänsteförhållande är sex månader. Enligt avtalet om tjänsteförhållandet för direktören för OP Gruppens affärsrörelse Bankrörelse för företag och institutioner ska bolaget utöver lön för uppsägningstiden betala ett avgångsvederlag som motsvarar lön för sex (6) månader, om bolaget säger upp verkställande direktören eller om verkställande direktören säger upp eller häver avtalet av en orsak som beror på bolaget. Om verkställande direktörens anställning upphör av orsaker som beror på bolaget, har verkställande direktören också rätt till ersättningar enligt de kortfristiga och långfristiga ersättningssystemen för det år då anställningen upphör, om intjäningskriterierna och förutsättningarna för utbetalning enligt villkoren för systemen uppfylls.

Principer för ersättningar till verkställande direktören och den övriga bolagsledningen

Målet för de ersättningssystem som godkänts vid OP Andelslags centralinstitutskoncern är att sporra och engagera nyckelresurserna till att utveckla verksamheten och säkerställa att bolaget får nya nyckelpersoner. OP Andelslags förvaltningsråds ersättningskommitté och vid behov centralinstitutets direktion ska utvärdera och följa upp hur bolagets ersättningssystem fungerar för att säkerställa att ersättningarna för alla personalgruppers del är förenlig med koncernens värden, strategi, mål, riskpolicy och kontrollsystem. Ersättningssystemen har upprättats genom att beakta bestämmelserna om ersättningssystemen i finansbranschen.

Verkställande direktörens och den övriga ledningens ersättningar består av tre delar: 1) grundlön (penninglön och naturaförmåner, på basis av hur krävande uppgifterna är och personens kompetens), 2) ersättningar på kort sikt (resultatlöner, på basis av hur målen i årsplanen uppfylls) och 3) ersättningar på lång sikt (OP Gruppens långfristiga ersättningssystem för ledningen; på basis av hur gruppens gemensamma strategiska mål uppfylls).

Bolagets styrelse fattar beslut om ersättningarna till verkställande direktören och den övriga ledningen.

Ledningens kortsiktiga ersättningssystem

Styrelsen fattar årligen beslut om det kortfristiga ersättningssystemet för ledningen. Ersättningarna baserar sig på mätare som härletts ur de årliga målen. Mätarna kan vara fastställda på grupp-, funktions-, avdelnings- eller personplanet. Utöver personliga prestationer är ett kriterium för betalningen av ersättningar att randvillkoren för ersättningar på grupplanet och/eller företagsplanet uppfylls.

Ett randvillkor på grupplanet för att ersättning betalas ut är att gruppens CET1-kapitaltäckning vid utbetalningstidpunkten överstiger den CET1-buffert som ECB fastställt med +3%. Det slutliga beloppet av den intjänade ersättningen på basis av resultatkortets mätare påverkas dessutom av OP Gruppens resultat före skatt, OP Gruppens operativa kostnader samt kundupplevelsen. Ett krav för utbetalning av ersättningar är också att resultatet före skatt för kundrörelsen i bankrörelsesegmentet visar vinst.

Verkställande direktören har för år 2018 rätt till en ersättning som motsvarar högst den regelbundna förskottsinnehållningspliktiga lönen för fyra månader. Ersättningarna enligt det kortfristiga ersättningssystemet betalas alltid i pengar. För personer som kan påverka riskprofilen beaktas OP Gruppens anvisningar för utbetalning.

Ledningens långsiktiga ersättningssystem

Enligt bolagets styrelses beslut iakttar OP Företagsbanken OP Gruppens långfristiga ersättningssystem för ledningen. OP Gruppens gemensamma ersättningssystem för ledningen består av successiva treåriga intjäningsperioder. Systemet omfattar verkställande direktören och andra personer som styrelsen fastställt.

Intjäningsperioden 2014–2016

De primära målmätarna för intjäningsperioden 2014–2016 var ökningen i antalet koncentreringskunder, OP Gruppens resultat före skatt och gruppens kärnprimärkapital (CET1). Dessutom beaktar systemet lönsamheten (avkastningen på ekonomiskt kapital) och kapitaltäckningen enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (s.k. kapitaltäckning enligt konglomeratlagen). Ersättningar betalas inte, om gruppens kapitaltäckning enligt konglomeratlagen vid betalningstidpunkten är mindre än minimum 130 procent för ersättningar.

Under intjäningsperioden 2014–2016 var det möjligt att årligen intjäna en ersättning som motsvarade en regelbunden förskottsinnehållspliktig lön för 4–6 månader. Ersättningen betalas ut i pengar i tre poster 2018–2020. Om mottagaren hör till en riskposition och det totala beloppet av en rörlig ersättning överskrider den nivå som fastställts i bestämmelserna, betalas ersättningen ut i fyra poster 2018–2021 (till direktionsledamöter och revisionsdirektören i sex poster 2018–2023) delvis bunden till värdet av en debentur som emitterats av OP Företagsbanken.

Till utbetalningen av ersättningen ansluter sig villkor som gäller anställningstiden samt säkringsförbud och väntetid.

Intjäningsperioden 2017–2019

Målen för systemet 2017–2019 motsvarar den strategi som gäller och de baserar sig på OP Gruppens resultat före skatt, kundupplevelsen och digital kommunikation. Ersättning betalas inte om gruppens CET1-kapitaltäckning är mindre än den CET1-buffert som ECB fastställt +3 %.

Under intjäningsperioden 2017–2019 är det möjligt att årligen intjäna en ersättning som motsvarade en regelbunden förskottsinnehållspliktig lön för 4–6 månader. Ersättningen betalas ut i pengar i fyra poster 2020–2023. Om mottagaren hör till en riskposition och det totala beloppet av en rörlig ersättning överskrider den nivå som fastställts i bestämmelserna, betalas ersättningen ut i fyra poster 2020–2023 (till direktionsledamöter och revisionsdirektören i sex poster 2020–2025) delvis bunden till värdet av en debentur som emitterats av OP Företagsbanken.

Till utbetalningen av ersättningen ansluter sig villkor som gäller anställningstiden samt säkringsförbud och väntetid.

Den övriga personalens långsiktiga ersättningssystem

Personalen (exkl. ledningen) omfattas av OP Gruppens gemensamma personalfond (OP Gruppens personalfond pf). Grunden för det här långfristiga ersättningssystemet utgörs av uppnåendet av gruppens gemensamma strategiska mål. Systemets målmätare motsvarar mätarna i ledningens långfristiga system. Bolagets styrelse beslutar årligen om den vinstpremie som överförs till personalfonden.